Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Development of The Scale of Towards Geography Lesson Attitude and In-class Learning Process and Material Use Validity and Reliability Study

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 1, 1 - 14, 30.06.2019

Öz

The aim of this study is developing a scale to determine if geography courses are carried out in accordance with curriculum based on the students‘ views. The study developed a scale, “The Scale of Towards Geography Lesson Attitude and In-class Learning Process and Material Use” in order to understand the extent of geography course curriculum can be carried out. Geography curriculum has been significantly changed since 2005. The updated curriculum aims to have a structure that enable students to be more active and student evaluation is based on the process. The scale is developed based on the teaching style, use of instructional materials, and student attitude. The study population consists of the students studying at secondary school institutions in Düzce during academic year 2018-2019. A sample of 371 students has been randomly selected from various high schools in Düzce. The study group consisted of 104 male and 267 female students. The reliability of the scale is ensured as a result of implementing the scale with this group of participants. The initial version of the scale had 33 items but items 1, 2, 4, 9 ve 24 were excluded from the scale after reliability analyzes. After Varimax rotation, items that load values smaller than .30 were excluded from the study, and the scale reached to a 3 factorial structure. These three factors explains %52,95 of the variance. The KMO value of the scale was found as ,89. Reliability analysis showed that the Cronbach Alpha coefficient value as ,90. Thus, makes the scale highly reliable. Assessing the findings obtained with CFA, χ2 /sd ratio was found as 3.55 (χ2/sd= 957,80/269). The ratio of 3< χ2 /sd < 4 is considered to be acceptable. The RMSEA value was found as ,085. The value of RMSEA≤ ,08 indicates a good fit. Root Mean Square Residual (SRMR) was found as = ,08. Since SRMR value is ≤ .10, it is in the acceptable fit range. Comparative Fit Index (CFI) was calculated as = .95, Incremental Fit Index (IFI) was = .94, Non-Normed Fit Index (NNFI) was = .94, Goodnes of Fit Index (GFI) was found as = ,86. The values of higher than .90 are considered to have a good fit. As a result of the EFA and CFA analysis, ―Geography teaching style and student attitude scale‖ was developed. The scale consists of three factors; “Attitude” (9 items), “activities” (6 items) and “material” (10 items) with a total of 25 items. 

