Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Teknoloji Destekli Örnek Olay Yönteminin Etkililiği: Ortaokul Türkçe Dersine Dönük Deneysel Bir Çalışma

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 1, 32 - 46, 16.06.2020

Öz

Bu araştırmanın amacı Türkçe dersinde uygulanan teknoloji destekli örnek olay yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 60 öğrenci oluşmaktadır. Araştırma kapsamında deney grubunda dört hafta süreyle teknoloji destekli örnek olay yöntemine dayalı öğretim yapılırken, kontrol grubunda ise izlenmiştir. Her iki grupta da metin inceleme çalışmaları yapılarak öğrencilerin okuma dinleme ve konuşma becerisi artırılmaya çalışılmıştır. 4 hafta boyunca dil bilgisi kazanımlarından Cümlenin Ögeleri konusu düz anlatım yöntemi ve tekrarlar yapılarak işlenmiştir. Testler çözülerek bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmıştır. Cümlenin ögeleri konusu eşleştirme, çoktan seçme ve balık kılçığı yöntemleriyle anlatılmıştır. İşlenen tüm derslerde ders araç gereci olarak ders kitabı, EBA, sözlükler ve yazım kılavuzu kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen Türkçe dersi başarı testi ve Topçuoğlu Ünal ve Köse tarafından geliştirilen ‘Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’ kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma ve t testleri yapılmıştır. Sonuç olarak teknoloji destekli örnek olay yöntemi ile desteklenen öğretimin öğrencilerin hem akademik başarılarına hem de derse dönük tutumlarına anlamlı düzeyde daha fazla katkı sağladığı belirlenmiştir. Bu çerçevede öğretmenlerin Türkçe derslerinde bu yönteme yer vermeleri önerilmiştir.

Kaynakça

 • Adalı, B. (2005). İlköğretim 5.Sınıf Fen Bilgisi Dersinde ‘Virüsler Bakterler-Mantarlar ve Protistler’ Konularının Öğreniminde Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Akarsu, B., Akarsu, B. (2019). Bilimsel Araştırma Tasarımı: Nicel Nitel ve Karma Araştırma Yaklaşımları. İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Balcı, F. (2019). Örnek Olay Yönteminin Okuduğunu Anlama Becerisine ve Türkçe Dersine Yönelik Tutuma Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Connie, G. (1999). Using case studies to teach science. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Boston, MA, March 28-31
 • Çiftçi, T. (2015). Örnek Olay Yönteminin Coğrafya Ders Kitaplarında Kullanımı, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Ekim-2015, 186-200.
 • Çolak, E.D. (2017). Örnek Olay İnceleme Yönteminin 8.Sınıf Türkçe Dersi Okuma ve Yazma Başarısı ve Problem Çözme Becerisine Etkisi (Toplum Hayatı Teması Örneği), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Giresun.
 • Durdukoca, Ş. (2017). Özel Eğitim Dersinde Örnek Olay İnceleme Yönteminin Öğrenenlerin Üstbilişsel Farkındalıklarına, Derse Yönelik Tutumlarına ve Görüşlerine Etkisi: Bir Karma Yöntem Araştırması, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1267-1284
 • George, D.,& Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0update (10. ed.) Boston: Pearson
 • İbrahimoğlu, Z. (2010). 6.sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Örnek Olay Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarı Derse Karşı Tutum ve Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkileri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul.
 • İbrahimoğlu, Z., Öztürk, C. (2013). Sosyal Bilgiler Dersinde Örnek Olay Yöntemi Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarı Derse Karşı Tutum ve Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkileri, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(2), 523-548.
 • İncekara, S. (2010). Coğrafya Öğretiminde Örnek Olay Yöntemi ve Uygulanması. (Editörler, Ramazan Özey ve Ali Demirci), Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar.(2. Baskı) İstanbul: Aktif Yayınevi.
 • Kaste, J.A. (2004). Scaffolding through cases: diverse constructivist teaching in the literacy methods course. Teaching &Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 20(1), 31-45.
 • Köklü, N. (1994). Örnek Olay Çalışma Metodları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,27(2), 771-779
 • MEB. (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB.
 • ÖSYM (2019). ‘YKS Sayısal Bilgiler’ [Basın bülteni]. Erişim adresi https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/sayisalbilgiler18072019.pdf
 • Pehlivan, H.(1997). Örnek Olay ve Oyun Yoluyla Öğretimin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme Düzeyine Etkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Pehlivanlar, E. (2005). İlköğretim 6.Sınıf ‘Canlının İç Yapısına Yolculuk’ Ünitesi’nde Örnek Olay Yöntemi’nin Başarıya, Hatırlamaya ve Bilişüstü Becerilerin Gelişimine Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul.
 • Sancar, N.A. (2010). İlköğretim Birinci Kademede Fen ve Teknoloji Dersi Öğretiminde Kullanılan Örnek Olay Yönteminin Etkililiği, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, İstanbul.
 • Stensmo, C. (1999). Case methodology in teacher education compared to “traditional” academic teaching: A field experiment. Paper presented at the 8th European Conference for Research on learning and Instruction (EARLI), August 24-28, 1999 in Goteborg, Sweden.
 • Sümen, A. (2013). Kimyasal Reaksiyonlarda Hız Konusunun, Örnek Olaya Dayalı Öğretiminin Öğrencilerin Kavramsal Algılamalarına Etkisi,(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Kimya Öğretmenliği Programı, İzmir.
 • Şahin, S.,Atasoy, B., ve Somyürek, S.(2010). Öğretmen Eğitiminde Örnek Olay Yöntemi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2): 253 -277
 • Tabachnick, B.G. & Fidell L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.). Pearson, Boston.
 • Temiz, B. (2010). İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin ‘Vücudumuzda Sistemler’ Ünitesindeki Akademik Başarı ve Fene Karşı Tutumlarına Örnek Olay Destekli 5E Öğretim Modelinin Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.
 • Topçuoğlu, F., Köse, M. (2014). Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,3(2), 233-249
 • Uluyol, Ç. ve Güyer, T. (2014). Web destekli örnek olay yönteminde yüz yüze etkileşimin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Journal of Theory and Practice in Education, 10(4), 918-941.
 • Williams B. (2005). Case Based Learning –A Review of the Literature: Is There Scope Fort His Educational Paradigm in Prehospital Education? Emerg Med, 22(8), 577-581.
 • Yetim, B. N. (2015). Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yardımseverlik ve Dayanışma Değerlerinin Öğretiminde Kullanılan Örnek Olay ve Drama Yöntemlerinin Etkililiğinin İncelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Hatay.
 • Yılmaz, M. (2011). Örnek Olay Yönteminin 9.Sınıf Öğrencilerinin Anlatım Bozuklukları Konusundaki Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özcan KORKMAZ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Özgen KORKMAZ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Korkmaz, Ö. & Korkmaz, Ö. (2020). Teknoloji Destekli Örnek Olay Yönteminin Etkililiği: Ortaokul Türkçe Dersine Dönük Deneysel Bir Çalışma . Asya Öğretim Dergisi , 8 (1) , 32-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aji/issue/54959/712346

ASYA ÖĞRETİM DERGİSİ (E-AJI)

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.