Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 184 - 203 2021-01-05

7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesindeki Argümantasyon Seviyelerinin Belirlenmesi
Determination of Argumentation Levels of 7th Grade Students In Power and Energy Unit

Şafak ULUÇINAR SAĞIR [1] , Ümit İlay SOYLU [2] , Ahmet BOLAT [3]


Argümantasyon, öğrencilerin ön bilgilerinden yararlanarak ortaya koydukları görüşleri destekleyen nedenleri anlaşılır bir şekilde dile getirdikleri, düşüncelerinin doğruluğunu desteklemek için karşıt kanıtlar sundukları ve çürütmeler yaptıkları diyaloglar bütünüdür. Etkili fen öğretimi için sınıflarda öğrencilerin güçlü argümanlar üretmeleri, fikirlerini savunabilecek verileri gerekçe veya karşıt argümanlarla çürütme kullanmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, ortaokul 7. sınıf fen bilimleri dersi Kuvvet ve Enerji ünitesinde yer alan iş ve enerji konusunda yapılan argümantasyona dayalı öğretimin öğrencilerin argümantasyon seviyelerine etkisini belirlemektir. Çalışmada nicel araştırma yaklaşımlardan tek gruplu zayıf deneysel desen kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu Çorum ilinin merkez ilçesine bağlı bir köyde öğrenimlerine devam eden 7. sınıftaki 11 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Belirtilen öğrencilere araştırmacılar tarafından geliştirilen sekiz argumantasyon etkinliği ile dört hafta öğretim yapılmıştır. Sonrasında öğrencilere uygulanan çalışma yapraklarının betimsel analizi yapılmıştır. Verilerin analizinde Aktamış ve Hiğde (2017) ve Sadler ve Fowler (2006) tarafından geliştirilen rubriklerden yararlanılarak hazırlanan argumantasyon seviye belirleme rubriği kullanılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrencilerin argümantasyon seviyelerinin bir kısmında artış görülmüştür. Bir öğrencinin sadece bir etkinlikte çürütme kullandığı, diğerlerinin ise veri, iddia, gerekçe ve akıl yürütme ögelerini kullanabildikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunlukla ikinci seviyeye kadar çıkabildiği, sadece bir öğrencinin bir etkinlikte üçüncü seviyeye ulaşabildiği, hiçbir öğrencinin ise tüm etkinlikler boyunca dördüncü seviyeye çıkamadığı tespit edilmiştir. Öğretmenler argümantasyon uygulamalarını sınıflarında ne kadar çok uygularsa öğrencilerin argümanlarını yapılandırmaları ve anlamlı öğrenmeleri daha çok desteklenebilir.
Argumentation is a set of dialogues in which students express their reasons that support their views, and present counter-evidence to support the accuracy of their thoughts, and make refutation. For effective science teaching, students are required to produce strong arguments in classrooms, and to use the data that can defend their opinions by refuting the data with justification or opposite arguments. The aim of this study is to determine the effect of argumentation-based teaching on work and energy in the 7th grade science class Power and Energy unit on students' argumentation levels. The weak single-group experimental design, one of the quantitative research methods, was used in the study. The study group of this research is consist of 11 7th grade secondary school students who continue their education in a village in the central district of Çorum. The mentioned students were taught for four weeks with eight argumentation activities developed by researchers. Later, descriptive analysis of worksheets applied to students was made. In the data analysis, the argumentation leveling rubric prepared by using the rubrics of Aktamış and Hiğde (2017) and Sadler and Fowler (2006) was used. As a result of the evaluations, some of the students' argumentation levels increased. It was determined that one student used refutation only in one activity, while others could use data, claim, justification and reasoning. It was determined that students can mostly go up to the second level, only one student can reach the third level in one activity, and no student can reach the fourth level during all activities. If the awareness of teachers and students about argumentation increases, science lessons can be supported with more argumentation activities in science lessons.
