Yıl 2017, Cilt 10 , Sayı 4, Sayfalar 394 - 407 2017-10-30

Exploring Pre-service Science Teachers’ Self-efficacy Beliefs towards Use of Internet in Education
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi

Aslı SARIŞAN-TUNGAÇ [1] , Mustafa ERGUN [2]


The aim of this study is to determine pre-service science teachers' self-efficacy belief levels towards educational internet use and to find out what variables affect these beliefs. The participants of the research consist of 300 voluntary pre-service teachers, who study at the department of Science Teaching in a state university in the Black Sea region. 88 of these students are first year students, 65 of them are second year students, 67 of them are third year students, and 80 of them are fourth year students.  With the objective of determining self-efficacy beliefs of pre-services teachers towards educational internet use, ''Educational Internet Use Self-Efficacy Scale'', which was developed by Şahin (2009), was employed as the data collection tool of the study. The data retrieved from the participants were analyzed via Shapiro-Wilk normality test, independent groups t-test, and variance analysis (One-way ANOVA) techniques. The results of the research suggest that the participants' internet use self-efficacy beliefs towards educational purposes is affected by their technological knowledge level, whether they have their own computer or smart phone, their weekly use of technology and internet access durations. It was observed that variables such as gender, economic status, and academic GPA do not have a statistically significant difference on the participants' internet use self-efficacy beliefs towards educational purposes.  

