PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri

Yıl 2013, Cilt 2, Sayı 2, 326 - 347, 17.05.2013

Öz

Bu çalışma, coğrafya derslerinin yüz yüze destekli harmanlanmış öğrenme ortamları ile sanal sınıf uygulamaları destekli harmanlanmış öğrenme ortamlarında işlendiği sınıflarda yer alan öğrencilerin görüşlerini belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilmiş, betimsel karakterli bir araştırmadır.  Çalışma grubunu 9. sınıflarda öğrenim görmekte olan toplam 52 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından gruplardaki öğrencilerin katıldıkları yüz yüze destekli ve sanal sınıf uygulaması destekli harmanlanmış öğrenmeye yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış 2 farklı mülakat formu kullanılmıştır. Çalışma gruplarındaki öğrencilerin genel olarak yüz yüze destekli harmanlanmış öğretim ortamlarında ve sanal sınıf uygulaması destekli harmanlanmış öğrenme ortamlarında hoşlarına gitmeyen bir durum olmamıştır. Ancak öğrenciler sanal sınıf uygulamaları sürecinde; internet bağlantı hızı, ses ve görüntü problemleri gibi çok fazla teknik problem yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu durum bir kısım öğrencide hoşnutsuzluğa neden olmuştur.

 

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B. & Yilmaz Soylu, M. (2006). A Study on Students’ Views On Blended Learning Environment. Turkish Online Journal of Distance Education, Vol. 7(3), 43Avşar, İ.İ. (2011). Moodle ile Temel Bilgi Teknolojileri Dersinin Uygulama Süreci, Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat, İnönü Üniversitesi, Malatya
 • Aytaç, T. (2006). Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Balcı, M. (2008). Karma Öğrenme ile ilgili Öğrenci Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Budak, Y. ve Çoban Budak, E. (2012). Harmanlanmış öğrenme yönteminde benzetim uygulamalarının öğrenmeye etkisi. AJIT ‐e: Online Academic Journal of Information Technology, 3(6), 46-65.
 • Caner, M. (2009). Blended Learning Model for Teaching Practice Course in Pre-Service English Language Teacher Training Program. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Clark, R.C. & Kwinn, A. (2007). The new virtual classroom: Evidence-based guidelines for synchronous learning. San Francisco: Jossey-Bass
 • Ebbers, M., Balague, D., Ganguly, B., Noyes, D. & Salm, P. (2003). Using ıbmlotus virtual classroom: A best practices guide to E-learning. IBM Redbooks, Internetional Technical Support Organization.
 • Horton, W. (2000). Designing web based training. NY, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto: John Wiley.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler ve Teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaya, S. (2011). Sanal sınıf yönetimi sürecinde görev alacak öğretim elemanlarının eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kistow, B. (2011). Blended Learning in Higher Education: A Case Study of Graduate School of Business, Trinidad and Tobago. Caribbean Teaching Scholar, 1(2), 115-128. MEB (2011). Coğrafya dersi öğretim programı (9,,10,11, ve 12. sınıflar), Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Orhan, F., Altun, S. ve Kablan, Z. (2004). Karma Öğrenme (Blended Learning) Yöntemine Dayalı Bir Uygulama Öğrenci Görüşleri: Yıldız Teknik Üniversitesi Örneği. IV. International Educational Technologies Conference. Sakarya.
 • Osguthorpe, B.R. & Graham C.R. (2003). Blended learning environments: Definitions and directions. The Quarterly Review of Distance Education, 4(3).
 • Şen, B., Menemencioğlu O., Atasoy F ve Özcan C. (2011). Kümelenmiş Sanal sınıf Uygulaması, Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat İnönü Üniversitesi, Malatya
 • Taslacı, N. (2007). EFL learners’ perception of blended writing class: blog and face to face. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Uluyol, Ç. ve Karadeniz, Ş. (2008). Bir harmanlanmış öğrenme ortamı örneği: öğrenci başarısı ve görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(4), 60-84.
 • Usta, E. (2007). Harmanlanmış öğrenme ve çevrimiçi öğrenme ortamlarının akademik başarı ve doyuma etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, GÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ünsal, H. (2007). Harmanlanmış öğrenme etkinliğinin çoklu düzeyde değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yıl 2013, Cilt 2, Sayı 2, 326 - 347, 17.05.2013