Kaynakça

 • Alım, M. (2003). Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Öğretim Programının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Akkuş, M. (2008). Coğrafya Dersi Öğretim Programının (2005) Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Ankara, Türkiye: Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1984). The effect of sam- pling error on convergence, improper solutions, and good- ness-of-nt indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychametrika, 49, 155-173.
 • Arıkan, R. (2004). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Ankara: Asil Yayın.
 • Arseven, A,D. (2001). Alan araştırma yöntemi (ilkeler teknikler örnekler) Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.
 • Artvinli, E. (2007). 2005 Coğrafya Öğretim Programı Öğretmenler Açısından Uygulanabilirlik Düzeyi . Erzurum, Türkiye: Doktora TeziAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Artvinli,E. (2010) Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:9 Sayı:33 s.387-408Atalay, İ. (2007). Genel coğrafya. Meta Basım Yayıncılık. İzmir.
 • Aydın F., Coşkun M., Kara H. (2010) Ticaret Meslek Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumları (Elbistan Örneği) Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 183‐203
 • Aydın, F., & Güngördü, E. (2015). Coğrafya Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara, Türkiye: Pegem Akademi.
 • Bednarz, S., Mark H. B. and Fred H. W. (2005). Mentoring: A New Approach to Geography Teacher Preparation, Journal of Geography, National Council for Geographic Education, 104, 105–112.
 • Bozkurt, V. (1999). Deprem ve Toplum. İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (24. bs.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Comrey, A. L. and Lee, H. B., (1992), A first course in factor analysis, Hillsdale, New Jersey: Erlbaum
 • Çelik E.H. & Yılmaz V. (2013) Lisrel 9.1 ile yağısal eşitlik modellemesi (Temel kavramlar-uygulamalar-programlama) Ankara Anı yay.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli SPSS ve LİSREL uygulamaları (2. bs). Pegem Akademi Yayınları.
 • Doğanay, H. (2002), Coğrafya öğretim yöntemleri. 5. Baskı, Erzurum: Aktif Yayınevi.
 • Doğanay H., Server R. (2016) Genel ve fiziki coğrafya. Pegem Akademi. Ankara.
 • Ekiz, D. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Elban, M. (2015) Ortaöğretim Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları: Ankara İli Kazan İlçesi Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies. Number: 35 , p. 451-462, Summer I.
 • Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.Gorsuch, R. L. (1983). Factor analysis (2nd ed.). Hillsdale, NJ:
 • Erlbaum.Gümüş N., Özüpekçe S. (2013) Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Turkish Studies. Volume 8/8 Summer, p. 665-677, Ankara-Turkey
 • Güven B. ve Uzman E. (2006) Ortaöğretim Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Ekim Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 527-236
 • Hooper D, Coughlan J, Mullen M (2008). Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. Electronic Journal of Business Research Methods 6: 53–60.
 • Jöreskog, K. and Sörbom, D. (1993), LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Chicago, IL: Scientific Software International Inc.
 • Kaptan, S. (1983). Bilimsel araştırma teknikleri ve istatistik yöntemleri. Ankara: Tekışık Matbaası.Karasar,
 • N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel irade algı çerçevesi ile bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kayış, A (2016) Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis), Editör: Şeref Kalaycı, Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 7. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, S.401-419.
 • Kayri, M. (2009). İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42 (1), 157-175.
 • Leech, N.L., Barrett, K.C. and Morgan, G.A. (2005). SPSS for Intermediate Statistics, Use and Interpretation. 2nd Edition, Lawrence Erlbaum Associates Inc.,
 • Mahwah. Marsh, H. W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Good- ness of fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103, 391-410.
 • Maruyama, G. M. (1998). Basic of structual equation modeling. California: Sage.
 • Özçağlar, A. (2003). Coğrafyaya giriş. Ankara: Hilmi Usta Matbaası. Ankara.
 • Özgen, N. (2009) Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Siirt Örneği. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 2 (2009) 421-440
 • Özgen, N., Bindak R., Birel, F. K., (2009). Coğrafya Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s: 58- 64
 • Schermelleh-Engel, K., Keith, N., Moosbrugger, H., & Hodapp, V. (2004). Decomposing person and occasion-spe- cific effects: An extension of latent state-trait theory to hierar- chical LST models. Psychological Methods, 9, 198-219.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Test of sig- nificance and descriptive goodness-of-fit measures [Online]. Methods of Psychological Research-Online, 8 (2), 23–74.
 • Sevilmiş (Kara) F. D. (2006). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Derslerine Yönelik Akademik Benlik ve Tutumları İle Başarıları Arasındaki İlişki (İzmir/Konak İlçesi Örneği) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Coğrafya Öğretmenliği Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
 • Sözen, E. (2011). Ortaöğretim 10. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Ankara, Türkiye: Doktora Tezi Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sözen E. Coşkun M. (2017) Evaluation of Some School Applications in Turkish National Education according to Students’ Viewpoints. Journal of Education and Training Studies Vol. 5, No. 3; pp: 201-210.
 • Sözen, E. (2018) 10. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programının Kazanımların, Öğretme Ve Ölçme Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Turkish Studies. Sayı:13/27 Sayfa: 1305-1322
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şahin, C. (1996). Ders geçme ve kredi yönetmeliği uygulayan kurumlar için coğrafya I. Ders Kitapları A.Ş. İstanbul.
 • Şahin, C. (2001). Türkiye’de Coğrafya Öğretimi, Sorunlar- Çözüm Önerileri. Gündüz Yayıncılık, AnkaraŞimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş. An- kara: Ekinoks.
 • Tabachnick, G. B., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). USA: Allyon and Bacon Press.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Tümertekin E., Özgüç N., (2004) Beşeri coğrafya insan kültür mekan. Çantay Kitabevi. İstanbulUzunöz A. (2011) Coğrafya Dersine Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 6, Number: 1 pp: 1264-1275

Coğrafya Dersi Tutumu, Coğrafya Ders İşlenişi Ve Materyal Kullanımına Yönelik Ölçek Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 1, 1 - 14, 30.06.2019

Öz

Çalışmanın amacı coğrafya derslerinin mevcut programa
ne denli uygun yürütüldüğünün öğrenci görüşlerine göre tespiti için bir ölçek
geliştirmektir. Bu çalışmada coğrafya dersi öğretim programının derslerde ne
derece uygulanabildiğinin anlaşılabilmesi amacıyla
“Coğrafya Dersi Öğrenci
Tutumu, Ders İşlenişi Ve Materyal Kullanımı”
üzerine bir ölçek
geliştirilmiştir. 2005 yılından itibaren coğrafya dersi öğretim programı önemli
ölçüde değişmiştir. Öğrencinin daha aktif olabileceği, süreç değerlendirmesine
dayalı bir öğretim programı yapısı hedeflenmiştir. Bu yapı günümüzde de
geçerliliğini korumaktadır. Ölçek ders işlenişi, materyal kullanma durumu ve
öğrenci tutumu üzerine hazırlanmıştır. Çalışma grubunu 2018-2019 öğretim
yılında Düzce‘de ortaöğretim kurumlarında okuyan 371 ortaöğretim öğrencisi
oluşturmaktadır. Bu çalışma grubu 104 erkek ve 267 kız öğrenciden oluşmaktadır.
Bu uygulama sonucu ölçeğin güvenirliği sağlanmıştır. Başlangıçta 33 maddeden
oluşan ölçek güvenirlik çalışmasıyla 1, 2, 4, 9 ve 24. maddeler çıkarılmıştır.
Ölçek güvenirlik çalışması sonucu 3 faktörlü bir yapıya ulaşmıştır ve yük
değeri .30‘un altında olan maddeler çıkarılmıştır. Bu 3 faktörün ölçeğe ilişkin
açıkladığı varyans ise % 52,95‘tir. Ölçeğin KMO değeri ,89 bulunmuştur.
Güvenirlik analizi sonucu ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı ,90 olarak
hesaplanmıştır. Bu durum ölçeği oldukça güvenilir yapmıştır. DFA ile elde
edilen bulgular değerlendirildiğinde
χ2 /sd oranı
3,55 (χ2 /sd= 957,80/269) bulunmuştur.
Bu
oranın 3< χ2 /sd < 4 olması kabul edilebilir uyum aralığı olarak
değerlendirilmektedir. RMSEA değeri ,085 olarak bulunmuştur. RMSEA değerinin
≤.08 olması iyi uyumu göstermektedir. Root Mean Square Residual (SRMR) = .08
olarak bulunmuştur. Bu değerlerin ≤ .10 kabul edilebilir uyumu belirtmektedir. Comparative
Fit Index (CFI)= .95, Incremental Fit Index (IFI)= .94, Non-Normed Fit Index
(NNFI)= .94, Goodnes of Fit Index (GFI)= .86 olarak bulunmuştur. Bu değerlerin
≥ .90 olması iyi uyum olarak değerlendirilmektedir. Yukarıda bahsi geçen AFA ve
DFA çalışmaları sonucunda “tutum” ( 9 madde),
“etkinlik” (6 madde) ve “materyal” (10 madde)
olmak üzere üç faktörden oluşan 25 maddelik “Coğrafya Dersi Öğrenci Tutumu, Ders
İşlenişi (etkinlik) Ve Materyal Kullanımı Ölçeği”
geliştirilmiştir. 