 • Aktamış, H. ve Hiğde, E. (2017). Fen derslerinde argümantasyonu nasıl değerlendiririz?, H.Aktamış (Ed.), Örnek etkinliklerle fen eğitiminde argümantasyon (171-196). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aktamış, H. ve Hiğde, E. (2017). Fen derslerinde argümantasyonu nasıl değerlendiririz?, H.Aktamış (Ed.), Örnek etkinliklerle fen eğitiminde argümantasyon (171-196). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aydoğdu, M. ve Kesercioğlu, T. (Ed.). (2005). İlköğretimde fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aydoğdu, M. ve Kesercioğlu, T. (Ed.). (2005). İlköğretimde fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Baldwin, L. (2018). Research concepts for the practitioner of educational leadership, Leiden - Boston, USA: Bril Sense and Hotei Publishing,
 • Baldwin, L. (2018). Research concepts for the practitioner of educational leadership, Leiden - Boston, USA: Bril Sense and Hotei Publishing,
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9 (2), 27-40.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9 (2), 27-40.
 • Bricker, L.A. and Bell, P. (2008). Conceptualizations of argumentation from science studies and the learning sciences and their implication for the practices of science education. Science Education, 92(3), 473-498.
 • Bricker, L.A. and Bell, P. (2008). Conceptualizations of argumentation from science studies and the learning sciences and their implication for the practices of science education. Science Education, 92(3), 473-498.
 • Cevger, F. (2018). Sosyal bilgiler dersinde argümantasyon tabanlı öğrenme yönteminin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel düşünme becerilerine ve bilimsel tartışma düzeylerine etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Cevger, F. (2018). Sosyal bilgiler dersinde argümantasyon tabanlı öğrenme yönteminin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel düşünme becerilerine ve bilimsel tartışma düzeylerine etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Ceylan, K.E. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine dünya ve evren öğrenme alanında bilimsel tartışma(argümantasyon) odaklı yöntem ile öğretimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ceylan, K.E. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine dünya ve evren öğrenme alanında bilimsel tartışma(argümantasyon) odaklı yöntem ile öğretimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Chin, C. and Osborne, J. (2010). Students’ questions and discursive interaction: their impact on argumentation during collaborative group discussions in science. Journal of Research in Science Teaching,47(7), 883–908.
 • Chin, C. and Osborne, J. (2010). Students’ questions and discursive interaction: their impact on argumentation during collaborative group discussions in science. Journal of Research in Science Teaching,47(7), 883–908.
 • Chinn, C. A. and Clark, D.B. (2013). Learning through collaborative argumentation. In C. E. Hmelo-Silver, C. A. Chinn, C. K. K. Chan, and A.M. O’Donnell (Eds.) International Handbook of Collaborative Learning (pp. 314-332). New York: Taylor and Francis.
 • Chinn, C. A. and Clark, D.B. (2013). Learning through collaborative argumentation. In C. E. Hmelo-Silver, C. A. Chinn, C. K. K. Chan, and A.M. O’Donnell (Eds.) International Handbook of Collaborative Learning (pp. 314-332). New York: Taylor and Francis.
 • Clark. D.B. and Sampson, V. (2007). Personally- seedes discussions to scaffold online argumentation. International Journal Of Science Education, 29(3), 253-277.
 • Clark. D.B. and Sampson, V. (2007). Personally- seedes discussions to scaffold online argumentation. International Journal Of Science Education, 29(3), 253-277.
 • Çetin, P.S., Kutluca, A.Y. ve Kaya, E. (2014). Öğrencilerin argümantasyon kalitelerinin incelenmesi, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2 (1) 56-66.
 • Çetin, P.S., Kutluca, A.Y. ve Kaya, E. (2014). Öğrencilerin argümantasyon kalitelerinin incelenmesi, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2 (1) 56-66.
 • Demirci, N. (2008). Toulmin’in bilimsel tartışma modeli odaklı eğitimin kimya öğretmen adaylarının temel kimya konularını anlamaları ve tartışma seviyeleri üzerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Demirci, N. (2008). Toulmin’in bilimsel tartışma modeli odaklı eğitimin kimya öğretmen adaylarının temel kimya konularını anlamaları ve tartışma seviyeleri üzerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Demircioğlu, T., ve Uçar, S. (2010). Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının akkuyu nükleer santrali konusunda ürettikleri yazılı argümanların incelenmesi. , (23-25 Eylül 2010).9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir
 • Demircioğlu, T., ve Uçar, S. (2010). Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının akkuyu nükleer santrali konusunda ürettikleri yazılı argümanların incelenmesi. , (23-25 Eylül 2010).9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir
 • Duschl, R. A. (2008). Quality argumentation and epistemic criteria. In S. Erduran and M. P. Jiménez-Aleixandre (Eds.), Argumentation in science education: perspectives from classroom-based research (pp. 159–175). Dordrecht: Springer.
