Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 4, Sayfalar 149 - 159 2019-08-27

The Effect of Scenario-Based Learning Method on Students' MathSelf-Efficacy, Math Attitude and Anxiety
Senaryo Tabanlı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Öz Yeterlik Algısı, Tutum ve Kaygılarına Etkisi

Selin ÇENBERCİ [1] , Hasan Yasin TOL [2]


The purpose of this study is to examine the effects of Scenario based learning methodon students' math attitude and anxiety, math self-efficacy perception. The study was conducted with quasi-experimental design model of quantitative research methods. The sample of the study consisted of 45 the nineth grade students are studying in a public school in the 2016-2017 academic year. The data of the study were collected by “Attitude Scale towards Math”, “Self-efficacy Perception Scale against Math” and “Math Anxiety Assessment Scale”. Parametrical tests were applied to the data determined to be normal distribution. As a result of the study, it was seen that Scenario based learning method revealed a significant difference between the self-efficacy perception and the pre-test and post-test scores of the experimental group students. In addition to this it was concluded that Scenario based learning did not affect students' attitude towards math and their math anxiety.
Bu araştırmanın amacı, matematik derslerindesenaryo tabanlı öğrenme yöntemi kullanımının öğrencilerin tutumuna, öz yeterlik algısına ve matematik kaygısına olan etkisinin incelenmesidir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel desen modeli ile yapılmıştır. Çalışma grubunu 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında bir devlet okulunda öğrenim görmekte olan 45 dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği”, “Matematiğe Karşı Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” ve “Matematik Kaygısı Değerlendirme Ölçeği” ile toplanmıştır. Normal dağılım gösterdiği belirlenen verilere parametrik testler uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda senaryo tabanlı öğrenme yönteminin deney grubu öğrencilerinin öz yeterlik algısı ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık ortaya çıkardığı görülmüştür. Buna ilave olarak senaryo tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin matematiğe yönelik tutumuna ve matematik kaygılarına etki etmediği sonucuna ulaşılmıştır.
 • Açıkgöz, K. (2007). Aktif öğrenme. (Dokuzuncu Baskı). Biliş Yayınları. İzmir.
 • Akın A., Kurbanoğlu N.İ., Takunyacı M. (2011). Revize Edilmiş Matematik Kaygısı Değerlendirme Ölçeği: Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 5(1), 163-180.
 • Albayrak Ö. (2011). Matematik tarihiyle işlenmiş olan derslerin matematik öz yeterlik algısına ve matematik başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Bakaç E. (2014). Senaryo tabanlı öğretim yönteminin matematik dersindeki öğrenci başarısına etkisi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama Cilt (Vol): 5 Sayı (No): 9 Bahar (Spring) 2014, 3-17.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi (Genişletilmiş 4. Basım). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.
 • Burton, D.M. (2017). Matematik tarihi giriş. Nobel Yaşam Yayınları. (Yedinci Basımdan Çeviri). Çeviri Editörü: Prof. Dr. Soner DURMUŞ.
 • Büyüköztürk, Ş.,Kılıç Çakmak, E., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş., Demirel F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (15.Baskı). Pegem Akademi. Ankara.
 • Cajori, F. (2014). Matematik tarihi. Odtü Yayıncılık. Ankara. Çeviri: Deniz İlalan.
 • Creswell, J.W. (2016).Araştırma Deseni Nitel Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. Çeviri Editörü: Selçuk Beşir DEMİR. Eğiten Kitap Yayınları.
 • Çakır U. (2017). Senaryo tabanlı eğitimin ortaokul öğrencilerinin afetlere ilişkin bilgi ve tutum düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Çelik, H. C., Bindak, R. (2005). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, 427–436.
 • Dönmez, (2002). Matematiğin öyküsü ve serüveni. Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul.
 • Ergin, Ö., Pekmez, E. Ş. ve Öngel E. S. (2005). Kuramdan uygulamaya deney yoluyla fen öğretimi. Dinozor Kitabevi, İzmir, 2008.
 • Filiz, A., Özsoy, N. ve Koçak, Z. F. (2005). Bilgisayar Destekli Trigonometri Öğretimi. Akademik Bilişim Konferansı. Gaziantep Üniversitesi.
 • Göker, L. (1997). Matematik tarihi ve Türk İslam matematikçilerinin yeri. (1.Baskı). MEB Yayınları, İstanbul.
 • Hannula, M. (2005). Affect in mathematical thinking and learning. The Future of Mathematics Education and Mathematics Learning. BIFEB Strobl. Austria, August.
 • Karadağ, N. (2004).Gölgelerin gücü ve Thales. Bilim ve Teknik Dergisi. Tübitak Yayınları.
 • Karakuş, F. (2009). Matematik Tarihinin Matematik Öğretiminde Kullanılması: Karekök Hesaplamada Babil Metodu. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1). 195-206.
