Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

3-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Sağlık Çalışanı Ebeveynlerin Pandemi Sürecinde Çocuklarıyla Geçirdikleri Aile Zamanına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 2, 98 - 111, 22.08.2022

Öz

COVID-19 pandemisi nedeniyle tüm dünyada çeşitli tedbirler alınmış ve bu süreçte sağlık çalışanları en üst düzeyde toplumsal sorumluluk üstlenmişlerdir. Sağlık çalışanı ebeveynler, iş ile aile sorumluluklarını üstlendikleri bu dönemde çeşitli zorluklarla karşılaşmışlardır. Bunlardan biri özellikle 3-6 yaş çocuğu olan sağlık çalışanı ebeveynlerin durumudur. Bu araştırmada, sağlık çalışanı ebeveynlerin, 3-6 yaş çocuklarıyla geçirdikleri aile zamanına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Yöntem olarak karma araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırmanın örneklem grubunu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan sağlık çalışanı ebeveynler oluşturmuştur. Örneklem grubu, durum örneklemesi tekniği ile belirlenmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile toplanmıştır. Veriler istatistiksel ve betimsel analiz teknikleri ile çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre sağlık çalışanı ebeveynlerin ve çocuklarının pandemi döneminden olumsuz şekilde etkilendiği görülmüştür. 3-6 yaş arasında çocuğu olan sağlık çalışanlarının, çocuklarının gelişimsel destek gereksinimlerinin en üst seviyede olduğu bir dönemde yoğun iş yükü altında çalışarak zorluk yaşadığı bulunmuştur. Okul öncesi dönemde çocuğu olan sağlık çalışanlarının iş yükünün azaltılması ve kritik gelişim döneminde olan çocuklarına ruhsal ve psikolojik destek sağlamaları amacıyla ebeveynlere yönelik eğitim programlarının planlandığı çalışmaların yapılması önerilir.

Kaynakça

 • Akoğlu, G., & Karaaslan, T. (2021). Koronavirüs (COVID-19) salgınında özel sağlık bakımı gereksinimi olan çocuklarımız ve aileleri için ev ortamında gelişimsel destek uygulamaları (1. Baskı). Ankara: Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği Yayınları.
 • Aktan, B. Ş., & Önder, A. (2018). Okul öncesi dönemde psikolojik dayanıklılık. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(2), 20-30.
 • Aşkın, R., Bozkurt, Y., & Zeybek, Z. (2019). COVID-19 pandemisi: Psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı, 37(Özel Ek), 304-318.
 • Atkinson, P., French, J., Lang , E., McColl , T., & Mazurik , L. (2020). Just the Facts: Protecting frontline clinicians during the COVID-19 pandemic. Canadian Journal of Emergency Medicine, 1-5. https://doi.org/10.1017/cem.2020.359.
 • Aydoğdu, R., Karamustafaoğlu, O., & Bülbül, Ş. (2017). Akademik araştırmalarda araştırma yöntemleri ile örneklem ilişkisi: Doğrulayıcı doküman analizi örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 556-565.
 • Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912-920.
 • Creswell, J. W. (2019). Karma Araştırma Yöntemlerine Giriş (2. Baskı). (Çev. Ed. Sözbilir M). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çaykuş, E. T., & Çaykuş, T. M. (2020). COVID-19 pandemi sürecinde çocukların psikolojik dayanıklılığını güçlendirme yolları: Ailelere, öğretmenlere ve ruh sağlığı uzmanlarına öneriler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(5), 95-113.
 • Çelik, Ş., & Çak, E. (2020). COVID-19 pandemi sürecinin aile üzerine etkisi. Gevher Nesibe Journal Of Medical & Health Sciences, 6(11), 43-49.
 • Çetin, B., Deniz, D., Gemlik, H. N., & Yarar, O. (2021). Koronavirüs (COVID-19)’ün Sağlık Çalışanları Üzerine Etkisi: Nitel Bir Araştırma. Journal of Academic Perspective on Social Studies, 1, 45-58.
 • Döğer, S. S., & Kılınç, F. E (2021). 4-6 yaş çocuğa sahip ailelerin covid-19 pandemi sürecinde çocukları ile iletişimlerinin incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 480-496.
 • Gomez, G., Basagoitia, A., Burrone, M. S., Rivas, M., Solís-Soto, M. T., DyJuanco, S., & Alley, H. (2021). Child-focused mental health interventions for disasters recovery: a rapid review of experiences to inform return-to-school strategies after COVID-19. Frontiers in psychiatry, 1514.
 • Hossain, M. M., Tasnim, S., Sultana, A., Faizah, F., Mazumder, H., Zou, L., Lisako J. M., Helal, U.A. & Ma, P. (2020). Epidemiology of mental health problems in COVID-19: a review. F1000Res., 9, 636.
 • Imran , N., Zeshan, M., & Pervai, Z. (2020). Mental health considerations for children & adolescents in COVID-19 Pandemic. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36, 67-72. https://doi.org/10.12669/pjms.36.COVID19-S4.2759.
 • Jiao, M. Y.,Wang, L. N., Liu, J., Fang, F. S., Jiao, F. Y., Mantovani, M. P, & Somekh, E. (2020). Behavioral and emotional disorders in children during the Covid-19 epidemic. The Journal of Pediatric, 221, 264-266.
 • Karasu, F., & Öztürk Çopur, E. (2020). COVID-19 vakaları artarken salgının ön safındaki bir yoğun bakım hemşiresi: “Cephede Duran Kahramanlar”. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 24(1), 11-14.
 • Küçük Biçer, B., & İlhan, M. N. (2020). COVID-19’un çocukların sağlığı üzerine etkisi. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, (Özel Sayı), 103-111.
 • Marques, E. S., Moraes, C. L., Hasselmann , M. H., Deslandes, S. F., & Reichenheim , M. E. (2020). Violence against women, children, and adolescents during the COVID-19 pandemic: overview, contributing factors, and mitigating measures. Cadernos de Saúde Pública, 36(4), 1-6. https://doi.org/10.1590/0102-311X00074420.
 • Pala, S. Ç., & Metintaş, S. (2020). COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanları. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 5 (COVID-19 Özel Sayısı), 156-168.
 • Panchal, U., Salazar de Pablo, G., Franco, M., Moreno, C., Parellada, M., Arango, C., &Fusar-Poli, P. (2021). The impact of COVID-19 lockdown on child and adolescent mental health: systematic review. European child & adolescent psychiatry, 18, 1-27.
 • UNICEF. (2022). The impact of COVID-19 on children's mental health. https://www.unicef.org/india/impact-covid-19-childrens-mental-health adresinden 21.06.2022 tarihinde alınmıştır.
 • Witt, A., Ordóñez, A., Martin, A., Vitiello, B., & Fegert, J. M. (2020). Child and adolescent mental health service provision and research during the Covid-19 pandemic: challenges, opportunities, and a call for submissions. Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 14(19). https://doi.org/10.1186/s13034-020-00324-8.
 • World Health Organization (WHO). (2020). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak: rights, roles and responsibilities of health workers, including key considerations for occupational safety and health. World Health Organization, Interim guidance. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331510/WHO-2019-nCov HCWadvice-2020.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden 16.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S., & Bektaş, F. (2021). COVID-19 salgınının çocukların boş zaman etkinliklerinde yarattığı değişimin ebeveyn görüşleriyle değerlendirilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(1), 99-122.

