Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

E-Ticaret Pazaryerlerine Yönelik Müşteri E-Sadakati: E-Güven ve E-Memnuniyetin Rolü

Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 3, 967 - 1000, 31.12.2021
https://doi.org/10.26745/ahbvuibfd.902482

Öz

İşletmeden tüketiciye e-ticaret, tüketicilerin internet vasıtasıyla işletmelerden doğrudan mal ve hizmet satın alabilmeleri anlamına gelmektedir. Tüketiciler çevrimiçi ortamda çok sayıda alternatife kısa bir sürede ulaşabilmektedirler. Alternatiflerin fazlalılığı e-ticaret işletmelerinin sadakatli müşterilere ulaşmalarını zorlaştırmaktadır. Potansiyel müşterilerin farklı bir e-ticaret web sitesine yönelmeden, ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri her zaman tercih ettikleri belirli bir e-ticaret web sitesinden alma eğilimlerine müşteri e-sadakati denilmektedir. E-sadakati sağlamış olan işlemelerde aynı müşterilerin devamlı ve yüksek miktardaki harcamaları işletme maliyetlerinin karşılanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada müşterilerin e-ticaret pazaryerlerine (trendyol, hepsiburada, n11, gittigidiyor, amazon, akakçe vb.) yönelik sadakatine etki eden faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. 400 kişi ile gerçekleştirilen bu araştırmada e-güven ve e-memnuniyetin e-sadakat üzerinde anlamlı ve pozitif etkilerinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca e-güvene, e-memnuniyete ve dolaylı olarak e-sadakate etki eden diğer faktörler ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular neticesinde e-ticaret pazaryerlerinin müşteri e-sadakati oluşturabilmek için söz konusu faktörleri dikkate alarak yeni stratejiler yaratmaları beklenmektedir.

Kaynakça

 • Al-Adwan, A. S., & Al-Horani, M. A. (2019). Boosting customer e-loyalty: An extended scale of online service quality. Information (Switzerland), 10(12), 1–27.
 • Al-Dweeri, R. M., Moreno, A. R., Montes, F. J. L., Obeidat, Z. M., & Al-Dwairi, K. M. (2018). The effect of e-service quality on Jordanian student’s e-loyalty: an empirical study in online retailing. Industrial Management & Data Systems, 119(4), 902–923.
 • Alam, S. S., & Yasin, N. M. (2010). An investigation into the antecedents of customer satisfaction of online shopping. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 5(1), 71–78.
 • Anderson, R. E., & Srinivasan, S. S. (2003). E-satisfaction and e-loyalty: a contingency framework. Psychology and Marketing, 20(2), 123–138.
 • Awad, N. F., & Ragowsky, A. (2008). Establishing trust in electronic commerce through online word of mouth: An examination across genders. Journal of Management Information Systems, 24(4), 101–121.
 • Brislin, R. W., Lonner, W. J., & Thorndike, R. M. (1973). Cross-cultural research methods (Vol. 11). New York: J. Wiley.
 • Bulut, Z. A., & Karabulut, A. N. (2018). Examining the role of two aspects of eWOM in online repurchase intention: An integrated trust–loyalty perspective. Journal of Consumer Behaviour, 17(4), 407–417.
 • Butt, M. M., Yingchen, Y., Mohd-Any, A. A., Mutum, D. S., Ting, H., & Wei, K. K. (2018). Antecedents of consumer-based electronic retail brand equity: An integrated model. Asian Academy of Management Journal, 23(2), 69–99.
 • Cai, S., & Xu, Y. (2006). Effects of outcome, process and shopping enjoyment on online consumer behaviour. Electronic Commerce Research and Applications, 5(4), 272–281.
 • Çetin, F., & Basım, H. N. (2012). Örgütsel psikolojik sermaye: bir ölçek uyarlama çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 45(1), 121–137.
 • Chan, Y. Y. Y., & Ngai, E. W. T. (2011). Conceptualising electronic word of mouth activity: An input-process-output perspective. Marketing Intelligence and Planning, 29(5), 488–516.
 • Chek, Y. L., & Ho, J. S. Y. (2016). Consumer electronics e-retailing: Why the alliance of vendors’ e-service quality, trust and trustworthiness matters. In Procedia - Social and Behavioral Sciences, 219, 804–811.
 • Collier, J. E., & Bienstock, C. C. (2006). Measuring service quality in e-retailing. Journal of Service Research, 8(3), 260–275.
 • Cristobal, E., Flavián, C., & Guinalíu, M. (2007). Perceived e-service quality (PeSQ): Measurement validation and effects on consumer satisfaction and web site loyalty. Managing Service Quality, 17(3), 317–340.
 • Cyr, D. (2008). Modeling web site design across cultures: Relationships to trust, satisfaction, and E-Loyalty. Journal of Management Information Systems, 24(4), 47–72.
 • Cyr, D., Head, M., & Larios, H. (2010). Colour appeal in website design within and across cultures: A multi-method evaluation. International Journal of Human Computer Studies, 68(1–2), 1–21.
 • Devaraj, S., Fan, M., & Kohli, R. (2002). Antecedents of B2C channel satisfaction and preference: Validating e-commerce metrics. Information Systems Research, 13(3), 316–333.
 • Eastlick, M. A., Lotz, S. L., & Warrington, P. (2006). Understanding online B-to-C relationships: An integrated model of privacy concerns, trust, and commitment. Journal of Business Research, 59(8), 877–886.
 • Fang, J., Shao, Y., & Wen, C. (2016). Transactional quality, relational quality, and consumer e-loyalty: Evidence from SEM and fsQCA. International Journal of Information Management, 36(6), 1205–1217.
 • Fu, X., Zhang, B., Xie, Q., Xiao, L., & Che, Y. (2011). Impact of quantity and timeliness of ewom information on consumer’s online purchase intention under C2C environment. Asian Journal of Business Research, 1(2), 37–52.
 • Garbarino, E., & Johnson, M. S. (1999). The different roles of satisfaction, trust, and commitment in customer relationships. Journal of Marketing, 63(2), 70–87.
 • Giovanis, A. N. Athanasopoulou, P. (2014). Gaining customer loyalty in the e-tailing marketplace: the role of e-service quality, e-satisfaction and e-trust. International Journal of Technology Marketing 6, 9(3), 288–304.
 • Gong-min, Z. (2010). Research on customer loyalty of B2C e-commerce. In China-USA Business Review, 9, 1–61.
 • Gounaris, S., Dimitriadis, S., & Stathakopoulos, V. (2010). An examination of the effects of service quality and satisfaction on customers’ behavioral intentions in e-shopping. Journal of Services Marketing, 24(2), 142–156.
 • Gummerus, J., Liljander, V., Pura, M., & Van Riel, A. (2004). Customer loyalty to content-based Web sites: The case of an online health-care service. Journal of Services Marketing, 18(3), 175–186.
 • Gürbüz, S. (2019). AMOS ile yapısal eşitlik modellemesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Harris, L. C., & Goode, M. M. H. (2004). The four levels of loyalty and the pivotal role of trust: a study of online service dynamics. Journal of Retailing, 80(2), 139–158.
 • Hennig-Thurau, T., & Walsh, G. (2003). Electronic word-of-mouth: Motives for and consequences of reading customer articulations on the internet. International Journal of Electronic Commerce, 8(2), 51–74.
 • Husain, S. (2017). The determinants of loyalty in online commerce-an exploratory study in India. Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 81(7), 1–17.
 • Jin, B., & Park, J. Y. (2006). The moderating effect of online purchase experience on the evaluation of online store attributes and the subsequent impact on market response outcomes. Advances in Consumer Research, 33, 203–211.
 • Kassim, N., & Abdullah, N. A. (2010). The effect of perceived service quality dimensions on customer satisfaction, trust, and loyalty in e-commerce settings A cross cultural analysis. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 22(3), 351–371.
 • Kim, J. H., & Kim, C. (2010). E-service quality perceptions: A cross-cultural comparison of american and Korean consumers. Journal of Research in Interactive Marketing, 4(3), 257–275.
 • Kim, Jinwoo, & Lee, J. (2002). Critical design factors for successful e-commerce systems. Behaviour & Information Technology, 21(3), 185–199.
 • Kim, Jiyoung, Jin, B., & Swinney, J. L. (2009). The role of etail quality, e-satisfaction and e-trust in online loyalty development process. Journal of Retailing and Consumer Services, 16(4), 239–247.
 • Kılıç, A. F., & Koyuncu, İ. (2017). Ölçek uyarlama çalışmalarının yapı geçerliği açısından incelenmesi. In Küreselleşen dünyada eğitim. 415–438.
 • Kline, R. B. (2016). Principle and practice of structural equation modelling (4th Press). New York, NY: The Guilford Press.
 • Konradt, U., Wandke, H., Balazs, B., & Christophersen, T. (2003). Usability in online shops: Scale construction, validation and the influence on the buyers’ intention and decision. Behaviour and Information Technology, 22(3), 165–174.
 • Kurt, G. (2013). E-perakendecilik etiği ve müşteri sadakati arasındaki ilişki: Algılanan güven ve algılanan memnuniyetin aracı rolü. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 4(2), 49–68.
 • Lee, G. G., & Lin, H. F. (2005). Customer perceptions of e-service quality in online shopping. International Journal of Retail and Distribution Management, 33(2), 161–176.
 • Leonnard. (2019). Exploring the relationship among e-service quality, loyalty at higher education institutions. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 12(4), 103–110.
 • Li, H., Tevrizci, C., & Aham-Anyanwu, N. (2014). An empirical study of e-loyalty development process from the e-service quality experience: Testing the etailq scale. In Proceedings - Pacific Asia Conference on Information Systems, PACIS 2014.
 • Liu, D., & Guo, X. (2017). Can trust and social benefit really help? Empirical examination of purchase intentions for wearable devices. Information Development, 33(1), 43–56.
 • López-Miguens, M. J., & Vázquez, E. G. (2017). An integral model of e-loyalty from the consumer’s perspective. Computers in Human Behavior, 72, 397–411.
 • Malakmadze, K., Ünver, S., & Arıkan, E. (2017). Çevrimiçi gizlilik ve e-sadakat eğilimi ilişkisi üzerine ülkeler arası bir inceleme: Türkiye ve Rusya arasında bir karşılaştırma. Journal of Business Research - Turk, 9(1), 439–463.
 • McCole, P. (2002). The role of trust for electronic commerce in services. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 14(2), 81–87.
 • Mcknight, H. D., Kacmar, C. J., & Choudhury, V. (2004). Shifting factors and the ineffectiveness of third party assurance seals: a two-stage model of initial trust in a web busines. Electronic Markets, 14(3), 1–15.
 • Miyazaki, A. D., & Fernandez, A. (2001). Consumer perceptions of privacy and security risks for online shopping. Journal of Consumer Affairs, 35(1), 27–44.
 • Omar, M. W. (2009). The mediating effect of cognitive and emotional satisfaction on customer loyalty. International Journal of Management Innovation Systems, 1(2), 1–13.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL a multiple-item scale for assessing electronic service quality. Journal of Service Research, 7(3), 213–233.
 • Pavlou, P. A., Liang, H., & Xue, Y. (2007). Understanding and mitigating uncertainty in online environments: a principal-agent perspective. MIS Quarterly, 31(1), 105–136.
 • Pitta, D., Franzak, F., & Fowler, D. (2006). A strategic approach to building online customer loyalty: Integrating customer profitability tiers. Journal of Consumer Marketing, 23(7), 421–429.
 • Porter, M. E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, 20, 62–78.
 • Quan, S. (2010). Assessing the effects of e-service quality and esatisfaction on internet banking loyalty in China. In Proceedings of the International Conference on E-Business and E-Government, ICEE 2010 (pp. 93–96). IEEE.
 • Reichheld, F. F., & Reprint, P. S. (2000). E-loyalty: your secret weapon on the web. Harvard Business Review, 78(4), 105–113.
 • Ribbink, D., Van Riel, A. C. R., Liljander, V., & Streukens, S. (2004). Comfort your online customer: Quality, trust and loyalty on the internet. Managing Service Quality: An International Journal, 14(6), 446–456.
 • Rodríguez, P. G., Villarreal, R., Valiño, P. C., & Blozis, S. (2020). A PLS-SEM approach to understanding E-SQ, E-Satisfaction and E-Loyalty for fashion E-Retailers in Spain. Journal of Retailing and Consumer Services, 57, 102201.
 • Safa, N. S., & Ismail, M. A. (2013). A customer loyalty formation model in electronic commerce. Economic Modelling, 35, 559–564.
 • Sai Vijay, T., Prashar, S., & Sahay, V. (2019). The influence of online shopping values and web atmospheric cues on e-loyalty: Mediating role of e-satisfaction. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 14(1), 1–15.
 • Santos, J. (2003). E-service quality: A model of virtual service quality dimensions. Managing Service Quality: An International Journal, 13(3), 233–246.
 • See-to, E. W. K., & Ho, K. K. W. (2014). Value co-creation and purchase intention in social network sites: The role of electronic Word-of-Mouth and trust – A theoretical analysis. Computers in Human Behavior, 31, 182–189.
 • Semeijn, J., van Riel, A. C. R., van Birgelen, M. J. H., & Streukens, S. (2005). E-services and offline fulfilment: How e-loyalty is created. Managing Service Quality, 15(2), 182–194.
