Amaç

Akademik yayıncılık ile sürekli gelişen bilimselliği gelişmesini amaç edinen bilimsel, hakemli bir e-dergidir. Bilimsel çalışmaların yayın kalitesini artırmayı, tanınırlığına katkıda bulunmayı ve yayınların ulusal ve uluslararası bilim çevrelerinde itibarını yükseltmeyi hedefler.

Ağrı İslami İlimler Dergisi’nde yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları ise Ağrı İslami İlimler Dergisi’ne aittir. Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel genel ağ sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayımlayabilirler.

Ağrı İslami İlimler Dergisi’ne makalesini gönderen yazar, telif haklarını devretmiş sayılır. Dergide yayımlanan çalışmalar için yazara telif ücreti ödenmez.

Ağrı İslami İlimler Dergisi'ne yazıldığı alana katkı sağlayacağı düşünülen telif, çeviri, kitap tanıtımı, bildiri metinleri şeklinde gönderilen yazılar değerlendirmeye alınır.

Ağrı İslami İlimler Dergisi'ne gönderilen yazıların daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olması veya yayımı için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir.

Yazılar daha önce bir kongre, sempozyum ve toplantıda bildiri şeklinde sunulmuşsa, tarih ve yer belirtmek şartıyla; yayın kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazarlara aittir.

Dergimize yazı gönderimi sadece dergipark üzerinden gönderilebilir.

Dergimize yayın için gönderilen yazılar öncelikle editörlük tarafından Dergi Yazım ve Yayım İlkeleri bağlamında incelenir. Eğer yazar tarafından düzeltilmesi gereken kısımlar varsa yazı yazara iade edilerek düzenleme istenir.

Dergi Yazım ve Yayım İlkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez ve yayımlanmaz.

Dergiye gönderilen yazılar editörlük tarafından onaylandıktan sonra aynı sistem üzerinden en az iki hakeme gönderilir. Gerekli görüldüğü durumlarda çalışma ikiden fazla hakeme inceletilebilir. Yayınlanacak çalışma ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak verilir. Hakemlerin önerileri editör tarafından titizlikle takip edilir. Dergi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak haklarına sahiptir. Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazarların ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.

Yazarlar hakemlerin olumsuz görüşlerine kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilir. Bu itiraz incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulur. 

Hakemler düzeltilmesini istedikleri yazının yayımlanmadan önceki halini görmeyi isteyebilirler. Bu durumda sisteme kaydedilen yazı otomatik olarak hakemin sayfasına düşer ve buradan hakem tarafından incelenir.

Hakemlerin raporlarını belirlenen sürede göndermeleri editörlük tarafından takip edilir. Belirlenen sürede raporların gelmemesi durumunda yazıya editörlük tarafından  yeni hakem ataması yapılır.

Hakem-editör, editör-yazar Makale Takip Sistemindeki mesajlar kısmından yazışabilir. Teklif ve ek uyarılarda bulunabilir.

Yayımına karar verilen yazının hangi sayıda yayımlanacağı mesajla yazara bildirilir.

Bütün süreçler elektronik ortamda gerçekleşir. 

Yazı amaç, kapsam ve araştırma ile ilgili literatürdeki yaklaşımların ve bu çalışmanın yönteminin ele alındığı bir “Giriş” bölümü ile başlamalıdır. Yazının sonunda, elde edilen bulguların değerlendirildiği bir de “Sonuç” bölümü bulunmalıdır.

Makalelerde yapılan atıflar için İSNAD atıf sistemi kullanılmaktadır. İSNAD ATIF SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ağrı İslami İlimler Dergisi Yayın İlkeleri’ne herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.

Kapsam

Ağrı İslami İlimler Dergisi ulusal katılıma açık akademik hakemli bir e-dergidir. 

- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler 

- İlahiyat

temel alanlarında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan akademik hakemli bir e-dergidir. Dergimiz güz ve bahar olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır. 

Ağrı İslami İlimler DergisiTürkçenin tüm modern lehçeleri ve İngilizce dillerinde alanına yenilik getiren özgün, olgu veya derleme makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. 

Ağrı İslami İlimler Dergisiyurtiçi veya yurtdışı akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb.de sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir.