Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 197 - 203 2019-03-20

Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarısına ve Tutumuna Etkisi
The Effect of Differentiated Instruction on Mathematical Attitudes and Achievements of Third Grade Primary School Learners

Onur EKİNCİ [1] , Ayten Pınar BAL [2]


Bu araştırmanın amacı, farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki başarılarına ve tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel modele göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Adana ili Ceyhan ilçesinin alt sosyo-ekonomik düzeyinde bulunan bir devlet ilkokulunun üçüncü sınıf öğrencileri oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, “matematik başarı testi” ve “matematik tutum ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin deney öncesi ve sonrasındaki test puanlarını karşılaştırmak amacıyla bağımsız grupla t testi Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen verilere göre, başarı testi son test ve kalıcılık puanları açısından deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Ancak deney grubundaki öğrencilerle, kontrol grubundaki öğrencilerin deney öncesi, sonrası ve kalıcılık tutum puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

This study has been carried out in order to define the effects of differentiated instruction method on the mathematical attitudes and achievements of primary school third grade learners. . It is designed on semi-experimental model with pretest and posttest control group. The population of the study consists of 3rd grade public primary school students educating at low socio-economic level in Ceyhan county of Adana province. The data has been collected by using “Mathematics Achievement Test” and “Mathematics Attitude Scale”. In order to compare the test scores of the students before and after the experiment, an independent group t-test was used. According to the data obtained at the end of the study, a statistically significant difference was found in favor of the experimental group in terms of achievement test posttest and retention scores. However, it was concluded that there was no significant difference between the students in the experimental group and the students before and after the experime.