 • Sevim, N. (2018). Çevrimiçi e-müşteri sadakatinin oluşumunda e-hizmet kalitesi, e-güven ve e-tatminin etkisi. Business & Management Studies: An International Journal, 6(1), 107–127.
 • Shankar, V., Smith, A. K., & Rangaswamy, A. (2003). Customer satisfaction and loyalty in online and offline environments. International Journal of Research in Marketing, 20(2), 153–175.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Singh, J., & Sirdeshmukh, D. (2000). Agency and trust mechanisms in consumer satisfaction and loyalty judgments. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(1), 150–167.
 • Sirdeshmukh, D., Singh, J., & Sabol, B. (2002). Consumer trust, value, and loyalty in relational exchanges. Journal of Marketing, 66(1), 15–37.
 • Sivakumaran, B., Auburn, L. C. S., & Maheswarappa, S. S. (2014). Trust-commitment in e-commerce: A cross-cultural exploration. Great Lakes Herald, 8(2), 65–93.
 • Social We Are (2020). Digital in 2020. Erişim adresi: https://wearesocial.com/digital-2020
 • Szymanski, D. M., & Hise, R. T. (2000). E-satisfaction: An initial examination. Journal of Retailing, 76(3), 309–322.
 • Teo, T. S. H., & Liu, J. (2007). Consumer trust in e-commerce in the United States, Singapore and China. Omega, 35(1), 22–38.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı (2020a). İstatistikler. Erişim adresi: https://www.eticaret.gov.tr/istatistikler
 • T.C. Ticaret Bakanlığı (2020b). E-ticaret akademisi: pazaryeri açma. Erişim adresi: https://www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/pazaryeri-magaza-acma-68
 • Torres-Moraga, E., Vásquez-Parraga, A. Z., & Barra, C. (2010). Antecedents of donor trust in an emerging charity sector: The role of reputation, familiarity, opportunism and communication. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 6(29), 159–177.
 • Toufaily, E., Ricard, L., & Perrien, J. (2013). Customer loyalty to a commercial website: Descriptive meta-analysis of the empirical literature and proposal of an integrative model. Journal of Business Research, 66(9), 1436–1447.
 • Tran, L. T. T., Pham, L. M. T., & Le, L. T. (2019). E-satisfaction and continuance intention: The moderator role of online ratings. International Journal of Hospitality Management, 77, 311–322.
 • Urban, G. L., Sultan, F., & Qualls, W. J. (2000). Placing trust at the center of your internet strategy. MIT Sloan Management Review, 42(1), 39–48.
 • Verhoef, P. C., Franses, P. H., & Hoekstra, J. C. (2002). The Effect of relational constructs on customer referrals and number of services purchased from a multiservice provider: Does age of relationship matter? Journal of the Academy of Marketing Science, 30(3), 202–216.
 • Vos, A., Marinagi, C., Trivellas, P., Eberhagen, N., Skourlas, C., & Giannakopoulos, G. (2014). Risk reduction strategies in online shopping: E-trust perspective. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 147, 418–423.
 • Wallace, D. W., Giese, J. L., & Johnson, J. L. (2004). Customer retailer loyalty in the context of multiple channel strategies. Journal of Retailing, 80(4), 249–263.
 • Wang, R., Wang, S., Wu, T., & Zhang, X. (2012). Customers E-trust for online retailers: A case in China. In 2012 Eighth International Conference on Computational Intelligence and Security Customers (pp. 573–577). IEEE.
 • Wolfinbarger, M., & Gilly, M. C. (2003). eTailQ: dimensionalizing, measuring and predicting etail quality. Journal of Retailing, 79, 183–198.
 • Yaşin, B., Özkan, E., & Baloğlu, S. (2017). Tüketicilerin çevrimiçi perakende alışveriş sitelerine yönelik sadakatleri üzerinde memnuniyet, güven ve kalite algılarının rolü. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 28(83), 24–47.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. (D. Yayıncılık, Ed.). Ankara.
 • Yıldız, S., & Karadirek, G. (2014). Elektronik hizmet kalitesi algılamaları: bireysel internet bankacılığı kullanıcıları üzerine bir uygulama. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 10, 304–329.
 • Yoo, C. W., Sanders, G. L., & Moon, J. (2013). Exploring the effect of e-WOM participation on e-Loyalty in e-commerce. Decision Support Systems, 55(3), 669–678.
 • Zheng, X., Lee, M., & Cheung, C. M. K. (2017). Examining e-loyalty towards online shopping platforms: The role of coupon proneness and value consciousness. Internet Research, 27(3), 709–726.

