Yıl 2018, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 283 - 302 2018-09-15

Kriz Yönetimi ve Hermeneutik
Crisis Management and Hermeneutics

Erkam TEMİR [1]


Kriz yönetimi dâhilinde yapılan bazı basın açıklamalarının, basın toplantılarının, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların vb. krizi avantaja çevirmenin aksine kriz sürecini uzattığı ve etkisini arttırdığını gözlemlemek mümkündür. Makalenin ana konusu kriz yönetimi sürecinin iyi planlanamamasının ve iyi yürütülememesinin temelinde yatan büyük gerçekliklerden birinin yanlış kurgulanmış iletişim stratejileri olduğu ve bununla birlikte ortaya çıkan entropinin ve yanlış algının nedeninin hermeneutik problemler olduğu varsayımıdır.

Anlatılmak istenen “gerçek” ve verilmek istenen mesajla birlikte, algılanan gerçek ve alınan mesaj arasındaki temel farklılık; kolektif paradigmanın ve algının dönüşmesinde, krizin büyümesinde ve yaygınlaşarak yapısallaşmasındaki en temel etki ve dinamik olarak karşımıza çıkmaktadır. Henüz kriz başlangıç sürecinde iken yapılan basın açıklamaları, basın toplantıları vb. uygulamalarda yanlış kurgulanan cümleler, objeler vb. unsurlar temel hermeneutik problemlerin doğmasına ve algının yönetilememesine neden olmakta ve krizi önü alınamayan bir süreç haline dönüştürmektedir.

Sonuç olarak hermeneutik algı, birçok krizin temelinde bulunan, arzu edilmeyen bir şekilde anlamlandırmaya bağlı olarak gelişip büyüyen krizin yarattığı etkinin temel sebeplerinden birisi ve en önemlisi olarak açıklanabilir. Bu nedenle ilk bölümde hermeneutik kavramı üzerinde durulmuş ve ikinci bölümde hermeneutik ve kriz yönetimi olgusu yaşanmış örnekler ile değerlendirilmiştir. 

It is possible to observe crisis periods during which public statements, press conferences and statements that are made on the social media make the crises period longer and increase its effects instead of turning it into an opportunity throughout the management of the crisis. The main idea of the article is the assumption that one of the biggest realities as an underlying reason of not planning and conducting the crisis management in a better way is the wrongly fictionalized communication strategy and the reason behind the entropy and misperception coming as a result of it is the hermeneutic problems. 

The main difference between what is presented and what is perceived as reality and a message seems to be the basic effect and a dynamic that plays a role on the transformation of the collective paradigm, growing of the crisis and becoming a more common and structuralized concept. Sentences or objects that are wrongly made in the public statements and press conferences at the very beginning of the crisis management period cause hermeneutic problems and prevent the perception leading so that it transforms the crisis into an inevitable process.

Hermeneutic perception can be explained as the most important and basic reason of the effects that the crisis creates which can be found on the basis of many crises and undesirably grows based on the meaning attached. For this reason; in the first section hermeneutic is focused and in the second section both hermeneutic and crisis management are evaluated by real life examples.

 • Akdağ, M. (2005). “Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14:1-20.
 • Alan, B. (2008). Bir Felsefi Yöntem Olarak Hermeneutik, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla.
 • Alioğlu, N. (2007). “Hermeneutik Açıdan Anlam Üretme ve Örnek Görüntüsel Gösterge Çözümlemesi”, VIII. Uluslararası Görsel Göstergebilim Kongresi, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2: 1191-1203.
 • Arvasi, A. (2009). Kendini Arayan İnsan, İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları.
 • Ataman, I. (2007). Bir Yorumlama Yöntemi Olarak Hermeneutik: Erol Akyavaş Üzerine İnceleme, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Bilimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Augustine, Normon R. (2000), “Önlemeye Çalıştığımız Krizi Yönetmek”, İçinde: Harward Business Review Kriz Yönetimi (Çev: S. Atay), İstanbul: Mess Yayınları.
 • Aytül Kasapoğlu, M. (1992). “Sosyolojide Hermeneutik Uygulamaları”, Felsefe Dünyası Dergisi, 5:59-70.
 • Bernstein Richard, J. (1986). From Hermeneutics to Praxis, Hermeneutics and Modern Philosophy, Albany: State University of New York Press.
 • Bernstein Richard, J. (2011). Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and Praxis, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.
 • Bilen, O. (2001). Çağdaş Yorumbilim Kuramları, Ankara: Kitabiyat Yayınları.BP Oil Spill Crisis Management: How Not to Do it, http://www.cbsnews.com/news/bp-oil-spill-crisis-management-how-not-to-do-it/ (Erişim: 15.06.2018).
 • Büyükçanga, M. (2008). “Türk Mimarisinde Sekiz Köşeli Yıldız Motifleri”, 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresinde Bildiri, Celalabat.
 • Cevizci, A. (1999). Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Çelik, H. ve Ekşi, H. (2008). “Söylem Analizi”, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27(1):99-117.
 • Dartma, B., Demirci, M., Ünver, M. ve diğer. (2013). Tefsir Tarihi ve Usulü, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.
 • Dellaloğlu, B. (1998). Toplumsalın Yeniden Yapılanması: Habermas Üzerine bir İnceleme, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Demir, Ş. (2013). “Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 14:1151-1173.
 • Dilthey, W. (1996). “The Rise of Hermeneutics", İn: Selected Works-Volume IV: Hermeneutics and the Study of History, New Jersey: Princeton University Press.
 • Dilthey, W. (1999). Hermeneutik ve Tin Bilimleri, (Çev: D. Özlem), İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Doğan, Ö. (2006). Anlamdan Geleneğe, Kimlikten Özgürlüğe (Kavramlar ve Tarihleri II), İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Erhat, A. (1989). Mitoloji Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Gadamer, H. G. (2002). Kuşkucu Hermeneutik, Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler, (Çev: H. Arslan), İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Gadamer, H. G. (2003). Hermeneutik Üzerine Yazılar, (Çev: D. Özlem), İstanbul: İnkilâp Kitabevi.
 • Gadamer, H. G. (2007). The Gadamer Reader: A Bouquet of the Later Writing, (Trans: R. E. Palmer), Evanston: Northwestern University Press.
 • Gadamer, H. G. (2008). Hakikat ve Yöntem (I. Cilt), (Çev: H. Arslan ve İ. Yavuzcan), İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Gadamer, H. G. (2009). Hakikat ve Yöntem (II. Cilt), (Çev: H. Arslan ve İ. Yavuzcan), İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Geltsetzer, L. (1997). “Hermeneutik”, (Çev: Z. Uludağ), Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10:95-101.
 • Göka, E. (1993). “Hermenötik Üzerine”, Türkiye Günlüğü Dergisi, 22.
 • Haşit, G. (2000). İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Türkiye’nin Büyük Sanayi İşletmeleri Üzerinde Yapılan Araştırma Çalışması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Hekman, S. (212). Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, (Çev. H. Arslan-B. Balkız), İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Howard Roy, J. (1982). Three faces of hermeneutics: An introduction to current theories of understanding, California: University of California Pr.