Öz

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B. & Yilmaz Soylu, M. (2006). A Study on Students’ Views On Blended Learning Environment. Turkish Online Journal of Distance Education, Vol. 7(3), 43Avşar, İ.İ. (2011). Moodle ile Temel Bilgi Teknolojileri Dersinin Uygulama Süreci, Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat, İnönü Üniversitesi, Malatya
 • Aytaç, T. (2006). Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Balcı, M. (2008). Karma Öğrenme ile ilgili Öğrenci Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Budak, Y. ve Çoban Budak, E. (2012). Harmanlanmış öğrenme yönteminde benzetim uygulamalarının öğrenmeye etkisi. AJIT ‐e: Online Academic Journal of Information Technology, 3(6), 46-65.
 • Caner, M. (2009). Blended Learning Model for Teaching Practice Course in Pre-Service English Language Teacher Training Program. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Clark, R.C. & Kwinn, A. (2007). The new virtual classroom: Evidence-based guidelines for synchronous learning. San Francisco: Jossey-Bass
 • Ebbers, M., Balague, D., Ganguly, B., Noyes, D. & Salm, P. (2003). Using ıbmlotus virtual classroom: A best practices guide to E-learning. IBM Redbooks, Internetional Technical Support Organization.
 • Horton, W. (2000). Designing web based training. NY, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto: John Wiley.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler ve Teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaya, S. (2011). Sanal sınıf yönetimi sürecinde görev alacak öğretim elemanlarının eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kistow, B. (2011). Blended Learning in Higher Education: A Case Study of Graduate School of Business, Trinidad and Tobago. Caribbean Teaching Scholar, 1(2), 115-128. MEB (2011). Coğrafya dersi öğretim programı (9,,10,11, ve 12. sınıflar), Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Orhan, F., Altun, S. ve Kablan, Z. (2004). Karma Öğrenme (Blended Learning) Yöntemine Dayalı Bir Uygulama Öğrenci Görüşleri: Yıldız Teknik Üniversitesi Örneği. IV. International Educational Technologies Conference. Sakarya.
 • Osguthorpe, B.R. & Graham C.R. (2003). Blended learning environments: Definitions and directions. The Quarterly Review of Distance Education, 4(3).
 • Şen, B., Menemencioğlu O., Atasoy F ve Özcan C. (2011). Kümelenmiş Sanal sınıf Uygulaması, Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat İnönü Üniversitesi, Malatya
 • Taslacı, N. (2007). EFL learners’ perception of blended writing class: blog and face to face. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Uluyol, Ç. ve Karadeniz, Ş. (2008). Bir harmanlanmış öğrenme ortamı örneği: öğrenci başarısı ve görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(4), 60-84.
 • Usta, E. (2007). Harmanlanmış öğrenme ve çevrimiçi öğrenme ortamlarının akademik başarı ve doyuma etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, GÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ünsal, H. (2007). Harmanlanmış öğrenme etkinliğinin çoklu düzeyde değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yurdal DİKMENLİ
0000-0003-3738-3095


Ülkü ESER ÜNALDI

Yayımlanma Tarihi 17 Mayıs 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { amauefd21202, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {2}, number = {2}, pages = {326 - 347}, title = {Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {Dikmenli, Yurdal and Eser Ünaldı, Ülkü} }
APA Dikmenli, Y. & Eser Ünaldı, Ü. (2013). Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 326-347 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/1729/21202
MLA Dikmenli, Y. , Eser Ünaldı, Ü. "Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2013 ): 326-347 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/1729/21202>
Chicago Dikmenli, Y. , Eser Ünaldı, Ü. "Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2013 ): 326-347
RIS TY - JOUR T1 - Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri AU - Yurdal Dikmenli , Ülkü Eser Ünaldı Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 326 EP - 347 VL - 2 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri %A Yurdal Dikmenli , Ülkü Eser Ünaldı %T Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri %D 2013 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Dikmenli, Yurdal , Eser Ünaldı, Ülkü . "Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 / 2 (Mayıs 2013): 326-347 .
AMA Dikmenli Y. , Eser Ünaldı Ü. Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 2(2): 326-347.
Vancouver Dikmenli Y. , Eser Ünaldı Ü. Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 2(2): 326-347.
IEEE Y. Dikmenli ve Ü. Eser Ünaldı , "Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 326-347, May. 2013

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal)