Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Implementation of Game Based Teaching Method in Literacy Instruction

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 2, 450 - 483, 01.07.2019
https://doi.org/10.18039/ajesi.577376

Öz

With the lowering of the age at school from 7 years to 6 years, the process of literacy teaching has become more important for class teachers. The aim of this study is to determine the effectiveness of the game teaching method in the literacy teaching. In the 2015-2016 academic year, a research was conducted in a state primary school in Tepebaşı district of Eskişehir. In the mixed method study, experimental and control groups were determined by simple random sampling. The experimental group consisted of 20 students and the control group consisted of 22 students. In the experimental group, the teaching method was used in the first literacy teaching process. Research data were collected by reading comprehension test, voice reading speed form, writing speed form, observation and interview. Quantitative data in the study; Descriptive statistical methods were analyzed using the Mann Whitney U test. Qualitative data were analyzed using content analysis. As a result of the analysis of the research findings, the games performed by the game teaching method attracted the attention of the students; students enjoyed during the games and were happy. There was no statistically significant difference between the reading speed of the students in the control group and the speed of reading, the speed of reading and the comprehension of reading comprehension. The classroom teacher has positive views on the teaching method of teaching the first reading and writing. According to the classroom teacher, the teaching method is effective and efficient in the process of teaching literacy. It is recommended to use games in the process of literacy teaching. 

