Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı STEMES’18, Sayfalar 35 - 45 2018-12-16

The Effects of Teaching Biotechnology and Cloning Issue with Cooperative Learning Model on Primary Pre-Service Teachers’ Argumentation Qualities
Biyoteknoloji ve Klonlama Konusunun İşbirlikli Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argümantasyon Nitelikleri Üzerine Etkisi

Ayten ARSLAN [1] , Nejla ATABEY [2]


The purpose of this study is to investigate the effects of teaching biotechnology and cloning issue with cooperative learning model (CLM) on the argumentation qualities of primary pre-service teachers. The research group consisted of 40 pre-service teachers studying at Muş Alparslan University Faculty of Education in 2017-2018 academic year. Mixed method was used in the research. As a quantitative method, pre-test-post-test control group pattern was used, qualitatively semi-structured interviews were carried out. Data collection tools are a written argumentation form related to biotechnology and cloning issues and semi-structured interview form. As a result of the research, only significant differences were found for the jigsaw group in the analysis of the pre-test and post-test mean scores of the groups. In addition, it was defined that the cooperative learning model has a positive effect on the argumentation qualities related to biotechnology and cloning.

Araştırmanın amacı işbirlikli öğrenme modeli ile (İÖM), biyoteknoloji ve klonlama ile ilgili sosyobilimsel konuların öğretiminin (SBK) sınıf öğretmeni adaylarının argümantasyon nitelikleri üzerine etkisini incelemektir. Araştırma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 40 öğretmen adayı oluşmaktadır. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Nicel yöntem olarak ön test- son test kontrol gruplu desen kullanılırken, nitel olarak yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Veri toplama araçları biyoteknoloji ve klonlama ile ilgili yazılı argümantasyon formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Araştırma sonucunda grupların kendi içlerinde ön test ve son test ortalama puanlarına yapılan analizlerde sadece jigsaw grubunda anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerin içerik analizi sonucunda işbirlikli öğrenme modelinin biyoteknoloji ve klonlama konusuna ilişkin argümantasyon nitelikleri üzerinde etkisinin olumlu olduğu belirlenmiştir.
 • Albe, V. (2008). When scientificknowledge, daily life experience, epistemological and social considerations intersect: Students’ argumentation in group discussions on a socio-scientificissue. Research in ScienceEducation, 38, 67–90.
 • Aronson, E. (2002). Building empathy, compassion, and achievement in the jigsaw classroom. In J. Aronson (Ed.), Improving academic achievement. Impact of psychological factors on education,(ss. 209-225). San Diego, CA: Academic Press.
 • Arslan, A., & Zengin, R. (2016). Birlikte öğrenme yönteminin fen öğretimi laboratuar uygulamaları dersinde öğrenci tutumlarına etkisi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(19), 81-94.
 • Cahyarini, A,. Rahayu, S., & Yahmin. Y. (2016). The effect of 5E learning cycle instructional model using socioscientific issues (SSI) learning context on students’ critical thinking. Jurnal Pendidikan IPA Indonesa, 5(2), 222-229.
 • Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nitel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Davidson, N., & O'Leary, P. W. (1990). How cooperative learning can enhance mastery teaching. Educational Leadership, 47(5), 30-34.
 • Dawson, V. M., & Schibeci, R. A. (2003). West Australian high school students’ attitudes towards biotechnology processes. Journal of Biological Education, 38(1), 7–12.
 • Dawson, V., & Venville, G. J. (2009) High‐school students’ informal reasoning and argumentation about biotechnology: An indicator of scientific literacy.International Journal of Science Education, 31(11), 1421-1445.
 • Day, S. P., & Bryce, T. G. (2013). The benefits of cooperative learning to socio-scientific discussion in secondary school science. International Journal of Science Education, 35(9), 1533-1560.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü., & Şimşek, U. (2005). İşbirlikli öğrenme yöntemi üzerine derleme: İşbirlikli öğreneme yöntemi ve yöntemle ilgili çalışmalar. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 59-83.
