Yıl 2018, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 58 - 82 2018-01-29

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Uygulanan Etkinlikler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
A Study on the Opinions of Primary School 4th Grade Students on Activities Performed on the Basis of Multicultural Education

Serkan ASLAN [1] , Birsel AYBEK [2]


Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin çokkültürlü eğitime dayalı olarak uygulanan etkinlikler ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Doğu Anadolu Bölgesi'nin bir ilinde ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören 10 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerden biri olan uygun örnekleme yöntemi kullanılarak öğrenciler belirlenmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analizlerinden biri olan betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmada geçerliği ve güvenirliği sağlamak için çeşitli stratejileri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin çoğu uygulanan etkinlikler sayesinde yeni bilgiler öğrendiklerini, hoşgörü değerini kazandıklarını, günlük hayatlarında engelli bireylere yardım etmeye başladıklarını, kadına şiddet ile ilgili dramayı severek yaptıklarını, günlük hayatlarında farklı kültürel özellikteki bireylere saygı duyacaklarını ve çevrelerindeki engelli bireylere yardım edeceklerini, farklı kültürel özelliklere sahip bireylere karşı hoşgörülü olacaklarını ve öğrendiklerini sosyal bilgiler dersinde kullanabileceklerini belirtmişlerdir. Araştırma bulgularına dayalı olarak öneriler geliştirilmiştir.

The purpose of this research is to determine the views of the 4th grade students of primary school on activities based on multicultural education. In the research, as one of the qualitative research designs, phenomenology was used.  The participants of the research consist of 10 students from the 4th grade of primary school in a province of the Eastern Anatolian Region during the school year of   2015-2016. Convenience sampling method as one of purposeful sampling was used in the research. In the research, data was collected using a semi-structured interview form as one of the interview methods. As one of the qualitative analyses, descriptive analysis was used in the analysis of the data. Various strategies were used to ensure validity and reliability in the research. As a result of the research most of the students have indicated that they had learned new information thanks to the activities which were implemented, that they had acquired  tolerance, that they started to help disabled persons in their daily lives, that they would be pleased to act on the drama concerning violence to women, that they would feel respect for individuals with different cultural characteristics and that they would help disabled individuals around them  and at they could use what they learned in the social studies  lessons.  

