AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2458-7885 | e-ISSN 2651-2505 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği |2016 yılında yayın hayatına başlayan AKADEMİAR Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergi olan  AKADEMİAR, dinî araştırmaların tamamından yazı kabul etmekle birlikte özellikle Tasavvuf Bilim alanına dair makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, intihal tespit programında taratılır ve en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Dergimizde yayınlanan yazıların ilmî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.

Makale Son Kabul Tarihleri: Haziran sayısı için 30 Nisan; Aralık sayısı için 31 Ekim.

AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi

ISSN 2458-7885 | e-ISSN 2651-2505 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği |
Kapak Resmi2016 yılında yayın hayatına başlayan AKADEMİAR Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergi olan  AKADEMİAR, dinî araştırmaların tamamından yazı kabul etmekle birlikte özellikle Tasavvuf Bilim alanına dair makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, intihal tespit programında taratılır ve en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Dergimizde yayınlanan yazıların ilmî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.

Makale Son Kabul Tarihleri: Haziran sayısı için 30 Nisan; Aralık sayısı için 31 Ekim.

Sayı 8 - 20 Haz 2020
 1. Batı Manastır Geleneğinin Babası Aziz Benedikt ve Asketik Öğretileri
  Sayfalar 11 - 45
  İsmail TAŞPINAR , Yasin GÜZELDAL
 2. Sülemî’nin Mihanu’s-Sûfiyye’si: İnceleme ve Tercüme
  Sayfalar 47 - 62
  Himmet KONUR
 3. Hallâc-ı Mansur’un Yargılanma Sürecinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 63 - 102
  Akif DURSUN
 4. Nokta-i Süveydâ’nın Önemi ve Özellikleri
  Sayfalar 103 - 130
  Sevim ARSLAN
 5. Müzekki’n-Nüfûs Bağlamında Eşrefoğlu Rûmî’ye Göre Marifet
  Sayfalar 131 - 146
  Yakup PEKDOĞRU
 6. Muhammed Sâdık, Risâle-i Ma'rifetü'n-Nefs: Nefs Bilgisi, haz.: Aytekin Yıldız, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul 2014.
  Sayfalar 149 - 152
  Abdulkerim ÇAĞLAR
 7. Abdülkâdir Geylânî, Fütûhu'l Gayb: Âlemlerin Keşfi, trc.: Mehmet Bilal Yamak, Sufi Kitap, İstanbul 2019.
  Sayfalar 153 - 155
  Aslihan KARAASLAN
 8. Rıza Bakış, Âşığın Tevhîdi: Hallâc’a Göre Varlık ve Dinî Tecrübe, İnsan Yayınları, İstanbul 2013.
  Sayfalar 156 - 162
  Aynur SİNGİN
 9. Râgıb el-İsfehanî, Mutluluğun Kazanılması: Tafsilü'n-Neş'eteyn ve Tahsilü's-Saadeteyn, trc.: Mustafa Solmaz, Sufi Kitap, İstanbul 2018.
  Sayfalar 163 - 165
  Edibe BOYRAZ
 10. Hamide Ulupınar, Ahmet Zerrûk; Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Gelenek Yay., İstanbul 2017.
  Sayfalar 166 - 168
  Eldiiar ZHALILOV
 11. Şeyh Bedreddin, Vâridat Tercümesi ve Şerhi, haz.: Hüseyin Rahmi Yananlı, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul 2016.
  Sayfalar 169 - 171
  Evin DURMAZ
 12. Murat Vanlı, 17. Yüzyıl Türk Şiirinde Tasavvuf Telakkisi, Gece Akademi Yayınları, Ankara 2019.
  Sayfalar 172 - 175
  Eyüp AKDOĞAN
 13. İsmai Kara, Hanya/Girit Mevlevihanesi: Şeyh Ailesi-Müştemilatı-Vakfiyesi-Mübadelesi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2013.
  Sayfalar 176 - 179
  Mevlüt Sami ERGÜL
 14. Dilaver Selvi, Beyzâvî Tefsirinde Tasavvuf, Nizamiye Akademi, İstanbul 2017.
  Sayfalar 180 - 182
  Ömer KAYA
 15. Muhammed İkbal, Esrar ve Rumuz, trc.:Ali Nihat Tarlan, Timaş Yayınları, İstanbul 2017.
  Sayfalar 183 - 185
  Talat OLGUN