Kaynakça

 • Alım, M. (2003). Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Öğretim Programının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Akkuş, M. (2008). Coğrafya Dersi Öğretim Programının (2005) Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Ankara, Türkiye: Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1984). The effect of sam- pling error on convergence, improper solutions, and good- ness-of-nt indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychametrika, 49, 155-173.
 • Arıkan, R. (2004). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Ankara: Asil Yayın.
 • Arseven, A,D. (2001). Alan araştırma yöntemi (ilkeler teknikler örnekler) Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.
 • Artvinli, E. (2007). 2005 Coğrafya Öğretim Programı Öğretmenler Açısından Uygulanabilirlik Düzeyi . Erzurum, Türkiye: Doktora TeziAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Artvinli,E. (2010) Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:9 Sayı:33 s.387-408Atalay, İ. (2007). Genel coğrafya. Meta Basım Yayıncılık. İzmir.
 • Aydın F., Coşkun M., Kara H. (2010) Ticaret Meslek Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumları (Elbistan Örneği) Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 183‐203
 • Aydın, F., & Güngördü, E. (2015). Coğrafya Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara, Türkiye: Pegem Akademi.
 • Bednarz, S., Mark H. B. and Fred H. W. (2005). Mentoring: A New Approach to Geography Teacher Preparation, Journal of Geography, National Council for Geographic Education, 104, 105–112.
 • Bozkurt, V. (1999). Deprem ve Toplum. İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (24. bs.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Comrey, A. L. and Lee, H. B., (1992), A first course in factor analysis, Hillsdale, New Jersey: Erlbaum
 • Çelik E.H. & Yılmaz V. (2013) Lisrel 9.1 ile yağısal eşitlik modellemesi (Temel kavramlar-uygulamalar-programlama) Ankara Anı yay.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli SPSS ve LİSREL uygulamaları (2. bs). Pegem Akademi Yayınları.
 • Doğanay, H. (2002), Coğrafya öğretim yöntemleri. 5. Baskı, Erzurum: Aktif Yayınevi.
 • Doğanay H., Server R. (2016) Genel ve fiziki coğrafya. Pegem Akademi. Ankara.
 • Ekiz, D. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Elban, M. (2015) Ortaöğretim Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları: Ankara İli Kazan İlçesi Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies. Number: 35 , p. 451-462, Summer I.
 • Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.Gorsuch, R. L. (1983). Factor analysis (2nd ed.). Hillsdale, NJ:
 • Erlbaum.Gümüş N., Özüpekçe S. (2013) Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Turkish Studies. Volume 8/8 Summer, p. 665-677, Ankara-Turkey
 • Güven B. ve Uzman E. (2006) Ortaöğretim Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Ekim Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 527-236
 • Hooper D, Coughlan J, Mullen M (2008). Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. Electronic Journal of Business Research Methods 6: 53–60.
 • Jöreskog, K. and Sörbom, D. (1993), LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Chicago, IL: Scientific Software International Inc.
 • Kaptan, S. (1983). Bilimsel araştırma teknikleri ve istatistik yöntemleri. Ankara: Tekışık Matbaası.Karasar,
 • N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel irade algı çerçevesi ile bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kayış, A (2016) Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis), Editör: Şeref Kalaycı, Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 7. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, S.401-419.
 • Kayri, M. (2009). İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42 (1), 157-175.
 • Leech, N.L., Barrett, K.C. and Morgan, G.A. (2005). SPSS for Intermediate Statistics, Use and Interpretation. 2nd Edition, Lawrence Erlbaum Associates Inc.,
 • Mahwah. Marsh, H. W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Good- ness of fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103, 391-410.
 • Maruyama, G. M. (1998). Basic of structual equation modeling. California: Sage.
 • Özçağlar, A. (2003). Coğrafyaya giriş. Ankara: Hilmi Usta Matbaası. Ankara.
 • Özgen, N. (2009) Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Siirt Örneği. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 2 (2009) 421-440
 • Özgen, N., Bindak R., Birel, F. K., (2009). Coğrafya Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s: 58- 64
 • Schermelleh-Engel, K., Keith, N., Moosbrugger, H., & Hodapp, V. (2004). Decomposing person and occasion-spe- cific effects: An extension of latent state-trait theory to hierar- chical LST models. Psychological Methods, 9, 198-219.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Test of sig- nificance and descriptive goodness-of-fit measures [Online]. Methods of Psychological Research-Online, 8 (2), 23–74.
 • Sevilmiş (Kara) F. D. (2006). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Derslerine Yönelik Akademik Benlik ve Tutumları İle Başarıları Arasındaki İlişki (İzmir/Konak İlçesi Örneği) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Coğrafya Öğretmenliği Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
 • Sözen, E. (2011). Ortaöğretim 10. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Ankara, Türkiye: Doktora Tezi Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sözen E. Coşkun M. (2017) Evaluation of Some School Applications in Turkish National Education according to Students’ Viewpoints. Journal of Education and Training Studies Vol. 5, No. 3; pp: 201-210.
 • Sözen, E. (2018) 10. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programının Kazanımların, Öğretme Ve Ölçme Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Turkish Studies. Sayı:13/27 Sayfa: 1305-1322
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şahin, C. (1996). Ders geçme ve kredi yönetmeliği uygulayan kurumlar için coğrafya I. Ders Kitapları A.Ş. İstanbul.
 • Şahin, C. (2001). Türkiye’de Coğrafya Öğretimi, Sorunlar- Çözüm Önerileri. Gündüz Yayıncılık, AnkaraŞimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş. An- kara: Ekinoks.
 • Tabachnick, G. B., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). USA: Allyon and Bacon Press.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Tümertekin E., Özgüç N., (2004) Beşeri coğrafya insan kültür mekan. Çantay Kitabevi. İstanbulUzunöz A. (2011) Coğrafya Dersine Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 6, Number: 1 pp: 1264-1275
Toplam 48 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kütüphane ve Bilgi Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erol Sözen

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 18 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Sözen, E. (2019). Coğrafya Dersi Tutumu, Coğrafya Ders İşlenişi Ve Materyal Kullanımına Yönelik Ölçek Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Eğitim Liderliği Ve Öğretim Dergisi, 7(1), 1-14.

Bu Dergide Yayınlanan İçerikler Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) Tarafından Lisanslanmıştır.