 • Abbati, D. G. (2012). Differentiated ınstruction: understanding the personal factors and organizational conditions that facilitate differentiated instruction in elementary mathematics classrooms. Unpublished Doctoral Disertations, University Of California, Berkeley. (UMI No.3526480).
 • Açıkgöz, Ü, K. (2003). Aktif öğrenme (4. bs.). İzmir: Eğitim dünyası yayınları.
 • Arıkan, E. E., & Ünal, H. (2013). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem kurma becerilerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 305-325,
 • Arseven, A. (2010). Gerçekçi matematik öğretiminin bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Aydın, G. N. (2014). Gerçekçi matematik eğitiminin ilkokul 3. Sınıf öğrencilerine kesirlerin öğretiminde başarıya kalıcılığa ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Baykul, Y. (1990). İlkokul beşinci sınıftan lise ve dengi okulların son sınıflarına kadar matematik ve fen derslerine karşı tutumda görülen değişmeler ve öğrenci yerleştirme sınavındaki başarı ve ilişkili olduğu düşünülen bazı faktörler. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Beler, Y. ve Avcı, S. (2011). Öğretimin farklılaştırılmasında etkili bir strateji: katlı öğretim. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 109-126.
 • Boerger, M. V. (2005). Differentiated instruction in the middle school math classroom: A case study. Yüksek lisan tezi, Pacific Lutheran University.
 • Bosier, C. S. (2007). The effects of teacher perception of differentiated mathematical ınstruction on student achievement. Unpublished Doctoral Disertations, University Of Capella, Minneapolis, Canada. (UMI No. 3284053)
 • Chamberlin, M. ve Powers, R. (2010). The promise of differentiated instruction for enhancing the mathematical understandings of college students. Teaching Mathematics And Its Applications, 29, 113-139.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Research methods design and analysis. (Çev. Ed. A. Aypay) Araştırma yöntemleri desen ve analiz, Ankara: Anı Yayın.].
 • Christensen, S., M. (2007). Differentiated instruction and motivation with highly capable primary students: Case studies within two math units. Unpublished Master’s Thesis, University Of Pacific Lutheran, Washington. (UMI=1447832).
 • Demir, S. (2016) Katlı öğretim yönteminin öğrencilerin akademik başarı puanları, öğrenme yaklaşımları ve öğrenmenin kalıcılığı üzerindeki etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1589-1602.
 • Demirel, Ö. (2006). Eğitimde program geliştirme (10 bs.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ericson, C. (2010). Differentiated instruction: Applying the work of C. A. Tomlinson in the primary literacy classroom. Unpublished Master’s Thesis, University Of Victoria, British Columbia.
 • Eskici, M. (2008). Öğrencilerin öğrenme stilleri ile akademik başarılarıve cinsiyetleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Good, M. E. (2006). Differentiated instruction: Principles and techniques for the elementary grades. Unpublished master’s thesis, University of California, California.
 • Gregory, G. H. ve Chapman, C. (2002). Differentiated instructional strategies: One size doesn’t fit all. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Hall, T., Strangman, N., ve Meyer, A. (2003). Differentiated instruction and implications for UDL implementation. Wakefield, MA: National Center on Accessing the General Curriculum. Retrieved August 20, 2006 from http://www.cast.org/publications/ncac/ncac_diffinstructudl.html
 • Karaduman, G. (2012). İlköğretim 5. sınıf üstün yetenekli öğrenciler için farklılaştırılmış geometri öğretiminin yaratıcı düşünme, uzamsal yetenek düzeyi ve erişiye etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi ( 9. bs.). Ankara: Nobel Dağıtım.
 • Karataş, D.Y. (2013). Farklılaştırılmış matematik öğretiminin üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerde erişiye, yaratıcılığa, tutuma ve akademik benliğe etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Kart, C. (2002). Matematik eğitimi ve öğretimi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 27, 291.
 • Kök, B. (2012). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerde farklılaştırılmış geometri öğretiminin yaratıcılığa, uzamsal yeteneğe ve başarıya etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
 • Lawrence-Brown, D. (2004). Differentiated instruction: Inclusive strategies for standards-based learning. American Secondary Education, 32 (3), 34-62.
 • Levy, H. M. (2008). Meeting The Needs Of All Students Through Differentiated Instruction: Helping Every Child Reach And Exceed Standards. The Clearing House, 81(4), 161-164.
 • Luster, R. (2008). A quantitative study investigating the effects of whole-class and differentiated instruction on student achievement. Yayınlanmamış doktora tezi. Walden University. ( UMI No: 3320691).
 • Millikan, S. D. (2012). Teachers’ perceptions of theuse of differentiated ınstruction on student achievement in mathematics. Unpublished Doctoral Disertations, University Of Walden, Minneapolis, Canada.
 • Özyaprak, M. (2012). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere yönelik farklılaştırılmış matematik öğretiminin erişi, tutum ve yaratıcılığa etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Richards, M. R. E. ve Omdal, S. N. (2007). Effects Of Tiered İnstruction On Academic Performance İn A Secondary Science Course. Journal Of Advanced Academics, 18(3), 424-456.
 • Senemoğlu, N. (2002). Gelişim, öğrenme ve öğretim (1. bs.). Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Sondergeld, T. A. ve Schultz, R. A. (2008). Science, Standards, And Differentiation: It Really Can Be Fun! Gifted Child Today, 31(1), 34-40.
 • Springer, R., Pugalee, D. ve Algozzine, B.(2007). Improving mathematics skills of high school students. The Clearing House, (81)37-43
 • Stager, A. (2007). Differentiated instructiın in mathematics. Unpublished Master Thesis, University Of Caldwell College, New Jersey. (UMI No. 1443733)
 • Şaldırdak, B. (2012). Farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının matematik başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Tomlinson, C. A. (1999). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. USA, Alexandria, VA: Association For Supervision And Cirriculum Development.
 • Tomlinson, C. A. (1999). Educational leadership. Personalized Learning, 57(1), 12-16.
 • Tomlinson, C. A. (2000). Differentiation of instruction in the elementary grades. clearing house on elementary and early childhood education. Digest, E. August 2000. Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education, http://education.ky.gov/educational/diff/Documents/tomlin00.pdf
 • Topan, B. (2013). Matematik öğretiminde öğrenci merkezli yöntemlerin akademik başarı ve derse yönelik tutum üzerindeki etkililiği: Bir meta-analiz çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Uygun, N., ve Tertemiz, N.I (2014). Matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin derse ilişkin tutum, başarı ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 39(174) , 75-90.
 • Yabaş D. ve Altun, S. (2009). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin özyeterlik algıları, bilişüstü becerileri ve akademi başarılarına etkisinin incelenmesi.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 201-214.
 • Yabaş, D. (2008). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin özyeterlik algıları, bilişüstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2694-9655
Yazar: Onur EKİNCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1695-9876
Yazar: Ayten Pınar BAL
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon462714, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {197 - 203}, doi = {10.18506/anemon.462714}, title = {Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarısına ve Tutumuna Etkisi}, key = {cite}, author = {EKİNCİ, Onur and BAL, Ayten Pınar} }
APA EKİNCİ, O , BAL, A . (2019). Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarısına ve Tutumuna Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 197-203 . DOI: 10.18506/anemon.462714
MLA EKİNCİ, O , BAL, A . "Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarısına ve Tutumuna Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 197-203 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/43821/462714>
Chicago EKİNCİ, O , BAL, A . "Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarısına ve Tutumuna Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 197-203
RIS TY - JOUR T1 - Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarısına ve Tutumuna Etkisi AU - Onur EKİNCİ , Ayten Pınar BAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.462714 DO - 10.18506/anemon.462714 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 203 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.462714 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.462714 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarısına ve Tutumuna Etkisi %A Onur EKİNCİ , Ayten Pınar BAL %T Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarısına ve Tutumuna Etkisi %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.462714 %U 10.18506/anemon.462714
ISNAD EKİNCİ, Onur , BAL, Ayten Pınar . "Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarısına ve Tutumuna Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 2 (Mart 2019): 197-203 . https://doi.org/10.18506/anemon.462714
AMA EKİNCİ O , BAL A . Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarısına ve Tutumuna Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 197-203.
Vancouver EKİNCİ O , BAL A . Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarısına ve Tutumuna Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 203-197.