 • Duschl, R. A. (2008). Quality argumentation and epistemic criteria. In S. Erduran and M. P. Jiménez-Aleixandre (Eds.), Argumentation in science education: perspectives from classroom-based research (pp. 159–175). Dordrecht: Springer.
 • Duschl, R. A., Schweingruber, H. A. and Shouse, A. W. (2007). Taking science to school: Learning and teaching in grades K-8. Washington, Dc: National Research Concil.
 • Duschl, R. A., Schweingruber, H. A. and Shouse, A. W. (2007). Taking science to school: Learning and teaching in grades K-8. Washington, Dc: National Research Concil.
 • Gall, M.D., Gall, J.P. and Borg, W.R. (2003). Educational research an ıntroduction, Seventh Edition, Boston, USA: Pearson Education Inc.
 • Gall, M.D., Gall, J.P. and Borg, W.R. (2003). Educational research an ıntroduction, Seventh Edition, Boston, USA: Pearson Education Inc.
 • Gilbert, J.K. and Watts, D.M. (1983). Concepts, misconceptions and alternative conceptions: changing perspective in science education. Studies in Science Education, 10, 61–98.
 • Gilbert, J.K. and Watts, D.M. (1983). Concepts, misconceptions and alternative conceptions: changing perspective in science education. Studies in Science Education, 10, 61–98.
 • Goldsworthy, A., Watson, R. and Wood Robinson, V. (2000). Developing understanding in scientific enquiry. Hatfield, UK: Association For Science Education.
 • Goldsworthy, A., Watson, R. and Wood Robinson, V. (2000). Developing understanding in scientific enquiry. Hatfield, UK: Association For Science Education.
 • Gümrah, A. (2013). Bilimsel tartışma yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin kimyasal değişimler konusunu anlamaları, bilimin doğası hakkındaki görüşleri, bilimsel süreç, iletişim ve argüman becerileri üzerine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gümrah, A. (2013). Bilimsel tartışma yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin kimyasal değişimler konusunu anlamaları, bilimin doğası hakkındaki görüşleri, bilimsel süreç, iletişim ve argüman becerileri üzerine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hiğde, E. ve Aktamış, H. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının argümantasyon temelli fen derslerinin incelenmesi: durum çalışması, İlköğretim Online, 16 (1), 89-113.
 • Hiğde, E. ve Aktamış, H. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının argümantasyon temelli fen derslerinin incelenmesi: durum çalışması, İlköğretim Online, 16 (1), 89-113.
 • Jiménez-Aleixandre, M. P., Rodriguez, B. A. and Duschl, R. A. (2000). "Doing the lesson or doing science": Argument in high school genetics. Science Education, 84, 757–792.
 • Jiménez-Aleixandre, M. P., Rodriguez, B. A. and Duschl, R. A. (2000). "Doing the lesson or doing science": Argument in high school genetics. Science Education, 84, 757–792.
 • Kana, F. (2014). The effect of argumentation-based language teaching approach preservice turkish language teacher attitudes to special teaching methods course 1,2. International Journal of Language Academy, 2(1), 107-125.
 • Kana, F. (2014). The effect of argumentation-based language teaching approach preservice turkish language teacher attitudes to special teaching methods course 1,2. International Journal of Language Academy, 2(1), 107-125.
 • Karaer, G., Karademir, E. ve Tezel, Ö. (2019). Sınıf öğretmen adaylarının fen laboratuvarında argümantasyon tabanlı öğretime yönelik görüşlerinin incelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (Özel Sayı),217-241.
 • Karaer, G., Karademir, E. ve Tezel, Ö. (2019). Sınıf öğretmen adaylarının fen laboratuvarında argümantasyon tabanlı öğretime yönelik görüşlerinin incelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (Özel Sayı),217-241.
