Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı , Sayfalar 131 - 136 2019-12-03

Üniversite Öğrencilerinde Olumlu Düşünme Becerisinin Kişilerarası İletişim Becerisi ile İlişkisi
The Relationship Between Positive Thinking skills and Interpersonal Communication Skills in University Students

Şule Karadağ [1]


Bu çalışma üniversite öğrencilerinin olumlu düşünme becerileri ile kişilerarası iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacı ile planlanmıştır. Kesitsel ve değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla ilişki arayıcı – tanımlayıcıtasarım kullanılmıştır. Çalışmada olumlu düşünme becerileri ölçeği ile kişilerarası iletişim becerisi ölçekleri kullanılmıştır. Analizleri sonucundakatılımcıların %67,6’sı (n=275) kadın, %32,4’ü (n=132) erkektir ve olumlu düşünme becerisi toplam puan x̄=15,36±4,44, kişilerarası iletişim becerisi toplam puan x̄=99,10±12,66 olarak tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, olumlu düşünme becerisi ile cinsiyet arasında anlamlı ilişki görülmüştür (p<0.05). Aynı şekilde olumlu düşünme becerileri ile kişilerarası iletişim toplam puan ve alt faktörleri (iletişim ilkeleri ve temel becerileri, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ve iletişim kurmaya isteklilik) arasında da anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

This study was planned to reveal the relationship between positive thinking skills and interpersonal communication skills of university students. Relational-descriptive design was used to determine cross-sectional relationships and relationships between variables.

As a result of the data analyses, %67,6 (n=275) of the participants were female and %32,4(n=132) were maleand the total score of positive thinking skills of the participants was x̄=15,36±4,44 and the interpersonal communication skill total score was determined to be x̄=99,10±12,66. As a result of the study, positive thinking scores significantly differed based on gender (p <0.05). In the same way, there was a significant relationship between positive thinking skills and the total score and sub-factors of interpersonal communication (communication principles and basic skills, self-expression, effective listening and non-verbal communication and willingness to communicate).

