Yıl 2021, Cilt 23 , Sayı 1, Sayfalar 70 - 84 2021-03-29

Öğrencilerin İş Birliğine Dayalı Problem Çözme Yönteminin Uygulandığı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri
Students’ Views on the Learning Environment Designed Based on Collaborative Problem Solving Method

Erhan ÜNAL [1] , Hasan ÇAKIR [2]


Bu araştırmanın amacı, iş birliğine dayalı problem çözme yönteminin uygulandığı öğrenme ortamına ilişkin öğrencilerin görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla meslek yüksekokulu bilgisayar programcılığı bölümü müfredatında yer alan Nesneye Dayalı Programlama I-II dersi iş birliğine dayalı problem çözme yöntemi ile tasarlanmış ve öğrencilerin bu ortama yönelik görüşleri araştırılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül tek durum deseni şeklinde tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları Nesneye Dayalı Programlama I-II dersini alan 33 öğrencidir. Öğrenciler gruplar halinde dersin başında kendilerine verilen iyi yapılandırılmamış problemleri çözerek bir yazılım geliştirmişlerdir. Dersin sonunda öğrencilerin iş birliğine dayalı problem çözme yönteminin uygulandığı öğrenme ortamına ilişkin görüşlerini belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile odak grup görüşmeler yürütülmüştür. Öğrencilerle yapılan odak grup görüşmeleri sonucunda, tasarlanan öğrenme ortamına ilişkin olarak, öğrenme ortamına ilişkin beğenilen yönler, öğrenme ortamında yaşanılan zorluklar/sıkıntılar, öğrenme ortamının diğer öğrenme ortamlarına göre avantajları, öğrenme ortamının kazandırdığı beceriler olmak üzere 4 tema bulunmuştur. Çıkan sonuçlara göre, birtakım önerilere yer verilmiştir.

The aim of this study is to examine students’ views to the learning environment designed based on collaborative problem based learning method. To this end, the Object Oriented Programming I-II courses in the curriculum of computer programming were designed with collaborative problem solving method and students’ views about this learning environment were examined. The holistic single case study design which was a type of qualitative research methods was employed in the study. The participants were 33 students taking the courses Object Oriented Programming I-II. Students worked in groups and developed software as a solution to ill structured problems which were given at the beginning of the course. At the end of the course, focus group interviews were conducted with a semi-structured interview form which was prepared by the researcher to examine students’ views about the learning environment designed based on collaborative problem based learning method. As a result of focus group interview, 4 themes as positive aspects of the learning environment, challenges encountered in the learning environment, benefits of the learning environment, and skills acquired as a consequence of the learning environment were found. Some implications were presented according to the results.