 • Kardaş, N. (2013). Fen eğitiminde argümantasyon odaklı öğretimin öğrencilerin karar verme ve problem çözme becerilerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kardaş, N. (2013). Fen eğitiminde argümantasyon odaklı öğretimin öğrencilerin karar verme ve problem çözme becerilerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kaya, O.N. ve Kılıç, Z. (2010). Fen sınıflarında meydana gelen diyaloglar ve öğrenme üzerine etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 115 – 130.
 • Kaya, O.N. ve Kılıç, Z. (2010). Fen sınıflarında meydana gelen diyaloglar ve öğrenme üzerine etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 115 – 130.
 • Keogh, B. and Naylor, S.(1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: an evaluation. International Journal Of Science Education, 21, 431–446.
 • Keogh, B. and Naylor, S.(1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: an evaluation. International Journal Of Science Education, 21, 431–446.
 • Kırbağ Zengin, F., Keçecei, G. ve Kırılmazkaya, G. (2012). İlköğretim öğrencilerinin nükleer enerji sosyo-bilimsel konusunu online argümantasyon yöntemi ile öğrenmesi, e-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences, 7, (2), 647-654.
 • Kırbağ Zengin, F., Keçecei, G. ve Kırılmazkaya, G. (2012). İlköğretim öğrencilerinin nükleer enerji sosyo-bilimsel konusunu online argümantasyon yöntemi ile öğrenmesi, e-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences, 7, (2), 647-654.
 • Kind, P. M., Kind, V., Hofstein, A., and Wilson, J. (2011). Peer argumentation in the school science laboratory—exploring effects of task features. International Journal of Science Education, 33(18), 2527-2558.
 • Kind, P. M., Kind, V., Hofstein, A., and Wilson, J. (2011). Peer argumentation in the school science laboratory—exploring effects of task features. International Journal of Science Education, 33(18), 2527-2558.
 • Lazarou, D. (2010). Learning to TAP: An effort to scaffold students’ argumentation in science. In G. Çakmakçı ve M. F. Taşar (Eds.), Contemporary science education research: scientific literacy and social aspects of science, a collection of papers presented at ESERA 2009 conference (s. 43-50): Ankara: Pegem Akademi.
 • Lazarou, D. (2010). Learning to TAP: An effort to scaffold students’ argumentation in science. In G. Çakmakçı ve M. F. Taşar (Eds.), Contemporary science education research: scientific literacy and social aspects of science, a collection of papers presented at ESERA 2009 conference (s. 43-50): Ankara: Pegem Akademi.
 • McNeill, K. L. (2011). Elementary students’ views of explanation, argumentation and evidence and abilities to construct arguments over the school year. Journal of Research in Science Teaching, 48(7), 793-823.
 • McNeill, K. L. (2011). Elementary students’ views of explanation, argumentation and evidence and abilities to construct arguments over the school year. Journal of Research in Science Teaching, 48(7), 793-823.
 • McNeill, K. L. and Krajcik, J. (2012). Supporting grade 5-8 students in constructing explanations in science: The claim, evidence and reasoning framework for talk and writing. New York, NY: Pearson Allynve Bacon.
 • McNeill, K. L. and Krajcik, J. (2012). Supporting grade 5-8 students in constructing explanations in science: The claim, evidence and reasoning framework for talk and writing. New York, NY: Pearson Allynve Bacon.
 • MEB (2005). Milli eğitim bakanlığı talim terbiye kurulu başkanlığı, İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4 ve 5. Sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • MEB (2005). Milli eğitim bakanlığı talim terbiye kurulu başkanlığı, İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4 ve 5. Sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (Second Edition). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (Second Edition). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Muijs, D. and Reynolds, D. (2005). Effective teaching evidence and practice second edition. Sage Publications. London
 • Muijs, D. and Reynolds, D. (2005). Effective teaching evidence and practice second edition. Sage Publications. London
 • Naylor, S., Keogh, B. and Downing, B. (2007). Argumentation and primary science, Research In Science Education, 37, 17-39.
 • Naylor, S., Keogh, B. and Downing, B. (2007). Argumentation and primary science, Research In Science Education, 37, 17-39.
 • Ogan Bekiroğlu, F. ve Eskin, H. (2012). Examination of the relationship between engagement in scientific argumentation and conceptual knowledge. International Journal Of Science And Mathematics Education, 10, 1415- 1443.
