Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kur’an’daki İfadelerin Yapısal Özelliklerinin Sağladığı Mana Derinlikleri

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 21 - 41, 30.06.2017

Öz

Araştırmacı bir gözle bakıldığında görülen o ki Kur’an-ı Kerim, kelimelerin
yapısal özelliklerini son derece dikkatli ve gayeye dönük bir şekilde
kullanmaktadır. Kelimeyi öne alma, sonraya bırakma, tekil veya çoğul
kullanma, bilinen eşanlamlı kelimeler içinde özellikle bir tanesini tercih etme
gibi dilsel incelikler, böyle bir gaye takibinin tezahürleridir. İşte Kur’an’ın
nazmı, adeta bu türden dilsel inceliklerle örüldüğünden, asıl metni başka bir
dile aktarmada son derece önemli bazı edebî özellikler ihmal edilebilmekte ve
gözden kaybolabilmektedir. Bu hususun göz ardı edilmemesi ve bu türden olan
eksiklikleri tamamlayıcı çalışmaların yapılması bir gerekliliktir. Bu çalışma,
böyle bir hedef gütmektedir.

Kaynakça

 • Beyzâvî, Kadı Nasıruddin Ebu Said Abdullah İbn Ömer b. Muhammed eşŞirâzî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, I-II C, Daru’l-Kütübi’lİlmiyye, Beyrut, 2011.
 • Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, (V. 1361/1942), Hak Dini Kur’an Dili, (I-X C.), (Sadeleştirme), Azim Dağıtım, İstanbul tsz.
 • Ferrâ, Ebu Zekeriyya Yahyâ b. Ziyâd, Meâni’l-Kur’ân, tah. İ’mâdu’d-Dîn İbn Seyyid Ali’d-Derviş, Alemu’l-Kutub, Beyrut 2011.
 • İbn Kesîr, Ebu’l Fidâ İsmail ed-Dımeşkî, Tefsîru’l-Kur’ani’l-Azîm, (I-III C.), İhtisâr v e T ahkîk: Sabûnî, Muhammed Ali, Daru’l-Fikir, Beyrut 1419.
 • Nursî, Saîd, İşaratü’l-İ’caz, Zehra Yayıncılık, İstanbul 2006. Racihî, Abduh, et-Tetbîku’s-Sarfî, Daru’n-Nehdeti’l-Arabiyye, Beyrut-Lübnan 2014.
 • Sabûnî, Muhammed Ali, Safvetu’t-Tefâsîr, Daru’s-Sabunî, Kahire 2009. Sâmirrâî, Fâdıl Sâlih, et-Ta’bîru’l-Kur’anî, Dar-u Ammâr, Ammân-Ürdün 2006.
 • Zemahşerî, Cârullah Ebu’l Kasım Mahmûd b. Ömer, (467–538 h.), el-Keşşâf (IIV C.), el-Mektebetu’t-Tevfikiyye, Kahire 2012.

Depth of Meaning in Structural Features of the Qur'an Expressions

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 21 - 41, 30.06.2017

Öz

When looked at by an eye of researcher, it is seen that The Quran uses

structural features of the words extremely careful and goal-oriented way. The

linguistic niceties such the words take forward, leaving after, using the singular

or p lural, u sing t he w ords e specially b y c hoosing t o u se t he o ne o f k nown

synonyms, are manifestations of the pursuit of such an aim. Here, when the

actual text of the Qur'an which is almost built with linguistic subtleties of this

kind, can transfer to another language, It can be ignored some of the extremely

important l iterary f eatures a nd can b e l ost s ight of. T his issue s hould n ot b e

ignored and and carry out this complementary studies is a requirement. This

work is followed by such a goal.

