Cilt: 25 Sayı: 1, 29.06.2022

Yıl: 2022

Turizm işletmeciliği ve otelcilik, turizm eğitimi, turizmde gastronomi, rekreasyon ve turizm rehberliği konularında yapılan bilimsel araştırmaları sektör ve akademi ile paylaşmaktır. 

Turizm alanındaki uygulamalı ve kavramsal özgün bilimsel makalelerdir. 

YAZAR REHBERİ


Etik Kurul İzni

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi’nin ULAKBİM TR Dizin değerlendirme süreci devam etmektedir. Söz konusu değerlendirme kriterleri kapsamında 2020 yılında uygulanmak üzere TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş, özellikle bilimsel araştırmalarda olması gereken etik kurul izni ile ilgili maddeler detaylandırılmıştır. Etik kurallar başlığı altında, "Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." kriteri ifade edilmektedir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgilerin, süreci ya da uygulaması 2020 yılında başlayan yayınlar için zorunlu olduğu belirtilmektedir.
TR Dizin 2020 kriterleri kapsamında araştırma makalelerinden Etik Kurul İzni almaları ve makalenin yöntem kısmında izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca yazarların Etik Kurul İzni belgesini de makale gönderilirken ek bir belge olarak göndermeleri gerekmektedir.
Diğer yandan, Araştırma Makalelerinde verisi 2020 yılından önce toplanmış makaleler için etik kurul izni istenmemektedir. Ancak yine bu makalelerde de yöntem kısmında verilerin toplanma tarihlerine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

TR Dizin Etik İlkeleri Akış Şeması için lütfen tıklayınız


Makale Gönderimi: 

 

Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ancak editör kurulunun uygun gördüğü İngilizce yayınlara da yer verilebilmektedir.

Dergide yayınlanacak yazıların gönderimi, kabulü, takibi ve hakemlik süreci işlemleri DergiPark üzerinden yapılmaktadır. 

Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Gönderi dosyası, Microsoft Word biçiminde olmalıdır.Gönderi dosyasında veya dosya adında yazar(lar)ı tanımlayan isim ya da kurum bilgileri bulunmamalıdır. 

Yazar bilgileri (unvan, ad-soyad, kurum, ORCID ve sorumlu yazar bilgileri) başlık sayfası olarak ayrı bir dosyada gönderilmelidir. Makalenin türü başlık sayfasında (araştırma makalesi, derleme makale, olgu sunumu vb.) mutlaka belirtilmelidir. Yazarlar makaleye ilişkin benzerlik (intihal) raporunu (turnitin, ithenticate vb.) ek olarak göndermelidirler. 

Gönderi dosyası, sırası ile aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

 

·       Öz: Bu bölümde kısaca araştırmanın amacı, yöntemi (veri toplama, örneklem, veri analizi vb.) ve bulgularına yer verilmeli ve en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. 

·       Anahtar Kelimeler: En fazla 5 sözcükten oluşmalıdır. 

·       İngilizce başlık

·       İngilizce özet (Abstract)

·       İngilizce anahtar kelimeler (Keywords)      Çalışmanın başlıkları ve alt başlıkları ise aşağıdaki şekilde tasarlanmalı ve numaralandırılmalıdır: 


1. Giriş 


2. Kavramsal Çerçeve 


3. Yöntem


      3.1. Araştırmanın amacı, modeli ve hipotezleri 

      3.2. Evren ve Örneklem

      3.3. Verilerin Toplanması

      3.4. Veri Analizi 


 
4. Bulgular 


 5. Sonuç ve Öneriler


6. Kaynakça


7. Ekler (Varsa)


Metin içerisinde zorunlu kalınmadıkça Türkçe Sözlükte yer almayan yabancı kelimeler kullanılmamalıdır. Eğer kullanılma zorunluluğu var ise bu yabancı kelimeler italik yazılmalıdır.

Metin dosyası, A4 kâğıdının bir yüzüne Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında ve soldan 3 cm, alt-üst 3 cm, sağdan 3 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Paragraf başlarında girinti (tab) kullanılmamalıdır. Paragraf aralarında sadece 6 nk (paragraf, aralık, sonra, 6 nk) boşluk bırakılmalıdır. Daha fazla boşluk bırakılmamalıdır.

Metin içerisinde internet URL adresi kesinlikle verilmemelidir.