 • Akın, A., Uysal, R., & Akın, Ü. (2015). Olumlu Düşünme Becerileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi,51, 265-270.
 • Allen, M. Preiss R.W, Gayle, B. M. &Burrell, N. (2001). Interpersonal Communication Research: Advances Through Meta-Analysis. Routledge.
 • Büyükbeşe, T., Direkçi, E. &Erşahan, B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekalarının İletişim Becerilerine ve Bireysel Yenilikçilik Seviyelerine Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 221-236.
 • Carver, C. S.,Scheier, M. F. &Segerstrom, S. C. (2010). Optimism. Clinical Psychology Review. Vol.30. 879-889. doi: 10.1016/j.cpr.2010.01.006.
 • Cohen, J.,Cohen, P., West, S.G., &Aiken, L.S. (2003). Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behaviora lSciences (3rd edition). Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Eğeci, İ. S. &Gençöz, T. (2006). Factors Associated with Relationship Satisfaction: Importance of Communication Skills. Contemporary Family Therapy. 28(3). Pp. 383-391. doi:10.1007/s10591-006-9010-2.
 • Erigüç, G., Şener, T. & Eriş, H. (2013). İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 16(1), 45-65.
 • Erozkan, A. (2013). TheEffect of Communication Skills and Interpersonal Problem Solving Skills on Social Self-Efficacy. Educational Sciences:Theory&Practice, 13(2), pp. 739-745.
 • Fernandez-Gonzalez, L.,Gonzalez-Hernandez, A. &Trianes-Torres, M. V. (2015). Relationships Between Academic Stress, Social Support, Optimism-Pessimismand Self-esteem in College Students. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 13(1), 111-130. doi: http://dx.doi.org/10.14204/ejrep.35.14053.
 • Güneş, F. (2012). Öğrencilerin Düşünme Becerilerini Geliştirme. Türklük Bilimi Araştırmaları, 32(güz), 127-146.
 • Hazar, Ç. (2006). Kişilik ve İletişim Tipleri. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4(2). 125-140.
 • Korkut-Owen, F. & Bugay, A. (2014). İletişim Becerileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10(2). 51-64.
 • Leung, S. K.,& Bond, M. H. (2001). Interpersonal communication and personality: Self and other perspectives. Asian Journal of Social Psychology, 4(1), 69-86. doi:10.1111/1467-839X.00076
 • Lyubomirsky S. & Sin, N. (2009). Positive Affectivity. Harry T. Reis & Susan Sprecher (Eds.). Encyclopedia of Human Relations (1265-1266). Thousand Oaks: Sage Publications. doi:710.4135/9781412958479.n409.
 • Nahcivan, N. (2015). Nicel Araştırma Tasarımları. Erdoğan Semra, Nahcivan Nursen & Esin Nihal (Eds). Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik içinde. (s. 87-130). İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri.
 • Naseem, Z.,&Khalid, R. (2010). Positive Thinking in Coping with Stress and Health Outcomes: Literature Review. Journal of Research&Reflections in Education (JRRE), 4(1), 42-61.
 • Nelson, D. W. (2016). Enhancing interpersonal communication: Positive mood effects. Social Behavior and Personality: an international journal, 44(9), 1535-1539. doi:10.2224/sbp.2016.44.9.1535
 • Pelit, E.,Karaçor, M. & Kılıç, İ. (2018). Duygusal Zekanın İletişim Becerilerine Etkisi: Turizm Öğrencileri Üzerinde bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), 85-107. http://dx.doi.org/10.16953/deusosbil.279686
 • Scheier, M. F.,& Carver, C. S. (1992). Effects of optimism on psychological and physical well-being: Theoretical overview and empirical update. Cognitive therapy and research, 16(2), 201-228.
 • Scheier, M. F.,& Carver, C. S. (1993). On The Power of Positive Thinking: The Benefits of Being Optimistic. Current Directions in Psychological Science, 2(1), 26-30. doi:10.1111/1467-8721.ep10770572
 • Panahi, M.,Panahi, H., &Sobhani, H. (2016). Impacts of positive thinking skills up on happiness and academic performance of first level high school girls of Shirvan. International Academic Journal of InnovativeResearch, 3(6), 1-8.
 • Richard, E.,&Diener, E. (2009). Personality and subjective well-being. InThescience of well-being(pp. 75-102). Springer, Dordrecht.
 • Seligman, M. E. P. &Csikszebtmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist. January. Vol.55(1). p. 5-14. doi: 10.1037//0003-066X.55.1.5.
 • Segrin, C. and Flora, J. (2000), Poor social skillsare a vulnerability factor in the development of psychosocial problems. Human Communication Research, 26: 489–514. doi:10.1111/j.1468-2958.2000.tb00766.x
 • Segrin, C. & Taylor, M., (2007). Positive Interpersonal Relationships Mediate The Association Between Social Skills and Psychological Well-Being. Personality and Individual Differences, 43, 637-646. doi:10.1016/j.paid.2007.01.017
 • Shabani, M.,Pour, S. H., Morovat, Q. &Khaledian, M. (2016). TheImpact of PositiveSkills Training andPositiveThinking on OrganizationalCommitment. WSN 42, 245-255.
 • Shokhmgar, Z. (2016). Effectiveness of Positive Thinking Skills into Team Approach to Mental Healthand Self-esteem of Stundents Torbat-e Jam city. Electronic J Biol. Vol.12(3), 208 211). http://ejbio.imedpub.com/effectivness-of-positive-thinking-skills-into-team-approach-to-mental-health-and-selfesteem-of-students-torbate-jam-city.pdf.
 • Spitzberg, B., H. &Dillard, J., P. (2001). InterpersonalCommunicationResearch: Advances Through Meta-Analysis. Mike Allen, Raymond W. Preiss, Barbara MaeGayle, Nancy Burrell ( eds.), SocialSkillsandCommunication (p. 89-111), London: Routledge.
 • Taşlıyan, M.,Hırlak, B. &Harbalıoğlu, M. (2015). Duygusal Zeka, İletişim Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencilerine Bir Uygulama. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 2(3), 45-58.
 • Tsivilskaya, E. A. &Artemyeva, T. V. (2016). The Study of Optimism and Positive Self-Concept of Stundents. International Journal of Humanities and Cultural Studies. July, 199-205.
 • Yüksel, G. (2016). Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(11), s.s. 37-47 ISSN 1302-1.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5082-3449
Yazar: Şule Karadağ
Kurum: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon521122, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {131 - 136}, doi = {10.18506/anemon.521122}, title = {Üniversite Öğrencilerinde Olumlu Düşünme Becerisinin Kişilerarası İletişim Becerisi ile İlişkisi}, key = {cite}, author = {Karadağ, Şule} }
APA Karadağ, Ş . (2019). Üniversite Öğrencilerinde Olumlu Düşünme Becerisinin Kişilerarası İletişim Becerisi ile İlişkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 () , 131-136 . DOI: 10.18506/anemon.521122
MLA Karadağ, Ş . "Üniversite Öğrencilerinde Olumlu Düşünme Becerisinin Kişilerarası İletişim Becerisi ile İlişkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 131-136 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/50313/521122>
Chicago Karadağ, Ş . "Üniversite Öğrencilerinde Olumlu Düşünme Becerisinin Kişilerarası İletişim Becerisi ile İlişkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 131-136
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinde Olumlu Düşünme Becerisinin Kişilerarası İletişim Becerisi ile İlişkisi AU - Şule Karadağ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.521122 DO - 10.18506/anemon.521122 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 136 VL - 7 IS - SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.521122 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.521122 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Üniversite Öğrencilerinde Olumlu Düşünme Becerisinin Kişilerarası İletişim Becerisi ile İlişkisi %A Şule Karadağ %T Üniversite Öğrencilerinde Olumlu Düşünme Becerisinin Kişilerarası İletişim Becerisi ile İlişkisi %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N %R doi: 10.18506/anemon.521122 %U 10.18506/anemon.521122
ISNAD Karadağ, Şule . "Üniversite Öğrencilerinde Olumlu Düşünme Becerisinin Kişilerarası İletişim Becerisi ile İlişkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / (Aralık 2019): 131-136 . https://doi.org/10.18506/anemon.521122
AMA Karadağ Ş . Üniversite Öğrencilerinde Olumlu Düşünme Becerisinin Kişilerarası İletişim Becerisi ile İlişkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7: 131-136.
Vancouver Karadağ Ş . Üniversite Öğrencilerinde Olumlu Düşünme Becerisinin Kişilerarası İletişim Becerisi ile İlişkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7: 136-131.