Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 23 Sayı: 2, 789 - 810, 15.06.2023
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2023..-1175926

Öz

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının kopya çekme davranışına yönelik metaforik algılarının incelenmesidir. Araştırmanın amacına yönelik olarak, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2019-2020 öğretim yılında öğrenim gören 180 öğretmen adayından oluşmuştur. Araştırmanın veri toplama aracı olarak araştırmanın çalışma grubunun demografik özelliklerini belirlemeye yönelik iki soru (cinsiyet ve bölüm) ve öğretmen adaylarının kopya çekmeye davranışına yönelik metaforik algılarının incelenmesine yönelik görüşlerinin belirlenmesine yönelik iki yarı yapılandırılmış açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Veriler MAXQDA 2018 Programı ile içerik analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kopya çekmeye yönelik olumlu bir bakış açısına sahip öğrenciler bunu bir yetenek olarak algılamakta ve zor duruma düştüğünde kullanılacak bir araç olarak düşünmektedir. Kopya çekmeyi bir yardımlaşma aracı olarak düşünen ve adrenalin salgılaması nedeniyle heyecan duymaya sebep olan bir unsur olarak düşünen öğrenci grubu da bulunmaktadır. Bu açıdan ele alındığında öğrencilerin özellikle eğitim fakültesi öğrencilerin çoğunun kopya çekmeyi olumsuz olarak algılaması hem kendileri için hem de eğitim sistemi için olumlu bir unsur olarak düşünülebilir. Ayrıca eğitim fakültesi öğrencilerinin büyük bir bölümünün kopya çeken kişiye yönelik olumsuz bir bakış açısı olduğu görülmüştür. Bu öğretmen adaylarının meslek hayatına atıldığında öğrencilerinin kopya çekmesine izin vermeyeceği ve kaliteli bir öğrenme sağlayacağı düşünülebilir.

