Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 4, Sayfalar 1294 - 1307 2019-12-30

Planlanmış Davranış Teorisi ile Yerli Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon Tercih Etme Niyetlerinin Belirlenmesi
Explaining the Local Y Generation Tourists’ Intentions of Preferring a Destination Using the Planned Behavior Theory

Ayşegül Kutluk Bozkurt [1] , Cevdet Avcıkurt [2]


Bu çalışmada yerli Y kuşağı turistlerin destinasyon belirleme sürecindeki tutum, sosyal baskı ve algılanan tehditler/faydalar incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın konusu; yerli Y kuşağı turistlerin destinasyon tercih etme niyetlerinin planlanmış davranış modeli ile incelenmesidir. Çalışma içerisinde; gelecek turizm hareketlerine yön verebilecek olan Y kuşağının davranışa yönelik tutumlarının, sübjektif normlarının, algıladıkları davranışsal kontrollerin ve bu temel etkenleri etkilediği düşünülen birtakım inançların turistik bir destinasyon olan Antalya ilini seçme niyetleri üzerindeki ilişkiler incelenerek satın alma davranışları üzerine çıkarım yapılabilmesi sağlanacaktır. Araştırmada kullanılan birincil veriler, Antalya bölgesinde Y kuşağına mensup bireylere anket uygulanarak elde edilmiştir. Verilerin uygunluğunu yorumlamak için yapılan çeşitli testlerden sonra, değişkenler arası ilişkiyi ortaya koymak amacı ile yapısal eşitlik modellemesi çalışılmıştır. Çalışmada, yerli Y kuşağı turistlerin tutum ve öznel normun destinasyon tercih etme niyetlerinde önemli birer faktör olarak değerlendirilebileceği, algılanan davranış kontrolünün ise anlamsız bir ilişkisinin olduğu ortaya çıkmıştır.

The primary data used in the study was obtained by surveying individuals belonging to local Y generations in the Antalya region. It can be seen that the planned behavior model can be used in the interpretation of destination preference. It has been found out that the local generation of the Y can be considered as important factors in the attitude and subjective norm's intention to prefer destination, while the perceived behavior control has a meaningless relationship in model. In this study, the attitude of the domestic Y generation tourists in Antalya in the process of choosing destination, social pressure and perceived threats / benefits are studied. Subject of the research; The aim of this study is to investigate the intention of the domestic generation Y to choose a destination with a planned behavior model. In the study; the relationships on the attitude, subjective norm, perceived behavior control, and intention to prefer a touristic destination will be explored by local Y generation tourists.

 • Akkuş, G. (2013). Yemek Turizmine Katılma Niyeti: Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Bir İnceleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Alam, S.S, ve Sayuti, N. M. (2011). Applying the Theory of Planned Behavior in Halal Food Purchasing, International Journal of Commerce and Management. 21(1): 8-20.
 • Alonso, A.D., Sakellarios, N. ve Pritchard, M. (2015). The Theory of Planned Behaviour in the Context of Cultural Heritage Tourism, Journal of Heritage Tourism, 10(4): 399-416.
 • Ajzen, I., ve Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In J. Kuhl& J. Beckman (Eds.), Action Control, From Cognition to Behaviour. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Ajzen I. (1991). The Theory Of Planned Behaviour, Organizational Behaviour and Human Decision Processes. 50, Massaachussets.
 • Ajzen, I., (2008), Consumer Attitudes and Behavior, in C. P. Haugtvedt, P. M. Herr & F. R. Cardes (Eds.), Handbook of Consumer Psychology, New York: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Armitage, C. J., ve Christian, J. (2003). From Attitudes to Behaviour: Basic and Applied Research on the Theory of planned Behaviour. Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, Social, 22: 187-195.
 • Baker, R. K., ve White, K. M. (2010). Predicting adolescents’ use of social networking sites from an extended theory of planned behaviour perspective. Computers in Human Behavior, 26: 1591-1597.
 • Bozkurt, A.K. (2018). Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında Yerli Y Kuşağının Destinasyon Tercihlerinde Davranışsal Niyetlerinin Belirlenmesi (Antalya Örneği), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Byrne, B. M. (1998). Structural equation modeling with lisrel, prelis and simlis: Basic concepts, aplications and programming. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Çapık, C. (2014). Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmalarında Doğrulayıcı Faktör Analizinin Kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3): 196-205.
 • Çepni, Z. (2010). Yapısal Eşitlik Modellemesi PPT Sunumu, Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~cepni/mersinsemsunu.ppt. (Erişim tarihi: 16.04.2018).
 • De Cannière, M.H., De Pelsmacker, P. and Geuens, M. (2009), Relationship Quality and the Theoryof Planned Behavior Models of Behavioral İntentions and Purchase Behavior, Journal of Business Research, 62(1): 82-92.
 • De Vaus, D.A. (1990). Survey in Social Research (2. Basım), London: Unwin Hyman.
 • Erciş, A. ve Ünal, S. (2009). Gençlerin Kişisel Değerleri İle Satın Alma Tarzları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4: 19-44.
 • Erten, S. (2002). Planlanmış Davranış Teorisi İle Uygulamalı Ders İşleme Öğretim Metodu, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 19 (2): 217-233.
 • Etlican, G. (2012). X ve Y Kuşaklarının Online Eğitim Teknolojilerine Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Foster, P.J. ve Fullagar, C.J (2018). Why Don’t We Report Sexual Harassment? An Application of the Theory of Planned Behavior, Basic and Applied Social Psychology 40(3):1-13.
 • Güzeller, C. (2006). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavının Türkçe Dil Yeterlilikleri Açısından Modellenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2): 403-412.
 • Hammill, G. (2005). Mixing and Managing Four Generations of Employees. FDU Magazine Online. web: http://www.fdu.edu/newspubs/magazine/05ws/generations.htm, (Erişim tarihi: 04.12.2017).
 • Han, H., Hsu, L. T. J. ve Sheu, C. (2010). Application of the Theory of Planned Behavior to Green Hotel Choice: Testing the Effect of Environmental Friendly Activities, Tourism Management, 31(3): 325–334.
 • Han, H., & Kim, Y. (2010). An Investigation of Green Hotel Customers’ Decision Formation: Developing an Extended Model of the Theory of Planned Behavior, International Journal of Hospitality Management, 29(4): 659–668.
 • Hansen, T., Jensen, J. M., Solgaard, H. S., (2004), Predicting Online Grocery Buying Intention: A Comparison of the Theory of Reasoned Action and the Theory of Planned Behavior, International Journal of Information Management, 24: 539–550.
 • Hudson, S., Thal, K., Cárdenas, D. ve Meng, F. (2017). Wellness Tourism: Stress Alleviation or İndulging Healthful Habits?. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 11 (1): 35-52.
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum, Algı, İletişim. 5. Baskı. İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınları, No: 69.
 • Jalilvand, M. R., ve Samiei, N. (2012). The impact of electronic word of mouth on a tourism destination choice: Testing the theory of planned behavior (TPB), Internet research, 22(5): 591-612.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. ve Cemalcılar, Z. (2015). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş, 17. Basım, İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kim, S.H., Kim, S., Huh, C. and Knutson, B. (2010), “A predictive model of behavioral intention to spa visiting: an extended theory of planned behavior”, web erişim: http://scholarworks.umass.edu/cgi, (Erişim tarihi:25.09.2018).
 • Kocagöz, E., ve Dursun, Y. (2010). Algılanan Davranışsal Kontrol, Ajzen’in Teorisinde Nasıl Konumlanır? Alternatif Model Analizleri, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (19): 139-152.
 • Kolvereid, L. (1997), Prediction of employment status choice intentions. Entrepreneurship Theory & Practice, 21: 47-57.
 • Lai, C., Yu, PhD, T., & Kuo, J. (2010). How to say sorry: Increasing revisit intention through effective service recovery in theme parks, Social Behavior and Personality: An international journal, 38: 509-514.
 • Lam, T. and Hsu, C. (2006). Predicting Behavioral İntention of Choosing a Travel Destination, Tourism Management, 27(2): 589-599.
