Yazar Rehberi

YAYIN İLKELERİ

 1. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanan akademik ve hakemli bir elektronik dergidir. Bu dergide öncelikle iletişim bilimleri olmak üzere sosyal ve beşeri bilimlerin farklı alanlarıyla ilgili derleme, araştırma makaleleri, teorik ve kuramsal makaleler, kitap tanıtımı, çeviri vb. yazılar yer alır.
 2. AKAR,  Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
 3. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde  yayınlanmamış ya da  yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Yazının; kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması yayınlanması için engel değildir. Bildirilerin sunulduğu yerin belirtilmesi gerekir.
 4. Makaleler en az iki hakemin olumlu raporuyla yayınlanır.
 5. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.
 6. Dergiye, yayınlanması için gönderilen yazılar, dergi kurallarına göre uygun bir şekilde düzenlenmeli, derginin web sayfasından üyelik işlemleri yapılmalı ve bu üyelik sayfasından gönderiler gerçekleştirilmelidir. 
 7. Dergiye gönderilen yazıların tüm hukuki sorumlulukları yazarlara aittir. Dergi sorumluluk kabul etmez. Dergiye gönderilen yazılarla birlikte, "Formlar" linkinde bulunan "Yazar telif hakkı devri" sözleşme formunun da doldurularak gönderilmesi gerekir. Ayrıca, yazarların çalışma alanlarını en fazla 100 kelimeyle belirtmeleri, e-posta ve telefon numarası bulunacak şekilde iletişim bilgilerini göndermeleri gerekmektedir.
 8. Yayınlanan yazıların her türlü telif hakkı, Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi’ne aittir. Ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmez.
 9. Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak hazırlanmış olması şarttır.
 10. Yayınlanmak üzere AKAR’a gönderilen çalışma önce editör tarafından incelenir, Editörün olumlu görüşünden sonra incelemesi için hakemlere gönderilir. Hakem incelemelerinden geçen, gerektiğinde düzeltmeleri yapılan yazılar yayın sırasına alınır ve yayınlanır.
 11. Makalelerin inceleme süreci kör hakem tekniğine göre yürütülmesi nedeniyle yükleme yapılacak makalelerde yazarlara ait ya da çalışmanın yazarını açığa çıkaracak nitelikte çalışma başlığına ait her hangi bir bilgiye yer verilmeyecektir.
 12. Bir yazarın bir sayıda birden fazla yazısı yayınlanmaz.

AKAR YAZIM KURALLARI

 • Dergiye gönderilecek yazıların 25 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir.
  Dergiye gönderilecek yazılardaki kenar boşlukları şablondaki gibi olmalıdır.
  Metin, Türkçe yazım kurallarına uygun olarak “Palatino Linotype” fontunda 10 punto ve önce 0 nk, sonra 6 nk tek satır aralığı en az 12 nk yazılmalıdır. Yazılarda paragraf girintisi yapılmamalıdır.
  Makale dergiye ilk yüklenirken yazar adı yer almamalıdır. Yazarın isminin sonuna yıldız dipnot (*) kullanılarak yazarın unvanı, kurumu ve e-posta adresi, ORCID numarası sayfanın altında belirtilmelidir.
  Dergiye gönderilecek yazılarda şu sıralama izlenmelidir: Başlık, özet, anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce özet, İngilizce anahtar kelimeler, giriş, ana metin (başlık ve alt başlıklar), sonuç, kaynakça, varsa ekler.
  Girişten önce 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde çalışmanın kapsamını, amacını, kullanılan yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca açıklayan Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce metinlerde Türkçe özet bulunmalıdır.
  Makalenin başlıkları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
  1. düzey başlıklar: kalın, 12 punto sola yaslı
  2. düzey başlıklar: kalın, 10 punto, sola yaslı
  3. düzey başlıklar: italik, 10 punto, sola yaslı
  Tüm başlıklardan önce 18 nk, sonra ise 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
  Metin içi başlıkların sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır.
  Metin içindeki atıflar APA sistemine göre verilmelidir.
  Metin içinde numaralandırılan notlar metnin sonunda, numara sırasına göre ve kaynakça bölümünden hemen önce verilmelidir.
  Metin içindeki alıntılar için çift tırnak kullanılmalıdır.
  5 satır ve daha uzun alıntılar, 10 punto harf karakteriyle, tırnak kullanılmadan sağdan ve soldan 1 cm daraltılarak verilmeli, alıntıdan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
  Kitap, süreli yayın, film gibi özel isimler italik yazılmalıdır. Yazarın vurgu yapmak istediği sözcükler ise çift tırnak arasında yazılmalıdır.
  Üç veya daha çok yazarlı yazılarda ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır.
  Yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, bu yayınların yayın yılının sonuna “a,b,c,…” harfleri konulmalıdır.
  Eserin yayın tarihi belli değilse, yayın tarihi yerine tarih yok anlamına gelen “t.y.” kısaltılması kullanılmalıdır.
  Kaynakça, asılı olarak 1,25 cm girintiyle verilmelidir.
  Kaynakçadaki eserler aşağıdaki örneklere göre yazılmalıdır:

  Kitap:
  Binark, M. (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı. Ankara: Kalkedon Yayınları.
  Stevenson, N. (2008). Medya Kültürleri, Çev. Göze Orhon – B. Engin Aksoy. Ankara: Ütopya Yayınları.
  Derleme kitapta bölüm:
  Seçkin, G. (2007). Medya Okuryazarlığı Eğitimi: Önemi ve İhtiyaçları. Medya Okuryazarlığı, Ed. Nurçay Türkoğlu ve Melda C. Şimşek, ss. 329-354. İstanbul: Kalemus Yayınları.
  Hall, S. (2014). İdeoloji ve İletişim Kuramı, Çev. Ahmet Gürata. Medya Kültür Siyaset, Der. Süleyman İrvan, ss. 79-96. Ankara: Pharmakon Yayınevi.
  Akademik dergide makale:
  Hülür, H. (2000). Küreselleşme ve Toplumbilimsel Kuramlaştırma Sorunu. Selçuk İletişim, 1(2): 27-36.
  Kaynakça/ Reference
  Burada belirtilmeyen yazım şekilleri APA kaynakça sistemine göre belirtilir.
  Resources are specified according to the APA bibliography system.
  Bilgi için / For info: http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf