Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 438 - 461 2021-01-05

Examination of 21st-Century Skills Researches Published Between 2010-2019
2010-2019 Yılları Arasında Yayınlanan 21. Yüzyıl Becerileri Araştırmalarının İncelenmesi

Hakan ALTINPULLUK [1] , Yusuf YILDIRIM [2]


The term 21st-century skills refer to a wide range of knowledge, skills, work habits, and character traits that are believed to be critical to success in today's world, especially by educators, school administrators, university lecturers, and employers. This research has emerged from the need to evaluate studies conducted within the framework of 21st century skills together and to provide scientific data about the general view of studies conducted within the scope of 21st century skills. The aim of this study is to make a descriptive analysis of articles published in the field of Social Sciences Citation Index (SSCI) in Web of Science between 2010-2019 in the field of 21st-century skills. This study is qualitative research in which document review is carried out. In this study, the advanced search module on the web pages of journals in the SSCI index was used as a data collection tool. In the study, data were collected from 52 articles published in the field of 21st-century skills in the SSCI database between 2010-2019. The distribution of articles related to 21st-century skills was analyzed according to years of publication, journals, citation indexes and topics studied. The distribution of the methods, data analysis techniques, data collection sources, data collection tools, and keywords used in the articles were determined. In addition, the distribution of the countries and the continents where the articles are conducted is examined. Data collected over 52 articles were analyzed by using descriptive analysis. The results obtained within the scope of the research were shared with other study findings obtained from the literature.
21. yüzyıl becerileri terimi, eğitimciler, okul yöneticileri, üniversite öğretim elemanları ve işverenler tarafından günümüz dünyasında, özellikle de başarı için kritik öneme sahip olduğuna inanılan geniş bir bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve karakter özelliğini işaret etmektedir. Bu araştırma, 21. yüzyıl becerileri çerçevesinde yapılmış çalışmaların birlikte değerlendirilmesine, 21. yüzyıl becerileri kapsamında yapılan çalışmaların genel görünümü hakkında bilimsel veriler sağlamaya yönelik çalışma yapılması gereksiniminden ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı, Web of Science Sosyal Bilimler Atıf Dizini’nde (SSCI) yapılan tarama sonuçlarında 2010-2019 yılları arasında 21. yüzyıl becerileri alanında yayınlanmış makalelerin betimsel analizinin yapılmasıdır. Bu çalışma, doküman incelemesinin gerçekleştirildiği nitel bir araştırmadır. Bu çalışmada, SSCI dizininde yer alan dergilerin web sayfalarındaki gelişmiş arama modülü, veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmada, SSCI veri tabanında 2010-2019 yılları arasında 21. yüzyıl becerileri alanında yayınlanmış 52 makale çalışması üzerinden veri toplanmıştır. 21. yüzyıl becerileri ile ilgili makalelerin yayınlandıkları yıllara, dergilere, dergilerin atıf indekslerine ve çalışılan konulara göre dağılımı analiz edilmiştir. Makalelerde kullanılan yöntemlerin, veri analiz tekniklerinin, veri toplama kaynaklarının, veri toplama araçlarının, anahtar kelimelerin dağılımı belirlenmiştir. Ayrıca makalelerin yürütüldüğü ülkeler ile kıtaların dağılımına da yer verilmiştir. 52 makale üzerinden toplanan veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar alanyazından elde edilen diğer çalışma bulguları ile tartışılarak paylaşılmıştır.
 • AASL (American Association of School Librarians). (2009). Standards for the 21st-century learner in action. https://www.epsnj.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=7770&dataid=32216&FileName=AASL%2021ST%20C%20learner.pdf adresinden 20.04.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Ananiadou, K.and M. Claro (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD Education Working Papers, No. 41, OECD Publishing.
 • Anılan, H., Anagün, Ş. S., Anılan, B., Atalay, N.ve Kılıç, Z. (2018). Current trends in primary school education: Studies published in the journals of faculties of educational sciences carried out in the field of primary-school teacher. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(3), 503-530.
 • Battelle for Kids (2019). Framework for 21st century learning definitions. http://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources adresinden 20.04.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Erdogan, I. ve Ciftci, A. (2017). Investigating the views of pre-service science teachers on stem education practices. International Journal of Environmental and Science Education, 12(5), 1055-1065.
 • Eskici, G. Y. ve Özsevgeç, T. (2019). Yaşam becerileri ile ilgili çalışmaların tematik içerik analizi: bir meta-sentez çalışması. International e-Journal of Educational Studies, 3(5), 1-15.
 • Göksun, D. O. (2016). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 03.03.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Greene, J. A., Cartiff, B. M., and Duke, R. F. (2018). A meta-analytic review of the relationship between epistemic cognition and academic achievement. Journal of Educational Psychology, 110(8), 1084.
 • Güntaş, S., Özdem, S. ve Çelik İskifoğlu, T. (2019). Eğitim alanında STEM ve sosyal bilimlerle ilgili araştırmalar: içerik analizi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 8(2).
 • Ivanovic, L., and Ho, Y. S. (2019). Highly cited articles in the Education and Educational Research category in the Social Science Citation Index: a bibliometric analysis. Educational Review, 71(3), 277-286.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. McGrath, J., and Fischetti, J. (2019). What if compulsory schooling was a 21st century invention? Weak signals from a systematic review of the literature. International Journal of Educational Research, 95, 212-226.
 • Miles, M. B., and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expande sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development). (2012). Connected minds: Technology and today’s learners, educational research and innovation. OECD Publishing. https://www.oecd-ilibrary.org/education/connected-minds_9789264111011-en adresinden 11.06.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Qian, M., and Clark, K. R. (2016). Game-based Learning and 21st century skills: A review of recent research. Computers in Human Behavior, 63, 50-58.
 • Ross, D. (2017). Empowering our students with 21st-century skills for today. Getting Smart. https://www.gettingsmart.com/2017/04/empowering-students-21st-century-skills/ adresinden 20.04.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Silber‐Varod, V., Eshet‐Alkalai, Y., and Geri, N. (2019). Tracing research trends of 21st‐century learning skills. British Journal of Educational Technology, 50(6), 3099-3118.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Uysal, Ö., Kobak, K., Berk, C., Kılıçer, T. ve Çiğdem, H. (2009). İkibinli yıllarda Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında gözlenen eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 115–120.
 • Trilling, B. and Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times: learning for life in our times. John Wiley & Sons.
 • Wagner, T. (2008). The global achievement gap: Why even our best schools don't teach the new survival skills our children need-and what we can do about it. Basic Books.
 • Web of Science (2020). Web of science. https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-ssci/ adresinden 05.07.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimsek, H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, N. Y. (2018). Düşünme becerilerine ilişkin lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Öğrenme Teknolojileri Dergisi, 1(1), 32-38.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4701-1949
Yazar: Hakan ALTINPULLUK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Anadolu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4475-4923
Yazar: Yusuf YILDIRIM
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 3 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 5 Ocak 2021

