Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 390 - 414 2021-01-05

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gözünden Merkezi Sınavlar: Olumlu ve Olumsuz Etkileri
High Stakes Tests through the Eyes of Science Teachers: Positive and Negative Impacts

Mustafa ACAR [1] , Serkan BULDUR [2]


Bu çalışmada, Fen bilimleri öğretmenlerinin merkezi sınavlara yönelik görüşlerini belirlemek ve bu görüşlerin mezun olunan fakülte türü, mesleki kıdem ve cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmak amaçlanmıştır. Bu çalışmada karma yöntem esas alınmıştır. Araştırmanın nicel boyutu ilişkisel tarama ve nitel boyutu ise durum çalışması desenine göre yürütülmüştür. Bu araştırma iki farklı çalışma grubu ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel boyutunun çalışma grubunu Sivas ilinde görev yapan 154 Fen Bilimleri öğretmeni oluştururken nitel boyutun çalışma grubu ise 10 Fen Bilimleri öğretmeninden meydana gelmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak nicel boyut için Genc (2005) tarafından geliştirilen Buldur ve Acar (2019) tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılan, “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Merkezi Sınavlara İlişkin Görüşleri’’ ölçeği, nitel boyut için ise görüşme formu kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde MANOVA testi esas alınarak katılımcıların merkezi sınavlara yönelik görüşlerinin mezun oldukları fakülte türü, mesleki kıdem ve cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz ve kategorisel içerik teknikleri esas alınmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların merkezi sınavlara yönelik olarak anlamlı olarak daha yüksek düzeyde olumsuz düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin merkezi sınavlara yönelik görüşlerinde mezun olunan fakülte türü, kıdem ve cinsiyetlerine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları ilgili alan yazında yer alan çalışmalar ile tartışılarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
The aim of this study is to determine the views of science teachers towards high stakes tests and to investigate whether their views differ in terms of graduated faculty, seniority and gender. In this study mixed method was used. The quantitative part was conducted according to the survey model and the qualitative part according to the case study design. This research was carried out with two different study groups. While the study group of the quantitative part was 154 science teachers working in Sivas province, qualitative part was 10 science teachers. In the study, "Views of Science Teachers on High Stakes Tests ", scale, which was developed by Genc (2005), and adapted to Turkish by Buldur and Acar (2019), and the interview form was used. In the analysis of quantitative data, it was examined whether the views of the participants towards high stakes tests differed according to the type of graduated faculty, professional seniority and gender on the basis of MANOVA. Descriptive analysis and categorical content analysis techniques were used in the analysis of qualitative data. As a result of the study, it was determined that science teachers had a significantly higher level of negative views about high stakes tests. In addition, it was determined that there was no significant difference in the views of the teachers in terms of the type of graduated faculty, seniority and gender. The results of the research are discussed with the studies in the related literature and various suggestions are made.
 • Abrams, L., Pedulla, J., & Madaus, G. F. (2003). Views from the classroom: Teacher’s opinions of statewide testing programs. Theory into Practice, 42(1), 18–29.
 • Afflerbach, P. (2005). High stakes testing and reading assessment. National reading conference policy brief. Journal of Literacy Research, 37(2), 151–162.
 • Assaf, L. C. (2008). Professional identity of a reading teacher: Responding to high‐stakes testing pressures. Teachers and Teaching: Theory and practice, 14(3), 239-252.
 • Atila, M. ve Özeken, Ö. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı: Fen Bilimleri öğretmenleri ne düşünüyor?. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 124-140.
 • Bakırcı, H. ve Kırıcı, M. G. (2018). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavına ve bu sınavın kaldırılmasına yönelik Fen Bilimleri öğretmenlerinin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 383-416.
 • Bol, L. (2004). Teachers assessment practices in a high-stakes testing environment. Teacher Education and Practice, 17(2), 162-181.
 • Brockmeier, L. L., Green, R. B., Pate, J. L., Tsemunhu, R., & Bochenko, M. J. (2014). Teachers’ beliefs about the effects of high stakes testing. Journal of Education and Human Development, 3(4), 91-104.
