Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 45 - 62 2021-01-05

Investigation of Middle School Students' Commitment to Mathematics and Mathematics Anxiety According to Some Variables
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Bağlılığının ve Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Sevim SEVGİ [1] , Ayşe Nur SARI [2] , Cemalettin IŞIK [3]


This study investigates the mathematics anxiety and commitment of middle school students in gender, grade level, and school. The sample of the study was 225 students in the 6th, 7th, and 8th grades in two different public middle schools in a province of Central Anatolia in the 2019-2020 academic year. A convenient sampling method was used. In the research, the “Mathematics Commitment Scale” and the “Two-Dimensional Math Anxiety Scale” were used as data collection tools, and the SPSS 22 program was used for the analysis of the study. The findings of the study revealed that commitment to mathematics differed by gender, and math anxiety did not differ by gender. The mean difference in commitment to mathematics was in favor of girls, and the mean of commitment to the mathematics of girls was found higher than boys. A second result obtained from the research was that commitment to mathematics differs according to grade level, but math anxiety did not vary according to grade level. It had been determined that commitment to mathematics decreases as the grade level increases. In the descriptive statistics of mathematics commitment, the mean of the seventh grade was 35.16 (SD = 8.62) and the mean of the eighth grade was 30.54 (SD = 6.46). It can be concluded that as the grade level increases, the commitment to mathematics decreases. Sixth-grade students' mean math anxiety was 46.18 (SD = 6.65), seventh-grade students' mean for math anxiety was 43.87 (SD = 6.3), and eighth-grade students' mean for math anxiety was 46.02 (SD = 6.82). Although there was a numerical difference between the means, this mean difference was not statistically significant. Another result of the study was that math commitment and math anxiety did not differ according to school. Research can be conducted on other variables that can affect math commitment and math anxiety.
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin matematiğe bağlılıklarını ve matematik kaygılarını cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul değişkenleri açısından incelemektir. Araştırmanın verileri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İç Anadolu’nun bir ilindeki iki farklı devlet okulunda 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören 225 öğrenciden uygun örnekleme yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Matematik Dersine Bağlılık Ölçeği” ve “İki Boyutlu Matematik Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın analizi için SPSS 22 programı kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları matematiğe bağlılığın cinsiyete göre farklılaştığını, matematik kaygısının ise cinsiyete göre farklılaşmadığını ortaya koymuştur. Matematiğe bağlılıkta bulunan farklılık kızların lehine olup kızların matematiğe bağlılık ortalamaları erkeklerden yüksek bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen ikinci bir sonuç ise matematiğe bağlılığın sınıf düzeyine göre farklılaştığı ancak matematik kaygısının sınıf düzeyine göre farklılaşmadığıdır. Matematiğe bağlılığın sınıf düzeyi arttıkça azaldığı tespit edilmiştir. Matematiğe bağlılığın betimsel istatistiklerinde yedinci sınıfların ortalamalarının 35,16 (SS=8,62) ve sekizinci sınıfların ortalamalarının 30,54 (SS=6,46) olduğu görülmektedir. Sınıf seviyesi yükseldikçe matematiğe bağlılığın azaldığı sonucuna ulaşılabilir. Altıncı sınıf öğrencilerinin matematik kaygı ortalamaları 46,18 (SS=6,65), yedinci sınıf öğrencilerinin matematik kaygı ortalamaları 43,87 (SS=6,3) ve sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik kaygı ortalamaları 46,02 (SS=6,82) bulunmuştur. Ortalamalar arasında sayısal olarak fark görünse de bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Araştırmada elde edilen diğer sonuç ise matematiğe bağlılık ve matematik kaygısının okula göre farklılaşmadığıdır. Matematiğe bağlılığın ve matematik kaygısının etkilenebileceği diğer değişkenlerle ilgili araştırmalar yapılabilir.
 • Akçaakın, V., Cebesoy, Ü. B. ve İnel, Y. (2015). İki boyutlu matematik kaygısı ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 283-301.
 • Altun, M. (2008). İlköğretim ikinci kademede (6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi. 6. Basım, Erkam Matbaacılık.
 • Ary, D., Jacobs, L. C., Sorensen, C., and Razavieh, A. (2010). Introduction to research in education. 8th edition, Wadsworth: Cengage Learning.
 • Baki, A. (2014). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi: matematik felsefesi, matematik tarihi, özel öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme. Harf Yayınları.
 • Bai, H., Wang, L., Pan, W., and Frey, M. (2009). Measuring mathematics anxiety: Psychometric analysis of a bidimensional affective scale. Journal of Instructional Psychology, 36, 185-193.
 • Baykul, Y. (2000). İlköğretimde matematik öğretimi: 1-5. sınıflar için. Pegem A. Yayıncılık.
 • Betz, N. E. (1978). Prevalence, distribution, and correlates of math anxiety in college students. Journal of Counseling Psychology, 25(5), 441-448.
 • Bloom, B. S. (2012). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çev.: D. A. Özçelik, 2. Baskı), Ankara: MEB Yayınları.
 • Bursal, M. (2019). SPSS ile temel veri analizleri. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., ve Çakmak, E. K. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., ve Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Research methods, design, and analysis). Ahmet Aypay (Çeviri Ed.). Ankara: Anı Yayımcılık.
 • Christenson, S. L., Reschly, A. L., Appleton, J. J., Berman-Young, S., Spanjers, D. M., and Varro, P. (2008). Best practices in fostering student engagement. In A. Thomas and J. Grimes (Eds.), Best practices in school psychology (5th ed., pp. 1099–1119). Bethesda, MD: National Association of School Psychologists.
