Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 415 - 437 2021-01-05

Z Kuşağı Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeleri ve Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki
Analysis of The Relationship Between The Lifelong Learning and Digital Literacy of Generation Z Teacher Candidates

Ceren ÖZOĞLU [1] , Esra KAYA [2]


Bu araştırmanın amacı, 2018-2019 eğitim öğretim yılında, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Z kuşağı 1. Sınıf öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin ve dijital okuryazarlıklarının belirlenmesi ve bu iki değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu temel amacın yanı sıra öğretmen adaylarının cinsiyet, yaş ve bölümleri gibi kişisel özellikleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve dijital okuryazarlıklarına ilişkin görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olup olmadığı belirlenmiştir. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın verileri “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” ve “Dijital Okuryazarlık Ölçeği” likert tipi veri toplama araçları ve kişisel bilgi formu aracılığıyla toplanmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 397 kişiden oluşan 1. sınıf öğretmen adayına ölçek uygulanmıştır. Araştırmanın nicel verileri SPSS 22.0’a aktarılarak çözümlenmiştir. Cinsiyet ve bölüm değişkeni kapsamında, araştırmaya katılım sağlayan öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinde istatistikî olarak anlamlı bir fark olup olmadığına bakmak için T-Test ve tek yönlü ANOVA uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile dijital okuryazarlıkları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakmak için korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin ve dijital okuryazarlıklarının “yüksek” seviyede olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve alt boyutları ile cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre farklılaşmaktadır. Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve alt boyutlarında sonuçlar hem cinsiyet hem bölüm değişkenine göre farklılık göstermektedir. Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık yeterlilikleri bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemesine karşın cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık görülmektedir. Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile dijital okuryazarlıkları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
The purpose of this study is to determine the lifelong learning tendencies and digital literacy of Generation Z teacher candidates who study at Anadolu University, Faculty of Education and to reveal the relationship between these two variables. Besides this main purpose, it is also aimed to find out whether teachers’ lifelong learning tendencies and digital literacy are significantly different according to personal characteristics like gender and department. The study is designed in relational screening model. The data of the study were collected through Likert type data collection tools "Lifelong Learning Tendencies Scale" and "Digital Literacy Scale" and a personal information form. In the research, 397 first grade students who were studying in Anadolu University Faculty of Education in 2018-2019 academic year were surveyed. The quantitative data of the study were analyzed by transferring them to SPSS 22.0. Within the scope of the gender and department variable, T-Test and one-way ANOVA were applied to examine whether there was a statistically significant difference in the lifelong learning tendencies of pre-service teachers participating in the study. Correlation analysis was used to examine whether there is a significant relationship between pre-service teachers' lifelong learning tendencies and digital literacy. According to the study results, lifelong learning tendencies and the digital literacy skills of teacher candidates were determined as high. Teacher candidates’ lifelong learning tendencies and subdimensions differentiates according to the gender and department variables. Teacher candidates’ digital literacy differentiate according to the department and gender variable. Although teacher candidates’ digital literacy does not differentiate according to the department, it differentiates according to the gender variable. It is not found correlation between lifelong learning tendencies and digital literacy of teacher candidates.
 • Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22). Alkali,E. and Amichai-Hamburger, Y. (2004). Experiments in digital literacy. CyberPsychology & Behavior, 7(4), 421-429.
 • Aviram, R. ve Alkalai, Y. (2006). Towards a theory of digital literacy: three scenarios for the next steps. European Journal of Open Distance E-Learning, 9(1)
 • Bahadır, Z. (2019). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yaşamın anlamı ile bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 28.10.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Bundy, A. (2004). Australian and New Zealand information literacy framework. Principles, standards and practice, 2 http://www.libnet.sh.cn/upload/htmleditor/File/130620025617.pdf. adresinden 30.03.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Coşkun, Y. D. ve Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 108-120.
 • Gui, M. and Argentin, G. (2011). Digital skills of internet natives: Different forms of digital literacy in a random sample of northern Italian high school students. New media & society, 13(6), 963-980
 • Kahraman. S. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile İngilizce dersine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Kılıç, H. (2015). İlköğretim branş öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi.İktisadi ve İdari Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 28.10.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Kozan, M. (2018). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılıklarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 28.10.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Levin, B. (2003). Approaches to equity in policy for lifelong learning. Education and Training Policy Division, OECD. Paris: OECD.
 • Longworth, N. (2003). Lifelong learning in action: Transforming education in the 21st century. London: Routledge.
