Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 21 - 30 2019-03-20

Fen Bilimleri Dersinde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarından Portfolyo Kullanımının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Effects of Using Portfolio as an Alternative Assessment and Evaluation Approach on Students' Academic Achievement and Permanence of Learning in Science Course

Aslı SAYLAN [1] , Sinan YANAR [2] , Hasan KAYA [3]


Çalışmanın amacı, fen bilimlerinde portfolyo öğretim yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin başarıları ve öğrenmenin kalıcılığı üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desenin kullanıldığı araştırmada konular deney grubunda portfolyo öğretim yöntemiyle, kontrol grubunda sunuş, soru-cevap ve tartışma yöntemleriyle işlenmiştir. Çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Kayseri’deki bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 60 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan Işık ve Ses Akademik Başarı Testi’nin (ISABT) kullanıldığı çalışmada, öğrencilerin son test ve kalıcılık testi puanları ön test puanlarından anlamlı derecede yüksek bulunurken, son test ve kalıcılık testi puanları arasında fark bulunmamıştır. Ayrıca deney grubunun son test ve kalıcılık testi puanları kontrol grubundan anlamlı derecede yüksektir. Dolayısıyla, portfolyo yöntemi son test puanları üzerindeki büyük, kalıcılık testi puanları üzerinde ise orta düzeyde etkilidir.

The study aimed to investigate the effects of portfolio teaching method in science on 6th grade students' achievement and permanence of learning. Pre-test and post-test control group experimental design was used. While experimental group was taught through portfolio teaching; control group was taught through discussion, question-and-answer, and expository teaching. The study group consisted of 60 students attending a middle school in Kayseri during 2016-2017 academic year. In the study that Light and Sound Academic Achievement Test (LSAAT) prepared by researchers was used, both post-test and retention test scores was found significantly higher than pre-test scores whereas no significant difference was found between post-test and retention test scores. Additionally, experimental group’s post-test and retention test scores were significantly higher than control group. Accordingly, portfolio method had a large effect on post-test scores, and a moderate effect on retention test scores.

