Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Felsefe Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Farklı Taksonomiler Bağlamında İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 2, 948 - 967, 29.06.2017
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326609

Öz

Araştırma Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2009 yılında yapılandırmacılık anlayışı doğrultusunda geliştirilen felsefe dersi öğretim programının farklı taksonomilere göre analizini amaçlamaktadır. Nitel araştırma desenine uygun olarak tasarlanan çalışmada yöntem olarak doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma evrenini 11. sınıf felsefe dersi öğretim programında yer alan kazanımlar oluşturmaktadır. Felsefe dersi öğretim programında yer alan kazanımların taksonomik analizi yapılırken ölçüt olarak; Bloom ve diğerleri tarafından geliştirilen bilişsel; Krathwohl, Bloom ve Masia tarafından geliştirilen duyuşsal; Simpson tarafından geliştirilen devinişsel alan taksonomileri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; felsefe dersi öğretim programında yer alan toplam 58 kazanımın 49 (%84)’u bilişsel; 9 (%16)’u  duyuşsal alan taksonomisinde yer alırken; devinişsel alana yönelik herhangi bir kazanıma rastlanmamıştır. Bilişsel alandaki kazanımların 10 (%21)’u bilme, 24 (%49)’ü  kavrama, 8 (%16)’i analiz, 7 (%14)’si ise değerlendirme basamağında olduğu; duyuşsal alan taksonomisindeki kazanımların tümünün ise alma basamağında olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın son bölümünde araştırmadan elde edilen sonuçlar literatür çerçevesinde tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Kaynakça

  • KAYNAKÇA

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan ÜNSAL Bu kişi benim


Fahrettin KORKMAZ

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ünsal, S. & Korkmaz, F. (2017). Felsefe Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Farklı Taksonomiler Bağlamında İncelenmesi . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 948-967 . DOI: 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326609