Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Building the Identity in Mahallemies in the Changing and Solution Process

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 43 - 76, 30.06.2017

Öz

This article aims to explain what dynamics the Mahallemies are

affected, the direction of this building and its leading fundamental factors while

building the identities of the Mahallemies. Qualitative methods have been

employed in obtaining the data about it. The Mahallemies have been affected

from the ethno-political structuring and rhetoric of identity. The associations

and s ocial n etwork g roups f ounded f or t hem h ave b een e ffective i n b uilding

their ethnic identity. In this process, The Arabic identity has come into

prominence and the native language / Arabic has gained more visibility. Along

with this, The Mahallemies have been against identity-based manipulations and

clashes. S tating t heir f aith i n T urkey in terms of the country policy, the

Mahallemies want to be recognized as Arabic and take the advantage of

educational, political and media institutions available in this respect.

Kaynakça

 • Anık, Mehmet, Kimlik ve Çokkültürcülük Sosyolojisi, Açılımkitap Yayınları, İstanbul 2012.
 • Aslan, Mehmet Ali, “Mıhallemilerin Demokrasi Rüyası”, içinde: Türkiye’nin Demokratikleşmesi, ed. Hakan Samur-Zelal Kızılkan Kısacık, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2014, ss.351-366.
 • Assmann, Jan, Kültürel Bellek Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, çev. Ayşe Tekin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2001.
 • Baumann, Gerd, Çokkültürlülük Bilmecesi Ulusal, Etnik ve Dinsel Kimlikleri Yeniden Düşünmek, çev. Işıl Demirakın, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2006.
 • Berger, Peter L., Dinin Sosyal Gerçekliği, çev. Ali Coşkun, İnsan Yayınları, İstanbul 1993.
 • Berger, Peter L.- Luckmann, Thomas, Gerçekliğin Sosyal İnşâsı, çev. Vefa Saygın Öğütle, Paradigma Yayıncılık, Ankara 2008.
 • Castells, Manuel, Ağ Toplumunun Yükselişi/Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, 3. Baskı, çev. Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013.
 • Castells, Manuel, Kimliğin Gücü/Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, 2. Baskı, çev. Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013.
 • Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, 2. Basım, Ekin Yayınları, Ankara 1997.
 • Edgar, Andraw-Sedgwick, Peter, Kültürel Kuramda Anahtar Kavramlar, çev. Mesut Karaşahan, Açılımkitap Yayınları, İstanbul 2007.
 • Eriksen, Thomas Hylland, Etnisite ve Milliyetçilik: Antropolojik Bir Bakış, çev. Ekin Uşaklı, Avesta Basın Yayın, Ankara 2004.
 • Giddens, Anthony, Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları, 2. Baskı, çev. Ümit Tatlıcan-Bekir Balkız, Sentez Yayıncılık, Ankara 2013.
 • Hortaçsu, Nuran, Ben Biz Siz Hepimiz: Toplumsal Kimlik ve Gruplararası İlişkiler, İmge Kitabevi, Ankara 2007.
 • İnal, Kemal, Dil ve Politika: Dilin Kökeni, Etnik Boyutu ve Kimlik İlişkisi, Ütopya Yayınevi, Ankara 2012.
 • Kağıtçıbaşı, Çiğdem, Kültürel Psikoloji: Kültür Bağlamında İnsan ve Aile, Evrim Yayınevi, İstanbul 2000.
 • Karakaş, Mehmet, “Türkiye’de Toplumsal Değişmenin Belirleyici Öğeleri”, içinde: Değişim Sosyolojisi Dünyada ve Türkiye’de Toplumsal Değişme, ed: E. Eğribel-U. Özcan, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2011, ss. 251-270.
 • Kearney, Richard, Yabancılar, Tanrılar ve Canavarlar: Ötekiliği Yorumlamak, çev. Barış Özkul, Metis Yayınları, İstanbul 2012.
 • Kottak, Conrad Phillip, Antropoloji-İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, çev. Sibel Özbudun, Ütopya Yayınevi, Ankara 2001.
 • Özdemir, Cüneyt, “Kimlik ve Söylem”, 2001, http://sbd.ogu.edu.tr/makaleler/2_2_Makale_5.pdf (22.01.2006).
 • Özyurt, Cevat, “Küreselleşme ve Kimlik Etkileşimi: Modern, Postmodern ve Küresel Kimlik Sorunu”, içinde: Değişim Sosyolojisi Dünyada ve Türkiye’de Toplumsal Değişme, ed: E. Eğribel-U. Özcan, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2011, ss.505-538.
 • Somersan, Semra, Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2004.
 • Yeşilmen, Halit, Mahallemiler ve Ebruli Kültürün Ağırbaşlılığı Değişim/Kimlik/Din, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2017.
 • Yeşilmen, Halit, Sosyo-Kültürel Değişim ve Etno-Dini Kimlik İlişkisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kayseri 2016.
 • Bazı İnternet Kaynakları http://www.akdemistanbul.com.tr/haberler/etkinlik-haberleri/detay/18- aralik-dunya-arapca-gununu-kutluyoruz#.VpFaRbaLTIU (01.12.2015). http://www.anadoluaraplari.com/ (01.12.2015).
 • http://www.artukluhaber.net/haber-muhallemi-araplarIndan-2.arapcasozluk- calIstayI-20908.html (05.03. 2016).
 • http://bianet.org/bianet/siyaset/164667-mihallemiler-meclis-yolunda (01.12.2015).
 • https://www.facebook.com/groups/muhallemi.arap.dernegi/93459524995 3946/?notif_t=group_acti vity (09.01.2016).
 • http://www.haber7.com/tarih-ve-fikir/haber/959586-anadolu-araplarimihallemiler- ilgi-bekliyor (12.12.2015).
 • www.haldeh.com
 • www.kinderip.net
 • http://www.radikal.com.tr/turkiye/en-buyuk-arap-dernegi-kapatildi- 1326039/ (01.12.2015).

