Yıl 2019, Cilt 19 , Sayı 4, Sayfalar 1514 - 1525 2019-12-31

COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Examination Of The Geography Department Students’ Opinion On The Reading Habits

Ziya İNCE [1] , Vedat ŞAHİN [2]


Bireyler kendilerini geliştirmek, sosyal hayatta ilerlemek, topluma faydalı olmak ve zevk almak gibi sebepler ile okuma eylemini gerçekleştirirler. Böylece farklı amaçlar gerçekleştirilirken, bu etkinlik sayesinde geçmişte bilinç altında öğrenilen birçok konu pekişerek daha anlamlı hale gelir. Üniversitede okuyan öğrenciler de okudukları ve kendilerini geliştirdikleri müddetçe hem topluma hem de kendilerine katkı sağlayabilirler. Okuma için de öncelikle okuma alışkanlığının kazanılmış olması gerekir. Bu araştırma coğrafya bölümü lisans öğrencilerinin okuma alışkanlıkları hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla literatür taramasından sonra hazırlanan anket formu, uzman görüşüne sunulmuş, yapılan değişikliklerden sonra 121 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmanın coğrafya bölümündeki öğrencilerinin tamamının görüşlerini yansıtması için anket bütün sınıf seviyelerinden öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma sonucunda coğrafya bölümü öğrencilerinin kitap veya dergi okuma konusunda zayıf kaldıkları, süreli yayınları az takip ettikleri, üniversitedeki ve şehirdeki kütüphaneleri kullanma konusunda yetersiz kaldıkları, bilimsel yayınları takip etmekte zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır.


Individuals carry out reading activity for the reasons such as improving themselves, progressing in social life, being beneficial to society and enjoy themselves. Thus, while different goals are being realized, many subjects learnt unconsciously in the past become more meaningful by this activity. Students studying at the university can contribute to the society as long as they read and improve themselves. First of all, they should gain a reading habit.. This research was carried out to determine the opinions of the level of reading habit of undergraduate students of the geography department. For this purpose, literature review was carried out and a questionnaire was prepared accordingly. It was presented to the expert for an opinion, necessary changes were made and   applied to 121 students. The survey was applied to students from all grade levels to reflect the views of all the students in the geography department. As a result of the study, it was concluded that the students of the department of geography have low level of reading books or magazines, only small number of students follow periodicals, and they do not use of libraries in the university and in the city efficiently and have difficulty in following the scientific publications.

 


 • Aytaş, G. (2005). Okuma Eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 461-470.
 • Ayyıldız, M., Bozkurt, Ü., & Canlı, S. (2006). Okuma Kültürü Üzerine Bir Araştırma. Milli Eğitim Dergisi Cilt:34 Sayı: 169 .
 • Balcı, A. (2016). Okuma ve Anlama Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi.
 • Batur, Z., Gülveren, H., & Bek, H. (2010). Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Uşak Eğitim Fakültesi Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3/1, 32-49.
 • Demir, S. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Tutum ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/4, 1657-1671.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitim Sözlüğü. Ankara: Pegem Akademi.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E. S. ve Çinko, M. (2016). Sosyal Bilimlerde SSPS ile Veri Analizi, Beta Yayıncılık: İstanbul.
 • Güneş, H. (2015). Eğitim Bilimleri Terimleri Sözlüğü. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 25.Basım.
 • Koçak, B., Çermik, F., Polat, S., & Şahin, N. (2016). Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 395-411.
 • Kuş, Z., Türkyılmaz, M. (2010). Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Durumları: (İlgi, Alışkanlık ve Okuma Stratejilerini Kullanım Düzeyleri), Türk Kütüphaneciliği, 24, 1, 11-32.
 • Küçük,O. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Odabaş, H., Odabaş, Z., & Polat, C. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Semerci, Ç. (2002). Türk Üniversitelerinde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları, Eğitim ve Bilim, Cilt 27, Sayı 125, (36-43).
 • Şanlıbaba, P., & Gümüş, E. (2014). Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi Cilt:2 Say:3, 44-50.
 • Taşkesenlioğlu, L. (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisinin Sayı: 9, 30-40.
 • Toruk, İ. (2008). Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), s. 475-488.
 • Yalman, M., Özkan, E., & Kutluca, T. (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları Üzerine Betimsel Bir Araştırma: Dicle Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası Dergisi, 14 (2), 291-305.
 • Yeşil, R (2014). Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri, (Kitap, Remzi Y. Kılcal, Bilimsel Araştırma Yöntemleri), s. 51-80, Nobel Yayıncılık: Ankara
 • Yılmaz, B. (1998). Okuma Alışkanlığı Sorunu, Bir Enstitü Örneği ve Türkiye İçin Öneriler. Türk Kütüphaneciliği, Cilt 12, Sayı 3.
 • Yılmaz, B. (2002). Ankara’daki İlköğretim Öğretmenlerinin Okuma ve Halk Kütüphanesi Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 16(4), 441-460.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7389-8083
Yazar: Ziya İNCE (Sorumlu Yazar)
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5502-5219
Yazar: Vedat ŞAHİN
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA İnce, Z , Şahin, V . (2019). COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (4) , 1514-1525 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019..-518107