Bibtex @derleme { ajesi734426, journal = {Anadolu Journal of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, eissn = {2146-4014}, address = {}, publisher = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {438 - 461}, doi = {10.18039/ajesi.734426}, title = {2010-2019 Yılları Arasında Yayınlanan 21. Yüzyıl Becerileri Araştırmalarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Altınpulluk, Hakan and Yıldırım, Yusuf} }
APA Altınpulluk, H , Yıldırım, Y . (2021). 2010-2019 Yılları Arasında Yayınlanan 21. Yüzyıl Becerileri Araştırmalarının İncelenmesi . Anadolu Journal of Educational Sciences International , 11 (1) , 438-461 . DOI: 10.18039/ajesi.734426
MLA Altınpulluk, H , Yıldırım, Y . "2010-2019 Yılları Arasında Yayınlanan 21. Yüzyıl Becerileri Araştırmalarının İncelenmesi" . Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 (2021 ): 438-461 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi/issue/59148/734426>
Chicago Altınpulluk, H , Yıldırım, Y . "2010-2019 Yılları Arasında Yayınlanan 21. Yüzyıl Becerileri Araştırmalarının İncelenmesi". Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 (2021 ): 438-461
RIS TY - JOUR T1 - 2010-2019 Yılları Arasında Yayınlanan 21. Yüzyıl Becerileri Araştırmalarının İncelenmesi AU - Hakan Altınpulluk , Yusuf Yıldırım Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18039/ajesi.734426 DO - 10.18039/ajesi.734426 T2 - Anadolu Journal of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 438 EP - 461 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-4014-2146-4014 M3 - doi: 10.18039/ajesi.734426 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.734426 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Educational Sciences International 2010-2019 Yılları Arasında Yayınlanan 21. Yüzyıl Becerileri Araştırmalarının İncelenmesi %A Hakan Altınpulluk , Yusuf Yıldırım %T 2010-2019 Yılları Arasında Yayınlanan 21. Yüzyıl Becerileri Araştırmalarının İncelenmesi %D 2021 %J Anadolu Journal of Educational Sciences International %P 2146-4014-2146-4014 %V 11 %N 1 %R doi: 10.18039/ajesi.734426 %U 10.18039/ajesi.734426
ISNAD Altınpulluk, Hakan , Yıldırım, Yusuf . "2010-2019 Yılları Arasında Yayınlanan 21. Yüzyıl Becerileri Araştırmalarının İncelenmesi". Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 / 1 (Ocak 2021): 438-461 . https://doi.org/10.18039/ajesi.734426
AMA Altınpulluk H , Yıldırım Y . 2010-2019 Yılları Arasında Yayınlanan 21. Yüzyıl Becerileri Araştırmalarının İncelenmesi. AJESI. 2021; 11(1): 438-461.
Vancouver Altınpulluk H , Yıldırım Y . 2010-2019 Yılları Arasında Yayınlanan 21. Yüzyıl Becerileri Araştırmalarının İncelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2021; 11(1): 438-461.
IEEE H. Altınpulluk ve Y. Yıldırım , "2010-2019 Yılları Arasında Yayınlanan 21. Yüzyıl Becerileri Araştırmalarının İncelenmesi", Anadolu Journal of Educational Sciences International, c. 11, sayı. 1, ss. 438-461, Oca. 2021, doi:10.18039/ajesi.734426