 • Erduran, S., Simon, S., & Osborne, J. (2004). TAPping into argumentation:Developments in the application of Toulmin’s argument pattern for studying science discourse. Science Education, 88, 915-933.
 • Evagorou, M., & Osborne, J. (2013). Exploring young students’ collaborative argumentation within a socioscientific issue. Journal of Research in Science Teaching, 50(2), 209-237.
 • Johnson, D.W., & Johnston, J. (2003). Student motivation in Cooperative groups: Social interdependence theory. In: R.M. Gillies & A.F. Ashman (Eds.), Co-operative learning: The social and intellectua loutcomes of learning in groups (pp. 136–176). London: Routledge Falmer
 • Johnson, R. T., & Johnson, D. W. (1987). Learning together and alone: cooperative, competitive and individualistic learning, 2nd Ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Kardaş, N. (2013). Fen eğitiminde argümantasyon odaklı öğretimin öğrencilerin karar verme ve problem çözme becerilerine etkisi. Yüksek lisans tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.
 • Karışan, D., Yılmaz-Tüzün, Ö., & Zeidler, D. L. (2017). Quality of preservice teachers argumentation in socioscientific issues context. International Journal of Human Science, 14(4), 3504-3520
 • Kırbağ-Zengin F., Alan, B., & Keçeci, G. (2016). Akademik çelişki tekniğinin fen bilgisi öğretmen adaylarının klonlama kavramsal anlama seviyelerine ve fen öz yeterliklerine etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46), 1307-9581.
 • Kocabaş, K.. (1998). İlköğretim okulları beşinci sınıf müzik derslerinde uygulanan işbirlikli öğretmenin müzikte benlik kavramı üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Kutluca, A., & Aydın, A. (2017). Fen Bilimleri öğretmen adaylarının sosyobilimsel argümantasyon kalitelerinin incelenmesi: Konu bağlamının etkisi. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 11(1), 458-480.
 • Kutluca, A.Y. (2016). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel argümantasyon kaliteleri ile bilimin doğası anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doktora Tezi. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi.
 • Lee, Y. (2007). Developing decision-making skills for socio-scientific issues. Teaching for Science Literacy, 41(4), 170-177.
 • Liu, S. Y., Lin, C. S., & Tsa,, C. C. (2010). College students’ scientific epistemological views and thinking patterns in socioscientific decision making. Science Education, 95, 497-517.
 • Maloof, J., & White, V.K.B. (2005). Team study training in the college biology laboratory. Journal of Biological Education, 39(3), 120-125.
 • Novian, R. (2008). Using jigsaw model to increase students ’reading comprehension. Unpublished Thesis. Malang: University of Muhammadiyah Malang.
 • Nuhoğlu, H. (2014). Güncel sosyobilimsel konulara yönelik sistem dinamiği temelli kurulan öğrenci modellerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(5), 1957-1975.
 • Özer, M. A. (2005). Etkin öğrenmede yeni arayışlar. İşbirliğine dayalı öğrenme ve buluş yoluyla öğrenme. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 35, 105-131.
 • Pedretti, E. (1999). Decision making and STS education: Exploring scientific knowledge and social responsibility in schools and science centers through an issues-based approach. School Science and Mathematics, 99, 174–181
 • Portillo, J. A. P. S., & Campos, P. G. (2009). The jigsaw technique: Experiences teaching analysis class diagrams. Mexican International Conference on Computer, 289-293.
 • Sadler, T. D., & Zedler, D. L. (2005). The significance of content knowledge for informal reasoning regarding SSI: Applying genetics knowledge to genetic engineering issues. Science Education, 89(1), 71-93.
 • Sampson, V., & Clark, D. (2009). The effect of collaboration on the outcomes of argumentation. Science Education, 93(3), 448-484.
 • Sancı, M., & Kılıç, D. (2011). İlköğretim 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretiminde uygulanan jigsaw ve grup araştırması tekniklerinin öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi. Dünya’daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 80-92.
