PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, 15 - 26, 05.12.2013

Öz

The purpose of this research is for supervisors to detect the opinions of teachers about application differences. Research was done on six primary schools in Düzce and with twelve teachers working for these schools by means of interviews in person in 2013- 2014 school year. Data of the research was collected by means of questions of “standardized open-ended interview”, prepared by the researcher. In the research it was used integrated single cased research design among qualitative research designs. Data was analyzed by means of descriptive method. At the end of the research such positive opinions that application differences prevented teachers from getting monotonous, enabled teachers to be equipped at all points, promoted professional progress, was detected. Besides, such negative opinions as having difficulty in determining priorities and developing behavior in person; implementing personal truths as a result of hesitation resulted in inconsistency of research criteria; that instability of current policy and changes made without functioning casted doubt on supervising; concern, confusion, abusing selfconfidence and motivation, indecision, anxiety, decrease in self respect of teachers, and losing confidence and respect toward supervisor, was detected

Kaynakça

 • KAYNAKLAR
 • Akşit, F. (2006). Performans Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri (Bigadiç İlköğretim Öğretmenleri Örneği), Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, 76–101.
 • Aydın, M. (2000). Çağdaş eğitim denetimi. (4. Baskı). Ankara. Hatiboğlu Yayınevi.
 • Başar, H. (2000). Eğitim denetçisi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ehren, M.C. M. Visscher, A.J. (2006). Towards a Theory on The Impact of School Inspections, British Journal of Educational Studies, ISSN 0007-1005 DOI number: 10.1111/j.1467-8527.2006.00333.x, 54 (1) , pp 51–72.
 • Eya, P. E. and Chukwu, L. C. (2012). Effective Supervision of Instruction in Nigerian Secondary Schools: Issues in Quality Assurance, Journal of Qualitative Education,8 (1).
 • Gökalp, S. (2010). İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmen Teftişlerindeki Denetim Görevlerini Yerine Getirme Derecelerine İlişkin İlköğretim okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algılarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Gürsel, M. & Ünal, A. (2006). İlköğretim Denetçilerinin Öğrenen Organizasyon Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
 • MEB (2011). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Öğretmen Denetim Rehberi, Ankara.
 • Munemo, E. and Tom, T. (2013). The Effectiveness of Supervision of Specialist Teachers in Special Schools and Resource Units in Mashonaland East and Harare Provinces (Zimbabwe), Greener Journal of Educational Research, ISSN: 2276–7789, Vol. 3 (3), pp. 94–107.
 • Obiweluozor, N., Momoh, U. And Ogbonnaya, N. O. (2013). Supervision and Inspection for Effective Primary Education in Nigeria: Strategies for Improvement, (Academic Research International), ISSN- L: 2223- 9553, ISSN: 2223- 9944, 4 (4), pp. 586- 594.
 • Sabancı, A. ve Şahin, A. (2007). Denetmenlerin, Öğretmenlik Yeterlik Alanları Açısından Devlet İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerine Rehberlik Görevlerini Gerçekleştirme Düzeyleri, Eğitim ve Bilim, 32 (145). s. 85- 95.
 • Şahin, S. (2005). İlköğretim Okullarında Uygulanan Öğretmen Teftiş Formlarının Yeterliliğinin Değerlendirilmesi (Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Örneği), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), s. 113–124.
 • Şahin, S., Çek, F. ve Zeytin, N. (2011). Eğitim Müfettişlerinin Mesleki Memnuniyet ve Memnuniyetsizlikleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (2), s. 221–246.
 • Taymaz, H. (1997). Eğitim Sisteminde Teftiş.(4. Baskı). Ankara: Takav Matbaası.
 • Telci, A. M. (2011). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi İle Türk Eğitim Sisteminde Denetim Alt Sistemlerinin Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Toker Gökçe, A. (2009). Bilimsel Yönetim Anlayışında Denetim, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (18), s.74–89.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Winch, C. (2001). Towards a Non- Punitive School Inspection Regime, Journal of Philosophy of Education, 35 (4), pp. 683- 693.