Değişim ve Çözüm Sürecinde Mahallemilerde Kimliğin İnşası

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 43 - 76, 30.06.2017

Öz

Bu makalede Mahallemilerin kimliklerini inşa ederken hangi
dinamiklerden etkilendikleri, bu inşanın yönü ve öne çıkan temel unsurlar
açıklanmaya çalışılmıştır. Buna dönük verilerin elde edilmesinde nitel
yöntemler esas alınmıştır. Kimlik inşasında Mahallemiler, etno-politik
yapılanmalardan ve bu merkezdeki kimlik söylemlerinden etkilenmişlerdir.
Onlarla ilgili kurulan dernekler ve sosyal ağ grupları, etnik kimliğin inşasında
etkili olmuştur. Bu süreçte Arap kimliği ön plana çıkmış ve ana dil/Arapça
daha fazla görünürlülük kazanmıştır. Bununla birlikte Mahallemiler, kimlik
eksenli manipülasyanlara ve çatışmalara karşı çıkmışlardır. Ülke politikasında
Türkiye’ye aidiyetlerini belirten Mahallemiler, Arap olarak tanınmak ve bu
noktada var olan siyasi, medya ve eğitim kurumlarından istifade etmek
istemektedirler.

Kaynakça

 • Anık, Mehmet, Kimlik ve Çokkültürcülük Sosyolojisi, Açılımkitap Yayınları, İstanbul 2012.
 • Aslan, Mehmet Ali, “Mıhallemilerin Demokrasi Rüyası”, içinde: Türkiye’nin Demokratikleşmesi, ed. Hakan Samur-Zelal Kızılkan Kısacık, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2014, ss.351-366.
 • Assmann, Jan, Kültürel Bellek Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, çev. Ayşe Tekin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2001.
 • Baumann, Gerd, Çokkültürlülük Bilmecesi Ulusal, Etnik ve Dinsel Kimlikleri Yeniden Düşünmek, çev. Işıl Demirakın, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2006.
 • Berger, Peter L., Dinin Sosyal Gerçekliği, çev. Ali Coşkun, İnsan Yayınları, İstanbul 1993.
 • Berger, Peter L.- Luckmann, Thomas, Gerçekliğin Sosyal İnşâsı, çev. Vefa Saygın Öğütle, Paradigma Yayıncılık, Ankara 2008.
 • Castells, Manuel, Ağ Toplumunun Yükselişi/Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, 3. Baskı, çev. Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013.
 • Castells, Manuel, Kimliğin Gücü/Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, 2. Baskı, çev. Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013.
 • Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, 2. Basım, Ekin Yayınları, Ankara 1997.
 • Edgar, Andraw-Sedgwick, Peter, Kültürel Kuramda Anahtar Kavramlar, çev. Mesut Karaşahan, Açılımkitap Yayınları, İstanbul 2007.
 • Eriksen, Thomas Hylland, Etnisite ve Milliyetçilik: Antropolojik Bir Bakış, çev. Ekin Uşaklı, Avesta Basın Yayın, Ankara 2004.
