Yıl 2019, Cilt 0 , Sayı 12, Sayfalar 319 - 356 2019-06-20

Adaylık Eğitimi Alan Öğretmenlerin Değer Öğretimi Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri
Opinions of Teachers Who’s Having Candidacy Education About Values Education Activities

Hüseyin Algur [1]


Sosyal bir varlık olan insanın davranışlarını yönlendiren standartlar olarak tanımlanan değerler, bireyin dünyaya geldiği günden itibaren başta aile olmak üzere sosyal çevreyle etkileşim ve eğitim yoluyla öğrenilir. Bu kapsamda değerlerin öğrenilmesinde örgün eğitim kurumları olarak okulların yeri oldukça önemlidir. Okullarda eğitim-öğretimin en önemli unsuru hiç şüphesiz öğretmenlerdir. Öğretmenlerin benimsedikleri model, yöntem ve teknikler ile kullandıkları etkinlikler, öğrenmenin niteliğine yön vermektedir. İlgili literatür incelendiğinde değerlerin öğretilmesinde ya öğrencilerin pasif olduğu değer aktarma yaklaşımları ya da öğrencilerin aktif olduğu değer geliştirme yaklaşımları ön plana çıkmaktadır. Nicel araştırma yönteminin benimsendiği bu araştırmada, 2016 yılının Şubat ayında atanan 173 aday öğretmenin değer öğretiminde kullanmayı düşündükleri etkinliklere dair görüşleri ele alınmıştır. Değer öğretiminde kullanılması düşünülen etkinliklerin yaş, cinsiyet, fakülte mezuniyet yılı, değer eğitimi dersi alma durumu, öğretmenlik deneyimi, adaylık eğitimi yöntemine yönelik tutum, adaylık eğitimi seminerlerini faydalı bulma durumu ve öğretmenlik mesleğini tercih etme gerekçesi değişkenleri ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada, sadece değer eğitimi alma durumu ve öğretmenlik mesleğini tercih etme gerekçesi değişkenlerine göre bir farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir. 

The values ​ are the standards that guide the behaviors of a person who is a social entity are learned through interaction and education by the social environment, especially the family, from the day when the individual comes to the world. In this context, the place of schools as formal education institutions is very important when the values ​​are learned. Teachers are undoubtedly the most important element of education in schools. The models, methods and techniques that teachers use and the activities they use give direction to the quality of the learning. When the related literature is examined, about teaching the values ​​are taught either student-passive value transfer approaches or student-active value develope approaches are the forefront. In this research, which adopted the quantitative research method, 173 candidate teachers, who were appointed in February 2016, received opinions about the activities they intend to use in value teaching were discussed. The relationship between the age, gender, year of graduation, value education course, teaching experience, attitude towards candidacy method, finding usefulness of candidate training seminars and reason of choosing teaching profession and the activities they intend to use in value teaching were investigated.  In the study, it was determined that there was a differentiation according to the variables of just taking the value education and the reason of choosing the teaching profession.