DERS DENETİMİNDEKİ UYGULAMA FARKLILIKLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, 15 - 26, 05.12.2013

Öz

Bu araştırmanın amacı, denetmenlerin, ders denetimindeki uygulama farklılıklarına ilişkin öğretmen görüşlerini tespit etmektir. Araştırma, 2013–2014 eğitim öğretim yılında, Düzce il merkezinde bulunan altı ilkokulda ve bu okullarda çalışan on iki öğretmenle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan “standartlaştırılmış açık uçlu görüşme” soruları aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Veriler betimsel yöntemle analiz edilmiştir. Araştırma sonunda, uygulama farklılıklarının öğretmenin monotonlaşmasını önlediği, öğretmenin her yönüyle donanımlı olmasını sağladığı, mesleki gelişimi sağladığı yönünde olumlu görüşler tespit edilmiştir. Bunun yanında, kişiye özel davranış geliştirme ve öncelikleri belirlemede sıkıntı yaşama; değerlendirme kriterlerinin tutarsızlığından kaynaklanan tereddüt sonucu kendi bildiği doğruları uygulama; izlenen eğitim politikalarındaki istikrarsızlığın ve sisteme oturtulmadan yapılan değişikliklerin denetime olan inancı sarsması; kaygı, kafa karışıklığı, özgüvenin ve motivasyonun sarsılması, kararsızlık, tedirginlik, öğretmenin kendisine olan saygısının azalması, denetmene olan güven ve saygının yitirilmesi yönünde olumsuz görüşler tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • KAYNAKLAR
 • Akşit, F. (2006). Performans Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri (Bigadiç İlköğretim Öğretmenleri Örneği), Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, 76–101.
 • Aydın, M. (2000). Çağdaş eğitim denetimi. (4. Baskı). Ankara. Hatiboğlu Yayınevi.
 • Başar, H. (2000). Eğitim denetçisi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ehren, M.C. M. Visscher, A.J. (2006). Towards a Theory on The Impact of School Inspections, British Journal of Educational Studies, ISSN 0007-1005 DOI number: 10.1111/j.1467-8527.2006.00333.x, 54 (1) , pp 51–72.
 • Eya, P. E. and Chukwu, L. C. (2012). Effective Supervision of Instruction in Nigerian Secondary Schools: Issues in Quality Assurance, Journal of Qualitative Education,8 (1).
 • Gökalp, S. (2010). İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmen Teftişlerindeki Denetim Görevlerini Yerine Getirme Derecelerine İlişkin İlköğretim okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algılarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Gürsel, M. & Ünal, A. (2006). İlköğretim Denetçilerinin Öğrenen Organizasyon Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
 • MEB (2011). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Öğretmen Denetim Rehberi, Ankara.
 • Munemo, E. and Tom, T. (2013). The Effectiveness of Supervision of Specialist Teachers in Special Schools and Resource Units in Mashonaland East and Harare Provinces (Zimbabwe), Greener Journal of Educational Research, ISSN: 2276–7789, Vol. 3 (3), pp. 94–107.
 • Obiweluozor, N., Momoh, U. And Ogbonnaya, N. O. (2013). Supervision and Inspection for Effective Primary Education in Nigeria: Strategies for Improvement, (Academic Research International), ISSN- L: 2223- 9553, ISSN: 2223- 9944, 4 (4), pp. 586- 594.
 • Sabancı, A. ve Şahin, A. (2007). Denetmenlerin, Öğretmenlik Yeterlik Alanları Açısından Devlet İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerine Rehberlik Görevlerini Gerçekleştirme Düzeyleri, Eğitim ve Bilim, 32 (145). s. 85- 95.
 • Şahin, S. (2005). İlköğretim Okullarında Uygulanan Öğretmen Teftiş Formlarının Yeterliliğinin Değerlendirilmesi (Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Örneği), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), s. 113–124.
 • Şahin, S., Çek, F. ve Zeytin, N. (2011). Eğitim Müfettişlerinin Mesleki Memnuniyet ve Memnuniyetsizlikleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (2), s. 221–246.
 • Taymaz, H. (1997). Eğitim Sisteminde Teftiş.(4. Baskı). Ankara: Takav Matbaası.
 • Telci, A. M. (2011). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi İle Türk Eğitim Sisteminde Denetim Alt Sistemlerinin Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Toker Gökçe, A. (2009). Bilimsel Yönetim Anlayışında Denetim, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (18), s.74–89.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Winch, C. (2001). Towards a Non- Punitive School Inspection Regime, Journal of Philosophy of Education, 35 (4), pp. 683- 693.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ender KAZAK>

Yayımlanma Tarihi 5 Aralık 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kazak, E. (2013). DERS DENETİMİNDEKİ UYGULAMA FARKLILIKLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi , 1 (1) , 15-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajeli/issue/1520/18698

Bu Dergide Yayınlanan İçerikler Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) Tarafından Lisanslanmıştır.