Kaynakça

 • Akyıldız, S. (2006). Uygulamalı ilk okuma yazma öğretimi (3. baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Bağcı, E. (2011). İlköğretim 1., 2. ve 3. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarında yer verilen eğitsel oyun etkinliklerinin incelenmesi ve alternatif etkinlik önerileri. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Prof. Dr. Mahmut Kaplan Armağan Sayısı, 9 (2), 487-497.
 • Baş, Ö. (2006). Ses temelli cümle yöntemi ve bitişik eğik yazıyla okuma yazma öğretiminde alternatif harf sıralaması. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara: Kök Yayıncılık, 1, s. 215-224.
 • Beers, C. S., Beers J. W. ve Smith, J. O. (2010). A principal’s guide to literacy instruction. New York: Guilford Publications.
 • Calp, M. (2003). İlk okuma yazma öğretimi. (Gözden geçirilmiş 2. baskı). Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Cicchino, M. I. (2015). Using game-based learning to foster critical thinking in student discourse. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 9 (2).
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (4th Edition). Boston: Pearson Education.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed: S. B. Demir). İstanbul: Eğiten Kitap.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2014). Karma yöntem araştırmaları, tasarımı ve yürütülmesi. (2. Baskıdan çeviri). (Çev. Edl: Y. Dede ve S. B. Demir). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Crosby, E. A. (1975). An experimental study to determine the effects of play facilitation upon the relationship between visual-verbal representation in children's drawing and reading achievement at first grade level. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ohio: The Ohio State Üniversitesi.
 • Demiroğlu, R. ve Gökahmetoğlu, E. (2014). İlköğretim Türkçe 1 ders ve öğrenci çalışma kitabı. (5. Baskı). H. Akyol (Ed.). Ankara: Devlet Kitapları.
 • Foorman, B. R. ve Santi, K. L. (2009). The teaching of reading. L. J. Saha ve A. G. Dworkin (Eds.), International handbook of research on teachers and teaching içinde (s. 941-951). New York: Springer Science+Business Media.
 • Gelen, İ. ve Özer, B. (2010). Oyunlaştırmanın beşinci sınıf matematik dersinde problem çözme becerisi ve derse karşı tutum üzerindeki etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5 (1), 71-88.
 • Gülsoy, T. ve Uçgun, D. (2013). 6. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesinin geliştirilmesinde eğitsel oyunların etkisinin incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (13), 943-952.
 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güneş, F. (2015). Oyunla öğrenme yaklaşımı. Turkish Studıes, 10 (11), 773-786.
 • Hanbaba, L. (2011). Oyunla öğretim yönteminin ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersi başarısı ve tutumuna etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Homer, B. D., Kinzer, C. K., Plass, J. L., Letourneau, S. M., Hoffman, D. Bromley, M., Hayward, E. O., Turkay, S. ve Kornak, Y. (2014). Moved to learn: the effects of interactivity in a kinect-based literacy game for beginning readers. Computers ve Education, 74, 37-49.
 • Işıl, K. ve Candoğan, G. (1990). İlkokuma yazma öğretimi metot ve teknikleri. (İkinci baskı). Konya: Sebat Ofset Matbaacılık.
 • Jere-Folotiya, J., Chansa-Kabali, T., Munachaka, J. C., Sampa, F., Yalukanda, C., Westerholm, J., Richardson, U., Serpell, R. ve Lyytinen, H. (2014). The effect of using a mobile literacy game to improve literacy levels of grade one students in Zambian schools. Education Tech. Research Dev., 62, 417–436. doi:10.1007/s11423-014-9342-9.
 • Johnson, A. P. (2008). Teaching reading and writing: a guidebook for tutoring and remediating students. Maryland: Rowman ve Littlefield Publishers.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. (6. basım). Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık.
 • Kehoe, J. (1995). Basic item analysis for multiple-choice tests. Practical Assessment, Research ve Evaluation, 4 (10), 1-3.
 • Lomax, D. K. (1994). A comparative analysis of the readiness level of first grade students from the traditional and learning-through-play curricula. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Carolina: South Carolina Devlet Üniversitesi.
 • McDougall, M. A. (1987). Play in a first grade classroom. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Lethbridge, Alberta: Lethbridge Üniversitesi.
 • McGuinness, C., Sproule, L., Bojke, C. Trew, K. ve Walsh, G. (2014). Impact of a play-based curriculum in the first two years of primary school: literacy and numeracy outcomes over seven years. British Educational Research Journal. 40 (5), 772-795.
 • MEB (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma. (Çev. Ed: S. Turan), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Öz, M. F. ve Çelik, K. (2007). Uygulamalı ilkokuma yazma öğretimi. (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özcan, T. (2001). İlköğretim türkçe öğretiminde oyunla öğretim yöntemi ve uygulamalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Özenç, E. G. (2007). İlk okuma ve yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi
 • Öztemiz, S. ve Önal, H. İ. (2013). İlkokul öğrencilerinin oyun tekniği ile okuma alışkanlığı kazanmasına yönelik öğretmen görüşleri: ankara beytepe ilkokulu örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1), 70-85.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (3. Baskıdan çeviri). (Çev. edl: M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ronimus, M., Kujala, J., Tolvanen, A. ve Lyytinen, H. (2014). Children’s engagement during digital game-based learning of reading: The effects of time, rewards, and challenge. Computers ve Education, 71, 237–246. doi:10.1016/j.compedu.2013.10.008.
 • Savaş, E. ve Gülüm, K. (2014). Geleneksel oyunlarla öğretim yöntemi uygulamasının başarı ve kalıcılık üzerine etkisi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 175-194.
 • Taşkaya, S. M. (2014). İlk okuma yazma öğretiminde oyunlar. M. Elkatmış (Ed.), Türkçe ilkokuma ve yazma öğretimi içinde (s. 155-185). Ankara: Maya Akademi.
 • Tok, Ş., Tok, T. N. ve Mazı, A. (2008). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 53, 123-144.
 • Torun, F. ve Duran, H. (2014). Çocuk hakları öğretiminde oyun yönteminin başarıya, kalıcılığa ve tutuma etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (16), 418-448.
 • Ulutaş, A. (2011). Okul öncesi dönemde (6 yaş) belli başlı oyunların çocukların psikomotor gelişimine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Wishon, P. M. (1975). The impact of play interveition on word recognition skill and on aspects of personal-social development of first-grade children. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ohio: Ohio Devlet Üniversitesi.
 • Wray, D., Medwell, J., Poulson, L. ve Fox, R. (2002). Teaching literacy effectively in the primary school. London: Routledge Falmer.
 • Wyse, D. ve Jones, R. (2005). Teaching English, language and literacy. London and New York: Routledge Falmer.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. (2009). İlkokuma yazma öğretiminde çoklu ortam uygulamalarının etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemi Uygulamaları