Bu çalışmanın amacı Fen Bilgisi öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımı özyeterlik inanç düzeylerini belirlemek ve bu inançların hangi değişkenlerden etkilendiğini tespit etmektir. Araştırmanın katılımcı grubunu Karadeniz bölgesindeki bir devlet üniversitesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 88 birinci sınıf, 65 ikinci sınıf, 67 üçüncü sınıf ve 80 dördüncü sınıf olmak üzere toplam 300 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Şahin (2009) tarafından geliştirilen “Eğitsel İnternet Kullanımı Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma betimsel tarama modelinde yürütülmüştür. Analizler SPSS 17 paket programı ile gerçekleştirilmiş ve katılımcılardan elde edilen verilerin analizinde Shapiro-Wilk normallik testi, bağımsız gruplar t-testi ve varyans analizi (One-way ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda katılımcıların eğitsel internet kullanımına yönelik özyeterlik inançları üzerinde teknoloji bilgi düzeylerinin, kendilerine ait bir bilgisayar ve akıllı telefona sahip olmalarının ve haftalık teknoloji kullanım ve internet erişim sürelerinin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet, ekonomik durum ve akademik ortalama değişkenlerinin ise eğitsel internet kullanımı özyeterlik inancı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık meydana getirmediği görülmüştür. Ayrıca katılımcıların tamamına yakın bir bölümünün eğitsel internet kullanımı yeterli olarak belirlenmiştir. Elde edilen buğular ışığında fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımıyla ilgili önerilerde bulunulmuştur.
 • Akkoyunlu, B. & Yılmaz, M. (2005). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile internet kullanım sıklıkları ve internet kullanım amaçları. Eurasian Journal of Educational Research, 19(1),1-14.
 • Akman, Ö. (2016). Study of self-efficacy perceptions of Social studies teacher candidates on educational internet usage. Educational Research and Reviews, 11(8), 630-634.
 • Aktaş, İ, Gökoğlu, S., Turgut Y.E. & Karal, H. (2014). Öğretmenlerin FATİH Projesine yönelik görüşleri: farkındalık, öngörü ve beklentiler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(1), 257-286.
 • Alrekabat, A. F. (2016). Internet addiction and ıts relationship with self-efficacy level among al-hussein bin talal university students. Journal of Education and Practice, 7(32), 123-131.
 • Baş, G. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama,1(2), 35-51.
 • Durmuş, A., & Başarmak, U. (2014). Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları ve problemli internet kullanım durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 49-67.
 • Dursun, F. (2016). Formasyon programından mezun öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz yeterlik inançları ve çağdaş öğretmen niteliklerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 11(9), 423-440.
 • Ergun, M., Yurdatapan, M., & Sürmeli, H. (2013). Fen ve Teknoloji özel alan yeterliklerinin öğretmen yetiştirme programlarında kazandırılmalarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 4(200), 46-67.
 • Eroğlu, A., Ünlü, H., Eroğlu, İ., & Yılmaz, B. (2011). Beden eğitimi öğretmeni ve beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik yeterliklerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1), 132-135.
 • Kahraman, S., Yılmaz, Z. A., Erkol, M., & Yalçın, S. A. (2013). Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımı öz yeterlik inançlarının incelenmesi. İlköğretim Online, 12(4), 1000-1015.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırmalar ve istatistik teknikleri (11.Baskı). Ankara: Tekışık Web Ofset.
 • Kaya, A., Balay, R., & Adıgüzel, A. (2014). Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım becerileri ile bilgi edinme becerileri arasındaki ilişki düzeyi. Journal of Educational Sciences Research, 4(1), 83-99.
 • Keleş, E. & Turan, E. (2015) Öğretmenlerin fırsatları arttırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) hakkındaki görüşleri. The Turkish Journal of Education,4(2), 17-28.
 • Keskin, B., & Köse, E. Ö. (2015). Biyoloji öğretmen adaylarının interneti eğitim öğretim amaçlı kullanma durumları. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 213-222.
 • Kurt, A. A., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Güllüpınar, F., & Gültekin, M. (2013). FATİH Projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 1(2), 1-23.
 • MEB (2008). Milli Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri, 25 Temmuz 2008 tarih ve 2391 sayılı onayı, http://otmg.meb.gov.tr/alanfen.html
 • Odabaşı, H.F. (2010). Bilgi ve iletişim teknolojileri ışığında dönüşümler, H.F.Odabaşı (Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B., & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH Projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.
 • Şahin, C., Aydın, D. & Balay, R. (2016) Eğitim Fakültesi öğrencilerinin eğitsel internet kullanımı ile internet bağımlılıklarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 481-497.
 • Şahin, İ. (2008). Eğitsel internet kullanım özyeterliği inançları ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Selcuk University Social Sciences Institute Journal, 21, 461-471.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5. Baskı). Boston: Allynand Bacon.
 • Topal, Ö. & Akgün, M. E. (2014). Eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının eğitim amaçlı internet kullanımı öz-yeterlik algılarının incelenmesi: Sakarya Üniversitesi örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 343-364.
 • Tuncer, M. & Özüt, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz yeterlik inançları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 1079-1091.
 • Yenilmez, K.,Turğut, M., Anapa, P. ve Ersoy, M. (2011). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının eğitsel Internet kullanımına yönelik öz yeterlik inançları. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 Eylül, Türkiye, Elazığ: Fırat Üniversitesi.
 • Yoldaş, C. & Argın F.S. (2015). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 276-283.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aslı SARIŞAN-TUNGAÇ

Yazar: Mustafa ERGUN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2017

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg346565, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {394 - 407}, doi = {}, title = {Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {SARIŞAN-TUNGAÇ, Aslı and ERGUN, Mustafa} }
APA SARIŞAN-TUNGAÇ, A , ERGUN, M . (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 10 (4) , 394-407 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/31598/346565
MLA SARIŞAN-TUNGAÇ, A , ERGUN, M . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 10 (2017 ): 394-407 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/31598/346565>
Chicago SARIŞAN-TUNGAÇ, A , ERGUN, M . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 10 (2017 ): 394-407
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi AU - Aslı SARIŞAN-TUNGAÇ , Mustafa ERGUN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 394 EP - 407 VL - 10 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi %A Aslı SARIŞAN-TUNGAÇ , Mustafa ERGUN %T Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi %D 2017 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD SARIŞAN-TUNGAÇ, Aslı , ERGUN, Mustafa . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 10 / 4 (Ekim 2017): 394-407 .
AMA SARIŞAN-TUNGAÇ A , ERGUN M . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2017; 10(4): 394-407.
Vancouver SARIŞAN-TUNGAÇ A , ERGUN M . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2017; 10(4): 407-394.