Çalışma başlığı, BÜYÜK HARF, 14 punto, ortalı ve koyu (bold) olmalıdır. Çalışma metninde GİRİŞ ve SONUÇ dahil tüm birinci kademe alt başlıklar BÜYÜK HARF, 12 punto, sola yaslı ve koyu olmalıdır. Çalışma metninde tüm ikinci kademe başlıklar, İlk Harfleri Büyük Harf diğerleri küçük harf, 12 punto, sola yaslı ve koyu olmalıdır. Çalışma metninde tüm üçüncü kademe başlıklar ise İlk Harfleri Büyük Harf diğerleri küçük harf, 12 punto, sola yaslı, italik ve koyu olmalıdır.

 

ÖRNEK BAŞLIK: 

SEYAHAT VE TURİZM REKABETÇİLİK ENDEKSİ: AKDENİZ ÇANAĞINDAKİ DESTİNASYONLARA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

  

Metin içinde yer alan tüm çizim, harita, grafik ve fotoğraflar “Şekil” olarak, çizelgeler ise “Tablo” olarak  isimlendirilmelidir. Tablo ve şekiller, yazı alanında iki yana yaslı bir şekilde oluşturulmalıdır.  

Metin içinde atıf yapılırken ve kaynakça listesi düzenlenirken, aşağıdaki aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır. 

 

Metin İçinde Kaynak Gösterme

 

Metin içinde kaynak gösterirken, dolaylı alıntılarda (Yazarın Soyadı, Yayın Yılı) yöntemi; doğrudan alıntılarda ise (Yazarın Soyadı, Yayın Yılı, : Sayfa No) yöntemi kullanılacaktır. 

Özü değiştirilmemek kaydıyla yapılan alıntılar (dolaylı alıntılar) ise yazarın kendi cümleleriyle özet veya yorum olarak tırnak arasına alınmadan verilir.

Örnek:

 

Uysal (2012)

 

Baloglu ve McCleary (1999)

 

Eğer bir yazarın ifadesi, olduğu gibi aktarılıyorsa (doğrudan alıntı), alıntı yapılan kısımlar/ sözler tırnak içinde verilmeli ve sayfa numarası da belirtilmelidir. 

Örnek:

Uysal (2012: 25)

 

Baloglu ve McCleary (1999: 414)

 

 

Kaynakça Listesi Düzenleme

 

Kaynakça listesi, alfabetik sırayla düzenlenmelidir.

Aynı yazara ait kaynaklar tarih sırasına göre (eskiden yeniye doğru) verilmelidir. Referans verilen yazarın aynı tarihe ait birden fazla yayını var ise kaynağın metin içinde referans veriliş sırasına göre yayın yılının yanına (a, b) şeklinde belirtilmelidir.

 

Dergi Makalesi:

Çakıcı, A. C. ve Çetinsöz, B. C. (2010). Otel işletmelerinde herşey dahil sistemin satın alma politikalarına yansımaları üzerine bir araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1-19.

Churchill, G. A. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs. Journal of Marketing Research, 16(1), 64-73. 

 

Kitap:

Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L.  (2005). Multivariate data analysis (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall.  

 

Kitap Bölümü:

Öztürk, Y. (2013). Destinasyon tanımı ve özellikleri. M. Yeşiltaş (Ed.), Destinasyon yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 

Kotler, P., & Gertner, D. (2004). The country as brand, product and beyond: A place marketing and brand management perspective. In N. Morgan, A. Pritchard, & R. Pride (Eds.), Destination branding: Creating the unique destination proposition (2nd ed.) Oxford: Elsevier.

 

Bildiri:

Saatçi, G., Güdü Demirbulat, Ö. ve Avcıkurt, C. (2013). Konaklama işletmelerinde yeşil inovasyon uygulamaları: Bursa örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 20-38.

Usakli, A. & Baloglu, S. (2011). Destination brand personality and behavioral intentions: A comparison of first-time and repeat visitors. Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference, Bogazici University, Istanbul, Turkey, 269-274.

 

Tezler:

Işın, A. (2012). Yerli ve yabancı turistlerin otel işletmelerinde sunulan hizmet kalitesi algılamalarının müşteri sadakati üzerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Ankara.  

 

İnternet Kaynakları:

Türkiye İstatistik Kurumu (2014). Turizm istatistikleri revize sonuçları, 2001-2012. [URL: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15845] (Erişim 20 Şubat 2014).   

World Tourism Organization (2013). International tourism to continue robust growth in 2013. [URL: http://media.unwto.org/en/press-release/2013-01-28/international-tourism-continue-robust-growth-2013] (Erişim 10 Mart 2013). 

