Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Research on Determining the Entrepreneurship Trends of Distance Learners

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 3, 1301 - 1327, 30.09.2021
https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.856980

Öz

The aim of this paper is to determine the entrepreneurship intentions of undergraduate students studying with the open education method. Entrepreneurship intention scale developed by Linan & Chen (2009) was used to measure the entrepreneurship characteristics of the students. A five-factor personality scale developed by Rammstedt & John (2007) was used to measure the personality traits of the participants. 370 students participated in the research. The data obtained from the questionnaires were analyzed descriptively and the factors affecting the entrepreneurship intentions of the students were tried to be determined by the structural equation model based on the Planned Behavior Model. It was concluded that the findings of the research consistent with the planned behavior model.

Kaynakça

 • Adıgüzel, Z., Zehir, C. ve Musluhittinoğlu, N. (2020). Does the Education and Macro Economic Environmental Entrepreneurship Environment Affect The Quality? A Research on University Students. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (Journal of Entrepreneourship and Development ) Yaz 2020, Cilt.15, Sayı: 1, s.24-36.
 • Ajzen, I. (1991). The Theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
 • Aliaga, M. & Gunderson, B. (2002). Interactive statistics. New Jersey: Prentice Hall.
 • Ardıç, M., Aydın, S. & Küçük, V. (2017). Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi. Journal of Current Researches on Business and Economics, 7(2), 64-88.
 • Balaban, Ö. ve Özdemir, Y. (2008). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İibf Örneği. ÇOMU Açık Akademik Arşiv Sistemi http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/952
 • Bornstein MH, Jager J. & Putnick DL. (2013). Sampling in developmental science: Situations, shortcomings, solutions, and standards. Developmental Review, 33(4), 357–370.
 • Bozkurt, Ö. ve Erdurur, K. (2013). Gı̇rı̇şı̇mcı̇ Kı̇şı̇lı̇k Özellı̇klerı̇nı̇n Gı̇rı̇şı̇mcı̇lı̇k Eğı̇lı̇mı̇ndekı̇ Etkı̇sı̇: Potansı̇yel Gı̇rı̇şı̇mcı̇ler Üzerı̇nde Bı̇r Araştırma Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:2) 57-78 2013
 • Cohen, J. (1992). Statistical power analysis. Current Directions in Psychological Science, 1(3), 98-101 https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10768783
 • Doğan, E. (2015). The Effect Of Entrepreneurshıp Educatıon On Entrepreneurıal Intentıons Of Unıversıty Students In Turkey. İstanbul Ünı̇versı̇tesı̇ İktı̇sat Fakültesı̇ Ekonometrı̇ Ve İstatı̇stı̇k Dergı̇sı̇, Sayı:23 2015 79-93
 • Doğaner, M. & Altunoğlu, A. (2010). Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 103-110. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oybd/issue/16336/171033
 • Franco, M., Haase, H. & Lautenschläger, A. (2010). Students' entrepreneurial intentions: an inter‐regional comparison. Education + Training, 52(4), 260-275.
 • Giacomin, O., Janssen, F., Pruett, M., Shinnar, R., Llopis, F. & Toney, B. (2011). Entrepreneurial intentions, motivations and barriers: Differences among American, Asian and European students. International Entrepreneurship Management Journal, 7,219–238.
 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1–55. http://dx.doi.org/10.1080/10705519909540118.
 • İşcan, Ö. & Kaygın, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 443-462.
 • Kılıç, R., Kekli̇k, Y. & Çalış, N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştirma: Bandirma İibf İşletme Bölümü Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), 423-435. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/20821/222862
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, New York: The Guilford Press.
 • Korkmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2), 209-226.
 • Krueger, N., Reilly, M. & Carsrud, A. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15, 411–432.
 • Lakovleva, T., Kolvereid, L. & Stephan, U. (2011). Entrepreneurial intentions in developing and developed countries. Education + Training, 53(5), 353-370.
 • Linan, F. & Chen, Y. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, May, 593-617.
 • Lüthje, C. & Franke, N. (2003). The ‘making’ of an entrepreneur: testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT. R&D Management, 33(2),135-147
 • Nabi, G., Walmsley, A., Liñán, F., Akhtar, I. & Neame, C. (2018) Does entrepreneurship education in the first year of higher education develop entrepreneurial intentions? The role of learning and inspiration, Studies in Higher Education, 43:3, 452-467, DOI: 10.1080/03075079.2016.1177716
 • Özden, K., Temurlenk, S. M. ve Başar, S. (2008). Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri üzerine bir Araştırma. Review of Social, Economic & Business Studies, 2008, Vol. 11/12, p1-20. 20p.
 • Pazarcık, Y. (2016). Üniversitelerimiz Girişimci Yetiştirebiliyor Mu? Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algısını/ Eğilimini/ Özelliklerini Ölçen Araştırmaların Sonuçsal Bir Değerlendirmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (Journal of Social Sciences and Humanities Researches) Girişimcilik Özel Sayısı, Bahar/Spring 2016, Cilt/Volume 17, Sayı/Issue 37, sayfa/pp. 140-169.
 • Rammstedt, B. & John, O. (2007). Measuring personality in one minute or less: A 10-item short version of the big five inventory in English and German. Journal of Research in Personality, 41(1), 203-212.
 • Sesen, H. (2013). Personality or environment? A comprehensive study on the entrepreneurial intentions of university students. Education + Training, 55(7), 624-640.
 • Sieger, P., Fueglistaller, U., & Zellweger, T. (2016). Student entrepreneurship 2016: Insights from 50 countries. St.Gallen / Bern: KMU-HSG/IMU.
 • Solmaz, S., Aksoy, Ö., Şengül, S. & Sarıışık, M. (2014). Üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin belirlenmesi: turizm lisans ve önlisans öğrencileri üzerine bir alan araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16(26), 41-55.
 • Tanrıverdi, H., Bayram, G. & Alkan, M. (2016). Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerine etkisinin incelenmesi. JED / GKD, 11(1), 1-29.
 • Türker, D. & Sönmez S. (2009). Which factors affect entrepreneurial intention of university students? Journal of European Industrial Training, 33(2), 142-159.
 • Türkmen, M. & İşbilir, U. (2014). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 18-28.
 • Uluyol, O. (2013). Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Gölbaşi Meslek Yüksekokulu Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 349-372. DOI: 10.14520/adyusbd.583
 • Uygun, M., Mete, S. & Güner, E. (2012). Genç Girişimci Adayların Girişimcilik Eğilimi ve Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 145-156. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oybd/issue/16340/171113
 • Veciana, J., Aponte, M. & Urbano, D. (2005). University students’ attitudes towards entrepreneurship: a two countries comparison. International Entrepreneurship and Management Journal, 1, 165–182.

Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 3, 1301 - 1327, 30.09.2021
https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.856980

Öz

Bu makalenin amacı açıköğretim yöntemiyle öğrenim gören lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi ve kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimine etkisinin belirlenmesidir. 2018-2019 öğretim yılında İşletme Fakültesinin İşletme, İngilizce İşletme, Konaklama İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi programlarında öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik niyeti ölçeği ve 5 faktörlü kişilik ölçeğine verdikleri cevaplar kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 370 öğrencinin girişimcilik eğilimlerini ölçmek amacıyla Linan & Chen (2009) tarafından geliştirilen girişimcilik niyeti ölçeği, katılımcıların kişilik özelliklerini ölçmek için de Rammstedt & John (2007) tarafından geliştirilen beş faktör kişilik ölçeği kullanılmıştır. Veriler betimsel olarak analiz edilmiş ve öğrencilerin girişimcilik eğilimini etkileyen faktörler Planlanmış Davranış Modeli temel alınarak yapısal eşitlik modeli ile belirlenmiştir. Araştırma bulgularının planlanmış davranış modeline uyum gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, Z., Zehir, C. ve Musluhittinoğlu, N. (2020). Does the Education and Macro Economic Environmental Entrepreneurship Environment Affect The Quality? A Research on University Students. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (Journal of Entrepreneourship and Development ) Yaz 2020, Cilt.15, Sayı: 1, s.24-36.
 • Ajzen, I. (1991). The Theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
 • Aliaga, M. & Gunderson, B. (2002). Interactive statistics. New Jersey: Prentice Hall.
 • Ardıç, M., Aydın, S. & Küçük, V. (2017). Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi. Journal of Current Researches on Business and Economics, 7(2), 64-88.
 • Balaban, Ö. ve Özdemir, Y. (2008). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İibf Örneği. ÇOMU Açık Akademik Arşiv Sistemi http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/952
 • Bornstein MH, Jager J. & Putnick DL. (2013). Sampling in developmental science: Situations, shortcomings, solutions, and standards. Developmental Review, 33(4), 357–370.
 • Bozkurt, Ö. ve Erdurur, K. (2013). Gı̇rı̇şı̇mcı̇ Kı̇şı̇lı̇k Özellı̇klerı̇nı̇n Gı̇rı̇şı̇mcı̇lı̇k Eğı̇lı̇mı̇ndekı̇ Etkı̇sı̇: Potansı̇yel Gı̇rı̇şı̇mcı̇ler Üzerı̇nde Bı̇r Araştırma Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:2) 57-78 2013
 • Cohen, J. (1992). Statistical power analysis. Current Directions in Psychological Science, 1(3), 98-101 https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10768783
 • Doğan, E. (2015). The Effect Of Entrepreneurshıp Educatıon On Entrepreneurıal Intentıons Of Unıversıty Students In Turkey. İstanbul Ünı̇versı̇tesı̇ İktı̇sat Fakültesı̇ Ekonometrı̇ Ve İstatı̇stı̇k Dergı̇sı̇, Sayı:23 2015 79-93
 • Doğaner, M. & Altunoğlu, A. (2010). Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 103-110. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oybd/issue/16336/171033
 • Franco, M., Haase, H. & Lautenschläger, A. (2010). Students' entrepreneurial intentions: an inter‐regional comparison. Education + Training, 52(4), 260-275.
 • Giacomin, O., Janssen, F., Pruett, M., Shinnar, R., Llopis, F. & Toney, B. (2011). Entrepreneurial intentions, motivations and barriers: Differences among American, Asian and European students. International Entrepreneurship Management Journal, 7,219–238.
 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1–55. http://dx.doi.org/10.1080/10705519909540118.
 • İşcan, Ö. & Kaygın, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 443-462.
