Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 275 - 291 2019-03-20

Pozitif Psikolojik Sermayenin Yenilikçi Davranış Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
The Influence of Positive Psychological Capital on Innovative Behavior: A Research in the Banking Sector

Edip ÖRÜCÜ [1] , Binnaz ÇİNAR [2]


Bu çalışmanın temel amacı, bankacılık sektöründe görev alan çalışanların pozitif psikolojik sermaye (özyeterlilik, umut, psikolojik dayanıklılık ve iyimserlik) düzeylerinin yenilikçi davranışları üzerinde etkilerinin olup olmadığının incelenmesidir. Bu amaca ulaşmak için, veriler Balıkesir'in Bandırma ilçesinde görev alan banka çalışanlarından kolayda örnekleme ve anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. 125 anket dikkate alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucu regresyon analizinde, pozitif psikolojik sermaye alt boyutlarından psikolojik dayanıklılığın yenilikçi davranışı anlamlı bir şekilde etkilediği saptanmıştır. Bununla birlikte, pozitif psikolojik sermaye alt boyutları özyeterlilik, umut ve iyimserlik düzeylerinin yenilikçi davranış üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir.  

The main purpose of this study is to examine whether the employees in the banking sector have positive psychological capital (self-efficacy, hope, psychological resilience and optimism) levels on their innovative behaviors. In order to achieve this aim, data were collected from the bank employees in the Bandırma district of Balıkesir by using sampling and survey method. A total of 125 questionnaires were analyzed. In the regression analysis, found that psychological resilience from the subscales of positive psychological capital has positive affect on the innovative behavior. In addition, positive psychological capital subscales self-efficacy, hope and optimism has not affect on innovative behavior.

 • Abbas, M., & Raja, U. (2015). Impat of Psychological Capital on Innovative Performance and Job Stress. Canadian Journal of Administrative Sciences, 32, 128-135.
 • Akçay, V. H. (2012). Pozitif İş Sermayenin İş Tatmini ile İlişkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 123-140.
 • Akkoç, İ., Turunç, Ö., & Çalışkan, A. (2011). Gelişim Kültürü ve Lider Desteğinin Yenilikçi Davranış ve İş Performansına Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Aracılık Rolü. The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 13(4), 83-114.
 • Akman, Y., & Korkut, F. (1993). Umut Ölçeği Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 193-202.
 • Altunışık R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. & Yıldırım E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya, Sakarya Yayıncılık.
 • Avey, J. B., & Nimnicht, J. L. (2010). Two Field Studies Examining the Association Between Positive Psychological Capital and Employee Performance. Leadership & Organization Development Journal, 31(5), 384-401.
 • Avey, J. B., Luthans, F., & Youssef, C. M. (2009). The Additive Value of Positive Psychological Capital in Predicting Work Attitudes and Behaviors. Journal of Managrment, 36(2), 430-452.
 • Avey, J. B., Reichard, R. J., Luthans, F., & Mhatre, K. H. (2011). Meta-Analysis of the Impact of Positive Psychological Capital on Employee Attitudes, Behaviors, and Performance, Published in Human Resource Development Quartely, 22(2), 127-152.
 • Avolio, B. J., & Luthans, F. (2006). The High Impact Leader: Moments Matter in Accelerating Authentic Leadeship Development. New York: Mcgraw-Hill.
 • Aydoğan, E., & Kara, A. U. (2015). Pozitif Psikolojik Sermaye ile Bireysel Performans İlişkisi: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği Örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 50(1), 68-91.
 • Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
 • Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action. Washington: Prentice Hall.
 • Basım, H. N., Korkmazyürek, H., & Tokat, A. O. (2008). Çalışanların Özyeterlilik Algılamasının Yenilikçilik ve Risk Alma Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 121-130.
 • Beğenirbaş, M., & Turgut, E. (2016). Psikolojik sermayenin Çalışanların Yenilikçi Davranışlarına ve Performanslarına Etkileri: Savunma Sektöründe Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 57-93.
 • Carmeli, A., Meitar, R., & Weisberg, J. (2006). Self-Leadership Skills and Abilities. International Journal of Management Power, 27(1), 75-90.
 • Chou, C. Y., Huang, C. H., & Lin, T. A. (2018). Organizational İntellectual Capital And İts Relation To Frontline Service Employee İnnovative Behavior: Consumer Value Co‑Creation Behavior As A Moderator. Service Business. 12(4), 663-684.