 • Akbaş, Oktay. “Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış”. Değerler Eğitimi Dergisi 6/16 (2008): 9-27. http://dergipark.gov.tr/ded/ issue/29184/312499.
 • Akbaş, Oktay. Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademede Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 2004.
 • Akkaya, Nevin. “Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri”. Folklor/Edebiyat. 74 (2013): 185-198. http://dergipark.gov.tr/fe/ issue/26039/274266.
 • Algur, Hüseyin. “Değer Eğitimi Yaklaşımları”. İş Ahlakı ve Değerler Eğitimi. Ed. Mustafa Çakmak. 169-194. Ankara: Pegem Akademi, 2017.
 • Altıntaş, M. Esat. “Bireycilik ve Toplumculuk Tartışmaları Bağlamında Değerler Eğitimi Yaklaşımları”. Değerler Eğitimi Dergisi 10/24 (2012): 31-52.
 • Altıntaş, Muhammed Esat. “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Göre Değer Öğretiminin Amaçları -Nitel Bir Araştırma-”. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 16/2: 193–209. Erişim: 25 Haziran. 2018. http://dergipark.gov.tr/cuilah/issue/26944/283356.
 • Altıntaş, Muhammed Esat. Öğretmenler Gözüyle Değerler Eğitimi. Konya: d-eğitim, 2016.
 • Arslan, Mustafa - Tunç, Esra. “İlahiyat Fakültesindeki Öğrencilerinin Değer Yönelimlerindeki Farklılaşmalar”. Değerler Eğitimi Dergisi 11/26 (2013), 7-39.
 • Arslantürk, Zeki - Arslantürk, E. Hamit. Uygulamalı Sosyal Araştırma Kavramlar, Teknikler, Metotlar, Bilgisayar Uygulaması SPSS. 3. Baskı. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2013.
 • Ayhan, Halis. Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Şule Yayınları, 1995.
 • Bacanlı, Hasan. Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı. İstanbul: Çizgi Kitabevi, 2017.
 • Büyüköztürk, Şener. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 9. Baskı Ankara: Pegem Akademi, 2008.
 • Demirel, Özcan. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. 16. Baskı. Ankara: Pegem Akademi, 2011.
 • Dilmaç, Bülent. İnsanca Değerler Eğitimi. 2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi, 2012.
 • Erden, Münire - Akman, Yasemin. Eğitim Psikolojisi Gelişim-Öğrenme-Öğretme. Ankara: Arkadaş, 2017.
 • Ertürk, Selahattin. Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Edge Akademi, 2013.
 • Fersahoğlu, Yaşar. İslam Eğitimine Giriş. İstanbul: Marifet, 2003.
 • Güngör, Erol. Değerler Psikolojisi. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı, 1993.
 • Johnson, Burke - Christensen, Larry. Eğitim Araştırmaları (Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar). Trc. Ed. Selçuk Beşir Demir. Ankara: Eğiten Kitap, 2014.
 • Kaplan, Nuhal Özalp. İlkokullarda Değer Eğitiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, 2014.
 • Kasapoğlu, Hülya. “Okulda Değer Eğitimi ve Hikâyeler”. Milli Eğitim Dergisi 43/198 (2013): 97–109. http://dergipark.gov.tr/ milliegitim/issue/36170/406658.
 • Kaymakcan, Recep - Meydan, Hasan. Ahlak ve Değerler Eğitimi. İstanbul: Değerler Eğitim Merkezi, 2014.
 • Kaymakcan, Recep - Meydan, Hasan. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programları ve Öğretmenlerine Göre Değerler Eğitimi”. Değerler Eğitimi Dergisi 9/21 (2011): 27-55.
 • Kirschenbaum, Howard. “From Values Clarification to Character Education: A Personal Journey”. Journal of Humanistic Counseling, Education & Development 39/1 (2000): 4–20. https://doi.org/10.1002/j.2164-490X.2000.tb00088.x.
 • Kupchenko, Ian - Parsons, Jim. “Ways of Teaching Values; An Outline of Six Values Approaches”. Educational Resources Information Center (ERIC) No: 288806. (1987). 1-23.
 • Lickona, Thomas. Education for Character. New York: Bantam, 1991.
 • Meydan, Hasan. “Okulda Değerler Eğitiminin Yeri ve Değerler Eğitimi Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme”. Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (2014): 93-108.
 • Özden, Yüksel. Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Akademi, 2011.
 • Sallabaş, Muhammet. “Ömer Seyfettin Hikayelerinin Türkçe Öğretiminde Değer Aktarımı Bakımından İncelenmesi”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9/18 (2013): 59-68. http://dergipark.gov.tr/mkusbed/issue/ 19552/208453.
 • Sarı, Enver. “Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi Örneği”. Değerler Eğitimi Dergisi 3/10 (2005): 73-88.
 • Sönmez, Veysel. Öğretim İlke ve Yöntemleri. 8. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık, 2014.
 • Superka, Douglas P. - Johnson, Patricia L. “Values Education: Approaches and Materials.” Educational Resources Information Center (ERIC) No: ED103284. (1975): 1-174.
 • TDK. “Değer.” Erişim: 23 Temmuz, 2018. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b558837d182c1.94431948.
 • Tokdemir, Muhammet Ahmet. Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değer Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2007.
 • Ulu Kalın, Özlem. “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değer Hiyerarşisi.” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14/38: 29-44. Erişim: 25 Haziran, 2018. http://dergipark.gov.tr/mkusbed/issue/30676/298592.
 • Ulusoy, Kadir - Arslan, Ali. “Değerli Bir Kavram Olarak ‘Değer ve Değerler Eğitimi’”. Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi. Ed. Kadir Turan - Refik Ulusoy. Ankara: Pegem Akademi, 2016: 1–16.
 • Ulusoy, Kadir - Dilmaç, Bülent. Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi, 2016.
 • Veugelers, Wiel. “Teaching and Learning on Moral Dilemmas.” Educational Resources Information Center (ERIC) No: ED407397. (1997): 1-19.
 • Veugelers, Wiel - Vedder, Paul. “Values in Teaching”. Teachers and Teaching: Theory and Practice 9/4 (2003): 377-389.
 • Yapıcı, Asım. Zengin, Zeki Salih. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği”. Değerler Eğitimi Dergisi 1/4 (2003): 173-206.
 • Yeşiltaş, Pınar Doktaş - Taş, Ayşe Mentiş. “Okul Müdürlerinin Değer ve Değer Kazanımına İlişkin Görüşleri”. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9/2 (2016): 1125–1146. https://doi.org/ 10.17218/hititsosbil.280834.
 • Yılmaz, Ercan. “Öğretmenlerin Değer Tercihlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Değerler Eğitimi Dergisi 7/17 (2009): 109-128.
 • Yılmaz, Muamber - Yılmaz, Ömer Faruk. “Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri”. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6/2 (2017): 737–737. https://doi.org/10.14686/buefad.308908.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2028-2151
Yazar: Hüseyin Algur