 • Adıgüzel, O. (2014). Mesleki ve teknik eğitim: Temel sorunlar ve çözüm önerileri. Toprak İşveren Sendikası Dergisi, 102.
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Bologna Bilgi Sistemi. (2015). Bilgisayar programcılığı bilgi paketi. http://obs.aku.edu.tr/oibs/bologna (Erişim tarihi: 01.03.2016)
 • Alkan, R. M., Suiçmez, M., Aydınkal, M. ve Şahin, M. (2014). Meslek yüksekokullarındaki mevcut durum: Sorunlar ve bazı çözüm önerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 4(3), 133-140.
 • Chávez, A.D., Gámiz-Sánchez, V. M. & Cañas Vargas, A. (2020). Problem-based learning: Effects on academic performance and perceptions of engineering students in computer sciences. JOTSE: Journal of Technology and Science Education, 10(2), 306-328.
 • Chung, P., Yeh, R. C. & Chen, Y. C. (2016). Influence of problem-based learning strategy on enhancing student’s industrial oriented competences learned: an action research on learning weblog analysis. International Journal of Technology and Design Education, 26(2), 285-307.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches ( 2. Baskı). USA: SAGE Publications.
 • Çetin, A. Y. (2010). Meslek yüksekokullarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. (Rapor no: 7).
 • De Wet, L. & Walker, S. (2013). Student perceptions of problem-based learning: A case study of undergraduate applied agrometeorology. ISRN Education, 1-9.
 • Doğan, H. (1997). Mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 30 (1), 1-26.
 • Duffy, T. M. & Cunningham, D. J. (1996). Constructivism: Implications for the design and delivery of instruction. D. H. Jonassen (Ed.), Handbook of research for educational communications and technology içinde (ss. 693-719). New York: Macmillan.
 • Emlek, B. ve Akturk, A. O. (2017). Student views with regard to the web-based problem solving method. International Journal of Research in Education and Science, 3(1), 180-192.
 • Ertmer, P. A. & Newby, T. J. (2013). Behaviorism, cognitivism, constructivism: Comparing critical features from an instructional design perspective. Performance Improvement Quarterly, 26(2), 43-71.
 • Ferreira, M. M. & Trudel, A. R. (2012). The impact of problem-based learning (PBL) on student attitudes toward science, problem-solving skills, and sense of community in the classroom. Journal of Classroom Interaction, 23-30.
 • Göktürk, İ. E., Aktaş, M. A. ve Göktürk, Ü. (2013). Sosyal bilimler meslek yüksekokullarının eğitim sürecinde; uygulama açısından karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. EJOVOC: Electronic Journal of Vocational Colleges, 3(4), 1-8.
 • Gündüz, A. Y., Alemdağ, E., Yasar, S. ve Erdem, M. (2016). Design of a problem-based online learning environment and evaluation of its effectiveness. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 15(3), 49-57.
 • Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn?. Educational Psychology Review, 16(3), 235-266.
 • Hursen, C. (2020). The effect of problem-based learning method supported by web 2.0 tools on academic achievement and critical thinking skills in teacher education. Technology, Knowledge and Learning, 1-19.
 • Jonassen, D. H. (1997). Instructional design models for well-structured and iII-structured problem-solving learning outcomes. Educational Technology Research and Development, 45(1), 65-94.
 • Kadir, Z. A., Abdullah, N. H., Anthony, E., Salleh, B. M. & Kamarulzaman, R. (2016). Does problem-based learning improve problem solving skills? A study among business undergraduates at malaysian premier technical university. International Education Studies, 9(5), 166-172.
 • Kaya, A. (2014). Meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretim ve geleceğe yönelik düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 349-356.
 • Konstantaki, M. (2015). Applying problem based learning in the sports science curriculum. Athens Journal of Sports, 2(1), 7-16.
 • Korucu, A. T. ve Çakır, H. (2015). Dinamik web teknolojileri ile geliştirilen iş birlikli öğrenme ortamını kullanan öğretmen adaylarının görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 221-254.
 • Lin, L. F. (2018). Integrating the problem-based learning approach into a web-based English reading course. Journal of Educational Computing Research, 56(1), 105-133.
 • Mascolo, M. F. (2009). Beyond student-centered and teacher-centered pedagogy: Teaching and learning as guided participation. Pedagogy and the human sciences, 1(1), 3-27.
 • Miles, M.B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd edition). California: SAGE.
 • Moradi, T. & Taghadosi, M. (2016). The effect of problem-based learning clinical education on nursing student's critical thinking. Future of Medical Education Journal, 6(3), 20-25.
 • Nelson, L. M. (1999). Collaborative problem solving. C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional-Design Theories and Models, Vol. II içinde (ss. 241-269). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Oderinu, O. H., Adegbulugbe, I. C., Orenuga, O. O. & Butali, A. (2020). Comparison of students' perception of problem‐based learning and traditional teaching method in a Nigerian dental school. European Journal of Dental Education, 24(2), 207-212.
 • OECD (2010). Learning for jobs. http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/Learning%20for%20Jobs%20book.pdf (Erişim tarihi: 01.03.2016).
 • Orji, C. T. & Ogbuanya, T. C. (2018). Assessing the effectiveness of problem-based and lecture-based learning environments on students’ achievements in electronic works. International Journal of Electrical Engineering Education, 55(4), 334-353.
 • Othman, M. ve Muhd Zain, N. (2015). Online collaboration for programming: assessing students' cognitive abilities. Turkish Online Journal of Distance Education, 16(4), 84-97.
 • Reiser, R. A. (2007). What field did you say you were in?: Defining and naming our field. R. A. Reiser & J. V. Dempsey (Eds.), Trends and ıssues in instructional design and technology içinde (2. baskı ss. 2-9). Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Saputra, M. D., Joyoatmojo, S., Wardani, D. K. & Sangka, K. B. (2019). Developing critical-thinking skills through the collaboration of jigsaw model with problem-based learning model. International Journal of Instruction, 12(1), 1077-1094.
 • Suarniati, N. W., Ardhana, I. W., Hidayah, N. & Handarini, D. M. (2019). The difference between the effects of problem-based learning strategy and conventional strategy on vocational school students’ critical thinking skills in civic education. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18(8), 155-167.
 • Silva, A.B.D., Bispo, A.C.K.d.A., Rodriguez, D.G. & Vasquez, F.I.F. (2018). Problem-based learning: A proposal for structuring PBL and its implications for learning among students in an undergraduate management degree program. Revista de Gestão, 25(2), 160-177.
 • Şahin, İ. ve Fındık, T. (2008). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim: Mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(3), 65-86.
 • Şahinkesen, A. (1992). Eğitimde ikili sistem (okul-işyeri iş birliğine dayalı sistem). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(2), 687-701.
 • Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı. (2006). Dokuzuncu Kalkınma Planı. http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/1/plan9.pdf (Erişim Tarihi: 10.02.2016).
 • Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı. (2013). Onuncu Kalkınma Planı. http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu%20Kalk %C4%B1nma%20Plan%C4%B1.pdf (Erişim Tarihi: 10.02.2016).
 • Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı. (2014). Mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması çalışma grubu raporu. http://www.kalkinma.gov.tr/Lists /zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attachments/240/Mesleki%20E%C4%9Ftimin%20Yeniden%20Yap%C4%B1land%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1%20%C3 %87al%C4%B1%C5%9Fma%20Grubu%20Raporu.pdf (Erişim Tarihi: 10.02.2016).
 • Uçar, C. ve Özerbaş, M. A. (2013). Mesleki ve teknik eğitimin dünyadaki ve Türkiye’deki konumu. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 242-253.
 • Uzun, A., Onur, A. ve Alabay, S. (2020). Students' views on database management systems course designed according to problem-based learning. International Journal of Evaluation and Research in Education, 9(1), 177-187.
 • Warnock, J. N. & Mohammadi-Aragh, M. J. (2016). Case study: use of problem-based learning to develop students' technical and professional skills. European Journal of Engineering Education, 41(2), 142-153.
 • Yıldırım. A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Genişletilmiş 9. baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yuan, H. B., Williams, B. A., Yin, L., Liu, M., Fang, J. B. & Pang, D. (2011). Nursing students’ views on the effectiveness of problem-based learning. Nurse Education Today, 31(6), 577-581.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Dil ve Edebiyat – Eğitim – İlahiyat
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5349-4193
Yazar: Erhan ÜNAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4499-9712
Yazar: Hasan ÇAKIR
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Mart 2021

APA Ünal, E , Çakır, H . (2021). Öğrencilerin İş Birliğine Dayalı Problem Çözme Yönteminin Uygulandığı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (1) , 70-84 . DOI: 10.32709/akusosbil.834384