 • Clercq, D. D., Dimov, D., & Belausteguigoitia, I. (2016). Perceptions of Adverse Work Conditions and Innovative Behavior: The Buffering Roles of Relational Resources. Entrepreneurship Theory and Practice, 40(3), 515-542.
 • Çalışkan, A., Akkoç, İ., & Turunç, Ö. (2011). Örgütsel Performansın Artırılmasında Motivasyonel Davranışların Rolü: Yenilikçilik ve Girişimciliğin Aracılık Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 363-401.
 • Çelik, M. (2012). Konaklama İşletmelerinde Algılanan Örgütsel Adaletin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Kariyer Memnuniyetinin Aracılık Etkisi. "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14(2), 101-122.
 • Çetin, F., & Basım, H. N. (2012). Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek. Amme İdaresi Dergisi, 45(1), 121-137.
 • Damanpour, F., & Evan, W. M. (1984). Organizational Innovation and Performance: The Problem of "Organizational Lag. Administrative Science Quarterly, 29(3), 392-409.
 • Dess, G. G., & Lumpkin, G. T. (2005). The Role of Entrepreneurial Orientation in Stimulating Effective Corporate Entrepreneurship. Academy of Management Perspectives, 19(1), 147-156.
 • Drucker, P. (1985). The Discipline of the Innovator. Harvard Business Review, 63(3), 67-72.
 • Engelen, A., Weinekötter, L., Saeed, S., & Enke, S. (2018). The Effect Of Corporate Support Programs On Employees’ Innovative Behavior: A Cross-Cultural Study. Journal Prod. Innovation Management, 35(2), 230-253.
 • Erdem, B., Gökdeniz, A., & Met, Ö. (2011). Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya'da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2), 77-112.
 • Erkmen, T., & Esen, E. (2013). Psikolojik Sermaye Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Öneri Dergisi, 10(39), 23-30.
 • Erkuş, A. & Afacan Fındıklı, M. (2013), Psikolojik Sermayenin İş Tatmini, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(2), 302-318.
 • Ertürk, A. (2012). Linking Psychological Empowerment to Innovation Capability: Investigating the. International Journal of Business and Social Science, 14(3), 153-165.
 • Frank J. (1968). The Role of Hopein Psychotherapy, International Journal of Psychiatry. 5(5), 383-395.
 • Grobler, A., & Joubert, Y. T. (2018). Psychological Capital: Convertgent and Discriminant Validity of a Reconfigured Measure, South African Journal of Economic and Management Sciences 21(1), 1-14.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Harms, P. D., & Luthans, F. (2012). Measuring Implicit Psychological Constructs in Organizational Behavior: An Example Using Psychological Capital. Journal of Organizational Behaviour, 33(4), 589-594.
 • Hayton, J. C., & Kelley, D. J. (2006). A Competency-Based Framework for Promoting Corporate Entrepreneurship. Human Resource Management, 45(3), 407-427.
 • Hur, W. M., Rhee, S. Y., & Ahn, K. H. (2016). Positive Pysychological Capital and Emotional Labor in Korea: The Job Demands-Resources Approach. The International Journal of Human Resource Management, 27(5), 477-500.
 • Hrnjic, A., Velic, A. P., Djidelija, I., & Jahic, H. (2018). Innovatıve Behavıor And Employee Job Satısfactıon In Telecommunıcatıons Sector. Economic Review Journal Of Economics And Business, 16(1), 19-30.
 • Jafri, H. (2012). Psychological Capital and Innovative Behaviour: An Empirical Study on Apparel Fashion Industry, The Journal Contemporary, 6(1), 42-52.
 • Jung, H. S., & Yoon, H. H. (2015). The Impact of Employees Positive Psychological Capital on Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behaviors in the Hotal. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(6), 1135-1156.
 • Jensen, S. M., & Luthans, F. (2006). Relationship Between Entrepreneurs' Psychological Capital and their Authentic Leadership. Journal of Managerial Issues, 18(2), 254-273.
 • Kanter, R. M. (1988). When a Thousand Flowers Bloom: Structural, Collective, and Social Conditions for Innovation in Organization. Research in Organizational Behaviour, 10, 169-211.
 • Karacaoğlu, K., & İnce, F. (2013). Pozitif Örgütsel Davranışın Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkileri: Kayseri İlindeki İmaalt Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 181-202.
 • Karadal, H., & Özsungur, F. (2017). Hizmet İnovasyon Davranışı ile Psikolojik Sermaye ve Etik Liderlik İlişkisinin İncelenmesi: Adana Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, 663-672.
 • Keleş, H. N. (2011). Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, Bileşenleri ve Örgüt Yönetimine Etkileri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 343-350.