 • Köroğlu, H., Yeşildere S. (2002), İlköğretim ikinci kademede matematik konularının öğretiminde oyunlar ve senaryolar, V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ: Ankara.
 • Lit, C.K., Siu, M.K., & Wong, N.Y. (2001). The Use of History in the Teaching of Mathematics: Theory, Practice, and Evaluation of Effectiveness. Education Journal Education Journal The Chinese of Hong Kong, 17-31.
 • Marshall, G. L. (2000). Using history of mathematics to improve secondary students’ attitudes toward mathematics. (Doctoral Dissertation). Illinois State University, USA.
 • MEB, (2018). Ortaöğretim matematik dersi (9,10,11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Nasibov, F., Kaçar, A. (2005). Matematik ve Matematik Eğitimi Üzerine. Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt 13, No 2 , 339-346. Plake, B. S.,& Parker, C. S. (1982).The development and validation of a revised version of the Mathematics Anxiety Rating Scale. Educational and Psychological Measurement, 42, 551-557.
 • Senemoğlu, N. (2018). Gelişim öğrenme ve öğretim. (25. Baskı). Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Sullivan, K. M. (2000). Pre-service secondary mathematic teachers’ attitudes about the history of mathematics. Unpublished master’s thesis, Nevada University, Londra. Şentürk, H.S. (1989). Pisagor teoreminin ilginç öyküsü. Bilim ve Teknik Dergisi. Tübitak Yayınları.
 • Taneri A. (2017).Sosyal bilgiler eğitiminde senaryo tabanlı örnek olay yönteminin üretim ve tüketim bilincinin kazandırılmasına etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Temur, D. (2018). Senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımının ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin dört işlem problemleri çözme ve kurma becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kocaeli.
 • Tez, Z. (2011). Matematiğin kültürel tarihi. Doruk Yayımcılık, İstanbul.
 • Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği programının matematiğe karşı özyeterlik algısına etkisi. Journal of Qafqaz University, 8(1).
 • Waterman, M. A., 1998. Investigative Case Study Approach for Biology Learning, Bioscene, 4, 24, 1.
 • Veznedaroğlu, M. (2005). Senaryo temelli öğrenmenin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve öz yeterlik algısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4025-7823
Yazar: Selin ÇENBERCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3047-0268
Yazar: Hasan Yasin TOL
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon523065, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {149 - 159}, doi = {10.18506/anemon.523065}, title = {Senaryo Tabanlı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Öz Yeterlik Algısı, Tutum ve Kaygılarına Etkisi}, key = {cite}, author = {ÇENBERCİ, Selin and TOL, Hasan Yasin} }
APA ÇENBERCİ, S , TOL, H . (2019). Senaryo Tabanlı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Öz Yeterlik Algısı, Tutum ve Kaygılarına Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (4) , 149-159 . DOI: 10.18506/anemon.523065
MLA ÇENBERCİ, S , TOL, H . "Senaryo Tabanlı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Öz Yeterlik Algısı, Tutum ve Kaygılarına Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 149-159 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/48060/523065>
Chicago ÇENBERCİ, S , TOL, H . "Senaryo Tabanlı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Öz Yeterlik Algısı, Tutum ve Kaygılarına Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 149-159
RIS TY - JOUR T1 - Senaryo Tabanlı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Öz Yeterlik Algısı, Tutum ve Kaygılarına Etkisi AU - Selin ÇENBERCİ , Hasan Yasin TOL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.523065 DO - 10.18506/anemon.523065 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 159 VL - 7 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.523065 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.523065 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Senaryo Tabanlı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Öz Yeterlik Algısı, Tutum ve Kaygılarına Etkisi %A Selin ÇENBERCİ , Hasan Yasin TOL %T Senaryo Tabanlı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Öz Yeterlik Algısı, Tutum ve Kaygılarına Etkisi %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.523065 %U 10.18506/anemon.523065
ISNAD ÇENBERCİ, Selin , TOL, Hasan Yasin . "Senaryo Tabanlı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Öz Yeterlik Algısı, Tutum ve Kaygılarına Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 4 (Ağustos 2019): 149-159 . https://doi.org/10.18506/anemon.523065
AMA ÇENBERCİ S , TOL H . Senaryo Tabanlı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Öz Yeterlik Algısı, Tutum ve Kaygılarına Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(4): 149-159.
Vancouver ÇENBERCİ S , TOL H . Senaryo Tabanlı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Öz Yeterlik Algısı, Tutum ve Kaygılarına Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(4): 159-149.