 • Lin, N. (1976). Foundations of Social Research, New York: McGraw-Hill.
 • Luarn, P. ve Lin. H-H. (2005). Toward an understanding of the behavioral intention to use mobile banking, Computers in Human Behavior, 21: 873–891.
 • Marsh, H.W., Hocevar, D. (1988). A New More Powerful Approach to Multitrait‐Multimethod Analyses: Application of Second‐Order Confirmatory Factor Analysis, Journal of Applied Psychology, (73): 107‐117.
 • Martin, D.S., Ramamonjiarivelo, Z. and Martin, W. (2011) 'MEDTOUR: a Scale for Measuring Medical Tourism İntentions', The Tourism Review, 66(1/2): 45–56.
 • Middleton, C. ve Smith, S. (2011). Purchasing Habits of Senior Farmers’ Market Shoppers: Utilizing the Theory of Planned Behavior. Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics, 30: 248–260.
 • Mullan, B., ve Wong, C. (2010). Using the Theory of Planned Behaviour to design a food hygiene intervention, Food Control, 21: 1524 –1529.
 • Netemeyer, R.G., Andrews, J.C. ve Durvasula, S. (1993). A Comparison Of Three Behavioral Intention Models: The Case Of Valentine's Day Gift-Giving. Advances in Consumer Research, 20: 135-141.
 • Özen, Y ve Gül. A. (2007). Sosyal ve Egitim Bilimleri Araştırmalarında Evren-Örneklem Sorunu, KKEFDI/OKKEF, 15: 394-422.
 • Pendergast, D. (2010) Getting to Know the Y Generation. Eds: Benckendorff, P., Moscardo, G., Pendergast, D., in Tourism and Generation Y, Cambridge: CAB International.
 • Perugini, M. ve Bagozzi, R. (2001). The Role of Desires and Anticipated Emotions in Goal-Directed Behaviors. Broadening and Deepening the Theory of Planned Behavior, British Journal of Social Psychology, 40 (1): 79–98.
 • Quintal, V. A., Lee, J. A., ve Soutar, G. N. (2010). Risk, Uncertainty and the Theory of Planned Behavior: A Tourism Example, Tourism Management, 31(6): 797- 805.
 • Reddy, S., York, V.K., & Brannon, L.A. (2010). Travel for Treatment: Students’ Perspective on Medical Tourism. International Journal of Tourism Research, 12(5): 510–522.
 • Ryu, K., Han, H. (2010).Predicting Tourists' İntention to Try Local Cuisine Using a Modified Theory of Reasoned Action: the Case of New Orleans. J. Travel Tourism Market. 27(5): 491–506.
 • Schubert, F., Kandampully, J., Solnet, D. ve Kralj, A. (2010), Exploring Consumer Perceptions of Green Restaurants in the US, Tourism and Hospitality Research, 10(4): 286-300.
 • Schultz, J.R. (2014). Applying The Theory of Planned Behavıor to Participation in Sustainable Tourism Certification Programs, Unpublished Doctor of Philosophy, The University of Utah, United States.
 • Shaw, D. ve Shiu, E. (2002). Ethical obligation and self-identity in consumer choice, International Journal of Consumer Studies, 26(2): 109–116.
 • Sparks, B. ve Pan, G.W. (2009). Chinese Outbound tourists: Understanding their Attitudes, Constraints and use of İnformation Sources, Tourism Management, 30: 483-494.
 • Taşkın, Ç. ve Akat, Ö. (2010). Araştırma Yöntemlerinde Yapısal Eşitlik Modelleme, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Tkachev, A. ve Kolvereid, L. (1999). Self-employment İntentions Among Russian Students. Entrepreneurshıp & Regıonal Development, 11: 269-280.
 • Tutar, H. (2015). Davranış Bilimleri, Kavramlar ve Kuramlar, 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tüik, (2013), Seçilmiş Göstergelerle Antalya 2013, Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • Türk, A. (2014). Y Kuşağı, İstanbul: Kafekültür Yayıncılık.