 • Kılıç, R., Kekli̇k, Y. & Çalış, N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştirma: Bandirma İibf İşletme Bölümü Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), 423-435. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/20821/222862
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, New York: The Guilford Press.
 • Korkmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2), 209-226.
 • Krueger, N., Reilly, M. & Carsrud, A. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15, 411–432.
 • Lakovleva, T., Kolvereid, L. & Stephan, U. (2011). Entrepreneurial intentions in developing and developed countries. Education + Training, 53(5), 353-370.
 • Linan, F. & Chen, Y. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, May, 593-617.
 • Lüthje, C. & Franke, N. (2003). The ‘making’ of an entrepreneur: testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT. R&D Management, 33(2),135-147
 • Nabi, G., Walmsley, A., Liñán, F., Akhtar, I. & Neame, C. (2018) Does entrepreneurship education in the first year of higher education develop entrepreneurial intentions? The role of learning and inspiration, Studies in Higher Education, 43:3, 452-467, DOI: 10.1080/03075079.2016.1177716
 • Özden, K., Temurlenk, S. M. ve Başar, S. (2008). Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri üzerine bir Araştırma. Review of Social, Economic & Business Studies, 2008, Vol. 11/12, p1-20. 20p.
 • Pazarcık, Y. (2016). Üniversitelerimiz Girişimci Yetiştirebiliyor Mu? Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algısını/ Eğilimini/ Özelliklerini Ölçen Araştırmaların Sonuçsal Bir Değerlendirmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (Journal of Social Sciences and Humanities Researches) Girişimcilik Özel Sayısı, Bahar/Spring 2016, Cilt/Volume 17, Sayı/Issue 37, sayfa/pp. 140-169.
 • Rammstedt, B. & John, O. (2007). Measuring personality in one minute or less: A 10-item short version of the big five inventory in English and German. Journal of Research in Personality, 41(1), 203-212.
 • Sesen, H. (2013). Personality or environment? A comprehensive study on the entrepreneurial intentions of university students. Education + Training, 55(7), 624-640.
 • Sieger, P., Fueglistaller, U., & Zellweger, T. (2016). Student entrepreneurship 2016: Insights from 50 countries. St.Gallen / Bern: KMU-HSG/IMU.
 • Solmaz, S., Aksoy, Ö., Şengül, S. & Sarıışık, M. (2014). Üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin belirlenmesi: turizm lisans ve önlisans öğrencileri üzerine bir alan araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16(26), 41-55.
 • Tanrıverdi, H., Bayram, G. & Alkan, M. (2016). Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerine etkisinin incelenmesi. JED / GKD, 11(1), 1-29.
 • Türker, D. & Sönmez S. (2009). Which factors affect entrepreneurial intention of university students? Journal of European Industrial Training, 33(2), 142-159.
 • Türkmen, M. & İşbilir, U. (2014). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 18-28.
 • Uluyol, O. (2013). Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Gölbaşi Meslek Yüksekokulu Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 349-372. DOI: 10.14520/adyusbd.583
 • Uygun, M., Mete, S. & Güner, E. (2012). Genç Girişimci Adayların Girişimcilik Eğilimi ve Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 145-156. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oybd/issue/16340/171113
 • Veciana, J., Aponte, M. & Urbano, D. (2005). University students’ attitudes towards entrepreneurship: a two countries comparison. International Entrepreneurship and Management Journal, 1, 165–182.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Celal Hakan KAĞNİCİOĞLU
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7164-3538
Türkiye