 • Açıkalın, M. (2010). Sosyal bilgiler eğitiminde yeni yaklaşımlar: Çokkültürlü ve küresel eğitim. İlköğretim Online, 9(3), 1226-1237.
 • Akman, Y., & Akman-İmamoğlu, G. (2017). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim tutumunun sosyal zekâ algısına göre incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(1), 34-48.
 • APA (2002). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. http://www.apa.org/pi/oema/ resources/policy/multicultural-guidelines.aspx. Erişim Tarihi: 28/10/2014.
 • Arslan, S. (2016). Çokkültürlü eğitim ve Türkiye: mevcut durum, beklentiler, olasılıklar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 412-428.
 • Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 41-61.
 • Aslan, S. (2017a). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 231-253.
 • Aslan, S. (2017b). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri ile yardımseverlik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 163-175.
 • Ateş, S. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenleri ve ortaokul öğrencilerinin çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitime yönelik algı ve farkındalıkları (Kocaeli örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Aybek, B., & Aslan, S. (2015). Examination of the relationship between the critical thinking dispositions of prospective teachers and their attitudes towards multicultural education trends. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (22-24/Ekim/2015), Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Aydın, H. (2013). Dünyada ve Türkiye’de çokkültürlü eğitim tartışmaları ve uygulamaları. Ankara: Nobel.
 • Ayverdi, İ. (2006). Misalli Türkçe sözlük. İstanbul: Kubbealtı Yayınları.
 • Banks, J.A. (2013). An introduction to multicultural education. New Jersey: Pearson Education.
 • Banks, J.A., Cookson, P., Gay. G., Hawley, W.D., Irvine, J.J., Nieto, S., Schofield, J. W., & Stephan, W.G. (2001). Diversity within unity: Essential principles for teaching and learning in a multicultural society. Washington: Center for Multicultural Education, University of Washington.
 • Başarır, F. (2012). Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime ilişkin görüşlerinin ve öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Başarır, F., Sarı, M., & Çetin, A. (2014). Öğretmenlerin çokkültürlü algılarının incelenmesi. Pegem Eğtim ve Öğretim Dergisi, 4(2), 91-110.
 • Başbay, A., & Bektaş, Y. (2009). Çokkültürlülük bağlamında öğretim ortamı ve öğretmen yeterlikleri. Eğitim ve Bilim, 34(152), 30-43.
 • Berg, B.L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences. Boston: Ally and Bacon.
 • Bilim, Y. (2015). Görüşme tekniği. A. Yüksel, A. Yanık, & R. Ayazlar (Edt.), Bilimsel araştırma yöntemleri: Kavramlar, analizler, araştırmalar (ss. 235-246). Ankara: Seçkin.
 • Boydak-Ozan, M., & Şengür, D. (2017). Öğretmenlerin çok kültürlü eğitim ve anadilde eğitim hakkindaki görüşlerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(2), 113-121.
 • Brooks, J.G. (1990). Teachers and students: Constructivists forging new connections. Educational Leadership, 47, 68-71. Bulut, C. (2014). Öğretmenlerin çokkültürlü yeterlik algılarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Carlson, H.L. (1999) From practice to theory: a social constructivist approach to teacher education. Teachers and Teaching, 5(2), 203-218.
 • Chongruksa, D., Prinyapol, P., Wadeng, Y., & Padungpong, C. (2010). Storytelling: program for multicultural understanding and respect among Thai-Buddhist and Thai-Muslim students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5(2010), 282-288.
 • Cırık, İ. (2008). Çokkültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27-40.
 • Çengelci, T., Hancı, B., & Karaduman, H. (2013). Okul ortamında değerler eğitimi konusunda öğretmen ve öğrenci görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 33-56.
 • Doğanay, A. (2009). Değerler eğitimi. C. Öztürk (Edt.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi (ss. 226-254). Anakara: Pegem.
 • Durmuş, G. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık ve çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi, Amasya.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Anı.
 • Ergin, S. (2000). Çağdaş müzik eğitimi ve temel özellikleri (Çok kültürlü müzik eğitimi). Müzikte 2000 Sempozyumu, http://www.kultur.gov.tr. Erişim Tarihi: 15.04.2015.
 • Ersoy, A.F. (2016). Fenomenoloji. A. Saban & A. Ersoy (Edt.), Eğitimde nitel araştırma desenleri (ss. 51-104). Ankara: Anı.
 • Gay, G. (1994). A synthesis of scholarship in multicultural education. http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/educatrs/leadrshp/le0gay.htm#author. Erişim Tarihi: 11.04.2015.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M.B., & Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Felsefe-yöntem-analiz. Ankara: Seçkin.
 • Harris, K.R., & Graham, S. (1994). Constructivism: Principles, paradigms and integration. The Journal of Special Education, 28(3), 233-247.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2012). Educational research quantitative, qualitative and mixed approaches. London: SAGE.
 • Kan, A.Ü. (2012). Sosyal bilgiler dersinde bireysel ve grupla zihin haritası oluşturmanın öğrenci başarısına, kalıcılığa ve öğrenmedeki duyuşsal özelliklere etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Kaptan-Yarar, S. (2015). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde hoşgörü değerinin karma yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli etkinliklerle öğretimi (Yayımlanmamış doktora tezi) Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kathryn, H.A. (1998). Social constructivism and the school literacy learning of students of diverse backgrounds. Journal of Literacy Research, 30(2), 297–319.
 • Marangoz, G. (2014). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin çokkültürlü eğitime karşı algıları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Merriam, S.B. (2009). Qualitative research and case study applications in education. San Fransisco: Jossey–Bass Publishers.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook of new materials. Thousand Oaks: Sage. Mwonga, C. (2015). Multicultural Education: New Path Toward Democracy, http://www.macalester.edu/educationreform/publicintellectualessay/CarolineM.pdf. Erişim tarihi: 19.06.2016.
 • Nieto, S., & Bode, P. (2011). Affirming diversity: the sociopolitical context of multicultural education. Boston, MA: Pearson Education Inc.
 • Polit, D.F., & Back, C.T. (2010). Generalization in quantitative and qualitative research: Myths and strategies. International Journal of Nursing Studies, 47, 1451-1458.
 • Sözen, H. (2017). Engelli vatandaşların kamu hizmeti almada karşılaştığı sorunlar: Konya ili örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Şimşek, N. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 115-139.
 • Taştekin, E., Yükçü-Bozkurt, Ş., İzoğlu, A., Güngör, İ., Uslu-Işık, A.E., & Demircioğlu, H. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarının ve algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-20.
 • Topçubaşı, T. (2015). Farklılıklara saygı eğitim programının öğrencilerin farklılıklara saygı düzeyine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Türkan, A., Aydın, H., & Öner, S.S. (2016). Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim-Online, 15(1), 148-159.
 • Yanık, C. (2012). Dünyadaki çokkültürlülük tartışmaları bağlamında Türkiye'de çokkültürlülük eleştirel bir bakış (Yayımlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Yaşar-Ekici, F. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının kültürel zeka düzeyleri ve çok kültürlü eğitime yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1941-1946.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yiğittir, S. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin değer yönelimlerinin rokeach ve schwartz değer sınıflandırmasına göre değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-15.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serkan ASLAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Birsel AYBEK
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ocak 2018

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg358001, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {58 - 82}, doi = {10.30831/akukeg.358001}, title = {İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Uygulanan Etkinlikler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ASLAN, Serkan and AYBEK, Birsel} }
APA ASLAN, S , AYBEK, B . (2018). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Uygulanan Etkinlikler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 11 (1) , 58-82 . DOI: 10.30831/akukeg.358001
MLA ASLAN, S , AYBEK, B . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Uygulanan Etkinlikler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018 ): 58-82 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/34458/358001>
Chicago ASLAN, S , AYBEK, B . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Uygulanan Etkinlikler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018 ): 58-82
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Uygulanan Etkinlikler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi AU - Serkan ASLAN , Birsel AYBEK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.358001 DO - 10.30831/akukeg.358001 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 82 VL - 11 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.358001 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.358001 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Uygulanan Etkinlikler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi %A Serkan ASLAN , Birsel AYBEK %T İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Uygulanan Etkinlikler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 1 %R doi: 10.30831/akukeg.358001 %U 10.30831/akukeg.358001
ISNAD ASLAN, Serkan , AYBEK, Birsel . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Uygulanan Etkinlikler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 1 (Ocak 2018): 58-82 . https://doi.org/10.30831/akukeg.358001
AMA ASLAN S , AYBEK B . İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Uygulanan Etkinlikler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2018; 11(1): 58-82.
Vancouver ASLAN S , AYBEK B . İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Uygulanan Etkinlikler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2018; 11(1): 82-58.