Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı STEMES’18, Sayfalar 115 - 121 2018-12-16

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri
Opinions of Preservice Pre-School Teachers on the Nature of Science

Cumhur TÜRK [1] , Bekir YILDIRIM [2] , Mualla BOLAT [3] , Nazan OCAK İSKELELİ [4]


Bu çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik görüşlerinin öğrenim görülen sınıf seviyesine göre farklılaşıp-farklılaşmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın örneklemini Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki bir üniversitenin okul öncesi eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 164 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde tasarlanmış olup, enlemsel olarak yürütülmüştür. Bu sebeple 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğretmen adayıyla çalışılmıştır. Öğretmen adaylarının 128’i kadın 36’sı erkektir. Elde edilen en genel sonuç; sınıf seviyesi ilerledikçe öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik görüşlerinde anlamlı değişiklikler meydana gelmediği şeklindedir. Okul öncesi dönemin, çocukların gelişimi için kritik ve önemli bir dönem olduğu göz önüne alınarak, okul öncesi eğitimi lisans programına bilimin doğası ve öğretimine yönelik ders/dersler eklenmesi önerilmiştir.

In this study, it was purposed to determine whether the opinions of the preservice pre-school teachers on the nature of science differentiate according to their grade of education in which they study. In the direction of this purpose, the sample of the study composed of 164 pre-school preservice teachers studying in the department of pre-school education of a university located in Eastern Anatolia Region. The study was designed in survey model from the descriptive research methods and was cross-sectionally carried out. Therefore, it was studied with the preservice teachers at 1st, 2nd, 3rd, and 4th grade. 128 of the preservice teachers are female, and the rest 36 is male. The most general result acquired form the research is that there is no significant change in the opinions of preservice teachers on the nature of science as the grade of education progresses. Considering that the pre-school period is a critical and fundamental period for the development of children, it has been recommended to add course/courses related to the nature of science and teaching science into the undergraduate program of pre-school education.