An Examination of the Opinions of Health Worker Parents with Children Aged 3-6 Years About the Family Time They Spend With Their Children During the Pandemic

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 2, 98 - 111, 22.08.2022

Öz

Due to the COVID-19 pandemic, various measures have been taken all over the world, and in this process, healthcare professionals have assumed the highest level of social responsibility. Health workerparents faced various difficulties during this period when they took on their work and family responsibilities. One of them is the situation of health workerparents who have children aged 3-6 years. In this study, the views of healthcare workerparents about the family time they spend with their 3-6 year old children were examined. Mixed research method was used as the method, and the sample group of the study consisted of health workerparents working at Kütahya Health Sciences University Evliya Çelebi Training and Research Hospital. The sample group was determined by case sampling technique. The data of the study were collected by a questionnaire form developed by the researchers. The data were analyzed with statistical and descriptive analysis techniques. According to the results obtained from the research, health worker parents and their children were adversely affected by the pandemic period. Healthcare professionals with children between the ages of 3-6 had difficulties working under an intense workload at a time when their children's developmental support needs were at the highest level. It is recommended to reduce the workload of health workers who have children in the pre-school period and to carry out studies where educational programs are planned for parents in order to provide mental and psychological support to their children who are in a critical developmental period.

Kaynakça

 • Akoğlu, G., & Karaaslan, T. (2021). Koronavirüs (COVID-19) salgınında özel sağlık bakımı gereksinimi olan çocuklarımız ve aileleri için ev ortamında gelişimsel destek uygulamaları (1. Baskı). Ankara: Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği Yayınları.
 • Aktan, B. Ş., & Önder, A. (2018). Okul öncesi dönemde psikolojik dayanıklılık. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(2), 20-30.
 • Aşkın, R., Bozkurt, Y., & Zeybek, Z. (2019). COVID-19 pandemisi: Psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı, 37(Özel Ek), 304-318.
 • Atkinson, P., French, J., Lang , E., McColl , T., & Mazurik , L. (2020). Just the Facts: Protecting frontline clinicians during the COVID-19 pandemic. Canadian Journal of Emergency Medicine, 1-5. https://doi.org/10.1017/cem.2020.359.
 • Aydoğdu, R., Karamustafaoğlu, O., & Bülbül, Ş. (2017). Akademik araştırmalarda araştırma yöntemleri ile örneklem ilişkisi: Doğrulayıcı doküman analizi örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 556-565.
 • Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912-920.
 • Creswell, J. W. (2019). Karma Araştırma Yöntemlerine Giriş (2. Baskı). (Çev. Ed. Sözbilir M). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çaykuş, E. T., & Çaykuş, T. M. (2020). COVID-19 pandemi sürecinde çocukların psikolojik dayanıklılığını güçlendirme yolları: Ailelere, öğretmenlere ve ruh sağlığı uzmanlarına öneriler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(5), 95-113.
 • Çelik, Ş., & Çak, E. (2020). COVID-19 pandemi sürecinin aile üzerine etkisi. Gevher Nesibe Journal Of Medical & Health Sciences, 6(11), 43-49.
 • Çetin, B., Deniz, D., Gemlik, H. N., & Yarar, O. (2021). Koronavirüs (COVID-19)’ün Sağlık Çalışanları Üzerine Etkisi: Nitel Bir Araştırma. Journal of Academic Perspective on Social Studies, 1, 45-58.
 • Döğer, S. S., & Kılınç, F. E (2021). 4-6 yaş çocuğa sahip ailelerin covid-19 pandemi sürecinde çocukları ile iletişimlerinin incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 480-496.
