Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Yıl 2019, Cilt 23, Sayı 4, 121 - 140, 25.10.2019
https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.637925

Öz

Türk Aile Hukukunda, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte mal rejimleri konusunda önemli değişiklikler olmuştur. Bu kapsamdaki en önemli değişikliklerden biri de yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejiminin kabul edilmesidir. Edinilmiş mallara katılma rejimi TMK m. 218 ile m. 241 arasında düzenlenmiştir. Bununla birlikte mal rejimlerine ilişkin genel hükümler de (TMK m. 202-217) edinilmiş mallara katılma rejiminde uygulama alanı bulmaktadır. Bu çalışmada mal rejimi sözleşmesine ilişkin TMK m. 202-203, edinilmiş mala ilişkin TMK m. 219, kişisel mala ilişkin TMK m. 220, mal rejiminin sona ermesine ilişkin TMK m. 225 ve katılma alacağına ilişkin TMK m. 236 eleştirel bir bakış açısıyla inceleme konusu yapılmıştır. Yine bu hükümlerle ilgili Yargıtay uygulanmasının doğurduğu birkaç husus hakkında da değerlendirmede bulunulmuştur

Kaynakça

 • ACABEY, Mehmet Beşir: “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mal Grupları –İspat Kuralları ve Eşlerin Paylı Mülkiyeti Altındaki Mallara İlişkin Düzenlemeler”, DEÜHFD, Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, Yıl 2007, Cilt 9, Özel Sayı, s. 491-534.
 • ACAR, Faruk: Aile Konutu, Mal Rejimleri, Eşin Yasal Miras Payı, 5. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2016.
 • AKBULUT, Pakize Ezgi: “Mal Rejimi Sözleşmesinin Niteliği ve Geçerlilik Şartları”, ERÜHFSD, Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, s. 1-26.
 • AKÇİN, Fahri: “Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Yargıtay Uygulamaları”, ERÜHFSD, Cilt 1, Sayı 1, s. 155-162.
 • ATEŞ, Derya: “Sözleşme Özgürlüğü Yönünden Dürüstlük Kuralları”, TBB Dergisi, Yıl 2007, Sayı 72, s. 75-93.
 • AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ, Derya: Türk Medenî Hukuku, Aile Hukuku, 2. Cilt, 21. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2019.
 • AYBAY, M. Erdem: “Almanya Federal Mahkemesinin Evlilik Sözleşmelerinin İçerik Denetimi ile İlgili Bir Kararının Çevirisi ve Değerlendirmesi”, MÜHFD, Yıl 2007, Sayı 1, s.343-370.
 • ÇEKİN, Mesut Serdar: “Kişisel ve Edinilmiş Mal Ayrımı”, Aile Hukukundaki Hak İhlallerinin Tespiti ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, Adalet Yayınevi, Ankara 2019, s. 127-131.
 • DOĞAN, Murat/ KÖROĞLU, Emre: “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Katılma Alacağının Niteliği”, ERÜHFSD, Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, s. 281-298.
 • DURAL, Mustafa/ ÖĞÜZ, Tufan/ GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, 13. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2018.
 • ERDEM, Mehmet: Aile Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2018.
 • ERMAN, Hasan: “Borçlar Hukukunda Akit Serbestisi ve Genel Olarak Sınırlamaları”, İÜHFM, Cilt XXXVIII, Sayı 1-4, s. 601-620.
 • ERTAŞ, Şeref: “Edinilmiş Mal Rejiminin Tasfiyesi, Mirasın Paylaşılması, Tenkis Hakkı”, İÜHFM, Cilt LXXI, Sayı 1, s. 1365-1368.
 • GENÇCAN, Ömer Uğur: Mal Rejimleri, Yetkin Yayınevi, Ankara 2010.
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008.
 • HAYRAN, Burhan: Mal Rejimleri Şerhi, Asil Yayınları, Ankara 2004.
 • HATEMİ, Hüseyin: Aile Hukuku, 7. Baskı, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2019.
 • KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Aile Hukuku, 4. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2019 (Kısaltılmışı: 2019).
 • KILIÇOĞLU, Ahmet: Katkı-Katılma Alacağı, 4. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2014 (Kısaltılmışı: Katılma).
 • KILIÇOĞLU, Ahmet: Medenî Kanun’umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukuna Getirdiği Yenilikler, 3. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2014 (Kısaltılmışı: Yenilikler).
 • KÖROĞLU, Emre: “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini Sona Erdiren Sebepler ve Bu Mal Rejiminin Sona Erme Anı (TMK m. 225)”, ERÜHFD, Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 1, s. 229-251.
 • ÖZDOĞAN, Ayça: “Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Yargıtay Uygulamaları”, ERÜHFSD, Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, s. 163-191.
 • ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, 6. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2015.
 • ÖZUĞUR, Ali İhsan: Mal Rejimleri, 8. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2015.
 • SARI, Suat: Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Beşir Kitabevi, İstanbul 2007.
 • ŞAHAN, Gökhan: “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Edinilmiş Mallar”, ERÜHFSD, Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, s. 27-56.
 • ŞIPKA, Şükran: Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar, 2. Baskı, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2011.
 • ŞIPKA, Şükran/ ÖZDOĞAN, Ayça: Eşler Arasındaki Malvarlığı Davaları, 2. Bası, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2017.
 • TUNCER KAZANCI, İdil: Bir Yargıtay Kararı Işığında Eşlerin Anlaşmalı Boşanma ile Alacaklılardan Mal Kaçırmalarının Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi Sorunu, İNÜHFD, Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 2, s. 401-423.
 • ULUÇ, Yusuf: Mal Rejimleri ve Tasfiyesi, Yetkin Yayınevi, Ankara 2014.
 • ÜNAL, Akın: Kelepçeleme Sözleşmeleri, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.
 • YILDIRIM, Mustafa Fadıl: “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ile Miras Hukuku Arasındaki İlişki”, ERÜHFSD, Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, s. 237-261.
 • ZEYTİN, Zafer: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, 3. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2017.