 • Usluel Y. K. ve Mazman S. G. (2010). Eğitimde Yeniliklerin Yayılımı, Kabulü ve Benimsenmesi Sürecinde Yer Alan Öğeler: Bir İçerik Analizi Çalışması, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39): 60-74.
 • Vargas-Sánchez, A., Plaza-Mejía, M.A. ve Porras-Bueno, N. (2015). “Attitude, tourism”, (eds.) in Jafar Jafari and Honggen Xiao, Encyclopedia of Tourism. 2nd ed,. London: Springer International Publishing.
 • Wang, C., Zhang, J., Yu, P. ve Hu, H. (2018). The theory of planned behavior as a model for understanding tourists’ responsible environmental behaviors: The moderating role of environmental interpretations, Journal of Cleaner Production, 194(1): 425-434.
 • Wang, J. (2012). Wiley Series in Probability and Statistics, Structural Equation Modeling with MPlus: Methods and Applications (3rd Edition). Somerset, NJ, USA: John Wiley & Sons Press.
 • Yamada, N. ve Fu, Y. (2012). Using the Theory Of Planned Behavior to Identify Beliefs Underlying Visiting the Indiana State Museum, Journal of Travel & Tourism Marketing, 29: 119–132.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Halkla İlişkiler - İletişim - Turizm
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7739-3063
Yazar: Ayşegül Kutluk Bozkurt (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9169-9763
Yazar: Cevdet Avcıkurt
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil474828, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {1294 - 1307}, doi = {10.32709/akusosbil.474828}, title = {Planlanmış Davranış Teorisi ile Yerli Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon Tercih Etme Niyetlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Kutluk Bozkurt, Ayşegül and Avcıkurt, Cevdet} }
APA Kutluk Bozkurt, A , Avcıkurt, C . (2019). Planlanmış Davranış Teorisi ile Yerli Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon Tercih Etme Niyetlerinin Belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (4) , 1294-1307 . DOI: 10.32709/akusosbil.474828
MLA Kutluk Bozkurt, A , Avcıkurt, C . "Planlanmış Davranış Teorisi ile Yerli Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon Tercih Etme Niyetlerinin Belirlenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 1294-1307 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/51207/474828>
Chicago Kutluk Bozkurt, A , Avcıkurt, C . "Planlanmış Davranış Teorisi ile Yerli Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon Tercih Etme Niyetlerinin Belirlenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 1294-1307
RIS TY - JOUR T1 - Planlanmış Davranış Teorisi ile Yerli Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon Tercih Etme Niyetlerinin Belirlenmesi AU - Ayşegül Kutluk Bozkurt , Cevdet Avcıkurt Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32709/akusosbil.474828 DO - 10.32709/akusosbil.474828 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1294 EP - 1307 VL - 21 IS - 4 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - doi: 10.32709/akusosbil.474828 UR - https://doi.org/10.32709/akusosbil.474828 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Planlanmış Davranış Teorisi ile Yerli Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon Tercih Etme Niyetlerinin Belirlenmesi %A Ayşegül Kutluk Bozkurt , Cevdet Avcıkurt %T Planlanmış Davranış Teorisi ile Yerli Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon Tercih Etme Niyetlerinin Belirlenmesi %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 21 %N 4 %R doi: 10.32709/akusosbil.474828 %U 10.32709/akusosbil.474828
ISNAD Kutluk Bozkurt, Ayşegül , Avcıkurt, Cevdet . "Planlanmış Davranış Teorisi ile Yerli Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon Tercih Etme Niyetlerinin Belirlenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 / 4 (Aralık 2020): 1294-1307 . https://doi.org/10.32709/akusosbil.474828
AMA Kutluk Bozkurt A , Avcıkurt C . Planlanmış Davranış Teorisi ile Yerli Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon Tercih Etme Niyetlerinin Belirlenmesi. AKUSBD. 2019; 21(4): 1294-1307.
Vancouver Kutluk Bozkurt A , Avcıkurt C . Planlanmış Davranış Teorisi ile Yerli Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon Tercih Etme Niyetlerinin Belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 21(4): 1307-1294.