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 2, 450 - 483, 01.07.2019
https://doi.org/10.18039/ajesi.577376

Öz

İlkokula başlama yaşının 7 yaştan 6 yaşa düşürülmesi ile birlikte, ilk okuma yazma öğretimi süreci sınıf öğretmenleri için daha önemli hale gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, ilk okuma yazma öğretiminde oyunla öğretim yönteminin etkililiğini belirlemektir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, Eskişehir ili Tepebaşı ilçesinde bir Devlet ilkokulunda gerçekleştirilen araştırmada karma araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada, basit seçkisiz örnekleme ile deney ve kontrol grubu belirlenmiş; deney grubu 20, kontrol grubu 22 öğrenciden oluşmuştur. Deney grubunda ilk okuma yazma öğretimi sürecinde oyunla öğretim yöntemi gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri okuduğunu anlama testi, sesli okuma hızı formu, yazma hızı formu, gözlem ve görüşme ile toplanmıştır. Araştırmada nicel veriler; betimsel istatistiksel yöntemler, Mann Whitney U testi kullanılarak çözümlenmiştir. Nitel veriler ise içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma bulgularının analizi sonucunda oyunla öğretim yöntemi ile gerçekleştirilen oyunlar, öğrencilerin ilgisini çekmiştir. Öğrenciler oyunlar sırasında zevk almışlar ve mutlu olmuşlardır. İlk okuma yazma öğretiminde oyunla öğretim yönteminin uygulandığı deney grubu ile oyunla öğretim yönteminin uygulanmadığı kontrol grubundaki öğrencilerin sesli okuma hızları, yazma hızları, okuduğunu anlama becerileri arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sınıf öğretmeni ilk okuma yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemine ilişkin olumlu görüşlere sahiptir. Sınıf öğretmenine göre ilk okuma yazma öğretimi sürecinde oyunla öğretim yöntemi etkili ve verimli olmaktadır. İlk okuma yazma öğretimi sürecinde oyunlardan yararlanılması önerilmektedir. 