 • Abd-El-Khalick, F., & Akerson, V. (2004). Learning as conceptual change: Factors mediating the development of preservice teachers’ views of nature of science. Science Education, 88(5), 785–810.
 • Abd-El-Khalick, F., & Lederman, N. G. (2000). Improving science teachers’ conceptions of nature of science, a critical review of the literature. Journal of Science Education, 22(7),665-701.
 • Abd-El-Khalick, F., Bell, R. L., & Lederman, N. G. (1998). The nature of science and instructional practice: Making the unnatural natural. Science Education, 82, 417-436.
 • Akerson, V. L., Buzzelli, C. A., & Donnelly, L. A. (2010). On the nature of teaching nature of science: Preservice early childhood teachers' instruction in preschool and elementary settings. Journal of Research in Science Teaching, 47(2), 213-233.
 • Akman, B., Uyanık- Balat G., & Güler T. (2011) Okulöncesi Dönemde Fen Eğitimi, I. Basım, Pegem Akademi: Ankara
 • American Association for the Advancement of Science (AAAS). (1993). Benchmarks for scientific literacy. New York: Oxford University Press.
 • Aslan, O., Yalçın, N., & Taşar, F.M. (2009). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 1-8.
 • Ayvacı, H. Ş., & Çoruhlu, T. Ş. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilim ve fen kavramları ile ilgili sahip oldukları görüşlerin araştırılması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 29-37.
 • Bilen, K. (2012). Bilimin doğası dersinde örnek bir uygulama: kart değişim oyunu. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 173-185.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem.
 • Çalışkan, S., Sezgin Selçuk, G. ve Demircioğlu, S. (2015). Fizik öğretmen adaylarının bilimin doğası temelinde fiziğin doğasına yönelik görüşleri. Turkish Studies, 10(15), 197-216.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde veri analizi, (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çavuş, S. (2010). İlköğretim Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerinin Geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Publications.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (7.Baskı). Ankara: Pegem.
 • Dikmentepe, E., & Yakar, Z. (2016). Preservice science teachers’ views on science technology society. International Journal of Higher Education, 5(2), 183-195
 • Doğan, B. N., & Abd-El-Khalick, F. (2008). turkish grade 10 students’ and science teachers’ conceptions of nature of science: A national study. Journal of Research in Science Teaching, 45(10), 1083-1112.
 • Doğan, B. N., Çakıroğlu, J., Bilican, K., Çavuş, S., & Arslan, O. (2011). Öğretmenlerin bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin geliştirilmesi: hizmet eğitim programının etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 127-139.
 • Dursun, B. & Özmen, N. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası ve teknoloji hakkındaki görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(1), 55-71.
 • Gonzalez, H. B., & Kuenzi, J. J. (2012). Science, technology, engineering and mathematics (STEM) education: A Primer. Congressional Research Service. (Accessed on 29.05.2018), https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42642.pdf
 • Gürel, Z. (2002). Resim bölümü̈ öğrencilerinin fen bilimleri doğasını anlama biçimleri. İçinde: V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi., Ankara: ODTÜ.
 • Gürses, A., Doğar, Ç., & Yalçın, M. (2005). Bilimin doğası ve yükseköğrenim öğrencilerinin bilimin doğasına dair düşünceleri. Milli Eğitim Dergisi, 33(166), 68- 76.
 • Kızılcık, H.Ş., Temiz, B.K., Tan, M., & İngenç, Ş.K. (2007). Sözel bölümü öğretmen adaylarının fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının araştırılması. Eğitim ve Bilim, 32(146), 80-89.
 • Lederman, N. G. (2007). Nature of sciene: Past, present, and future. In: Abell, S. K. ve Lederman, N. G. (Eds.), Handbook of research on science education, (pp. 831-879). Mah¬wah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lederman, N. G., Abd-El-Khalıck, F., Bell, R. L., & Schwartz, R. S. (2002). Views of nature of science questionnaire (VNOS): Toward valid and meaningful assessment of learners’ conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39, 497–521.
 • Lederman, N.G. (1992). Students’ and teachers’ conceptions about the nature of science: A review of the research. Journal of Research in Science Teaching, 29, 331-359.
 • Lederman, N.G. (1999) Teachers' understanding of the nature of science and classroom practice: factors that facilitate or impede the relationship. Journal of Research in Science Teaching, 36(8), 916-929.
 • MEB (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi, (6–8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Mellado, V. (1998). Preservice teachers’ classroom practice and their conceptions of the nature of science. In: W. F. McComas (ed), The Nature of Science in Science Education: Rationales and Strategies, (1093-1110). Dordrecht: Kluwer Academic Publis¬hers.
 • Moss, D. M. (2001). Examining students’ conception of the nature of science. Internatio¬nal Journal of Science Education. 23(8), 771-790.
 • Murcia, K., & Schibeci, R. (1999). primary student teacher’ conceptions of the nature of science. International Journal of Science Education, 21(11), 1123–1140.
 • National Research Council [NRC] (1996). National science education standards. Washington, D.C.: National Academy Press.of Open, Distance and E-Learning. (Accessed on 29.05.2018), http://www.csun.edu/science/ref/curriculum/reforms/nses/nsescomplete.pdf
 • Özgelen, S. (2013). Bilimin doğası ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 711-736.
 • Thye, T. L., & Kwen, B. H. (2003). Assessing the nature of science views of Singapor pre¬service teachers. Paper presented at the annual conference of the New Zealand/Australian Association for Research in Education in Aucland.
 • Tufan, E. (2007). Müzik öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 99-105.
 • Yıldırım, B., & Türk, C. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının STEM eğitimine yönelik görüşleri: Uygulamalı bir çalışma. Trakya University Journal of Education Faculty, 8(2), 195-213.
 • Yıldırım, C. (2005). Bilimin öncülleri. TÜBİTAK popüler bilim kitapları. Ankara. Yenigün Matbaası.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8630-9353
Yazar: Cumhur TÜRK
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5374-4025
Yazar: Bekir YILDIRIM (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0002-6348-0115
Yazar: Mualla BOLAT

Orcid: 0000-0001-5794-3681
Yazar: Nazan OCAK İSKELELİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon471414, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {115 - 121}, doi = {10.18506/anemon.471414}, title = {Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri}, key = {cite}, author = {TÜRK, Cumhur and YILDIRIM, Bekir and BOLAT, Mualla and OCAK İSKELELİ, Nazan} }
APA TÜRK, C , YILDIRIM, B , BOLAT, M , OCAK İSKELELİ, N . (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (STEMES’18) , 115-121 . DOI: 10.18506/anemon.471414
MLA TÜRK, C , YILDIRIM, B , BOLAT, M , OCAK İSKELELİ, N . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 115-121 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39972/471414>
Chicago TÜRK, C , YILDIRIM, B , BOLAT, M , OCAK İSKELELİ, N . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 115-121
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri AU - Cumhur TÜRK , Bekir YILDIRIM , Mualla BOLAT , Nazan OCAK İSKELELİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.471414 DO - 10.18506/anemon.471414 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 121 VL - 6 IS - STEMES’18 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.471414 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.471414 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri %A Cumhur TÜRK , Bekir YILDIRIM , Mualla BOLAT , Nazan OCAK İSKELELİ %T Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N STEMES’18 %R doi: 10.18506/anemon.471414 %U 10.18506/anemon.471414
ISNAD TÜRK, Cumhur , YILDIRIM, Bekir , BOLAT, Mualla , OCAK İSKELELİ, Nazan . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / STEMES’18 (Aralık 2018): 115-121 . https://doi.org/10.18506/anemon.471414
AMA TÜRK C , YILDIRIM B , BOLAT M , OCAK İSKELELİ N . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 115-121.
Vancouver TÜRK C , YILDIRIM B , BOLAT M , OCAK İSKELELİ N . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 121-115.