Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 37 - 47 2019-02-03

Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma
Relationship Between Organizational Cynicism and Work Alienation: A Research on Hotel Employees of TRB1 Region

Songül Özer [1]


Bu çalışmanın amacı, TRB1 (Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl) bölgesinde faaliyet göstermekte olan dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel sinizm algıları ve işe yabancılaşma eğilimleri arasındaki ilişki ve etki düzeyini tespit etmektir. Çalışmada örgütsel sinizm ve işe yabancılaşma ile ilgili alanyazın taraması yapılmış olup; otel işletmeleri işgörenlerindeki örgütsel sinizm algıları ve işe yabancılaşma eğilimleri arasındaki ilişkisinin ve etkisinin ölçülmesi amacıyla söz konusu otel işletmeleri işgörenlerine anket uygulanmıştır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu, geçerliliği ve güvenilirliği araştırmacı tarafından test edilmiş ölçeklerden elde edilmiş ve üç bölümden oluşmaktadır. Söz konusu anket, 393 işgörene uygulanmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel sinizm ile işe yabancılaşma arasında pozitif yönlü ilişki ve etki tespit edilmiştir.

The aim of the thesis is pointing out the organizational cynicism perception and to define the level and relations between work alienation tendencies of personals of four and five star business hotel in the region of TRB1 (Malatya, Elazığ, Tunceli and Bingöl). In the research, after a detailed literature review, an applied methodology was used to measure the effects of all variables by using survey forms; and validity and reliability of it has been provided by scales tested by the researcher, including three parts that have been given to 393 staffs of the hotels of the region TRB1. As a result of the research, a positive relationship between organizational cynicism and work alienation was clearly defined out.