Customer E-Loyalty for E-Commerce Marketplaces: The Role of E-Trust and E-Satisfaction

Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 3, 967 - 1000, 31.12.2021
https://doi.org/10.26745/ahbvuibfd.902482

Öz

Business-to-consumer e-commerce means that consumers can directly purchase goods and services from businesses via the internet. Consumers can find many alternatives online in a short time. The abundance of alternatives makes it difficult for e-commerce businesses to reach loyal customers. The tendency of potential customers to get the products and services they need from a specific e-commerce website they always prefer without turning to a different e-commerce website is called customer e-loyalty. Continuous and high amounts of expenses of the same customers in processes that have provided e-loyalty facilitate meeting operating costs. In this study, it was aimed to investigate the factors affecting the loyalty of customers towards e-commerce marketplaces (trendyol, Hepsiburada, n11, gittigidiyor, amazon, akakçe, etc.). Questionnaire method was used as a data collection tool in the study. In this study conducted with 400 people, it was found that e-trust and e-satisfaction have significant and positive effects on e-loyalty. In addition, other factors affecting e-trust, e-satisfaction and indirectly e-loyalty have been revealed. As a result of the findings, e-commerce marketplaces are expected to create new strategies by taking these factors into account in order to create customer e-loyalty.

Kaynakça

 • Al-Adwan, A. S., & Al-Horani, M. A. (2019). Boosting customer e-loyalty: An extended scale of online service quality. Information (Switzerland), 10(12), 1–27.
 • Al-Dweeri, R. M., Moreno, A. R., Montes, F. J. L., Obeidat, Z. M., & Al-Dwairi, K. M. (2018). The effect of e-service quality on Jordanian student’s e-loyalty: an empirical study in online retailing. Industrial Management & Data Systems, 119(4), 902–923.
 • Alam, S. S., & Yasin, N. M. (2010). An investigation into the antecedents of customer satisfaction of online shopping. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 5(1), 71–78.
 • Anderson, R. E., & Srinivasan, S. S. (2003). E-satisfaction and e-loyalty: a contingency framework. Psychology and Marketing, 20(2), 123–138.
 • Awad, N. F., & Ragowsky, A. (2008). Establishing trust in electronic commerce through online word of mouth: An examination across genders. Journal of Management Information Systems, 24(4), 101–121.
 • Brislin, R. W., Lonner, W. J., & Thorndike, R. M. (1973). Cross-cultural research methods (Vol. 11). New York: J. Wiley.
 • Bulut, Z. A., & Karabulut, A. N. (2018). Examining the role of two aspects of eWOM in online repurchase intention: An integrated trust–loyalty perspective. Journal of Consumer Behaviour, 17(4), 407–417.
 • Butt, M. M., Yingchen, Y., Mohd-Any, A. A., Mutum, D. S., Ting, H., & Wei, K. K. (2018). Antecedents of consumer-based electronic retail brand equity: An integrated model. Asian Academy of Management Journal, 23(2), 69–99.
 • Cai, S., & Xu, Y. (2006). Effects of outcome, process and shopping enjoyment on online consumer behaviour. Electronic Commerce Research and Applications, 5(4), 272–281.
 • Çetin, F., & Basım, H. N. (2012). Örgütsel psikolojik sermaye: bir ölçek uyarlama çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 45(1), 121–137.
 • Chan, Y. Y. Y., & Ngai, E. W. T. (2011). Conceptualising electronic word of mouth activity: An input-process-output perspective. Marketing Intelligence and Planning, 29(5), 488–516.
 • Chek, Y. L., & Ho, J. S. Y. (2016). Consumer electronics e-retailing: Why the alliance of vendors’ e-service quality, trust and trustworthiness matters. In Procedia - Social and Behavioral Sciences, 219, 804–811.
 • Collier, J. E., & Bienstock, C. C. (2006). Measuring service quality in e-retailing. Journal of Service Research, 8(3), 260–275.
 • Cristobal, E., Flavián, C., & Guinalíu, M. (2007). Perceived e-service quality (PeSQ): Measurement validation and effects on consumer satisfaction and web site loyalty. Managing Service Quality, 17(3), 317–340.
 • Cyr, D. (2008). Modeling web site design across cultures: Relationships to trust, satisfaction, and E-Loyalty. Journal of Management Information Systems, 24(4), 47–72.
 • Cyr, D., Head, M., & Larios, H. (2010). Colour appeal in website design within and across cultures: A multi-method evaluation. International Journal of Human Computer Studies, 68(1–2), 1–21.