 • Kim, T., Karatepe, O. M., & Lee, G. (2017). Psychologica Contract Breach and Service Innovation Behavior: Psychological Capital as a Mediator. Service Business, 12(2), 305-329.
 • Kızanlıklı, M., & Çöp, S. (2017). Otel İşletmesi Çalışanlarında Pozitif Psikolojik Sermaye ile İş Performansı Algısı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 268-287.
 • Lewis, S. (2011). Positive Psychology at Work: How Positive Leadership and Appreciative Inquiry Create Inspiring Organizations. United Kingdom: Wiley-Blackwell.
 • Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (2001). Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle. Journal Of Business Venturing, 16(5), 429-451.
 • Luthans, F. (2002a). Positive Organizational behavior: Developing and Managing Psychological Strengths. Academy of Management Perspectives, 16(1), 57-72.
 • Luthans, F. (2002b). The Need for and Meaning of Positive Organizational behavior. Journal of Organizational Behaviour, 23, 695-706.
 • Luthans, F. (2010). Organizational Behaviour: An Evidence-Based Approach. New York: McGraw -Hill.
 • Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., & Peterson, S. J. (2010). The Development and Resulting Performance Impact of Positive Psycholohgical Capital. Human Resource Development Quarterly, 21(1), 41-67.
 • Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Job Satisfaction. Personnel Psychology, 60(3), 541-572.
 • Luthans, F., Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Weixing, L. (2005). The Psychological Capital of Chinese Workers: Exploring the Relationship with Performance. Management and Organization Rwview, 1(2), 249-271.
 • Luthans, F., Norman, S. M., Avolio, B. J., & Avey, J. B. (2008). The Mediating Role of Psychological Capital in The Supportive Organizational Climate-Employee Performance Relationship. Journal of Organizational Behavior, 29, 219-238.
 • Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2006). Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge. New York: Oxford University Press.
 • Luthans, F., & Youssef, C. M. (2004). Human, Social, and Now Positive Psychological Capital Management: Investing in People for Competittive Advantage. Management Department Faculty Publications, 33(2), 143-160.
 • Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work. Child Development, 71(3), 543-562.
 • Maddi, S. R. (2006). The Journal Of Positive Psychology: Dedicated to Furthering Research and Promoting Good Practise. Building and Integrated Positive Psychology, 1(4), 226-229.
 • Masten, A. S. (2001). Ordinary Magic: Resilience Processes in Development. American Psychologist, 56(3), 227-238.
 • Ocak, M., Güler, M., & Basım, N. (2016). Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Tutumları Üzerine Etkisi: Bosnalı Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 113-130.
 • Özkan, G. V. (2017). Çalışanların özyeterlilik Düzeyinin Yaratıcı ve Yenilikçi İş Davranışlarına Etkisi: Farklı Sektörlerde Faaliyet Gösteren Örgütler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Journal of Yasar University, 12(47), 181-191.
 • Rego, P. Lopes, M. P., & Nascimento, J. L. (2016). Authentic Leadership and Organizational Commitment: The Mediating Role of Positive Psychological Capital. Journal of Industrial Engineering and Management, 9(1), 129-151.
 • Robbins, S. P. (2001). Organizational Behaviour. New Jersey: Prentice Hall.
 • Sanders, K., Moorkamp, M., Torka, N., Groenveld, S., & Groeneveld, C. (2010). How to Support Innovative behaviour? The Role Of LMX and Satisfaction With HrR Practices. Technology and Investment, 1, 59-68.
 • Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Workplace. Academy of Management Journal, 37(3), 580-607.
 • Schuckert, M., Kim, T. T., Paek, S., & Lee, G. (2017), Motivate to Innovate How Authentic and Transformational Leaders Influence Employees’ Psychological Capital and Service İnnovation Behavior. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(2), 776-796.
 • Seligman, M. E. (1998). Learned Optimisim. New York: Pocket Books.
 • Seligman, M. E. (2002). Authentic Happiness. New York: Free Press.
 • Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: an Introduction. Republished with permission from the American Psychologist, 55(1), 5-14.
 • Melhem, S. M., Zeffane, A., & Albaity, M. (2018). Determinants Of Employees’ İnnovative Behavior. International Journal Of Contemporary Hospitality Management, 30(3), 1601-1620.
 • Stajkovic, A. D., & Luthans, F. (1998). Social Cognitive Theory and Self-Efficacy: Goin Beyond Traditional Motivational and Behavioral Approaches. Organizational Dynamics, 26(4), 62-74.