Murat AKYILDIZ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5069-0132
Türkiye


Didem PAŞAOĞLU BAŞ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4526-7852
Türkiye


Burak Tuğberk TOSUNOĞLU
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9377-5136
Türkiye


Ergün KAYA
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3676-3811
Türkiye


Gökhan ÖNDER (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0936-4076
Türkiye

Destekleyen Kurum Anadolu Üniversitesi
Proje Numarası 1806E226
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { alanyaakademik856980, journal = {Alanya Akademik Bakış}, issn = {}, eissn = {2651-4192}, address = {}, publisher = {Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {1301 - 1327}, doi = {10.29023/alanyaakademik.856980}, title = {Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Kağnicioğlu, Celal Hakan and Akyıldız, Murat and Paşaoğlu Baş, Didem and Tosunoğlu, Burak Tuğberk and Kaya, Ergün and Önder, Gökhan} }
APA Kağnicioğlu, C. H. , Akyıldız, M. , Paşaoğlu Baş, D. , Tosunoğlu, B. T. , Kaya, E. & Önder, G. (2021). Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma . Alanya Akademik Bakış , 5 (3) , 1301-1327 . DOI: 10.29023/alanyaakademik.856980
MLA Kağnicioğlu, C. H. , Akyıldız, M. , Paşaoğlu Baş, D. , Tosunoğlu, B. T. , Kaya, E. , Önder, G. "Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma" . Alanya Akademik Bakış 5 (2021 ): 1301-1327 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/alanyaakademik/issue/65193/856980>
Chicago Kağnicioğlu, C. H. , Akyıldız, M. , Paşaoğlu Baş, D. , Tosunoğlu, B. T. , Kaya, E. , Önder, G. "Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Alanya Akademik Bakış 5 (2021 ): 1301-1327
RIS TY - JOUR T1 - Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma AU - Celal Hakan Kağnicioğlu , Murat Akyıldız , Didem Paşaoğlu Baş , Burak Tuğberk Tosunoğlu , Ergün Kaya , Gökhan Önder Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.29023/alanyaakademik.856980 DO - 10.29023/alanyaakademik.856980 T2 - Alanya Akademik Bakış JF - Journal JO - JOR SP - 1301 EP - 1327 VL - 5 IS - 3 SN - -2651-4192 M3 - doi: 10.29023/alanyaakademik.856980 UR - https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.856980 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Alanya Akademik Bakış Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma %A Celal Hakan Kağnicioğlu , Murat Akyıldız , Didem Paşaoğlu Baş , Burak Tuğberk Tosunoğlu , Ergün Kaya , Gökhan Önder %T Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma %D 2021 %J Alanya Akademik Bakış %P -2651-4192 %V 5 %N 3 %R doi: 10.29023/alanyaakademik.856980 %U 10.29023/alanyaakademik.856980
ISNAD Kağnicioğlu, Celal Hakan , Akyıldız, Murat , Paşaoğlu Baş, Didem , Tosunoğlu, Burak Tuğberk , Kaya, Ergün , Önder, Gökhan . "Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Alanya Akademik Bakış 5 / 3 (Eylül 2021): 1301-1327 . https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.856980
AMA Kağnicioğlu C. H. , Akyıldız M. , Paşaoğlu Baş D. , Tosunoğlu B. T. , Kaya E. , Önder G. Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış. 2021; 5(3): 1301-1327.
Vancouver Kağnicioğlu C. H. , Akyıldız M. , Paşaoğlu Baş D. , Tosunoğlu B. T. , Kaya E. , Önder G. Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış. 2021; 5(3): 1301-1327.
IEEE C. H. Kağnicioğlu , M. Akyıldız , D. Paşaoğlu Baş , B. T. Tosunoğlu , E. Kaya ve G. Önder , "Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Alanya Akademik Bakış, c. 5, sayı. 3, ss. 1301-1327, Eyl. 2021, doi:10.29023/alanyaakademik.856980