 • Devaraj, S., Fan, M., & Kohli, R. (2002). Antecedents of B2C channel satisfaction and preference: Validating e-commerce metrics. Information Systems Research, 13(3), 316–333.
 • Eastlick, M. A., Lotz, S. L., & Warrington, P. (2006). Understanding online B-to-C relationships: An integrated model of privacy concerns, trust, and commitment. Journal of Business Research, 59(8), 877–886.
 • Fang, J., Shao, Y., & Wen, C. (2016). Transactional quality, relational quality, and consumer e-loyalty: Evidence from SEM and fsQCA. International Journal of Information Management, 36(6), 1205–1217.
 • Fu, X., Zhang, B., Xie, Q., Xiao, L., & Che, Y. (2011). Impact of quantity and timeliness of ewom information on consumer’s online purchase intention under C2C environment. Asian Journal of Business Research, 1(2), 37–52.
 • Garbarino, E., & Johnson, M. S. (1999). The different roles of satisfaction, trust, and commitment in customer relationships. Journal of Marketing, 63(2), 70–87.
 • Giovanis, A. N. Athanasopoulou, P. (2014). Gaining customer loyalty in the e-tailing marketplace: the role of e-service quality, e-satisfaction and e-trust. International Journal of Technology Marketing 6, 9(3), 288–304.
 • Gong-min, Z. (2010). Research on customer loyalty of B2C e-commerce. In China-USA Business Review, 9, 1–61.
 • Gounaris, S., Dimitriadis, S., & Stathakopoulos, V. (2010). An examination of the effects of service quality and satisfaction on customers’ behavioral intentions in e-shopping. Journal of Services Marketing, 24(2), 142–156.
 • Gummerus, J., Liljander, V., Pura, M., & Van Riel, A. (2004). Customer loyalty to content-based Web sites: The case of an online health-care service. Journal of Services Marketing, 18(3), 175–186.
 • Gürbüz, S. (2019). AMOS ile yapısal eşitlik modellemesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Harris, L. C., & Goode, M. M. H. (2004). The four levels of loyalty and the pivotal role of trust: a study of online service dynamics. Journal of Retailing, 80(2), 139–158.
 • Hennig-Thurau, T., & Walsh, G. (2003). Electronic word-of-mouth: Motives for and consequences of reading customer articulations on the internet. International Journal of Electronic Commerce, 8(2), 51–74.
 • Husain, S. (2017). The determinants of loyalty in online commerce-an exploratory study in India. Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 81(7), 1–17.
 • Jin, B., & Park, J. Y. (2006). The moderating effect of online purchase experience on the evaluation of online store attributes and the subsequent impact on market response outcomes. Advances in Consumer Research, 33, 203–211.
 • Kassim, N., & Abdullah, N. A. (2010). The effect of perceived service quality dimensions on customer satisfaction, trust, and loyalty in e-commerce settings A cross cultural analysis. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 22(3), 351–371.
 • Kim, J. H., & Kim, C. (2010). E-service quality perceptions: A cross-cultural comparison of american and Korean consumers. Journal of Research in Interactive Marketing, 4(3), 257–275.
 • Kim, Jinwoo, & Lee, J. (2002). Critical design factors for successful e-commerce systems. Behaviour & Information Technology, 21(3), 185–199.
 • Kim, Jiyoung, Jin, B., & Swinney, J. L. (2009). The role of etail quality, e-satisfaction and e-trust in online loyalty development process. Journal of Retailing and Consumer Services, 16(4), 239–247.
 • Kılıç, A. F., & Koyuncu, İ. (2017). Ölçek uyarlama çalışmalarının yapı geçerliği açısından incelenmesi. In Küreselleşen dünyada eğitim. 415–438.
 • Kline, R. B. (2016). Principle and practice of structural equation modelling (4th Press). New York, NY: The Guilford Press.
 • Konradt, U., Wandke, H., Balazs, B., & Christophersen, T. (2003). Usability in online shops: Scale construction, validation and the influence on the buyers’ intention and decision. Behaviour and Information Technology, 22(3), 165–174.
 • Kurt, G. (2013). E-perakendecilik etiği ve müşteri sadakati arasındaki ilişki: Algılanan güven ve algılanan memnuniyetin aracı rolü. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 4(2), 49–68.
 • Lee, G. G., & Lin, H. F. (2005). Customer perceptions of e-service quality in online shopping. International Journal of Retail and Distribution Management, 33(2), 161–176.
 • Leonnard. (2019). Exploring the relationship among e-service quality, loyalty at higher education institutions. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 12(4), 103–110.