 • Longworth, N. and Davies WK.(1996). Lifelong learning: newvision, new ımplications, new roles for people,organisations, nations and communities in the 21stcentury. London: Kogan Page
 • Jeffrey, L., Hegarty, B., Kelly, O., Penman, M., Coburn, D. ve McDonald, J. (2011). Developing digital information literacy in higher education: Obstacles and supports. Journal of Information Technology Education: Research, 10, 383-413. . https://www.learntechlib.org/p/111528/. adresinden 07.06.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Miraja, B. A., Persada, S. F., Prasetyo, Y. T., Belgiawan, P. F., ve Redi, A. P. (2019). Applying protection motivation theory to understand generation z students ıntention to comply with educational software anti piracy law. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 14(18), 39-52.
 • Morrison, R. and Garcia, L. (2011). From embedded to integrated: digital information literacy and new teaching models for academic librarians. In ACRL National Conference 2011. https://digitalcommons.nl.edu/faculty_publications/6 adresinden 27.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Nunnally, J. C.&Bernstein, I. H. (1978). PsychometricTheory, New York, NY: McGrawHiIl.
 • Şenel, A. ve Gençoğlu, S. (2003). Küreselleşen dünyada teknoloji eğitimi: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 11, 12, 45-65
 • Özçiftçi, M. (2014). Sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz yeterliliklerinin ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Amasya: Amasya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 28.10.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Özen, R., Öztürk, S. and Öztürk, F. (2016). Teachers’ use of social-media tools for their professional development. Journal of Human Sciences, 13(1), 7-21.
 • Pianfetti, E. S. (2001). Focus on research: teachers and technology: digital literacy through professional development. Language Arts, 78(3), 255-262.
 • Toomey, R., Chapman, J., Gaff, J., McGilp, J., Walsh, M., Warren, E. and Williams, I. (2005). Lifelong learning and the reform of the teaching practicum in Australia. Asia-Pacific journal of teacher education, 33(1), 23-34.
 • Tulgan, B. (2013). Meet Generation Z: The second generation within the giant" Millennial" cohort. Rainmaker Thinking, 125.
 • Tunca, N., Alkın-Şahin, S. ve Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 11(2).
 • Ünal, K. ve Akay, C. (2017). Öğretmenlik mesleği ve yaşam boyu öğrenme: öğretmen Adayları Penceresinden. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 821-838.
 • Yorulmaz, B. A. (2019). Resim iş öğretmenliği programındaki öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 28.10.2020 tarihinde erişilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Yazar: Ceren ÖZOĞLU
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9751-845X
Yazar: Esra KAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Kasım 2020
Kabul Tarihi : 21 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 5 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { ajesi824040, journal = {Anadolu Journal of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, eissn = {2146-4014}, address = {}, publisher = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {415 - 437}, doi = {10.18039/ajesi.824040}, title = {Z Kuşağı Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeleri ve Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Özoğlu, Ceren and Kaya, Esra} }
APA Özoğlu, C , Kaya, E . (2021). Z Kuşağı Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeleri ve Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki . Anadolu Journal of Educational Sciences International , 11 (1) , 415-437 . DOI: 10.18039/ajesi.824040
MLA Özoğlu, C , Kaya, E . "Z Kuşağı Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeleri ve Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki" . Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 (2021 ): 415-437 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi/issue/59148/824040>
Chicago Özoğlu, C , Kaya, E . "Z Kuşağı Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeleri ve Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki". Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 (2021 ): 415-437
RIS TY - JOUR T1 - Z Kuşağı Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeleri ve Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki AU - Ceren Özoğlu , Esra Kaya Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18039/ajesi.824040 DO - 10.18039/ajesi.824040 T2 - Anadolu Journal of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 415 EP - 437 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-4014-2146-4014 M3 - doi: 10.18039/ajesi.824040 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.824040 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Educational Sciences International Z Kuşağı Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeleri ve Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki %A Ceren Özoğlu , Esra Kaya %T Z Kuşağı Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeleri ve Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki %D 2021 %J Anadolu Journal of Educational Sciences International %P 2146-4014-2146-4014 %V 11 %N 1 %R doi: 10.18039/ajesi.824040 %U 10.18039/ajesi.824040
ISNAD Özoğlu, Ceren , Kaya, Esra . "Z Kuşağı Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeleri ve Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki". Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 / 1 (Ocak 2021): 415-437 . https://doi.org/10.18039/ajesi.824040
AMA Özoğlu C , Kaya E . Z Kuşağı Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeleri ve Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki. AJESI. 2021; 11(1): 415-437.
Vancouver Özoğlu C , Kaya E . Z Kuşağı Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeleri ve Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2021; 11(1): 415-437.
IEEE C. Özoğlu ve E. Kaya , "Z Kuşağı Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeleri ve Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki", Anadolu Journal of Educational Sciences International, c. 11, sayı. 1, ss. 415-437, Oca. 2021, doi:10.18039/ajesi.824040