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { amailad579981, journal = {Amasya İlahiyat Dergisi}, issn = {2667-7326}, eissn = {2667-6710}, address = {Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - Şeyhcui Mah. Kemal Nehrozoğlu Cad. Yeşilırmak Yerleşkesi 05100 AMASYA}, publisher = {Amasya Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {0}, pages = {319 - 356}, doi = {10.18498/amailad.579981}, title = {Adaylık Eğitimi Alan Öğretmenlerin Değer Öğretimi Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {Algur, Hüseyin} }
APA Algur, H . (2019). Adaylık Eğitimi Alan Öğretmenlerin Değer Öğretimi Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri. Amasya İlahiyat Dergisi , 0 (12) , 319-356 . DOI: 10.18498/amailad.579981
MLA Algur, H . "Adaylık Eğitimi Alan Öğretmenlerin Değer Öğretimi Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri". Amasya İlahiyat Dergisi 0 (2019 ): 319-356 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amailad/issue/45383/579981>
Chicago Algur, H . "Adaylık Eğitimi Alan Öğretmenlerin Değer Öğretimi Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri". Amasya İlahiyat Dergisi 0 (2019 ): 319-356
RIS TY - JOUR T1 - Adaylık Eğitimi Alan Öğretmenlerin Değer Öğretimi Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri AU - Hüseyin Algur Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18498/amailad.579981 DO - 10.18498/amailad.579981 T2 - Amasya İlahiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 319 EP - 356 VL - 0 IS - 12 SN - 2667-7326-2667-6710 M3 - doi: 10.18498/amailad.579981 UR - https://doi.org/10.18498/amailad.579981 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Amasya İlahiyat Dergisi Adaylık Eğitimi Alan Öğretmenlerin Değer Öğretimi Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri %A Hüseyin Algur %T Adaylık Eğitimi Alan Öğretmenlerin Değer Öğretimi Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri %D 2019 %J Amasya İlahiyat Dergisi %P 2667-7326-2667-6710 %V 0 %N 12 %R doi: 10.18498/amailad.579981 %U 10.18498/amailad.579981
ISNAD Algur, Hüseyin . "Adaylık Eğitimi Alan Öğretmenlerin Değer Öğretimi Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri". Amasya İlahiyat Dergisi 0 / 12 (Haziran 2019): 319-356 . https://doi.org/10.18498/amailad.579981
AMA Algur H . Adaylık Eğitimi Alan Öğretmenlerin Değer Öğretimi Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri. Amasya İlahiyat Dergisi. 2019; 0(12): 319-356.
Vancouver Algur H . Adaylık Eğitimi Alan Öğretmenlerin Değer Öğretimi Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri. Amasya İlahiyat Dergisi. 2019; 0(12): 356-319.