 • Akdeniz, A. R., Yıldız, İ. ve Yiğit, N. (2001). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin ışık konusundaki kavram yanılgıları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 72-78.
 • Alptekin, S. ve Yılmaz, A. (2007). Optik konusunun 9. sınıf müfredatına alınmasının öğrenci başarısına etkisi.
 • Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 157-165.
 • Anıl, Ö. ve Küçüközer, H. (2010). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin düzlem ayna konusundaki sahip oldukları ön bilgi ve kavram yanılgılarının belirlenmesi. Journal of Turkish Science Education, 7(3), 104-122.
 • Anselmo, C. (1998). Experiences students encounter with portfolio assessment: A qualitative inquiry. Unpublished doctoral dissertation, Gonzaga University, Washington, U.S.A.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., ve Bıçak, S. (2006). Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme öğretmen el kitabı. PegemA, Ankara.
 • Baki, A. ve Birgin, O. (2004). Alternatif değerlendirme aracı olarak bilgisayar destekli bireysel gelişim dosyası uygulanmasından yansımalar: Bir özel durum çalışması. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(3), 79-99.
 • Balaban, M. (2010). İlköğretimde fen ve teknoloji dersinde öğretmen, öğrenci, veli işbirliği ile portfolyo uygulaması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Barton, J. and Collins, A. (Eds.). (1997). Portfolio assessment: A handbook for educators. White Plains, NY: Dale Seymour Publications.
 • Başçiftçi, R. (2011). Portfolyonun fen ve teknoloji dersindeki öğrenci başarısı ve kalıcılığa etkisi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey, 311-316.
 • Birgin, O. (2008). Alternatif bir değerlendirme yöntemi olarak portfolyo değerlendirme uygulamasına ilişkin öğrenci görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-24.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler: öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Challis, M. (2001). Portfolios and assessment: Meeting the challenge. Medical Teacher, 23(5), 437-440.
 • Colin, P. and Viennot, L. (2001). Using two models in optics: Students' difficulties and suggestions for teaching. American Journal of Physics, 69(S1), 36-44.
 • Dutt-Doner, K. and Gilman, D. A. (1998). Students react to portfolio assessment. Contemporary Education, 69(3), 159-165.
 • Elango, S., Jutti, R. C., and Lee, L. K. (2005). Portfolio as a learning: Students’ perspective. Annals Academy of Medicine. 34(8), 511-514.
 • Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Gürel, H. (2013). İlköğretim 7. ve 8.sınıf fen ve teknoloji dersinde portfolyo uygulamasının öğrencilerin akademik başarı ve hatırlama düzeyine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Güven, E. ve Aydoğdu, M. (2009). Portfolyonun 6. sınıf fen ve teknoloji dersi vücudumuzdaki sistemler ünitesinde başarı ve kalıcılığa etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(2), 115-126.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. London: Allyn&Bacon. http://testleri.gen.tr/6-sinif-isik-ve-ses-testleri-coz.aspx (erişim tarihi: 01.03.2016).
 • http://www.vitaminegitim.com/ortaokul/ (erişim tarihi: 01.03.2016).
 • Jerkins, D. (1994). An eight-step plan for teaching responsibility. High School Educational Research Association, 67(5), 269-270.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kocakülah, A. ve Demirci, N., (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin görüntü ve düzlem aynada görüntü oluşumuna ilişkin kavramsal anlamaları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 141-146.
 • Kocakülah, A. ve Şardağ, M. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının görüntü oluşumu hakkındaki kavramsal anlamaları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 1- 14.
 • Koh, E. T. and Owen, W. L. (2012). Introduction to nutrition and health research. Springer Science & Business Media.
 • Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2002). Fen eğitiminde öğrencilerin gelişimini değerlendirmek için portfolyo kullanımı üzerine bir inceleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 167-176.
 • Kurt, M. (2008). Bireysel gelişim dosyasına dayalı değerlendirme uygulamalarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kutlu, Ö., Doğan, C. D. ve Karakaya, İ. (2008). Öğrenci başarısının belirlenmesi: Performansa ve portfolyaya dayalı durum belirleme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Lankes, A. M. D. (1995). Electronic portfolios: A new idea in assessment. ERIC Clearing House on Information and Technology Syracuse NY. ED 390377.
 • McMullan, M., Endacott, R., Gray, M. A., Jasper, M., Miller, C. M., Scholes, J., and Webb, C. (2003). Portfolios and assessment of competence: a review of the literature. Journal of Advanced Nursing, 41(3), 283-294.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2006). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıflar fen bilgisi dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Fen bilimleri dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara.
 • Mıhladız, G. (2007). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde portfolyo uygulamasının öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Öncü, H. (2009). Ölçme ve değerlendirmede yeni bir yaklaşım: Portfolyo değerlendirme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(1), 103-130.
 • Özsevgeç, T., Çepni, S. ve Bayri, N. (2007). Kalıcı kavramsal değişimde 5E modelinin etkililiği. EDU7, 2(4).
 • Öztürk, N. (2013). Altıncı sınıf fen ve teknoloji dersi ışık ve ses ünitesinde 5E öğrenme modeline dayalı etkinliklerin öğrenme ürünlerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Pallant, J. (2007). SPSS survival manual (3rd Ed.). McGrath Hill.
 • Petrie, A. and Watson P. F. (2006), Statistics for veterinary and animal science. Wiley-Blackwell Publications.
 • Sırkıntı, A. (2007). İlköğretimde öğretmenlerin matematik dersinde alternatif değerlendirme tekniği olan “ürün seçki dosyası (portfolyo)” hakkında görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Slater, T. F., Ryan, J. M. and Samson, S. L. (1997). Impact and dynamics of portfolio assessment and traditional assessment in a college physics course. Journal of Research in Science Teaching, 34(3), 255-271.
 • Sözbilir, M. (2010). Madde analizi ve test geliştirme. 25/06/2018 tarihinde http://olcmevedegerlendirme.wordpress.com/about/ adresinden alınmıştır.
 • Şen, İ. A. (2003). İlköğretim öğrencilerinin ışık, görme ve aynalar konusundaki kavram yanılgılarının ve öğrenme zorluklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 176-185.
 • Tekin, H. (2003). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (15.bs.). Ankara: Yargı Yayınları.
 • Temizyürek, K. (2003). Fen öğretimi ve uygulamaları (1.bs.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Turan, M. A. ve Sakız, G. (2014). Fen ve teknoloji dersinde portfolyo kullanımının öğrenci başarısı ve kalıcılığa etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 48-63.
 • Wolf, K. (1996). Developing an effective teaching portfolio. Educational Leadership, 53(6), 34-37.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5678-8050
Yazar: Aslı SAYLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5678-8050
Yazar: Sinan YANAR
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5678-8050
Yazar: Hasan KAYA
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon428865, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {21 - 30}, doi = {10.18506/anemon.428865}, title = {Fen Bilimleri Dersinde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarından Portfolyo Kullanımının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {SAYLAN, Aslı and YANAR, Sinan and KAYA, Hasan} }
APA SAYLAN, A , YANAR, S , KAYA, H . (2019). Fen Bilimleri Dersinde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarından Portfolyo Kullanımının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisinin Araştırılması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 21-30 . DOI: 10.18506/anemon.428865
MLA SAYLAN, A , YANAR, S , KAYA, H . "Fen Bilimleri Dersinde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarından Portfolyo Kullanımının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisinin Araştırılması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 21-30 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/43821/428865>
Chicago SAYLAN, A , YANAR, S , KAYA, H . "Fen Bilimleri Dersinde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarından Portfolyo Kullanımının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisinin Araştırılması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 21-30
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Dersinde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarından Portfolyo Kullanımının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisinin Araştırılması AU - Aslı SAYLAN , Sinan YANAR , Hasan KAYA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.428865 DO - 10.18506/anemon.428865 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 30 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.428865 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.428865 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fen Bilimleri Dersinde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarından Portfolyo Kullanımının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisinin Araştırılması %A Aslı SAYLAN , Sinan YANAR , Hasan KAYA %T Fen Bilimleri Dersinde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarından Portfolyo Kullanımının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisinin Araştırılması %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.428865 %U 10.18506/anemon.428865
ISNAD SAYLAN, Aslı , YANAR, Sinan , KAYA, Hasan . "Fen Bilimleri Dersinde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarından Portfolyo Kullanımının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisinin Araştırılması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 2 (Mart 2019): 21-30 . https://doi.org/10.18506/anemon.428865
AMA SAYLAN A , YANAR S , KAYA H . Fen Bilimleri Dersinde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarından Portfolyo Kullanımının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisinin Araştırılması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 21-30.
Vancouver SAYLAN A , YANAR S , KAYA H . Fen Bilimleri Dersinde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarından Portfolyo Kullanımının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisinin Araştırılması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 30-21.