Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Topic of Umer’s Acceptance of Islam and Assessment of the Transmission

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 20, 30.06.2017

Öz

Having a very important influence in the spread of Islam during the

era o f bliss, Hz. Ömer’s preference for I slam i s important in terms o f political

studies. This article evaluates the narrative about Hz. Ömer’s becoming a

Muslim and deals with his character and adventure of adopting Islam;

furthermore, it evaluates narrative about the number of his being Muslim in the

context o f h istorical f acts a nd it t ries t o d etermine r oughly t he d ate o f

acceptance of Islam.

Kaynakça

 • Ahmed İbn Hanbel, Ebû Abdullah Muhammed eş-Şeybânî, Fedâilü’s-Sahâbe, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1983.
 • el-Beyhakî, Ebû B ekr A hmed İ bn H üseyn İ bn Ali, Delâilü’n-Nübüvve ve Ma‘Rifeti Ahvâli Sâhibi’ş-Şerî‘a, thk. Abdülmu’tî Kal’acî, Dârü’l- Kitâbi’l-İlmiyye, Beyrut 1988.
 • el-Halebî, Ebû’l-Ferec Nureddin Ali İbn Burhaneddin, es-Siretü’l-Halebiyye: İnsânü’l-Uyûn fî Sîreti’l-Emîni’l-Me’mûn, Dârü’l-Kitâbi’l-İlmiyye, Beyrut 2006.
 • İbnü’l-Esîr, Ebû’l-Hasan İzzettin Ali b. Muhammed, el-Kâmil Fi’t-Târîh, Beyrut 1965.
 • ________,Üsdü’l-Ğâbe fî Ma’rifeti’s-Sahâbe, thk: Ali Muhammed ve Adil Ahmed Abdülmevcud, Dârü’l-Kitâbi’l-İlmiyye, Beyrut 1994.
 • İbn Hibban, Ebu Hatim, Sahîh, Darü’l-Meârif, Mısır 1952.
 • İbn Hişâm, Ebû Muhammed Cemalüddin Abdülmelik, es-Siretü’n-Nebeviyye (Siretü İbn Hişam), thk: Ömer Abdüsselam Tedmürî, Dârü’l- Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 1988.
 • İbn İshâk, Ebu Abdullah Muhammed b. el-Muttalibî, es-Sîretü’n-Nebeviyye (Sîretü İbn İshâk), thk: Ahmet Ferid el-Mezîdî, Beyrut 2004.
 • İbn Kesîr, Ebu'l-Fida İmaduddin İsmail b. Ömer, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Mektebetü’l-Meârif, Beyrut 1990.
 • İbn Sa’d, Ebu Abdullah Muhammed, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, thk: İhsan Abbas, Dârü’s-Sadr, Beyrut 1968.
 • et-Taberî, Muhammed İbn Cerîr, Târîhü’l-Ümem ve’l-Mülûk, neşr. Muhammed Ebû Fadl İbrahim, Beyrut t.y.
 • Süheylî, Ebu'l-Kasım Abdurrahman İbn Abdullah, Ravzü’l-Ünüf fî Şerhi Sireti’n-Nebeviyye li’bni Hişâm, Mektebetu’l-Külliyat el-Ezheriyye, Kahire 1972.

Hz. Ömer’in Müslüman Olması Meselesi ve Rivayetlerin Değerlendirilmesi

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 20, 30.06.2017

Öz

Asr-ı saadet döneminde İslam’ın yayılışında oldukça önemli etkileri olan
Hz. Ömer’in Müslümanlığı tercih etmesi, siyer çalışmaları açısından büyük
önem arz etmektedir. Elinizdeki makalede Hz. Ömer’in Müslüman oluşu ile
ilgili rivayetler değerlendirilerek onun karakteri ve İslam’ı benimseme serüveni
ele alınacak, ayrıca onun kaçıncı Müslüman olduğu ile ilgili rivayetler tarihi
olgular çerçevesinde değerlendirilecek ve İslam’ı kabul etme tarihi kabaca tespit
edilmeye çalışılacaktır.