Kaynakça

 • Aiken, L.R. (1991) Detecting, understanding, and controlling for cheating on tests. Research in Higher Education, 32(6), 725-736.
 • Akbaba Altun, S., & Apaydın, Ç. (2013). Kız ve erkek öğretmen adaylarının “eğitim” kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(3), 329-354.
 • Akdağ, M., & Güneş, H. (2002). Kopya çekme davranışları ve kopya çekmeye ilişkin tutumlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31, 330-334.
 • Alemdağ, C. & Alemdağ, S. (2015). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin kopya çekme davranışları. International Journal of Science Culture and Sport, 3, 317-335.
 • Alkan, Ş. (2008). İlköğretim ikinci kademe ile ortaöğretim öğrencilerinin ve öğretmenlerinin kopya çekmeye ilişkin görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Anderman, E. M, & Midley,C. (2004). Changes in self-reported academic cheating across the transition from middle school to high school. Contemporary Educational Psychology, 29, 499-517.
 • Arslan, M.M., & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, 171, 100-108.
 • Bachore, M. M. (2014). Academic dishonesty/ corruption in the period of technology: Its implication for quality of education. American Journal of Educational Research, 2(11), 1060-1064.
 • Boysen, C.J. (2007). Teachers and cheating: The relationship between the classroom environment and high school student cheating. LMU/LLS Theses and Dissertations, 250.
 • Bozdoğan, A.E., & Öztürk, Ç. (2008). Öğretmen adayları neden kopya çeker. İlköğretim Online, 7(1), 141-149.
 • Carpenter, D.D., Harding, T.S, Finelli,C.J., Montgomery, S.M., & Passow, H.J. (2006). Engineering students’ perceptions of and attitudes towards cheating. Journal of Engineering Education, 181-194.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
 • Çeliköz, M. (2016). Öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik tutumları ve kopya çekme nedenleri. Eğitim ve öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(5), 241-251.
 • Çetin, Ş. (2007). Üniversite öğrencilerinin kopya çekme davranışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Milli Eğitim, (175), 129-142.
 • Dam, H. (2013). Örgün din eğitiminde kopya sorunu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 34, 71-108.
 • Demir, M.K., & Arcagök, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının sınavlarda kopya çekilmesine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 148-165.
 • Dirik, M.Z. (1999). Türk eğitim sisteminde sınavlarda kopya sorunu-1. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XI(1), 235–249,
 • Durmuşçelebi, M. (2011). Öğrencilerin ve öğretmen adaylarının kopya çekme davranışlarına ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1), 77-97.
 • Eraslan, A. (2011). Matematik öğretmeni adayları ve kopya: Hiç çekmedim desem yalan olur. Eğitim ve Bilim, 36 (160), 52-64.
 • Gallant, T. B., & Drinan,P. (2006) Organizational theory and student cheating: Explanation, responses, and strategies. The Journal of Higher Education, 77(5), 839-860.
 • Gübrüzoğlu Yalmancı, S., & Aydın,S. (2014). Öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik metaforik algıları (preservice teachers’ metaphorical perceptions towards to cheat). EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1) (2014), 316-332.
 • Kaymakcan, R. (2002). İlahiyat öğrencilerinin kopya çekmeye karşı yaklaşımları. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5, 121-138.
 • Keıth-Spiegel, P. , Tabachnick,B. G., Whitley, Jr,B. E. & Washburn,J. (1998) Why professors ignore cheating: Opinions of a national sample of psychology instructors. Ethics & Behavior, 8(3), 215-227.
 • Kıral, B. (2018). Kopya çekmenin değerlendirilmesi üzerine bir durum çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(1), 133-156.
 • Küçüktepe, S. E. & Küçüktepe, C. (2012). Tarih öğretmeni adaylarının kopya çekme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 115-125.
 • Leda, N., & Lovaglia, M. (2009). Cheating on multiplechoice exams: Monitoring, assessment, and an optional assignment. College Teaching, 57(1), 3-8.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev: S. Turan). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Miles, M., & Huberman, M. (1994). Data management and analysis methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Moeck, P.G. (2002). Academic Dishonesty: Cheating among community college students. Community College Journal of Research and Practice, 26, 479- 491.
 • Özgüngör, S. (2008). Üniversite öğrencilerinde öğretmene ilişkin algıların ve öğrenci özelliklerinin kopya çekme davranışlarıyla ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 33(149), 68-79.
 • Park, E.J., Park, S., & Jang, I.S (2013). Academic cheating among nursing students. Nurse Education Today, 33, 346-352.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Payne, S., & Nantz, L. (2010). Social accounts and metaphors about cheating. College Teaching, 90-96.
 • Selçuk, Z. (1995). Bir eğitim ve rehberlik sorunu: Okullarda kopya çekme. Eğitim Yönetimi, 1(3), 397-413.
 • Semerci, Ç. (2003). Kopya çekmeye ilişkin tutum ölçeği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 227-234.
 • Semerci, Ç. (2004). Tıp fakültesi öğrencilerinin kopya çekmeye ilişkin tutum ve görüşleri. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 18(3), 139-146.
 • Semerci, Ç. (2007). Program geliştirme kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 139-154.
 • Semerci, Ç., & Sağlam, Z. (2005). Polis adaylarının kopya çekmeye ilişkin tutum ve görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 163-177.
 • Seven, M.A., & Engin, A.O.(2008). Eğitim fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Duydukları İhtiyaç ve Kopya Çekme sebepleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 121-136.
 • Tan, Ş. (2001). Sınavlarda kopya çekmeyi önlemeye yönelik önlemler. Eğitim ve Bilim, 26(122), 32-40.
 • Taşgın, A., & Köse, E. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının hedef ve değerlendirme kavramlarına ilişkin metaforları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 116-130.
 • Taşgın,A., Kıncal, R. Y., Küçükoğlu, A., & Ozan,C. (2019). Öğretmen adaylarının kopya çekmeye ilişkin tutumları ile akademik sahtekârlık eğilimleri arasındaki ilişki. AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 608-639.
 • Tayfun, A., & Yazıcıoğlu, İ. (2008). Öğrencilerin kopya hakkında görüşleri üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 375-393.
 • Tricia, B.G. & Patrick, D. (2006) Organizational theory and student cheating: Explanation, responses, and strategies. The Journal of Higher Education, 77(5), 839-860.
 • Ünlü, H., & Eroğlu, C. (2012). Beden eğitimi öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik tutumları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, X (3) 101-106.
 • Yalçın, M., & Erginer,A. (2012). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1(2), 229-256.
 • Yangın, S., & Kahyaoğlu, M. (2009). İlköğretim öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik tutum ve görüşleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 46-55.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Examining the Metaphorical Perceptions of Cheating among Pre-Service Teachers