 • Li, H., Tevrizci, C., & Aham-Anyanwu, N. (2014). An empirical study of e-loyalty development process from the e-service quality experience: Testing the etailq scale. In Proceedings - Pacific Asia Conference on Information Systems, PACIS 2014.
 • Liu, D., & Guo, X. (2017). Can trust and social benefit really help? Empirical examination of purchase intentions for wearable devices. Information Development, 33(1), 43–56.
 • López-Miguens, M. J., & Vázquez, E. G. (2017). An integral model of e-loyalty from the consumer’s perspective. Computers in Human Behavior, 72, 397–411.
 • Malakmadze, K., Ünver, S., & Arıkan, E. (2017). Çevrimiçi gizlilik ve e-sadakat eğilimi ilişkisi üzerine ülkeler arası bir inceleme: Türkiye ve Rusya arasında bir karşılaştırma. Journal of Business Research - Turk, 9(1), 439–463.
 • McCole, P. (2002). The role of trust for electronic commerce in services. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 14(2), 81–87.
 • Mcknight, H. D., Kacmar, C. J., & Choudhury, V. (2004). Shifting factors and the ineffectiveness of third party assurance seals: a two-stage model of initial trust in a web busines. Electronic Markets, 14(3), 1–15.
 • Miyazaki, A. D., & Fernandez, A. (2001). Consumer perceptions of privacy and security risks for online shopping. Journal of Consumer Affairs, 35(1), 27–44.
 • Omar, M. W. (2009). The mediating effect of cognitive and emotional satisfaction on customer loyalty. International Journal of Management Innovation Systems, 1(2), 1–13.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL a multiple-item scale for assessing electronic service quality. Journal of Service Research, 7(3), 213–233.
 • Pavlou, P. A., Liang, H., & Xue, Y. (2007). Understanding and mitigating uncertainty in online environments: a principal-agent perspective. MIS Quarterly, 31(1), 105–136.
 • Pitta, D., Franzak, F., & Fowler, D. (2006). A strategic approach to building online customer loyalty: Integrating customer profitability tiers. Journal of Consumer Marketing, 23(7), 421–429.
 • Porter, M. E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, 20, 62–78.
 • Quan, S. (2010). Assessing the effects of e-service quality and esatisfaction on internet banking loyalty in China. In Proceedings of the International Conference on E-Business and E-Government, ICEE 2010 (pp. 93–96). IEEE.
 • Reichheld, F. F., & Reprint, P. S. (2000). E-loyalty: your secret weapon on the web. Harvard Business Review, 78(4), 105–113.
 • Ribbink, D., Van Riel, A. C. R., Liljander, V., & Streukens, S. (2004). Comfort your online customer: Quality, trust and loyalty on the internet. Managing Service Quality: An International Journal, 14(6), 446–456.
 • Rodríguez, P. G., Villarreal, R., Valiño, P. C., & Blozis, S. (2020). A PLS-SEM approach to understanding E-SQ, E-Satisfaction and E-Loyalty for fashion E-Retailers in Spain. Journal of Retailing and Consumer Services, 57, 102201.
 • Safa, N. S., & Ismail, M. A. (2013). A customer loyalty formation model in electronic commerce. Economic Modelling, 35, 559–564.
 • Sai Vijay, T., Prashar, S., & Sahay, V. (2019). The influence of online shopping values and web atmospheric cues on e-loyalty: Mediating role of e-satisfaction. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 14(1), 1–15.
 • Santos, J. (2003). E-service quality: A model of virtual service quality dimensions. Managing Service Quality: An International Journal, 13(3), 233–246.
 • See-to, E. W. K., & Ho, K. K. W. (2014). Value co-creation and purchase intention in social network sites: The role of electronic Word-of-Mouth and trust – A theoretical analysis. Computers in Human Behavior, 31, 182–189.
 • Semeijn, J., van Riel, A. C. R., van Birgelen, M. J. H., & Streukens, S. (2005). E-services and offline fulfilment: How e-loyalty is created. Managing Service Quality, 15(2), 182–194.
 • Sevim, N. (2018). Çevrimiçi e-müşteri sadakatinin oluşumunda e-hizmet kalitesi, e-güven ve e-tatminin etkisi. Business & Management Studies: An International Journal, 6(1), 107–127.
 • Shankar, V., Smith, A. K., & Rangaswamy, A. (2003). Customer satisfaction and loyalty in online and offline environments. International Journal of Research in Marketing, 20(2), 153–175.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Singh, J., & Sirdeshmukh, D. (2000). Agency and trust mechanisms in consumer satisfaction and loyalty judgments. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(1), 150–167.