 • Ogan Bekiroğlu, F. ve Eskin, H. (2012). Examination of the relationship between engagement in scientific argumentation and conceptual knowledge. International Journal Of Science And Mathematics Education, 10, 1415- 1443.
 • Osborne, J.F., Erduran, S. and Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argumentation in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41, 994-1020.
 • Osborne, J.F., Erduran, S. and Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argumentation in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41, 994-1020.
 • Öğreten, B. ve Uluçınar Sağır, Ş. (2014). Argümantasyona dayalı fen öğretiminin etkililiğinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 11(1), 76-100.
 • Öğreten, B. ve Uluçınar Sağır, Ş. (2014). Argümantasyona dayalı fen öğretiminin etkililiğinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 11(1), 76-100.
 • Özcan, R. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin argümantasyon sürecini sınıflarda uygulama düzeylerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Özcan, R. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin argümantasyon sürecini sınıflarda uygulama düzeylerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Özcan, R., Aktamış, H. ve Hiğde, E. (2018) Fen bilimleri derslerinde kullanılan argümantasyon düzeyinin belirlenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(1),93-106.
 • Özcan, R., Aktamış, H. ve Hiğde, E. (2018) Fen bilimleri derslerinde kullanılan argümantasyon düzeyinin belirlenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(1),93-106.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 323-343.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 323-343.
 • Özkara, D. (2011). Basınç konusunun sekizinci sınıf öğrencilerine bilimsel argümantasyona dayalı etkinlikler ile öğretilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
 • Özkara, D. (2011). Basınç konusunun sekizinci sınıf öğrencilerine bilimsel argümantasyona dayalı etkinlikler ile öğretilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
 • Polat, H. (2014). Atomun Yapısı Konusunda Argümantasyon Yönteminin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Başarısı Üzerine Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Polat, H. (2014). Atomun Yapısı Konusunda Argümantasyon Yönteminin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Başarısı Üzerine Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Riemeier, T., Fleischhauer J., Rogge C. and Aufschnaiter C.V. (2009). The quality of students’ argumentation and their conceptual understanding – an exploration of their interrelationship. M.F. Taşar ve G. Çakmakcı (Ed), Contemporary Science Education Research: International perspectives, A Collection Of Papers Presented At Esera 2009 Conference (109-114). İstanbul.
 • Riemeier, T., Fleischhauer J., Rogge C. and Aufschnaiter C.V. (2009). The quality of students’ argumentation and their conceptual understanding – an exploration of their interrelationship. M.F. Taşar ve G. Çakmakcı (Ed), Contemporary Science Education Research: International perspectives, A Collection Of Papers Presented At Esera 2009 Conference (109-114). İstanbul.
 • Robertshaw, B. and Campbell, T. (2013). Constructing arguments: Investigating pre-service science teachers’ argumentation skills in a socio-scientific context. Science Education International 24(2), 195-211.
 • Robertshaw, B. and Campbell, T. (2013). Constructing arguments: Investigating pre-service science teachers’ argumentation skills in a socio-scientific context. Science Education International 24(2), 195-211.
 • Sadler, T. D. (2006). Promoting discourse and argumentation in science teacher education. Journal of Science Teacher Education, 17(4), 323-246.
 • Sadler, T. D. (2006). Promoting discourse and argumentation in science teacher education. Journal of Science Teacher Education, 17(4), 323-246.
 • Sadler, T. and Fowler, S. (2006). A thershold model of content knowledge transfer for socioscientific argumentation. Science Education, 90(6), 986-1004.
 • Sadler, T. and Fowler, S. (2006). A thershold model of content knowledge transfer for socioscientific argumentation. Science Education, 90(6), 986-1004.
 • Sampson, V. and Clark, D. B. (2008). Assessment of the ways students generate arguments in science education: Current perspectives and recommendations for future directions. Science Education, 92, 447–472.
 • Sampson, V. and Clark, D. B. (2008). Assessment of the ways students generate arguments in science education: Current perspectives and recommendations for future directions. Science Education, 92, 447–472.
 • Simon, S., Erduran, S. and Osborne, J. (2006). Learning to teach argumentation: Research and development in the science classroom. International Journal of Science Education, 28(2-3), 235-260.