Yıl 2023, Cilt: 23 Sayı: 2, 789 - 810, 15.06.2023
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2023..-1175926

Öz

The purpose of this study is to investigate teacher candidates' metaphorical perceptions of cheating. The phenomenology approach, one of the qualitative research methods, was utilized for the research. The study group consisted of 180 teacher candidates enrolled in the 2019-2020 academic year at the Hacettepe University Faculty of Education. An interview form comprised of two questions (gender and department) to determine the demographic characteristics of the study group and two semi-structured open-ended questions were used to determine the perspectives of prospective teachers regarding the examination of metaphorical perceptions of cheating. Using the MAXQDA 2018 program and the content analysis technique, the data were analyzed. According to the findings of the study, students who have a favorable view of cheating view it as a talent and a tool to be used in difficult circumstances. Additionally, there is a subset of students who view cheating as a means of aiding one another and as an adrenaline-inducing factor. From this perspective, the fact that the majority of students, particularly education faculty students, view cheating negatively is a positive factor for both the students and the education system. Furthermore, it has been observed that the majority of education faculty students have a negative view of the cheater. When they begin their careers, it is believed that these pre-service teachers will not allow their students to cheat and will provide a quality education.

Kaynakça

 • Aiken, L.R. (1991) Detecting, understanding, and controlling for cheating on tests. Research in Higher Education, 32(6), 725-736.
 • Akbaba Altun, S., & Apaydın, Ç. (2013). Kız ve erkek öğretmen adaylarının “eğitim” kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(3), 329-354.
 • Akdağ, M., & Güneş, H. (2002). Kopya çekme davranışları ve kopya çekmeye ilişkin tutumlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31, 330-334.
 • Alemdağ, C. & Alemdağ, S. (2015). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin kopya çekme davranışları. International Journal of Science Culture and Sport, 3, 317-335.
 • Alkan, Ş. (2008). İlköğretim ikinci kademe ile ortaöğretim öğrencilerinin ve öğretmenlerinin kopya çekmeye ilişkin görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Anderman, E. M, & Midley,C. (2004). Changes in self-reported academic cheating across the transition from middle school to high school. Contemporary Educational Psychology, 29, 499-517.
 • Arslan, M.M., & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, 171, 100-108.
 • Bachore, M. M. (2014). Academic dishonesty/ corruption in the period of technology: Its implication for quality of education. American Journal of Educational Research, 2(11), 1060-1064.
 • Boysen, C.J. (2007). Teachers and cheating: The relationship between the classroom environment and high school student cheating. LMU/LLS Theses and Dissertations, 250.
 • Bozdoğan, A.E., & Öztürk, Ç. (2008). Öğretmen adayları neden kopya çeker. İlköğretim Online, 7(1), 141-149.
 • Carpenter, D.D., Harding, T.S, Finelli,C.J., Montgomery, S.M., & Passow, H.J. (2006). Engineering students’ perceptions of and attitudes towards cheating. Journal of Engineering Education, 181-194.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
 • Çeliköz, M. (2016). Öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik tutumları ve kopya çekme nedenleri. Eğitim ve öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(5), 241-251.
 • Çetin, Ş. (2007). Üniversite öğrencilerinin kopya çekme davranışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Milli Eğitim, (175), 129-142.
 • Dam, H. (2013). Örgün din eğitiminde kopya sorunu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 34, 71-108.
 • Demir, M.K., & Arcagök, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının sınavlarda kopya çekilmesine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 148-165.
 • Dirik, M.Z. (1999). Türk eğitim sisteminde sınavlarda kopya sorunu-1. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XI(1), 235–249,
 • Durmuşçelebi, M. (2011). Öğrencilerin ve öğretmen adaylarının kopya çekme davranışlarına ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1), 77-97.
 • Eraslan, A. (2011). Matematik öğretmeni adayları ve kopya: Hiç çekmedim desem yalan olur. Eğitim ve Bilim, 36 (160), 52-64.
 • Gallant, T. B., & Drinan,P. (2006) Organizational theory and student cheating: Explanation, responses, and strategies. The Journal of Higher Education, 77(5), 839-860.