Kaynakça

 • Akyıldız, S. (2006). Uygulamalı ilk okuma yazma öğretimi (3. baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Bağcı, E. (2011). İlköğretim 1., 2. ve 3. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarında yer verilen eğitsel oyun etkinliklerinin incelenmesi ve alternatif etkinlik önerileri. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Prof. Dr. Mahmut Kaplan Armağan Sayısı, 9 (2), 487-497.
 • Baş, Ö. (2006). Ses temelli cümle yöntemi ve bitişik eğik yazıyla okuma yazma öğretiminde alternatif harf sıralaması. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara: Kök Yayıncılık, 1, s. 215-224.
 • Beers, C. S., Beers J. W. ve Smith, J. O. (2010). A principal’s guide to literacy instruction. New York: Guilford Publications.
 • Calp, M. (2003). İlk okuma yazma öğretimi. (Gözden geçirilmiş 2. baskı). Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Cicchino, M. I. (2015). Using game-based learning to foster critical thinking in student discourse. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 9 (2).
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (4th Edition). Boston: Pearson Education.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed: S. B. Demir). İstanbul: Eğiten Kitap.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2014). Karma yöntem araştırmaları, tasarımı ve yürütülmesi. (2. Baskıdan çeviri). (Çev. Edl: Y. Dede ve S. B. Demir). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Crosby, E. A. (1975). An experimental study to determine the effects of play facilitation upon the relationship between visual-verbal representation in children's drawing and reading achievement at first grade level. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ohio: The Ohio State Üniversitesi.
 • Demiroğlu, R. ve Gökahmetoğlu, E. (2014). İlköğretim Türkçe 1 ders ve öğrenci çalışma kitabı. (5. Baskı). H. Akyol (Ed.). Ankara: Devlet Kitapları.
 • Foorman, B. R. ve Santi, K. L. (2009). The teaching of reading. L. J. Saha ve A. G. Dworkin (Eds.), International handbook of research on teachers and teaching içinde (s. 941-951). New York: Springer Science+Business Media.
 • Gelen, İ. ve Özer, B. (2010). Oyunlaştırmanın beşinci sınıf matematik dersinde problem çözme becerisi ve derse karşı tutum üzerindeki etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5 (1), 71-88.
 • Gülsoy, T. ve Uçgun, D. (2013). 6. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesinin geliştirilmesinde eğitsel oyunların etkisinin incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (13), 943-952.
 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güneş, F. (2015). Oyunla öğrenme yaklaşımı. Turkish Studıes, 10 (11), 773-786.
 • Hanbaba, L. (2011). Oyunla öğretim yönteminin ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersi başarısı ve tutumuna etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Homer, B. D., Kinzer, C. K., Plass, J. L., Letourneau, S. M., Hoffman, D. Bromley, M., Hayward, E. O., Turkay, S. ve Kornak, Y. (2014). Moved to learn: the effects of interactivity in a kinect-based literacy game for beginning readers. Computers ve Education, 74, 37-49.
 • Işıl, K. ve Candoğan, G. (1990). İlkokuma yazma öğretimi metot ve teknikleri. (İkinci baskı). Konya: Sebat Ofset Matbaacılık.
 • Jere-Folotiya, J., Chansa-Kabali, T., Munachaka, J. C., Sampa, F., Yalukanda, C., Westerholm, J., Richardson, U., Serpell, R. ve Lyytinen, H. (2014). The effect of using a mobile literacy game to improve literacy levels of grade one students in Zambian schools. Education Tech. Research Dev., 62, 417–436. doi:10.1007/s11423-014-9342-9.
 • Johnson, A. P. (2008). Teaching reading and writing: a guidebook for tutoring and remediating students. Maryland: Rowman ve Littlefield Publishers.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. (6. basım). Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık.
 • Kehoe, J. (1995). Basic item analysis for multiple-choice tests. Practical Assessment, Research ve Evaluation, 4 (10), 1-3.
 • Lomax, D. K. (1994). A comparative analysis of the readiness level of first grade students from the traditional and learning-through-play curricula. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Carolina: South Carolina Devlet Üniversitesi.
 • McDougall, M. A. (1987). Play in a first grade classroom. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Lethbridge, Alberta: Lethbridge Üniversitesi.
 • McGuinness, C., Sproule, L., Bojke, C. Trew, K. ve Walsh, G. (2014). Impact of a play-based curriculum in the first two years of primary school: literacy and numeracy outcomes over seven years. British Educational Research Journal. 40 (5), 772-795.
 • MEB (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma. (Çev. Ed: S. Turan), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Öz, M. F. ve Çelik, K. (2007). Uygulamalı ilkokuma yazma öğretimi. (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özcan, T. (2001). İlköğretim türkçe öğretiminde oyunla öğretim yöntemi ve uygulamalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Özenç, E. G. (2007). İlk okuma ve yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi
 • Öztemiz, S. ve Önal, H. İ. (2013). İlkokul öğrencilerinin oyun tekniği ile okuma alışkanlığı kazanmasına yönelik öğretmen görüşleri: ankara beytepe ilkokulu örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1), 70-85.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (3. Baskıdan çeviri). (Çev. edl: M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ronimus, M., Kujala, J., Tolvanen, A. ve Lyytinen, H. (2014). Children’s engagement during digital game-based learning of reading: The effects of time, rewards, and challenge. Computers ve Education, 71, 237–246. doi:10.1016/j.compedu.2013.10.008.
 • Savaş, E. ve Gülüm, K. (2014). Geleneksel oyunlarla öğretim yöntemi uygulamasının başarı ve kalıcılık üzerine etkisi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 175-194.
 • Taşkaya, S. M. (2014). İlk okuma yazma öğretiminde oyunlar. M. Elkatmış (Ed.), Türkçe ilkokuma ve yazma öğretimi içinde (s. 155-185). Ankara: Maya Akademi.
 • Tok, Ş., Tok, T. N. ve Mazı, A. (2008). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 53, 123-144.
 • Torun, F. ve Duran, H. (2014). Çocuk hakları öğretiminde oyun yönteminin başarıya, kalıcılığa ve tutuma etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (16), 418-448.
 • Ulutaş, A. (2011). Okul öncesi dönemde (6 yaş) belli başlı oyunların çocukların psikomotor gelişimine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Wishon, P. M. (1975). The impact of play interveition on word recognition skill and on aspects of personal-social development of first-grade children. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ohio: Ohio Devlet Üniversitesi.
 • Wray, D., Medwell, J., Poulson, L. ve Fox, R. (2002). Teaching literacy effectively in the primary school. London: Routledge Falmer.
 • Wyse, D. ve Jones, R. (2005). Teaching English, language and literacy. London and New York: Routledge Falmer.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. (2009). İlkokuma yazma öğretiminde çoklu ortam uygulamalarının etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özgür BABAYİĞİT> (Sorumlu Yazar)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6123-0609
Türkiye


Mehmet GÜLTEKİN Bu kişi benim
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5281-1767
Türkiye

Destekleyen Kurum Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Proje Numarası 1503E097
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2019
Başvuru Tarihi 21 Şubat 2019
Kabul Tarihi 21 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ajesi577376, journal = {Anadolu Journal of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, eissn = {2146-4014}, address = {}, publisher = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, number = {2}, pages = {450 - 483}, doi = {10.18039/ajesi.577376}, title = {İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemi Uygulamaları}, key = {cite}, author = {Babayiğit, Özgür and Gültekin, Mehmet} }
APA Babayiğit, Ö. & Gültekin, M. (2019). İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemi Uygulamaları . Anadolu Journal of Educational Sciences International , Cilt: 9 Sayı: 2 , 450-483 . DOI: 10.18039/ajesi.577376
MLA Babayiğit, Ö. , Gültekin, M. "İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemi Uygulamaları" . Anadolu Journal of Educational Sciences International 9 (2019 ): 450-483 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi/issue/45725/577376>
Chicago Babayiğit, Ö. , Gültekin, M. "İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemi Uygulamaları". Anadolu Journal of Educational Sciences International 9 (2019 ): 450-483
RIS TY - JOUR T1 - İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemi Uygulamaları AU - ÖzgürBabayiğit, MehmetGültekin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18039/ajesi.577376 DO - 10.18039/ajesi.577376 T2 - Anadolu Journal of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 450 EP - 483 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-4014-2146-4014 M3 - doi: 10.18039/ajesi.577376 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.577376 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Educational Sciences International İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemi Uygulamaları %A Özgür Babayiğit , Mehmet Gültekin %T İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemi Uygulamaları %D 2019 %J Anadolu Journal of Educational Sciences International %P 2146-4014-2146-4014 %V 9 %N 2 %R doi: 10.18039/ajesi.577376 %U 10.18039/ajesi.577376
ISNAD Babayiğit, Özgür , Gültekin, Mehmet . "İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemi Uygulamaları". Anadolu Journal of Educational Sciences International 9 / 2 (Temmuz 2019): 450-483 . https://doi.org/10.18039/ajesi.577376
AMA Babayiğit Ö. , Gültekin M. İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemi Uygulamaları. AJESI. 2019; 9(2): 450-483.
Vancouver Babayiğit Ö. , Gültekin M. İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemi Uygulamaları. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2019; 9(2): 450-483.
IEEE Ö. Babayiğit ve M. Gültekin , "İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemi Uygulamaları", Anadolu Journal of Educational Sciences International, c. 9, sayı. 2, ss. 450-483, Tem. 2019, doi:10.18039/ajesi.577376