Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 95 - 117 2017-03-01

High School Mathematic Teachers’ Views about Mathematical Modelling Method and Applications
Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemi ve Uygulamalarına Yönelik Görüşleri

Demet DENİZ [1] , Levent AKGÜN [2]


The aim of this study is to determine high school mathematics teachers’ views about the mathematical modelling method and classroom applications of this method. The study was conducted with 13 high school mathematics teachers working in 4 different high school types in Ağrı city center. Phenomenological design was used in the study. Semi-structured pre and post interview forms were used as data collection tool. The data obtained were analyzed by content analysis. Pre-interviews were conducted in order to determine the prior knowledge of the teachers about the mathematical modelling method. After pre-interviews, the mathematical modelling method was introduced. The teachers were asked to design modelling activities and apply these activities in their classes. The teachers applied the activities they designed in their classes and they were interviewed about the mathematical modelling and the applications at the end of the process. The teachers reported that they acquired skills in designing and implementation of activities.

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme yöntemine ve bu yöntemin sınıf içi uygulamalarına yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışma Ağrı il merkezindeki dört farklı lise türünde görev yapan 13 matematik öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış ön ve son görüşme formları ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerin matematiksel modelleme yöntemiyle ilgili önbilgilerini belirlemek amacıyla ön görüşmeler yapılmıştır. Yapılan ön görüşmelerden sonra matematiksel modelleme yöntemi tanıtılmıştır. Öğretmenlerden modelleme etkinlikleri tasarlamaları ve bu etkinlikleri sınıflarında uygulamaları istenmiştir. Tasarlanan etkinlikler sınıflarda uygulandıktan sonra öğretmenler ile matematiksel modelleme yöntemi ve yapılan uygulamalar ile ilgili son görüşmeler yapılmıştır.  Öğretmenler, matematiksel modellemeyi uygulama süreci sayesinde model oluşturma etkinliklerini tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini kazandıklarını belirtmişlerdir.
 • Akgün, L., Çiltaş, A., Deniz, D., Çiftçi, Z., & Işık, A. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme İle İlgili Farkındalıkları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 1-34.
 • Antonius, S., Haines, C., Jensen, T. H., Niss, M., & Burkhardt, H. (2007). Classroom activities and the teacher. In W. Blum, P. L. Galbraith, H. W. Henn and M. Niss (Eds.), Modelling and applications in mathematics education: 14th ICMI Study (pp. 295-308). New York: Springer.
 • Aydın, H. (2008). İngiltere’de Öğrenim Gören Öğrencilerin ve Öğretmenlerin Matematiksel Modelleme Kullanımına Yönelik Fenomenografik Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (4. Baskı). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.
 • Bilen, N., & Çiltaş, A. (2015). Ortaokul Matematik Dersi Beşinci Sınıf Öğretim Programı’nın Öğretmen Görüşlerine Göre Matematiksel Model ve Modelleme Açısından İncelemesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 40-54.
 • Chapman, O. (2007). Mathematical modelling in high school mathematics: teachers’ thinking and practice. In W. Blum, P. L. Galbraith, H. W. Henn and M. Niss (Eds.), Modelling and applications in mathematics education: 14th ICMI Study (pp. 325-332). New York: Springer.
 • Çiltaş, A. (2011). Dizi ve Seriler Konusunun Matematiksel Modelleme Yoluyla Öğretiminin İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenme ve Modelleme Becerileri Üzerine Etkisi. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Doruk, B. K. (2010). Matematiği Günlük Yaşama Transfer Etmede Matematiksel Modellemenin Etkisi. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Erbaş, K. A., Çetinkaya, B., Alacacı, C., Çakırğolu, E., Aydoğan Yenmez, A., Şen Zeytun, A. vd. (2016). Lise matematik konuları için günlük hayattan modelleme soruları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
 • Fox, L. J. (2006, July). A justification for mathematical modelling experiences in the preparatory classroom. Paper presented at the 9th Annual Conference of the Mathematics
 • Frejd, P. (2012). Teachers’ Conceptions Of Mathematical Modelling At Swedish Upper Secondary School. Journal of Mathematical Modelling and Application, 1(5), 17-40.
 • Güder, Y. (2013). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modellemeye İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Elazığ: .Fırat Üniversitesi.
 • Ikeda, T., & Kaiser, G. (2005). The role and the relevance of applications and modelling in Japan and Germany –a comparative study. http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/Personal/GKaiser/pdf-publist/ikeda-kaiser_earcome.pdf adresinden 6 Mart 2013’te alınmıştır.
 • Işık, A., & Mercan, E. (2015). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1835-1850.
 • Kaiser, G., & Schwarz, B. (2006). Mathematical Modelling as Bridge Between School and University. Zentralblatt Für Didactik Der Mathematic, 38 (2), 196 – 208.
 • Kertil, M. (2008). Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Modelleme Sürecinde İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Lesh, R. A., & Doerr, H. M. (2003). Foundations of models and modeling perspective on mathematics teaching, learning, and problem solving. In R. Lesh and H. M. Doerr (Eds.), Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching (pp. 3-33). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lingefjärd, T. (2007). Mathematical modelling in teacher education- necessity or unnecessarily, In W. Blum, P. L. Galbraith, H. W. Henn and M. Niss (Eds.), Modelling and applications in mathematics education: 14th ICMI Study (pp. 333-340). New York: Springer.
 • Maaß, K. (2006). What Are Modeling Competencies? ZDM, 38(2),113-142.
 • Metin, M. (2014). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma
 • Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). Qualitative analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Ortiz, J., & Dos Santos, A. (2011). Mathematical modelling in secondary education: A case study. In G. Kaiser, W. Blum, R. B. Ferri and G. Stillman (Eds.), Trends in teaching and learning of mathematical modelling: ICTMA 14 (pp. 127-135). Netherlands: Springer.
 • Özer Keskin, Ö. (2008). Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Yapabilme Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Özturan Sağırlı, M. (2010). Türev Konusunda Matematiksel Modelleme Yönteminin Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Öz-Düzenleme Becerilerine Etkisi. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Tekin Dede, A., & Bukova Güzel, E. (2013). Matematik Öğretmenlerinin Model Oluşturma Etkinliği Tasarım Süreçleri ve Etkinliklere Yönelik Görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 300-322.
 • Thomas, K., & Hart, J. (2010). Pre-service teacher perceptions of model eliciting activities. In R., Lesh, , P. L. Galbraith, C. R. Haines and A. Hurford (Eds.), Modeling students’ mathematical modeling competencies (ICTMA 13) (pp. 5-10), New York: Springer.
 • Uğurel, I., & Moralı S. (2006). Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı. Milli Eğitim Dergisi, 35(170), 32-47.
 • Urhan, S., & Dost, Ş. (2016). Matematiksel Modelleme Etkinliklerinin Derslerde Kullanımı: Öğretmen Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1279-1295.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yu, S. Y., & Chang, C. K. (2011). What did taiwan mathematics teachers think of model-eliciting activities and modelling teaching?. In G. Kaiser, W. Blum, R. B. Ferri and G. Stillman (Eds.), Trends in teaching and learning of mathematical modelling: ICTMA 14 (pp. 147-156). Netherlands: Springer.
 • Zawojewski, J. S., Lesh, R., & English, L. D. (2003). A models and modelling perspective on the role of small group learning. In R. A. Lesh and H. Doerr (Eds.), Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching (pp. 337-358). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Mart
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Demet DENİZ
Kurum: Muş Alparslan Üniveristesi
Ülke: Turkey


Yazar: Levent AKGÜN
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2017

Bibtex @araştırma makalesi { anemon272677, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {95 - 117}, doi = {10.18506/anemon.272677}, title = {Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemi ve Uygulamalarına Yönelik Görüşleri}, key = {cite}, author = {DENİZ, Demet and AKGÜN, Levent} }
APA DENİZ, D , AKGÜN, L . (2017). Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemi ve Uygulamalarına Yönelik Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 95-117 . DOI: 10.18506/anemon.272677
MLA DENİZ, D , AKGÜN, L . "Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemi ve Uygulamalarına Yönelik Görüşleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 95-117 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/27858/272677>
Chicago DENİZ, D , AKGÜN, L . "Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemi ve Uygulamalarına Yönelik Görüşleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 95-117
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemi ve Uygulamalarına Yönelik Görüşleri AU - Demet DENİZ , Levent AKGÜN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18506/anemon.272677 DO - 10.18506/anemon.272677 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 117 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.272677 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.272677 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemi ve Uygulamalarına Yönelik Görüşleri %A Demet DENİZ , Levent AKGÜN %T Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemi ve Uygulamalarına Yönelik Görüşleri %D 2017 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 5 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.272677 %U 10.18506/anemon.272677
ISNAD DENİZ, Demet , AKGÜN, Levent . "Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemi ve Uygulamalarına Yönelik Görüşleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 1 (Mart 2017): 95-117 . https://doi.org/10.18506/anemon.272677
AMA DENİZ D , AKGÜN L . Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemi ve Uygulamalarına Yönelik Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(1): 95-117.
Vancouver DENİZ D , AKGÜN L . Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemi ve Uygulamalarına Yönelik Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(1): 117-95.