 • Simon, S., Erduran, S. and Osborne, J. (2006). Learning to teach argumentation: Research and development in the science classroom. International Journal of Science Education, 28(2-3), 235-260.
 • Şahin, F. ve Hacıoğlu, Y. (2010). Bilimsel tartışma destekli örnek olayların 8. sınıf öğrencilerinin “kalıtım” konusunda kavram öğrenmelerine ve okuduğunu anlama becerilerine etkisi. (11-13 November ) International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 269-275. Antalya-Turkey.
 • Şahin, F. ve Hacıoğlu, Y. (2010). Bilimsel tartışma destekli örnek olayların 8. sınıf öğrencilerinin “kalıtım” konusunda kavram öğrenmelerine ve okuduğunu anlama becerilerine etkisi. (11-13 November ) International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 269-275. Antalya-Turkey.
 • Şekerci, A. R. (2013). Kimya laboratuvarında argümantasyon odaklı öğretim yaklaşımının öğrencilerin argümantasyon becerilerine ve kavramsal anlayışlarına etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Şekerci, A. R. (2013). Kimya laboratuvarında argümantasyon odaklı öğretim yaklaşımının öğrencilerin argümantasyon becerilerine ve kavramsal anlayışlarına etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Toulmin, S. (1958). The uses of argument. New York: Cambridge University Press.
 • Toulmin, S. (1958). The uses of argument. New York: Cambridge University Press.
 • Uluçınar Sağır, Ş. ve Kılıç, Z. (2013). İlköğretim öğrencilerinin bilimin doğasını anlama düzeylerine bilimsel tartışma odaklı öğretimin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 308–318.
 • Uluçınar Sağır, Ş. ve Kılıç, Z. (2013). İlköğretim öğrencilerinin bilimin doğasını anlama düzeylerine bilimsel tartışma odaklı öğretimin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 308–318.
 • Untereiner, B. (2013). Teaching and learning the elements of argumentation (Degree of Master of Arts). Univercity Of Victoria, Department Curriculum and Instruction, Canada.
 • Untereiner, B. (2013). Teaching and learning the elements of argumentation (Degree of Master of Arts). Univercity Of Victoria, Department Curriculum and Instruction, Canada.
 • Üstünkaya, I. ve Savran Gencer, A. (2012). İlköğretim 6. sınıf seviyesinde bilimsel tartışma (argumentation) odaklı etkinliklerle dolaşım sistemi konusunun öğretiminin akademik başarıya etkisi.(27-30 Haziran) X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Üstünkaya, I. ve Savran Gencer, A. (2012). İlköğretim 6. sınıf seviyesinde bilimsel tartışma (argumentation) odaklı etkinliklerle dolaşım sistemi konusunun öğretiminin akademik başarıya etkisi.(27-30 Haziran) X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Von Aufschnaiter, C., Erduran, S., Osborne, J. and Simon, S. (2008). Arguing to learn and learning to argue: Case studies of how students' argumentation relates to their scientific knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 45(1), 101–131.
 • Von Aufschnaiter, C., Erduran, S., Osborne, J. and Simon, S. (2008). Arguing to learn and learning to argue: Case studies of how students' argumentation relates to their scientific knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 45(1), 101–131.
 • Yalçın Çelik, A. ve Kılıç, Z. (2017). Lise öğrencilerinin bireysel ve grup argümanlarının kalitesinin karşılaştırılması, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (5), 1865-1880.
 • Yalçın Çelik, A. ve Kılıç, Z. (2017). Lise öğrencilerinin bireysel ve grup argümanlarının kalitesinin karşılaştırılması, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (5), 1865-1880.
 • Yalçınkaya, I. (2018). Altıncı sınıf seviyesinde argümantasyon odaklı etkinliklerle dolaşım sistemi konusunun öğretiminin akademik başarıya, kavramsal anlamaya ve argümantasyon seviyelerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi), Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Yalçınkaya, I. (2018). Altıncı sınıf seviyesinde argümantasyon odaklı etkinliklerle dolaşım sistemi konusunun öğretiminin akademik başarıya, kavramsal anlamaya ve argümantasyon seviyelerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi), Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Yan, X. and Erduran, S. (2008). Arguing online: Case studies of pre-service science teachers’ perceptions of online tools in supporting the learning of arguments. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 5(3), 2-31.