Kaynakça

 • Beyzâvî, Kadı Nasıruddin Ebu Said Abdullah İbn Ömer b. Muhammed eşŞirâzî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, I-II C, Daru’l-Kütübi’lİlmiyye, Beyrut, 2011.
 • Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, (V. 1361/1942), Hak Dini Kur’an Dili, (I-X C.), (Sadeleştirme), Azim Dağıtım, İstanbul tsz.
 • Ferrâ, Ebu Zekeriyya Yahyâ b. Ziyâd, Meâni’l-Kur’ân, tah. İ’mâdu’d-Dîn İbn Seyyid Ali’d-Derviş, Alemu’l-Kutub, Beyrut 2011.
 • İbn Kesîr, Ebu’l Fidâ İsmail ed-Dımeşkî, Tefsîru’l-Kur’ani’l-Azîm, (I-III C.), İhtisâr v e T ahkîk: Sabûnî, Muhammed Ali, Daru’l-Fikir, Beyrut 1419.
 • Nursî, Saîd, İşaratü’l-İ’caz, Zehra Yayıncılık, İstanbul 2006. Racihî, Abduh, et-Tetbîku’s-Sarfî, Daru’n-Nehdeti’l-Arabiyye, Beyrut-Lübnan 2014.
 • Sabûnî, Muhammed Ali, Safvetu’t-Tefâsîr, Daru’s-Sabunî, Kahire 2009. Sâmirrâî, Fâdıl Sâlih, et-Ta’bîru’l-Kur’anî, Dar-u Ammâr, Ammân-Ürdün 2006.
 • Zemahşerî, Cârullah Ebu’l Kasım Mahmûd b. Ömer, (467–538 h.), el-Keşşâf (IIV C.), el-Mektebetu’t-Tevfikiyye, Kahire 2012.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Maşallah TURAN>

0000-0002-5555-6298

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artukluakademi354809, journal = {Artuklu Akademi}, issn = {2148-3264}, eissn = {2687-427X}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, number = {1}, pages = {21 - 41}, title = {Kur’an’daki İfadelerin Yapısal Özelliklerinin Sağladığı Mana Derinlikleri}, key = {cite}, author = {Turan, Maşallah} }
APA Turan, M. (2017). Kur’an’daki İfadelerin Yapısal Özelliklerinin Sağladığı Mana Derinlikleri . Artuklu Akademi , 4 (1) , 21-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/artukluakademi/issue/32078/354809
MLA Turan, M. "Kur’an’daki İfadelerin Yapısal Özelliklerinin Sağladığı Mana Derinlikleri" . Artuklu Akademi 4 (2017 ): 21-41 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/artukluakademi/issue/32078/354809>
Chicago Turan, M. "Kur’an’daki İfadelerin Yapısal Özelliklerinin Sağladığı Mana Derinlikleri". Artuklu Akademi 4 (2017 ): 21-41
RIS TY - JOUR T1 - Kur’an’daki İfadelerin Yapısal Özelliklerinin Sağladığı Mana Derinlikleri AU - MaşallahTuran Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Artuklu Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 41 VL - 4 IS - 1 SN - 2148-3264-2687-427X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Artuklu Akademi Kur’an’daki İfadelerin Yapısal Özelliklerinin Sağladığı Mana Derinlikleri %A Maşallah Turan %T Kur’an’daki İfadelerin Yapısal Özelliklerinin Sağladığı Mana Derinlikleri %D 2017 %J Artuklu Akademi %P 2148-3264-2687-427X %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Turan, Maşallah . "Kur’an’daki İfadelerin Yapısal Özelliklerinin Sağladığı Mana Derinlikleri". Artuklu Akademi 4 / 1 (Haziran 2017): 21-41 .
AMA Turan M. Kur’an’daki İfadelerin Yapısal Özelliklerinin Sağladığı Mana Derinlikleri. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. 2017; 4(1): 21-41.
Vancouver Turan M. Kur’an’daki İfadelerin Yapısal Özelliklerinin Sağladığı Mana Derinlikleri. Artuklu Akademi. 2017; 4(1): 21-41.
IEEE M. Turan , "Kur’an’daki İfadelerin Yapısal Özelliklerinin Sağladığı Mana Derinlikleri", Artuklu Akademi, c. 4, sayı. 1, ss. 21-41, Haz. 2017