A CRITICAL VIEW OF THE REGIME OF PARTICIPATION IN ACQUIRED PROPERTY

Yıl 2019, Cilt 23, Sayı 4, 121 - 140, 25.10.2019
https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.637925

Öz

Kaynakça

 • ACABEY, Mehmet Beşir: “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mal Grupları –İspat Kuralları ve Eşlerin Paylı Mülkiyeti Altındaki Mallara İlişkin Düzenlemeler”, DEÜHFD, Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, Yıl 2007, Cilt 9, Özel Sayı, s. 491-534.
 • ACAR, Faruk: Aile Konutu, Mal Rejimleri, Eşin Yasal Miras Payı, 5. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2016.
 • AKBULUT, Pakize Ezgi: “Mal Rejimi Sözleşmesinin Niteliği ve Geçerlilik Şartları”, ERÜHFSD, Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, s. 1-26.
 • AKÇİN, Fahri: “Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Yargıtay Uygulamaları”, ERÜHFSD, Cilt 1, Sayı 1, s. 155-162.
 • ATEŞ, Derya: “Sözleşme Özgürlüğü Yönünden Dürüstlük Kuralları”, TBB Dergisi, Yıl 2007, Sayı 72, s. 75-93.
 • AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ, Derya: Türk Medenî Hukuku, Aile Hukuku, 2. Cilt, 21. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2019.
 • AYBAY, M. Erdem: “Almanya Federal Mahkemesinin Evlilik Sözleşmelerinin İçerik Denetimi ile İlgili Bir Kararının Çevirisi ve Değerlendirmesi”, MÜHFD, Yıl 2007, Sayı 1, s.343-370.
 • ÇEKİN, Mesut Serdar: “Kişisel ve Edinilmiş Mal Ayrımı”, Aile Hukukundaki Hak İhlallerinin Tespiti ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, Adalet Yayınevi, Ankara 2019, s. 127-131.
 • DOĞAN, Murat/ KÖROĞLU, Emre: “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Katılma Alacağının Niteliği”, ERÜHFSD, Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, s. 281-298.
 • DURAL, Mustafa/ ÖĞÜZ, Tufan/ GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, 13. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2018.
 • ERDEM, Mehmet: Aile Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2018.
 • ERMAN, Hasan: “Borçlar Hukukunda Akit Serbestisi ve Genel Olarak Sınırlamaları”, İÜHFM, Cilt XXXVIII, Sayı 1-4, s. 601-620.
 • ERTAŞ, Şeref: “Edinilmiş Mal Rejiminin Tasfiyesi, Mirasın Paylaşılması, Tenkis Hakkı”, İÜHFM, Cilt LXXI, Sayı 1, s. 1365-1368.
 • GENÇCAN, Ömer Uğur: Mal Rejimleri, Yetkin Yayınevi, Ankara 2010.
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008.
 • HAYRAN, Burhan: Mal Rejimleri Şerhi, Asil Yayınları, Ankara 2004.
 • HATEMİ, Hüseyin: Aile Hukuku, 7. Baskı, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2019.
 • KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Aile Hukuku, 4. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2019 (Kısaltılmışı: 2019).
 • KILIÇOĞLU, Ahmet: Katkı-Katılma Alacağı, 4. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2014 (Kısaltılmışı: Katılma).
 • KILIÇOĞLU, Ahmet: Medenî Kanun’umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukuna Getirdiği Yenilikler, 3. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2014 (Kısaltılmışı: Yenilikler).
 • KÖROĞLU, Emre: “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini Sona Erdiren Sebepler ve Bu Mal Rejiminin Sona Erme Anı (TMK m. 225)”, ERÜHFD, Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 1, s. 229-251.
 • ÖZDOĞAN, Ayça: “Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Yargıtay Uygulamaları”, ERÜHFSD, Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, s. 163-191.
 • ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, 6. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2015.
 • ÖZUĞUR, Ali İhsan: Mal Rejimleri, 8. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2015.