 • Gübrüzoğlu Yalmancı, S., & Aydın,S. (2014). Öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik metaforik algıları (preservice teachers’ metaphorical perceptions towards to cheat). EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1) (2014), 316-332.
 • Kaymakcan, R. (2002). İlahiyat öğrencilerinin kopya çekmeye karşı yaklaşımları. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5, 121-138.
 • Keıth-Spiegel, P. , Tabachnick,B. G., Whitley, Jr,B. E. & Washburn,J. (1998) Why professors ignore cheating: Opinions of a national sample of psychology instructors. Ethics & Behavior, 8(3), 215-227.
 • Kıral, B. (2018). Kopya çekmenin değerlendirilmesi üzerine bir durum çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(1), 133-156.
 • Küçüktepe, S. E. & Küçüktepe, C. (2012). Tarih öğretmeni adaylarının kopya çekme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 115-125.
 • Leda, N., & Lovaglia, M. (2009). Cheating on multiplechoice exams: Monitoring, assessment, and an optional assignment. College Teaching, 57(1), 3-8.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev: S. Turan). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Miles, M., & Huberman, M. (1994). Data management and analysis methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Moeck, P.G. (2002). Academic Dishonesty: Cheating among community college students. Community College Journal of Research and Practice, 26, 479- 491.
 • Özgüngör, S. (2008). Üniversite öğrencilerinde öğretmene ilişkin algıların ve öğrenci özelliklerinin kopya çekme davranışlarıyla ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 33(149), 68-79.
 • Park, E.J., Park, S., & Jang, I.S (2013). Academic cheating among nursing students. Nurse Education Today, 33, 346-352.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Payne, S., & Nantz, L. (2010). Social accounts and metaphors about cheating. College Teaching, 90-96.
 • Selçuk, Z. (1995). Bir eğitim ve rehberlik sorunu: Okullarda kopya çekme. Eğitim Yönetimi, 1(3), 397-413.
 • Semerci, Ç. (2003). Kopya çekmeye ilişkin tutum ölçeği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 227-234.
 • Semerci, Ç. (2004). Tıp fakültesi öğrencilerinin kopya çekmeye ilişkin tutum ve görüşleri. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 18(3), 139-146.
 • Semerci, Ç. (2007). Program geliştirme kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 139-154.
 • Semerci, Ç., & Sağlam, Z. (2005). Polis adaylarının kopya çekmeye ilişkin tutum ve görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 163-177.
 • Seven, M.A., & Engin, A.O.(2008). Eğitim fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Duydukları İhtiyaç ve Kopya Çekme sebepleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 121-136.
 • Tan, Ş. (2001). Sınavlarda kopya çekmeyi önlemeye yönelik önlemler. Eğitim ve Bilim, 26(122), 32-40.
 • Taşgın, A., & Köse, E. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının hedef ve değerlendirme kavramlarına ilişkin metaforları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 116-130.
 • Taşgın,A., Kıncal, R. Y., Küçükoğlu, A., & Ozan,C. (2019). Öğretmen adaylarının kopya çekmeye ilişkin tutumları ile akademik sahtekârlık eğilimleri arasındaki ilişki. AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 608-639.
 • Tayfun, A., & Yazıcıoğlu, İ. (2008). Öğrencilerin kopya hakkında görüşleri üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 375-393.
 • Tricia, B.G. & Patrick, D. (2006) Organizational theory and student cheating: Explanation, responses, and strategies. The Journal of Higher Education, 77(5), 839-860.
 • Ünlü, H., & Eroğlu, C. (2012). Beden eğitimi öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik tutumları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, X (3) 101-106.
 • Yalçın, M., & Erginer,A. (2012). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1(2), 229-256.
 • Yangın, S., & Kahyaoğlu, M. (2009). İlköğretim öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik tutum ve görüşleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 46-55.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 50 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hülya Pehlivan 0000-0001-6772-8125

Gamze Mercan 0000-0001-5515-999X

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 15 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 23 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Pehlivan, H., & Mercan, G. (2023). Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 789-810. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2023..-1175926