 • Sweetman, D., Luthans, F., Avey, J. B., & Luthans, B. C. (2011). Relationship between Positive Psychological Capital and Creative Performance. Canadian Journal of Adminstrative Sciences, 28(1), 4-13.
 • Turkmenoglu, M. A. (2018). Hope and Patience as Coping of Food Managers in the Face of Challanges: The Turkish Case. Int. J. Work Organisations and Emotion, 9(3), 209-223.
 • Turgut, E., & Beğenirbaş, M. (2013). Çalışanların Yenilikçi Davranışları Üzerinde Sosyal Sermaye ve Yenilikçi İklimin Rolü: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. KHO Bilim Dergisi, 23(2), 101-124.
 • Unsworth, K. L., Brown, H., & McGuire, L. (2000). Employee Innovation: The Roles of Idea Generation and Idea Implementation. In the Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology. New Oeleans.
 • West, M., & Farr, J. (1989). Innovation at Work: Psychological perspectives. Social Behavior, 4(1), 15-30.
 • Whelan, E., Parise, S., Valk, J. D., & Aalbers, R. (2011). Creating Employee Networks that Deliver Open Innovation. Management Review, 53(1), 36-45.
 • Woodman, R. W., Sawyer, J. E., & Griffin, R. W. (1993). Toward a Theory of Organizational Creativity. Academy of Management Review, 18(2), 293-321.
 • Wu, C. H., Parker, S. K., & Jong, J. P. (2014). Need for Cognition as an Antecedent of Individual Innovation Behavior. Journal of Management, 40(6), 1511-1534.
 • Yeşil, S., Yetiş, E., & Tellli, S. (2016). Psikolojik Sermaye ve Çalışanlar Üzerinde Etkisi: Banka Sektöründe Bir Alan Çalışması. International Journal of Academic Value Studies, 2(2), 25-40.
 • Yıldız, H., & Örücü, E. (2016). Sağlık Sektörü Çalışanlarının Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 269-285.
 • Yuan, F., & Woddman, R. W. (2010). Innovative Behavior in the Workplace: The Role of Performance and Image Outcome Expectations. Academy of Management Journal, 53(2), 323-342.
 • Zhou, J. (2003). When the Presence of Creative Coworkers is Related to Creativity: Role of Supervisor Close Monitoning, Developmental Feedcabk, and Creative Personality. Journal of Applied Psychology, 88(3), 413-422.
 • Ziyae, B., Mobaraki, M. H., & Saeediyoun, M. (2015). The Effect of Pyschological Capital on Innovation in Information Technology. Journal of Global Entrepreneurshşp Research, 5(8), 1-12.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3301-7496
Yazar: Edip ÖRÜCÜ
Kurum: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0323-9864
Yazar: Binnaz ÇİNAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon454180, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {275 - 291}, doi = {10.18506/anemon.454180}, title = {Pozitif Psikolojik Sermayenin Yenilikçi Davranış Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {ÖRÜCÜ, Edip and ÇİNAR, Binnaz} }
APA ÖRÜCÜ, E , ÇİNAR, B . (2019). Pozitif Psikolojik Sermayenin Yenilikçi Davranış Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 275-291 . DOI: 10.18506/anemon.454180
MLA ÖRÜCÜ, E , ÇİNAR, B . "Pozitif Psikolojik Sermayenin Yenilikçi Davranış Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 275-291 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/43821/454180>
Chicago ÖRÜCÜ, E , ÇİNAR, B . "Pozitif Psikolojik Sermayenin Yenilikçi Davranış Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 275-291
RIS TY - JOUR T1 - Pozitif Psikolojik Sermayenin Yenilikçi Davranış Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma AU - Edip ÖRÜCÜ , Binnaz ÇİNAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.454180 DO - 10.18506/anemon.454180 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 275 EP - 291 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.454180 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.454180 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Pozitif Psikolojik Sermayenin Yenilikçi Davranış Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma %A Edip ÖRÜCÜ , Binnaz ÇİNAR %T Pozitif Psikolojik Sermayenin Yenilikçi Davranış Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.454180 %U 10.18506/anemon.454180
ISNAD ÖRÜCÜ, Edip , ÇİNAR, Binnaz . "Pozitif Psikolojik Sermayenin Yenilikçi Davranış Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 2 (Mart 2019): 275-291 . https://doi.org/10.18506/anemon.454180
AMA ÖRÜCÜ E , ÇİNAR B . Pozitif Psikolojik Sermayenin Yenilikçi Davranış Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 275-291.
Vancouver ÖRÜCÜ E , ÇİNAR B . Pozitif Psikolojik Sermayenin Yenilikçi Davranış Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 291-275.