 • SARI, Suat: Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Beşir Kitabevi, İstanbul 2007.
 • ŞAHAN, Gökhan: “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Edinilmiş Mallar”, ERÜHFSD, Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, s. 27-56.
 • ŞIPKA, Şükran: Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar, 2. Baskı, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2011.
 • ŞIPKA, Şükran/ ÖZDOĞAN, Ayça: Eşler Arasındaki Malvarlığı Davaları, 2. Bası, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2017.
 • TUNCER KAZANCI, İdil: Bir Yargıtay Kararı Işığında Eşlerin Anlaşmalı Boşanma ile Alacaklılardan Mal Kaçırmalarının Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi Sorunu, İNÜHFD, Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 2, s. 401-423.
 • ULUÇ, Yusuf: Mal Rejimleri ve Tasfiyesi, Yetkin Yayınevi, Ankara 2014.
 • ÜNAL, Akın: Kelepçeleme Sözleşmeleri, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.
 • YILDIRIM, Mustafa Fadıl: “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ile Miras Hukuku Arasındaki İlişki”, ERÜHFSD, Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, s. 237-261.
 • ZEYTİN, Zafer: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, 3. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2017.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm ÖZEL HUKUK
Yazarlar

Akın ÜNAL Bu kişi benim
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ, MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI

Yayımlanma Tarihi 25 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 23, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ahbvuhfd637925, journal = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2651-4141}, eissn = {2667-4068}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {23}, number = {4}, pages = {121 - 140}, doi = {10.34246/ahbvuhfd.637925}, title = {EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Ünal, Akın} }
APA Ünal, A. (2019). EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 23 (4) , 121-140 . DOI: 10.34246/ahbvuhfd.637925
MLA Ünal, A. "EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ" . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23 (2019 ): 121-140 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuhfd/issue/49742/637925>
Chicago Ünal, A. "EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23 (2019 ): 121-140
RIS TY - JOUR T1 - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ AU - AkınÜnal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34246/ahbvuhfd.637925 DO - 10.34246/ahbvuhfd.637925 T2 - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 140 VL - 23 IS - 4 SN - 2651-4141-2667-4068 M3 - doi: 10.34246/ahbvuhfd.637925 UR - https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.637925 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ %A Akın Ünal %T EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ %D 2019 %J Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2651-4141-2667-4068 %V 23 %N 4 %R doi: 10.34246/ahbvuhfd.637925 %U 10.34246/ahbvuhfd.637925
ISNAD Ünal, Akın . "EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23 / 4 (Ekim 2019): 121-140 . https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.637925
AMA Ünal A. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. AHBVÜ-HFD. 2019; 23(4): 121-140.
Vancouver Ünal A. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 23(4): 121-140.
IEEE A. Ünal , "EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 23, sayı. 4, ss. 121-140, Eki. 2019, doi:10.34246/ahbvuhfd.637925