 • Buldur, S. (2014). Performansa dayalı tekniklerle yürütülen biçimlendirmeye yönelik değerlendirme sürecinin öğretmen ve öğrenci üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 30.04.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Buldur, S. ve Acar, M. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin merkezi sınavlara yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 319-330.
 • Buldur, S. ve Doğan, A. (2017). Performansa dayalı tekniklerle yürütülen biçimlendirmeye yönelik değerlendirme sürecinin öğrencilerin hedef yönelimlerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 143-167.
 • Buyruk, H. (2014). Öğretmen performansının göstergesi olarak merkezi sınavlar ve eğitimde performans değerlendirme. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 28-42.
 • Cizek, G. J. (1997). Learning, achievement, and assessment: Constructs at a crossroads. In G. D. Phye (Ed.), Handbook of classroom assessment: Learning, adjustment, and achievement içinde (pp. 1-32). San Diego, CA: Academic Press.
 • Cormany, R. B. (1974). Faculty Attitudes toward Standardized Testing. Measurement and Evaluation in Guidance, 7, 188-194.
 • Creswell, J.W. & Plano-Clark, V.L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. California: Sage Publications.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Çetin, A. & Ünsal, S. (2019). Merkezi sınavların öğretmenler üzerinde sosyal, psikolojik etkisi ve öğretmenlerin öğretim programı uygulamalarına yansıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 304-323.
 • Dawson, H.S. (2012). Teachers’ motivation and beliefs in a high-stakes testing context. (Unpublished doctoral dissertation).https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_olink/r/1501/10?clear=10&p10_accession_num=osu1338399669 adresinden 18.04.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Dinç, E., Dere, İ. ve Koluman, S. (2014). Kademeler arası geçiş uygulamalarına yönelik görüşler ve deneyimler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(17), 397-423.
 • Elmore, R.F. (2004). Conclusion: The problem of stakes in performance-based accountability systems. In S.H. Furhman and R.F. Elmore (Eds), Redesigning accountability systems for Education (pp. 274-296). New York, NY: Teachers College Press.
 • Furhman, S.H. (2004). Introduction. In S.H. Furhman & R.F. Elmore (Eds), Redesigning accountability systems for education (pp. 3-14). New York, NY: Teachers College Press.
 • Genc, E. (2005). Development and validation of an instrument to evaluate science teachers’ assessment beliefs and practice. (Unpublished doctoral dissertation). http://purl.flvc.org/fsu/fd/FSU_migr_etd-0126 adresinden 17.04.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Giersch, J. (2018). Academic tracking, high-stakes tests, and preparing students for college: How inequality persists within schools. Educational Policy, 32(7), 907-935.
 • Goldhaber, D., & Koretz, D. (2018). Needs Improvement A gloomy perspective on high-stakes testing: the testing charade: pretending to make schools better. Education Next, 18(2), 79-81.
 • Green, K. E., & Stager, S. F. (1987). Testing, coursework, attitudes, and practices. Educational Research Quarterly, 11(2), 48-55.
 • Greene, C.C. (2011). Third grade teachers’ experiences in preparing for and interacting with the Ohio achievement assessment: a hermeneutic phenomenological study of the effects of the 2001 no child left behind act. (Unpublished doctoral dissertation). https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_olink/r/1501/10?clear=10&p10_accession_num=kent1310138535 adresinden 15.05.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Gündoğdu, K., Kızıltaş, E. ve Çimen, N. (2010). Seviye belirleme sınavına (SBS) ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri (Erzurum il örneği). Ilköğretim Online, 9(1), 316-330.
 • Herman, J. (2004). The effects of testing on instruction. In S.H. Furhman & R.F. Elmore (Eds), Redesigning accountability systems for education (pp. 141-166). New York, NY: Teachers College Press.