Kaynakça

 • Ahmed İbn Hanbel, Ebû Abdullah Muhammed eş-Şeybânî, Fedâilü’s-Sahâbe, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1983.
 • el-Beyhakî, Ebû B ekr A hmed İ bn H üseyn İ bn Ali, Delâilü’n-Nübüvve ve Ma‘Rifeti Ahvâli Sâhibi’ş-Şerî‘a, thk. Abdülmu’tî Kal’acî, Dârü’l- Kitâbi’l-İlmiyye, Beyrut 1988.
 • el-Halebî, Ebû’l-Ferec Nureddin Ali İbn Burhaneddin, es-Siretü’l-Halebiyye: İnsânü’l-Uyûn fî Sîreti’l-Emîni’l-Me’mûn, Dârü’l-Kitâbi’l-İlmiyye, Beyrut 2006.
 • İbnü’l-Esîr, Ebû’l-Hasan İzzettin Ali b. Muhammed, el-Kâmil Fi’t-Târîh, Beyrut 1965.
 • ________,Üsdü’l-Ğâbe fî Ma’rifeti’s-Sahâbe, thk: Ali Muhammed ve Adil Ahmed Abdülmevcud, Dârü’l-Kitâbi’l-İlmiyye, Beyrut 1994.
 • İbn Hibban, Ebu Hatim, Sahîh, Darü’l-Meârif, Mısır 1952.
 • İbn Hişâm, Ebû Muhammed Cemalüddin Abdülmelik, es-Siretü’n-Nebeviyye (Siretü İbn Hişam), thk: Ömer Abdüsselam Tedmürî, Dârü’l- Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 1988.
 • İbn İshâk, Ebu Abdullah Muhammed b. el-Muttalibî, es-Sîretü’n-Nebeviyye (Sîretü İbn İshâk), thk: Ahmet Ferid el-Mezîdî, Beyrut 2004.
 • İbn Kesîr, Ebu'l-Fida İmaduddin İsmail b. Ömer, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Mektebetü’l-Meârif, Beyrut 1990.
 • İbn Sa’d, Ebu Abdullah Muhammed, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, thk: İhsan Abbas, Dârü’s-Sadr, Beyrut 1968.
 • et-Taberî, Muhammed İbn Cerîr, Târîhü’l-Ümem ve’l-Mülûk, neşr. Muhammed Ebû Fadl İbrahim, Beyrut t.y.
 • Süheylî, Ebu'l-Kasım Abdurrahman İbn Abdullah, Ravzü’l-Ünüf fî Şerhi Sireti’n-Nebeviyye li’bni Hişâm, Mektebetu’l-Külliyat el-Ezheriyye, Kahire 1972.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet AĞIRAKÇA>

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artukluakademi354804, journal = {Artuklu Akademi}, issn = {2148-3264}, eissn = {2687-427X}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, number = {1}, pages = {1 - 20}, title = {Hz. Ömer’in Müslüman Olması Meselesi ve Rivayetlerin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Ağırakça, Ahmet} }
APA Ağırakça, A. (2017). Hz. Ömer’in Müslüman Olması Meselesi ve Rivayetlerin Değerlendirilmesi . Artuklu Akademi , 4 (1) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/artukluakademi/issue/32078/354804
MLA Ağırakça, A. "Hz. Ömer’in Müslüman Olması Meselesi ve Rivayetlerin Değerlendirilmesi" . Artuklu Akademi 4 (2017 ): 1-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/artukluakademi/issue/32078/354804>
Chicago Ağırakça, A. "Hz. Ömer’in Müslüman Olması Meselesi ve Rivayetlerin Değerlendirilmesi". Artuklu Akademi 4 (2017 ): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - Hz. Ömer’in Müslüman Olması Meselesi ve Rivayetlerin Değerlendirilmesi AU - AhmetAğırakça Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Artuklu Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 4 IS - 1 SN - 2148-3264-2687-427X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Artuklu Akademi Hz. Ömer’in Müslüman Olması Meselesi ve Rivayetlerin Değerlendirilmesi %A Ahmet Ağırakça %T Hz. Ömer’in Müslüman Olması Meselesi ve Rivayetlerin Değerlendirilmesi %D 2017 %J Artuklu Akademi %P 2148-3264-2687-427X %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Ağırakça, Ahmet . "Hz. Ömer’in Müslüman Olması Meselesi ve Rivayetlerin Değerlendirilmesi". Artuklu Akademi 4 / 1 (Haziran 2017): 1-20 .
AMA Ağırakça A. Hz. Ömer’in Müslüman Olması Meselesi ve Rivayetlerin Değerlendirilmesi. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. 2017; 4(1): 1-20.
Vancouver Ağırakça A. Hz. Ömer’in Müslüman Olması Meselesi ve Rivayetlerin Değerlendirilmesi. Artuklu Akademi. 2017; 4(1): 1-20.
IEEE A. Ağırakça , "Hz. Ömer’in Müslüman Olması Meselesi ve Rivayetlerin Değerlendirilmesi", Artuklu Akademi, c. 4, sayı. 1, ss. 1-20, Haz. 2017