 • Gomez, G., Basagoitia, A., Burrone, M. S., Rivas, M., Solís-Soto, M. T., DyJuanco, S., & Alley, H. (2021). Child-focused mental health interventions for disasters recovery: a rapid review of experiences to inform return-to-school strategies after COVID-19. Frontiers in psychiatry, 1514.
 • Hossain, M. M., Tasnim, S., Sultana, A., Faizah, F., Mazumder, H., Zou, L., Lisako J. M., Helal, U.A. & Ma, P. (2020). Epidemiology of mental health problems in COVID-19: a review. F1000Res., 9, 636.
 • Imran , N., Zeshan, M., & Pervai, Z. (2020). Mental health considerations for children & adolescents in COVID-19 Pandemic. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36, 67-72. https://doi.org/10.12669/pjms.36.COVID19-S4.2759.
 • Jiao, M. Y.,Wang, L. N., Liu, J., Fang, F. S., Jiao, F. Y., Mantovani, M. P, & Somekh, E. (2020). Behavioral and emotional disorders in children during the Covid-19 epidemic. The Journal of Pediatric, 221, 264-266.
 • Karasu, F., & Öztürk Çopur, E. (2020). COVID-19 vakaları artarken salgının ön safındaki bir yoğun bakım hemşiresi: “Cephede Duran Kahramanlar”. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 24(1), 11-14.
 • Küçük Biçer, B., & İlhan, M. N. (2020). COVID-19’un çocukların sağlığı üzerine etkisi. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, (Özel Sayı), 103-111.
 • Marques, E. S., Moraes, C. L., Hasselmann , M. H., Deslandes, S. F., & Reichenheim , M. E. (2020). Violence against women, children, and adolescents during the COVID-19 pandemic: overview, contributing factors, and mitigating measures. Cadernos de Saúde Pública, 36(4), 1-6. https://doi.org/10.1590/0102-311X00074420.
 • Pala, S. Ç., & Metintaş, S. (2020). COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanları. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 5 (COVID-19 Özel Sayısı), 156-168.
 • Panchal, U., Salazar de Pablo, G., Franco, M., Moreno, C., Parellada, M., Arango, C., &Fusar-Poli, P. (2021). The impact of COVID-19 lockdown on child and adolescent mental health: systematic review. European child & adolescent psychiatry, 18, 1-27.
 • UNICEF. (2022). The impact of COVID-19 on children's mental health. https://www.unicef.org/india/impact-covid-19-childrens-mental-health adresinden 21.06.2022 tarihinde alınmıştır.
 • Witt, A., Ordóñez, A., Martin, A., Vitiello, B., & Fegert, J. M. (2020). Child and adolescent mental health service provision and research during the Covid-19 pandemic: challenges, opportunities, and a call for submissions. Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 14(19). https://doi.org/10.1186/s13034-020-00324-8.
 • World Health Organization (WHO). (2020). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak: rights, roles and responsibilities of health workers, including key considerations for occupational safety and health. World Health Organization, Interim guidance. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331510/WHO-2019-nCov HCWadvice-2020.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden 16.05.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S., & Bektaş, F. (2021). COVID-19 salgınının çocukların boş zaman etkinliklerinde yarattığı değişimin ebeveyn görüşleriyle değerlendirilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(1), 99-122.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hesna TORAMAN> (Sorumlu Yazar)
Çankırı Karatekin Üniversitesi
0000-0003-0870-0928
Türkiye


Nihan FEYMAN GÖK>
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0838-6791
Türkiye

Destekleyen Kurum Destekleyen kurum bulunmamaktadır.
Proje Numarası -
Teşekkür Teşekkürler
Yayımlanma Tarihi 22 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Toraman, H. & Feyman Gök, N. (2022). 3-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Sağlık Çalışanı Ebeveynlerin Pandemi Sürecinde Çocuklarıyla Geçirdikleri Aile Zamanına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 6 (2) , 98-111 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahievransaglik/issue/72248/983729

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.