 • Hürriyet, http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=19093160&yazarid=350 (Erişim: 01.02.2014).
 • İbn Hacer, Ahmed b. Ali el- Askalani. (1990). Fethu’l Bari bi Şerhi Sahihi’l Buhari, Beyrut: Daru’l Marife.
 • İnalcık, H. (2002). “Hermenötik, Oryantalizm, Türkoloji”, Doğu Batı Dergisi, 20:13-39.
 • Kılıç, M. (2005). Hukuksal ve Teolojik Metinleri Anlama Sorunu: Felsefi Hermenötik Bağlamında Bir Analiz, İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları.
 • Luecke, R. (2009). Kriz Yönetimi Felaketleri Önleme Becerinizi Geliştirin, (Çev: Ö. Sarıkaya) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Mueller Vollmer, K. (1994). Introduction: Language, Mind, and Artifact: An Outline of Hermeneutic Theory Since The Enlightenment, New York: The Continuum Company.
 • Onur Air Kampanyayı Şova Döktü, http://www.sonsayfa.com/Haberler/Ekonomi/Onur-Air-kampanyayi-sova-doktu-208792.html (Erişim: 01.02.2018).
 • Onur Air-Sosyal Sorumluluk Kampanyası, http://www.businessonair.net/2011/10/onur-air-sosyal-sorumluluk-kampanyas.html (Erişim: 29.06.2018)
 • Ormitson, G. L. ve Schrift, A. D. (2002). Hermeneutiğe Giriş, Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler (Çev: H. Arslan), İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Örnek, A. Ş. ve Aydın Ş. (2007). Kriz ve Stres Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özcan, Z. (2000). Teolojik Hermenötik, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Öztürk, E. (2009). “Hermeneutiğin Tarihsel Dönüşümü”, Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 1:2.
 • Özür Kabahatten Büyük Olursa, http://www.dunya.com/ozur-kabahatten-buyuk-olursa-179748h.htm (Erişim: 05.05.2018).
 • Palmer, R. E. (1969). Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Evanston: Northwestern University Press.
 • Parret, H. and Bouveresse, J. (1981). Meaning and Understanding, Berlin: De Gruyter.
 • Pira, A. ve Sohodol Ç. (2012). Kriz Yönetimi Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirme, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Ricoeur, P. (2009). Yorumların Çatışması / Hermenoytik Üzerine Denemeler I, (Çev: H. Arslan), İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Saakaşvili ile Yemek Yerken Kravat Takma, http://www.habervaktim.com/haber/95018/saakasvili-ile-yemek-yerken-kravat-takma.html (Erişim: 01.06.2018).
 • Saakaşvili’ye Çiğnemesi için Hediye Kravat!, http://haber.sol.org.tr/dunyadan/saakasvili-ye-cignemesi-icin-hediye-kravat-haberi-5046 (Erişim: 07.06.2018).
 • Sansasyon Yoksa Haber de Yok, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/24559961.asp (Erişim: 04.02.2018).
 • Saygın, T. (2008). Aşırı Yorum Sorunu ve Grünberg´de Anlamın Sınırları, ODTÜ Felsefe Bölümü 25. Yıl Etkinlikleri Anlam Kongresi, Sözlü Bildiri.
 • Saygın, T. (2009). “Sosyal Bilimlerin Doğası ve Hermeneutik”, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Şimşek Narbay, M. (2006). Kriz İletişimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Taşdelen, V. (2008). Hermeneutiğin Evrimi –Kesitler, Ankara: Hece Yayınları.
 • Tatar, B. (1999). Felsefî Hermenötik ve Yazarın Niyeti, İstanbul: Vadi Yayınları.
 • Tatar, B. (2004). Hermenötik, İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Toprak, M. (2003). Hermeneutik (Yorumbilgisi) ve Edebiyat, İstanbul: Bulut Yayınları.
 • Vesek, S. (2004). Doğan Özlem’de Hermeneutik, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sivas.
 • Weber, M. (1995). Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, (Çev: Ö. Ozankaya), Ankara: İmge Kitabevi.
 • West, D. (2005). Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, (Çev. A. Cevizci), İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Yenişafak, http://www.yenisafak.com.tr/dunya/?t=18.08.2008&i=135318 (Erişim: 01.02.2014).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4387-2728
Yazar: Erkam TEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2018

APA Temir, E . (2018). Kriz Yönetimi ve Hermeneutik . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (2) , 283-302 . DOI: 10.32709/akusosbil.440462