 • Hofflinger, A., & Hippel, V. P. (2018). The response to high-stakes testing in chile: Did schools improve learning or merely inflate test scores? http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2906552 adresinden 22.05.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Hündür, T. ve Diken, E. H. (2018). Fen bilgisi öğretmenlerinin temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavına (TEOG) yönelik görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Caucasian Journal of Science, 5(1), 12-29.
 • Jones, B. D., & Egley, R. J. (2004). Voices from the frontlines: Teachers’ perceptions of high-stakes testing. Education Policy Analysis Archives, 12(39). 1-34.
 • Jones, G. M., Jones, B. D., & Hargrove, T. (2003). The unintended consequences of high-stakes testing. Rowman & Littlefield Publishers.
 • Kahraman, İ. (2014). Merkezi ortak sınav uygulamasının etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri. Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2(4), 53-74.
 • Karakaya, F., Arık, S., Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin Türkiye’deki merkezi sınavlara yönelik görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 352-372.
 • Kızkapan, O. ve Nacaroğlu, O. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin merkezi sınavlara (LGS) ilişkin görüşleri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(2), 701-719.
 • Klenowski, V., & Wyatt-Smith, C. (2012). The impact of high stakes testing: The Australian story. Assessment in education: Principles, Policy & Practice, 19(1), 65-79.
 • Linn, R. L. (1990). Essentials of student assessment: From accountability to instructional aid. Teachers College Record, 91(3), 422-436.
 • McMillan, J. H. (1997). Classroom assessment: Principles and practice for effective instruction. Boston: Allyn and Bacon.
 • McMillan, J. H., Myran, S., & Workman, D. (1999). The impact of mandated statewide testing on teachers' classroom assessment and instruction practices. (Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (Montreal, Quebec, Canada, April 19- 23, 1999) https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED431041.pdf adresinden 15.05.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Moses, M. S., & Nanna, M. J. (2007). The testing culture and the persistence of high stakes testing reforms. Education and Culture, 23(1), 55-72.
 • Ormancı, Ü., Çepni, S. ve Ülger, B. B. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin ortaöğretime geçiş ortak sınavları hakkındaki görüşleri. Academy Journal of Educational Sciences, 2(1), 1-15.
 • Osborn, R. L. (2015). Teacher and administrator perceptions of high stakes testing. (Unpublished doctoral dissertation), University of West Georgia. https://search.proquest.com/docview/1682479883?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true adresinden 26.04.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Özkan, M. ve Benli-Özdemir, E. (2014). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ortaöğretime geçişte uygulanan merkezi ortak sınavlara ilişkin görüşleri. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 7(10), 441-453.
 • Paris, S.G., & Urdan, T. (2000). Policies and practices of high-stakes testing that influence teachers and schools. Issues in Education, 6(1/2), 83-108.
 • Patterson, K. (2019). A qualitative study about how teacher actions ıncrease student anxiety during high-stakes testing. (Unpublished doctoral dissertation). https://search.proquest.com/openview/77f5429b8f5ee88e33a738b7c145bf1b/1? pqorigsite=gscholar&cbl=18750&diss=y adresinden 16.04.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Pedulla, J.J, Abrams, M. L., Madaus, G.F., Russell, M.K., Ramos, A.M., & Miao, J. (2003). Perceived effects of state-mandated testing programs on teaching and learning: Findings from a national survey of teachers. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ adresinden 01.04.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Polesel, J., Rice, S., & Dulfer, N. (2014). The impact of high-stakes testing on curriculum and pedagogy: A teacher perspective from Australia. Journal of Education Policy, 29(5), 640-657.
 • Schulz, B.C. (2005). Teachers’ perspectives of how high-stakes testing influences instructional decisions and professionalism. (Unpublished doctoral dissertation). http://getd.galib.uga.edu/public/schulz_brenda_c_200512_edd/schulz_brenda_c_200512_edd.pdf adresinden 21.03.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Sikka, A., Nath, J. L., & Cohen, M. D. (2007). Practicing teachers beliefs and uses of assessment. International Journal of Case Method Research and Application. 19(3), 239- 253.