 

Yukarıda belirtilen hususlar dışında, çalışma metni hazırlanırken tereddüt oluşur ise Amerikan Psikologlar Birliği (American Psychological Association, APA) tarafından yayınlanan Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition) yazım kılavuzunun 6. baskısı kullanılmalıdır. 

Yayın Politikası

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi "açık erişim" (Open Access) yayın politikasını benimsemiştir. Yazarlardan makale gönderim ücreti, makale işlem ücreti, makale yayımlama bedeli ve benzeri adlar altında hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Kişiler çalışmalarını gönderirken, çalışmanın kısmen veya tamamen, herhangi başka bir platformda daha önce yayınlanmadığı, yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmekle yükümlüdür. Aksi bir durumla karşılaşıldığında ilgili yaptırımlar uyarınca yazar durumdan sorumlu tutulacaktır. Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi'ne devretmek zorundadır. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir.


Hakemlik Süreci 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi'ne gönderilen makaleler ilk olarak editör incelemesinden geçmektedir. Bu aşamada gönderilen çalışmaların konu, kapsam, yöntem, etik ilkeler ve yazım kuralları açısından dergiye uygunluğu kontrol edilir. Eğer düzeltilmesi gereken hususlar varsa çalışma yazara tekrar gönderilerek bu hususlar bildirilir. Eğer derginin amacı, kapsamı veya ilkelerine aykırılık söz konusu ise çalışma editör incelemesi aşamasında editör kurulunun da onayı ile reddedilir. 

Editör incelemesinden sonraki aşama hakem değerlendirme sürecidir. Hakem değerlendirme sürecinde çalışma konunun uzmanı olan en az iki hakeme gönderilerek değerlendirilmesi istenir. Hakem değerlendirme sürecinde "kör hakemlik" ilkesi uygulanmaktadır. Buna göre yazarlar ile hakemlerin hakemler ile de yazarların bilgisi kesinlikle paylaşılmamaktadır.  Hakem değerlendirme sürecinde eğer hakemlerden birisi ret kararı verirse, üçüncü hakem ataması yapılmaktadır. Hakem değerlendirme raporlarına göre yazarın gerekli değişiklik/düzeltmeleri yapması sağlanmaktadır. Hakem atamalarında aynı kurumdan veya birbirleri ile ortak çalışmaları olan hakemlerin atanmamasına dikkat edilmektedir. 


Etik Kurul İzni

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi’nin ULAKBİM TR Dizin değerlendirme süreci devam etmektedir. Söz konusu değerlendirme kriterleri kapsamında 2020 yılında uygulanmak üzere TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş, özellikle bilimsel araştırmalarda olması gereken etik kurul izni ile ilgili maddeler detaylandırılmıştır. Etik kurallar başlığı altında, "Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." kriteri ifade edilmektedir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgilerin, süreci ya da uygulaması 2020 yılında başlayan yayınlar için zorunlu olduğu belirtilmektedir.
TR Dizin 2020 kriterleri kapsamında araştırma makalelerinden Etik Kurul İzni almaları ve makalenin yöntem kısmında izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca yazarların Etik Kurul İzni belgesini de makale gönderilirken ek bir belge olarak göndermeleri gerekmektedir.
Ancak, Araştırma Makalelerinde verisi 2020 yılından önce toplanmış makaleler için etik kurul izni istenmemektedir. Ancak yine bu makalelerde de yöntem kısmında verilerin toplanma tarihlerine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

TR Dizin Etik İlkeleri Akış Şeması için lütfen tıklayınız.


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisine gönderilen çalışmaların benzerlik raporu, makale gönderme aşamasında dosya eki olarak yazarlardan istenmektedir. Ayrıca Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'nde belirtilen (Madde 4) ve aşağıda yer alan yayın etiğine aykırı eylemleri içermemelidir. Bu konudaki sorumluluk yazarlara aittir:

1) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,

2) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,

3) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

4) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

5) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

6) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dahil etmek veya katkısı olan kişileri yazar olarak dahil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek,

7) İlgili Yönergede belirtilen diğer etik ihlaller.


Politikaların hazırlanması ve benimsenmesi sürecinde yararlanılan kaynaklar:

Budapeşte Açık Erişim Bildirgesi

Creative Commons

COPE (Committee on Publication Ethics)

DOAJ Principles Of Transparency And Best Practice In Scholarly Publishing, Version 3

Eğitim ve Bilim Dergisi Yayın Politikaları

YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi "açık erişim" (Open Access) politikasını benimsemiştir. Yazarlardan makale gönderim ücreti, makale işlem ücreti, makale yayımlama bedeli ve benzeri adlar altında hiçbir ücret talep edilmemektedir.