Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ

Yıl 2020, Cilt 20, Sayı 1, 644 - 658, 06.03.2020
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.52925-650846

Öz

Bu araştırma öğrencilerin matematik korkusunun nedenlerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2018-2019 öğretim yılında Uşak il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrenim gören 2580 öğrenci oluşturmuştur. Ölçek geliştirme aşamaları kapsamında alan yazın taranmıştır. Ölçekle ilgili madde havuzunun oluşturulmasından sonra uzman görüşüne başvurulmuştur. Pilot çalışma, yapı geçerliliği ve güvenirliğinin tespiti çalışmaları yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda her biri beş sorudan oluşan öğretmenden kaynaklı matematik korkusu, çevreden kaynaklı matematik korkusu, matematiğin yapısından kaynaklı matematik korkusu, öğrencinin kendi kişisel özelliklerinden kaynaklı matematik korkusu boyutları oluşmuştur. Elde edilen dört boyut toplam varyansın yaklaşık %55’ini açıklamıştır. “Matematik Korkusunun Nedenleri Ölçeğinin” öğrencilerin matematik korkusunun nedenlerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • 1- Akbaş, E E., Cancan, M., Kılıç, EC (2019). Qualifications of an effective mathematics teacher from the perspectives of 5th to 8th grade secondary school students Universal Journal of Educational Research 7(2): 536-549
 • 2-Alkan, V. (2011). Etkili matematik öğretiminin gerçekleştirilmesindeki engellerden biri: Kaygı ve nedenleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 89-107.
 • 3- Andaya, O.J.F. (2014). Factors that affect mathematics achievements of students of philippine normal university ısabela campus, International Refereed Research Journal, 5 (4), 84-91.
 • 4-Aydın, M., Keskin, İ (2017). 8. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (5) 1801-1818
 • 5- Başar, M., Ünal, M., Yalçın, M. (2002). İlköğretim kademesiyle başlayan matematik korkusunun nedenleri, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002, ODTÜ Kültür Ve Kongre Merkezi, Ankara.
 • 6- Bindak, R. (2005). İlköğretim Öğrencileri için Matematik Kaygı Ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442-448.
 • 7- Bozpolat, E., Koç, H (2017). 8. sınıf öğrencilerinin matematik odaklı akademik risk alma davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (3) 525-543
 • 8- Breen, C. (2003). Fear of mathametics adult:moving from insights to thoughtful enactive practice Literacy an Numeracy Studies 12 (2) 65-76
 • 9- Büyüköztürk, Ş (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi
 • 10- Can, A (2014) SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi Ankara: PegemA Akademi
 • 11- Çapık, C (2014). Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17 (3) 196-205 12- Çekirdekci, S., Şengül, S., Doğan, M. C. (2018). The relationship between number sense and metacognition. International Journal of Eurasia Social Sciences, 9 (34), 2465-2481.
 • 13- Çekirdekçi, S., Şengül, S., Doğan M C (2016). 4. sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile matematik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Qualitive Studies, 11 (4) 48-66
 • 14- Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları, Ankara: Pegem Net
 • 15- Di Martino, P., Zan, R. (2013).Where does fear of math’s come from? Beyond the purely emotional, Congress of the European Society of Research in Mathematics Education, February 6-10 2013 Antalya Turkey
 • 16- Durmaz, M., Akkuş R (2016). Öz belirleme kuramı perspektifinden matematik kaygısı, motivasyon ve temel psikolojik ihtiyaçlar, Eğitim ve Bilim 41 (183) 111-127
 • 17- Frankel, J R., Wallen, N E., Hyun, H H. (2014). How to Desing and Evaluate Rsearch in Education, NewYork: Mcgraw Hill
 • 18- - Kacar, M., Sarıçam, H (2015). Sınıf öğretmen adaylarının üstbiliş farkındalıkları ile matematik kaygı düzeyleri üzerine bir çalışma Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2) 137-152
 • 19 - Karasar, N (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • 20- Kuzu, O., Kuzu, Y., Sıvacı, S Y. (2018). Preservice teachers’ attitudes and metaphor perceptions towards mathematics Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47 (2) 897-931
 • 21 - Önder, E. & Önder Öz, Y. (2018). Variables that predict classroom management anxiety and classroom management anxieties level of pre-service teachers. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(4), 645-664,
 • 22 - Öztop, F., Toptaş, V. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik korkusu ve altında yatan sebepler, International Journal Of Education Technology and Scientific Researches, 3, 162- 173
 • 23- Rennie, K M (1997). Exploratory and confirmatory rotation strategies in exploratory factor analysis, Educational Research Assocation eric.ed.gov adresinden 14.11.2019 tarihinde alınmıştır.24- Senemoğlu, N. (2005). Gelişim ve Öğrenme, Ankara: Gazi Kitapevi
 • 25- Şencan, H (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlik, Ankara: Seçkin
 • 26- Şenol A., Dündar, S., Kaya, İ., Gündüz, N., Temel, H (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik korkusu ile ilgili görüşlerinin incelenmesi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11 (2) 653-672
 • 27- Tabachnick, B G., Fidel, L S (2007). Using Multivariate Statistics Boston: Pearson/ Allyn &Bacon Inc.
 • 28- Tavşancıl E (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayıncılık
 • 29- TEDMEM (2019). TALIS 2018 raporu, Editör: Emin Karip, Analiz Dizisi
 • 30- Toptaş, V., Gözel, E (2019). An investigation of the metephorical perceptions of the parents on the concept of “ mathematics” International Electronic Journal of Elemantary Education 10 (5) 621-625
 • 31- Ünsal, S., Korkmaz, F., Aydemir, M. (2018). Social variables and their effects on learning mathematics, Bartın University Journal of Faculty of Education, 7(1), 147-175
 • 32- Yorulmaz, A., Doğan, M C (2019). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin gerçekçi matematik eğitimine ilişkin görüşleri, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5 (2) 153-162

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat BAŞAR> (Sorumlu Yazar)

0000-0001-6635-4563
Türkiye


Midrabi Cihangir DOĞAN Bu kişi benim
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1473-7866

Yayımlanma Tarihi 6 Mart 2020
Kabul Tarihi 25 Şubat 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 20, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Başar, M. & Doğan, M. C. (2020). ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 644-658 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-650846