 • Sirdeshmukh, D., Singh, J., & Sabol, B. (2002). Consumer trust, value, and loyalty in relational exchanges. Journal of Marketing, 66(1), 15–37.
 • Sivakumaran, B., Auburn, L. C. S., & Maheswarappa, S. S. (2014). Trust-commitment in e-commerce: A cross-cultural exploration. Great Lakes Herald, 8(2), 65–93.
 • Social We Are (2020). Digital in 2020. Erişim adresi: https://wearesocial.com/digital-2020
 • Szymanski, D. M., & Hise, R. T. (2000). E-satisfaction: An initial examination. Journal of Retailing, 76(3), 309–322.
 • Teo, T. S. H., & Liu, J. (2007). Consumer trust in e-commerce in the United States, Singapore and China. Omega, 35(1), 22–38.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı (2020a). İstatistikler. Erişim adresi: https://www.eticaret.gov.tr/istatistikler
 • T.C. Ticaret Bakanlığı (2020b). E-ticaret akademisi: pazaryeri açma. Erişim adresi: https://www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/pazaryeri-magaza-acma-68
 • Torres-Moraga, E., Vásquez-Parraga, A. Z., & Barra, C. (2010). Antecedents of donor trust in an emerging charity sector: The role of reputation, familiarity, opportunism and communication. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 6(29), 159–177.
 • Toufaily, E., Ricard, L., & Perrien, J. (2013). Customer loyalty to a commercial website: Descriptive meta-analysis of the empirical literature and proposal of an integrative model. Journal of Business Research, 66(9), 1436–1447.
 • Tran, L. T. T., Pham, L. M. T., & Le, L. T. (2019). E-satisfaction and continuance intention: The moderator role of online ratings. International Journal of Hospitality Management, 77, 311–322.
 • Urban, G. L., Sultan, F., & Qualls, W. J. (2000). Placing trust at the center of your internet strategy. MIT Sloan Management Review, 42(1), 39–48.
 • Verhoef, P. C., Franses, P. H., & Hoekstra, J. C. (2002). The Effect of relational constructs on customer referrals and number of services purchased from a multiservice provider: Does age of relationship matter? Journal of the Academy of Marketing Science, 30(3), 202–216.
 • Vos, A., Marinagi, C., Trivellas, P., Eberhagen, N., Skourlas, C., & Giannakopoulos, G. (2014). Risk reduction strategies in online shopping: E-trust perspective. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 147, 418–423.
 • Wallace, D. W., Giese, J. L., & Johnson, J. L. (2004). Customer retailer loyalty in the context of multiple channel strategies. Journal of Retailing, 80(4), 249–263.
 • Wang, R., Wang, S., Wu, T., & Zhang, X. (2012). Customers E-trust for online retailers: A case in China. In 2012 Eighth International Conference on Computational Intelligence and Security Customers (pp. 573–577). IEEE.
 • Wolfinbarger, M., & Gilly, M. C. (2003). eTailQ: dimensionalizing, measuring and predicting etail quality. Journal of Retailing, 79, 183–198.
 • Yaşin, B., Özkan, E., & Baloğlu, S. (2017). Tüketicilerin çevrimiçi perakende alışveriş sitelerine yönelik sadakatleri üzerinde memnuniyet, güven ve kalite algılarının rolü. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 28(83), 24–47.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. (D. Yayıncılık, Ed.). Ankara.
 • Yıldız, S., & Karadirek, G. (2014). Elektronik hizmet kalitesi algılamaları: bireysel internet bankacılığı kullanıcıları üzerine bir uygulama. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 10, 304–329.
 • Yoo, C. W., Sanders, G. L., & Moon, J. (2013). Exploring the effect of e-WOM participation on e-Loyalty in e-commerce. Decision Support Systems, 55(3), 669–678.
 • Zheng, X., Lee, M., & Cheung, C. M. K. (2017). Examining e-loyalty towards online shopping platforms: The role of coupon proneness and value consciousness. Internet Research, 27(3), 709–726.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Ana Bölüm
Yazarlar

Busra KUTLU KARABIYIK (Sorumlu Yazar)
ADNAN MENDERES UNIV
0000-0002-6691-2921
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Kutlu Karabıyık, B. (2021). E-Ticaret Pazaryerlerine Yönelik Müşteri E-Sadakati: E-Güven ve E-Memnuniyetin Rolü . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 23 (3) , 967-1000 . DOI: 10.26745/ahbvuibfd.902482