 • Smyth, T. S. (2008). Who is no child left behind leaving behind?. The clearing house: A journal of educational strategies. Issues and Ideas, 81(3), 133-137.
 • Supovitz, J. (2009). Can high stakes testing leverage educational improvement? Prospects from the last decade of testing and accountability reform. Journal of Educational Change, 10(2-3), 211-227.
 • Şad, S. N. ve Şahiner, Y. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 53-76.
 • Taşkın, G. ve Aksoy, G. (2018). Öğrencilerin ve öğretmenlerinin TEOG sistemi görüşleri ışığında ortaöğretime geçiş sisteminden beklentileri. International Journal of Active Learning, 3(1), 19-43.
 • Tolun, A. (2008). Etik ihlallerine karşı alınması gereken önlemler ve etik eğitimi. A. Erzan (Yay. Haz.). Bilim etiği el kitabı. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
 • Yılmaz, S. (2017). Merkezi sınavların okul kültürüne yansımalarının değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 15.04.2020 tarihinde erişilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0733-4287
Yazar: Mustafa ACAR
Kurum: Bursa Uludağ Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0733-4287
Yazar: Serkan BULDUR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı
Proje Numarası EGT-046 NOLU PROJE
Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 18 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 5 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { ajesi758369, journal = {Anadolu Journal of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, eissn = {2146-4014}, address = {}, publisher = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {390 - 414}, doi = {10.18039/ajesi.758369}, title = {Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gözünden Merkezi Sınavlar: Olumlu ve Olumsuz Etkileri}, key = {cite}, author = {Acar, Mustafa and Buldur, Serkan} }
APA Acar, M , Buldur, S . (2021). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gözünden Merkezi Sınavlar: Olumlu ve Olumsuz Etkileri . Anadolu Journal of Educational Sciences International , 11 (1) , 390-414 . DOI: 10.18039/ajesi.758369
MLA Acar, M , Buldur, S . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gözünden Merkezi Sınavlar: Olumlu ve Olumsuz Etkileri" . Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 (2021 ): 390-414 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi/issue/59148/758369>
Chicago Acar, M , Buldur, S . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gözünden Merkezi Sınavlar: Olumlu ve Olumsuz Etkileri". Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 (2021 ): 390-414
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gözünden Merkezi Sınavlar: Olumlu ve Olumsuz Etkileri AU - Mustafa Acar , Serkan Buldur Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18039/ajesi.758369 DO - 10.18039/ajesi.758369 T2 - Anadolu Journal of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 390 EP - 414 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-4014-2146-4014 M3 - doi: 10.18039/ajesi.758369 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.758369 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Educational Sciences International Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gözünden Merkezi Sınavlar: Olumlu ve Olumsuz Etkileri %A Mustafa Acar , Serkan Buldur %T Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gözünden Merkezi Sınavlar: Olumlu ve Olumsuz Etkileri %D 2021 %J Anadolu Journal of Educational Sciences International %P 2146-4014-2146-4014 %V 11 %N 1 %R doi: 10.18039/ajesi.758369 %U 10.18039/ajesi.758369
ISNAD Acar, Mustafa , Buldur, Serkan . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gözünden Merkezi Sınavlar: Olumlu ve Olumsuz Etkileri". Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 / 1 (Ocak 2021): 390-414 . https://doi.org/10.18039/ajesi.758369
AMA Acar M , Buldur S . Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gözünden Merkezi Sınavlar: Olumlu ve Olumsuz Etkileri. AJESI. 2021; 11(1): 390-414.
Vancouver Acar M , Buldur S . Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gözünden Merkezi Sınavlar: Olumlu ve Olumsuz Etkileri. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2021; 11(1): 390-414.
IEEE M. Acar ve S. Buldur , "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gözünden Merkezi Sınavlar: Olumlu ve Olumsuz Etkileri", Anadolu Journal of Educational Sciences International, c. 11, sayı. 1, ss. 390-414, Oca. 2021, doi:10.18039/ajesi.758369