 • Abraham, R. (2000). “Organizational Cynicism: BasesandConsequences. Generic, Social, and General”. Psychology Monographs, 126(3), 269-292.
 • Andersson, L. M. (1996). “Employee Cynicism: An Examination Using a Contract Violation Framework”. Human Relations, 49(11), 1395- 1418.
 • Akdağ, M. (2011). SPSS’de İstatistiksel Analizler. Malatya: İnönü Üniversitesi Web Yönetim Paneli.
 • Balay, R., Kaya, A. ve Cülha, A. (2013). “Örgüt Kültürü ve Örgütsel Sinizm İlişkisi”. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 126-128.
 • Bommer, W. H., Rich, G. ve Rubin, R. S. (2005). “Changing Attitudes About Change: Longitudinal Effects of Transformational Leader Behavior on Employee Cynicism About Organizational Change”. Journal of Organizational Behavior, 26, 733–753.
 • Brandes, P. M. (1997). Organizational Cynicism: Its Nature, Antecedents, and Consequences. (Dissertation of Doctor of Philosophy), The University of Cincinnati, 1997.
 • Altınöz, M., Çöp, S., ve Sığındı, T. (2011). “Algılanan Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Ankara’daki Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”. Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15(21), 285-315.
 • Bayındır, B. (2002). Ortaöğretim Dal Öğretmenlerinin Mesleğe Yabancılaşmaları ile Öğretme Öğrenme Sürecindeki Davranışları Arasındaki İlişki. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). "Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. (5. Baskı). Ankara: Cantekin Matbaası.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dean J. W., Brandes P. ve Dharwadkar, R. (1998). “Note Organizational Cynicism”. Academy of Management Review, 23 (2) 341-352.
 • Devellis, F. (2014). Ölçek Geliştirme. (3. Basım). İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Doğan, İ. (2011). Ders Notları.
 • Elma, C. (2003). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin işe Yabancılaşması (Ankara İli Örneği). (Doktora Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Erdost, H.E., Karacaoğlu, K. ve Reyhanoğlu, M. (2007). “Örgütsel Sinizm Kavramı ve ilgili Ölçeklerin Türkiye’deki Bir Firmada Test Edilmesi”. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 514-524.
 • Gegez, A .E. (2015). Pazarlama Araştırmaları. (5. Baskı). İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Güzeller, C. ve Kalağan G. (2008). “Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Çeşitli Değişkenler Açısından Eğitim Örgütlerinde İncelenmesi”. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Eskişehir.
 • Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B. J. ve Anderson, R.E.. (2010). Multivariate Data Analysis. Pearson.
 • Hoy, W. K., Blazovsky R. ve Newland, W. (1983). “Bureaucracy and Alienation: A Comparative Analysis”. The Journal of Educational Administration, 21(2), 109-121.Hoy, W.K. (1972). “Dimensions of Student Aliernation and Characteristics of Public High Schools”. Interchange, 3, 38-52.
 • Helvacı M. A. ve Çetin, A. (2012). “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi (Uşak İli Örneği)”. International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3), 1475-1497.
 • Kalağan, G. (2009). Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Karfakis, N. ve Kokkinidis, G. (2011). “Rethinking Cynicism: Parrhesiastic Practices in Contemporary Workplaces”. Culture And Organization, 17. 4, 329- 345.
 • Kart, M. E. (2015). Örgütsel Sinizm: Bağlamsal Performans ve Etik ideoloji. Ankara: Nobel Akademi.
 • Kutanis, R.Ö. ve Çetinel, E. (2010). “Adaletsizlik Algısı Sinizmi Tetikler mi? Bir Örnek Olay”. 17. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kongre Kitabı (s.693-699), Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kalaycı Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kovel, J. (1994). Tarih ve Tin: Özgürleşme Felsefesi Üzerine Bir İnceleme. (Çev. H. Pekinel). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Karacaoğlu, K. ve İnce, F. (2012). “Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği”. Business and Economics Research Journal, Volume 3, Number 3, 77-92.
 • Mete, Y. A. (2013). “Relationship Between Organizational Cynicism and Ethical Leadership Behaviour: A Study at Higher Education”. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 89, 476 – 483.
 • Mottaz, C. J. (1981). “Some Determinants of Work Alienation”. The Sociological Quarterly, Vol. 22, No. 4, Autumn.
 • Naus, A. J. A. M. (2007). Organizational Cynicism on the Nature, Antecedents, and Consequences of Employee Cynicism toward the Employing Organization. (Unpublished Doctoral Dissertation). Maastricht: Maastricht University.
 • Özgener, Ş., Öğüt A. ve Kaplan M. (2008). İşgören-İşveren İlişkilerinde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Sinizm. Örgütsel Davranışta Seçme Konular: Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar. Ankara: İlke Yayınevi.
 • Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2004). Örgütsel Davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Sarros, J. C., Tanewski, G. A., Winter, R. P., Santora J. C., ve Densten, I. L. (2002) “Work Alienation and Organizational Leadership”. British Journal of Management, Vol 13.
 • Seeman, M. (1959). “On the Meaning of Alienation”. American Sociological Review, 24(6).
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri. Türk Psikoloji Yazıları. 3 (6), 49-74.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson.
 • Terez, T. (2000). “İş ve Anlam”. (Çev. G. Güney). Executive excellence. Yıl: 4, Sayı: 41, 6-7.
 • Tokgöz N. ve Yılmaz H. (2008). “Örgütsel Sinizm: Eskişehir ve Alanya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 283-305.
 • Tükeltürk, Ş. A., Perçin, N. Ş. ve Güzel, B. (2009). “Örgütlerde Psikolojik Kontrat İhlalleri ve Sinizm İlişkisi: 4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı. Eskişehir, 686-690.
 • Wilkerson, J. M., Evans, W. R. ve Davis, W. D. (2008). “A Test of Coworkers' Influence on Organizational Cynicism, Badmouthing, and Organizational Citizenship Behavior”. Journal Of Applied Social Psychology, 38(9), 2273- 2292.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2011). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yıldız S, Şaylıkay M. (2014). “The Effect of Organisational Cynicism on Alienation”. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 109, 622-7.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Meriç S., Güllüce A.Ç., (2017). Değişime Direnç ve Örgütsel Sessizlik Bağlamında Yenilikçilik: TRA1 ve TRB2 Bölgesi Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. İSTANBUL: Lambert Academic Puplishing.
 • Erben, G. S. (2008). Effects of Perceived Employment Opportunuties, Peer Support, Exhaustıon and Work Alienation on the Relationship Between Perceived Job Characteristics and Work Attitudes: A Comparative Study Between Lean and Traditional Production Contexts. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5495-4729
Yazar: Songül Özer (Sorumlu Yazar)
Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon408477, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {37 - 47}, doi = {}, title = {Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Özer, Songül} }
APA Özer, S . (2019). Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 37-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39102/408477
MLA Özer, S . "Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 37-47 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39102/408477>
Chicago Özer, S . "Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 37-47
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma AU - Songül Özer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 47 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma %A Songül Özer %T Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Özer, Songül . "Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 1 (Şubat 2019): 37-47 .
AMA Özer S . Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 37-47.
Vancouver Özer S . Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 47-37.