 • Senemoğlu, N. (2001). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sharan, S. (1980). Cooperative learning in small groups: Recent methods and effects on achievement, attitudes, and ethnicrelations. Review of Educational Research, 50(2), 241- 271.
 • Tekbıyık, A. (2015). The use of jigsaw collaboratıve learning method in teaching socio-scientifıc issues: The case of nuclear energy. Journal of Baltic Science Education, 14(2), 237–253.
 • Topcu, M. S., & Kara, Y. (2010). Preservice Science Teachers’ (PST) Argumentation Skills: Impact of Socioscientific-Based Instruction. National Association of Research in Science Teaching, Philadelphia, USA, March, 21-24.
 • Topçu, M. S. (2010). Development of attitudes towards socioscientific issues scale for undergraduate students. Evaluation and Research in Education, 23(1), 51-67.
 • Topçu, M. S., & Atabey, N. (2017). Sosyobilimsel konu içerikli alan gezilerinin ilköğretim öğrencilerinin argümantasyon nitelikleri üzerine etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 68-84.
 • Toulmin, S. (1958).The uses of argument. Cambridge, UK: Cambridge University Press
 • Tsai, C. Y. (2018). The effect of online argumentation of socio-scientific issues on students’ scientific competencies and sustainability attitudes. Computers & Education, 116, 14-27
 • VonAufschnaiter, C., Erduran, S., Osborne, J., & Simon, S. (2008). Arguing to learn and learning to argue: Case studies of how students’ argumentation relates to theirs cientific knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 45(1),101-131.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8832-0276
Yazar: Ayten ARSLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8710-3595
Yazar: Nejla ATABEY
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon464820, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {35 - 45}, doi = {10.18506/anemon.464820}, title = {Biyoteknoloji ve Klonlama Konusunun İşbirlikli Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argümantasyon Nitelikleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Ayten and ATABEY, Nejla} }
APA ARSLAN, A , ATABEY, N . (2018). Biyoteknoloji ve Klonlama Konusunun İşbirlikli Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argümantasyon Nitelikleri Üzerine Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (STEMES’18) , 35-45 . DOI: 10.18506/anemon.464820
MLA ARSLAN, A , ATABEY, N . "Biyoteknoloji ve Klonlama Konusunun İşbirlikli Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argümantasyon Nitelikleri Üzerine Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 35-45 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39972/464820>
Chicago ARSLAN, A , ATABEY, N . "Biyoteknoloji ve Klonlama Konusunun İşbirlikli Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argümantasyon Nitelikleri Üzerine Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 35-45
RIS TY - JOUR T1 - Biyoteknoloji ve Klonlama Konusunun İşbirlikli Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argümantasyon Nitelikleri Üzerine Etkisi AU - Ayten ARSLAN , Nejla ATABEY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.464820 DO - 10.18506/anemon.464820 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 45 VL - 6 IS - STEMES’18 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.464820 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.464820 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Biyoteknoloji ve Klonlama Konusunun İşbirlikli Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argümantasyon Nitelikleri Üzerine Etkisi %A Ayten ARSLAN , Nejla ATABEY %T Biyoteknoloji ve Klonlama Konusunun İşbirlikli Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argümantasyon Nitelikleri Üzerine Etkisi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N STEMES’18 %R doi: 10.18506/anemon.464820 %U 10.18506/anemon.464820
ISNAD ARSLAN, Ayten , ATABEY, Nejla . "Biyoteknoloji ve Klonlama Konusunun İşbirlikli Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argümantasyon Nitelikleri Üzerine Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / STEMES’18 (Aralık 2018): 35-45 . https://doi.org/10.18506/anemon.464820
AMA ARSLAN A , ATABEY N . Biyoteknoloji ve Klonlama Konusunun İşbirlikli Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argümantasyon Nitelikleri Üzerine Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 35-45.
Vancouver ARSLAN A , ATABEY N . Biyoteknoloji ve Klonlama Konusunun İşbirlikli Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argümantasyon Nitelikleri Üzerine Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 45-35.