 • Dede, Y. ve Dursun, Ş. (2008). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 295-312.
 • Doruk, M., ve Kaplan, A. (2013). Sınıf ve ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik kaygılarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1505-1522.
 • Hacıömeroğlu, G. (2019). İlkokul öğrencilerinin teknoloji destekli matematik öğrenmeye yönelik tutum ve kaygı düzeylerinin incelenmesi. Journal of Computer and Education Research, 7(14), 356-382.
 • Karasar, N. (2015). Araştırmalarda rapor hazırlama (19. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Konca, Ş. (2008). 7. Sınıf öğrencilerinin matematik kaygısının nedenlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden Ocak 2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Mazman-Akar, S. G., Birgin, O., Göksu, B., Uzun, K., Gümüş, B. ve Peker, E. S. (2017). Matematik dersine bağlılık ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(1), 285-303.
 • Mert, M. ve Baş, F. (2019). Ortaokul öğrencilerinin matematiğe yönelik kaygı, üstbilişsel farkındalık düzeyleri ve ilgili değişkenlerin matematik başarılarındaki etkisi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(3), 732-756.
 • Mutlu, Y., Söylemez, İ., ve Yasul, A. F. (2017). İlkokul öğrencilerinin matematik kaygısı ile matematik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(4), 4425-4434.
 • Özusta, Ş. (1995). Çocuklar için durumluk-sürekli kaygı envanterinin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 10(34), 32-44.
 • Rimm-Kaufman, S. E. (2010). Student engagement in mathematics scale (SEMS). Social Development Lab. https://static1. squarespace.com/static/5b994ff4af209646fb51faa5/t/ 5c7eb8389140b7803eccb0c8/1551808568480/Student+ Engagement+in+Mathematic+Scale.pdf adresinden Ekim 2020 tarihinde indirilmiştir.
 • Rotella, R. J. and Lerner, J. D. (1993). Responding to competitive pressure. Handbook of research on sport psychology, 528-541.
 • Santrock, J. W. (2018). Eğitim psikolojisi (Çeviri Editörü: Siyez, D.M., 5. baskı). Ankara Nobel Yayıncılık.
 • Softa, H. K., Karaahmetoğlu, G. U. ve Çabuk, F. (2015). Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1481-1494.
 • Süren, N. (2019). Kaygı ve motivasyonun matematik başarısına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Taş, Y. (2020). Sınav kaygısıyla başa çıkma. https://w3.bilkent.edu.tr/www/saglik-merkezi/psikolojik-danisma-ve-gelisim-merkezi/koruyucu-onleyici-calismalar/brosurler-yayinlar/sinav-kaygisiyla-basacikma/ (10.01.2020 tarihinde ziyaret edilmiştir).
 • Taşdemir, C. (2015). Ortaokul öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin incelenmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-12.
 • Tobias, S. (1993). Overcoming math anxiety. WW Norton & Company.
 • Yenilmez, K., Girginer, N. ve Uzun, Ö. (2004). Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 147-162.
 • Yenilmez, K. ve Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6611-5543
Yazar: Sevim SEVGİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3927-9921
Yazar: Ayşe Nur SARI
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6326-0043
Yazar: Cemalettin IŞIK
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 29 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 5 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { ajesi723229, journal = {Anadolu Journal of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, eissn = {2146-4014}, address = {}, publisher = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {45 - 62}, doi = {10.18039/ajesi.723229}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Bağlılığının ve Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sevgi, Sevim and Sarı, Ayşe Nur and Işık, Cemalettin} }
APA Sevgi, S , Sarı, A , Işık, C . (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Bağlılığının ve Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi . Anadolu Journal of Educational Sciences International , 11 (1) , 45-62 . DOI: 10.18039/ajesi.723229
MLA Sevgi, S , Sarı, A , Işık, C . "Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Bağlılığının ve Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi" . Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 (2021 ): 45-62 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi/issue/59148/723229>
Chicago Sevgi, S , Sarı, A , Işık, C . "Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Bağlılığının ve Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 (2021 ): 45-62
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Bağlılığının ve Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi AU - Sevim Sevgi , Ayşe Nur Sarı , Cemalettin Işık Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18039/ajesi.723229 DO - 10.18039/ajesi.723229 T2 - Anadolu Journal of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 62 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-4014-2146-4014 M3 - doi: 10.18039/ajesi.723229 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.723229 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Educational Sciences International Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Bağlılığının ve Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %A Sevim Sevgi , Ayşe Nur Sarı , Cemalettin Işık %T Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Bağlılığının ve Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2021 %J Anadolu Journal of Educational Sciences International %P 2146-4014-2146-4014 %V 11 %N 1 %R doi: 10.18039/ajesi.723229 %U 10.18039/ajesi.723229
ISNAD Sevgi, Sevim , Sarı, Ayşe Nur , Işık, Cemalettin . "Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Bağlılığının ve Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 / 1 (Ocak 2021): 45-62 . https://doi.org/10.18039/ajesi.723229
AMA Sevgi S , Sarı A , Işık C . Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Bağlılığının ve Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. AJESI. 2021; 11(1): 45-62.
Vancouver Sevgi S , Sarı A , Işık C . Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Bağlılığının ve Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2021; 11(1): 45-62.
IEEE S. Sevgi , A. Sarı ve C. Işık , "Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Bağlılığının ve Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Anadolu Journal of Educational Sciences International, c. 11, sayı. 1, ss. 45-62, Oca. 2021, doi:10.18039/ajesi.723229