 • Yan, X. and Erduran, S. (2008). Arguing online: Case studies of pre-service science teachers’ perceptions of online tools in supporting the learning of arguments. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 5(3), 2-31.
 • Yeşiloğlu, S.N. (2007). Gazlar konusunun lise öğrencilerine bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı öğretimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yeşiloğlu, S.N. (2007). Gazlar konusunun lise öğrencilerine bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı öğretimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırır, H. E. ve Nakiboğlu C. (2014). Kimya öğretmen ve öğretmen adaylarının derslerinde kullandıkları argümantasyon süreçlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 124-154.
 • Yıldırır, H. E. ve Nakiboğlu C. (2014). Kimya öğretmen ve öğretmen adaylarının derslerinde kullandıkları argümantasyon süreçlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 124-154.
 • Zohar, A. and Nemet, F. (2002). Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39, 35–62
 • Zohar, A. and Nemet, F. (2002). Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39, 35–62
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3383-5330
Yazar: Şafak ULUÇINAR SAĞIR (Sorumlu Yazar)
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0187-0986
Yazar: Ümit İlay SOYLU
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (DR)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3581-2899
Yazar: Ahmet BOLAT
Kurum: Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 10 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 5 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { ajesi726305, journal = {Anadolu Journal of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, eissn = {2146-4014}, address = {}, publisher = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {184 - 203}, doi = {10.18039/ajesi.726305}, title = {7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesindeki Argümantasyon Seviyelerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Uluçınar Sağır, Şafak and Soylu, Ümit İlay and Bolat, Ahmet} }
APA Uluçınar Sağır, Ş , Soylu, Ü , Bolat, A . (2021). 7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesindeki Argümantasyon Seviyelerinin Belirlenmesi . Anadolu Journal of Educational Sciences International , 11 (1) , 184-203 . DOI: 10.18039/ajesi.726305
MLA Uluçınar Sağır, Ş , Soylu, Ü , Bolat, A . "7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesindeki Argümantasyon Seviyelerinin Belirlenmesi" . Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 (2021 ): 184-203 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi/issue/59148/726305>
Chicago Uluçınar Sağır, Ş , Soylu, Ü , Bolat, A . "7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesindeki Argümantasyon Seviyelerinin Belirlenmesi". Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 (2021 ): 184-203
RIS TY - JOUR T1 - 7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesindeki Argümantasyon Seviyelerinin Belirlenmesi AU - Şafak Uluçınar Sağır , Ümit İlay Soylu , Ahmet Bolat Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18039/ajesi.726305 DO - 10.18039/ajesi.726305 T2 - Anadolu Journal of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 184 EP - 203 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-4014-2146-4014 M3 - doi: 10.18039/ajesi.726305 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.726305 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Educational Sciences International 7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesindeki Argümantasyon Seviyelerinin Belirlenmesi %A Şafak Uluçınar Sağır , Ümit İlay Soylu , Ahmet Bolat %T 7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesindeki Argümantasyon Seviyelerinin Belirlenmesi %D 2021 %J Anadolu Journal of Educational Sciences International %P 2146-4014-2146-4014 %V 11 %N 1 %R doi: 10.18039/ajesi.726305 %U 10.18039/ajesi.726305
ISNAD Uluçınar Sağır, Şafak , Soylu, Ümit İlay , Bolat, Ahmet . "7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesindeki Argümantasyon Seviyelerinin Belirlenmesi". Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 / 1 (Ocak 2021): 184-203 . https://doi.org/10.18039/ajesi.726305
AMA Uluçınar Sağır Ş , Soylu Ü , Bolat A . 7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesindeki Argümantasyon Seviyelerinin Belirlenmesi. AJESI. 2021; 11(1): 184-203.
Vancouver Uluçınar Sağır Ş , Soylu Ü , Bolat A . 7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesindeki Argümantasyon Seviyelerinin Belirlenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2021; 11(1): 184-203.
IEEE Ş. Uluçınar Sağır , Ü. Soylu ve A. Bolat , "7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesindeki Argümantasyon Seviyelerinin Belirlenmesi", Anadolu Journal of Educational Sciences International, c. 11, sayı. 1, ss. 184-203, Oca. 2021, doi:10.18039/ajesi.726305