 • Giddens, Anthony, Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları, 2. Baskı, çev. Ümit Tatlıcan-Bekir Balkız, Sentez Yayıncılık, Ankara 2013.
 • Hortaçsu, Nuran, Ben Biz Siz Hepimiz: Toplumsal Kimlik ve Gruplararası İlişkiler, İmge Kitabevi, Ankara 2007.
 • İnal, Kemal, Dil ve Politika: Dilin Kökeni, Etnik Boyutu ve Kimlik İlişkisi, Ütopya Yayınevi, Ankara 2012.
 • Kağıtçıbaşı, Çiğdem, Kültürel Psikoloji: Kültür Bağlamında İnsan ve Aile, Evrim Yayınevi, İstanbul 2000.
 • Karakaş, Mehmet, “Türkiye’de Toplumsal Değişmenin Belirleyici Öğeleri”, içinde: Değişim Sosyolojisi Dünyada ve Türkiye’de Toplumsal Değişme, ed: E. Eğribel-U. Özcan, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2011, ss. 251-270.
 • Kearney, Richard, Yabancılar, Tanrılar ve Canavarlar: Ötekiliği Yorumlamak, çev. Barış Özkul, Metis Yayınları, İstanbul 2012.
 • Kottak, Conrad Phillip, Antropoloji-İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, çev. Sibel Özbudun, Ütopya Yayınevi, Ankara 2001.
 • Özdemir, Cüneyt, “Kimlik ve Söylem”, 2001, http://sbd.ogu.edu.tr/makaleler/2_2_Makale_5.pdf (22.01.2006).
 • Özyurt, Cevat, “Küreselleşme ve Kimlik Etkileşimi: Modern, Postmodern ve Küresel Kimlik Sorunu”, içinde: Değişim Sosyolojisi Dünyada ve Türkiye’de Toplumsal Değişme, ed: E. Eğribel-U. Özcan, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2011, ss.505-538.
 • Somersan, Semra, Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2004.
 • Yeşilmen, Halit, Mahallemiler ve Ebruli Kültürün Ağırbaşlılığı Değişim/Kimlik/Din, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2017.
 • Yeşilmen, Halit, Sosyo-Kültürel Değişim ve Etno-Dini Kimlik İlişkisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kayseri 2016.
 • Bazı İnternet Kaynakları http://www.akdemistanbul.com.tr/haberler/etkinlik-haberleri/detay/18- aralik-dunya-arapca-gununu-kutluyoruz#.VpFaRbaLTIU (01.12.2015). http://www.anadoluaraplari.com/ (01.12.2015).
 • http://www.artukluhaber.net/haber-muhallemi-araplarIndan-2.arapcasozluk- calIstayI-20908.html (05.03. 2016).
 • http://bianet.org/bianet/siyaset/164667-mihallemiler-meclis-yolunda (01.12.2015).
 • https://www.facebook.com/groups/muhallemi.arap.dernegi/93459524995 3946/?notif_t=group_acti vity (09.01.2016).
 • http://www.haber7.com/tarih-ve-fikir/haber/959586-anadolu-araplarimihallemiler- ilgi-bekliyor (12.12.2015).
 • www.haldeh.com
 • www.kinderip.net
 • http://www.radikal.com.tr/turkiye/en-buyuk-arap-dernegi-kapatildi- 1326039/ (01.12.2015).

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Halit Yeşilmen Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artukluakademi354851, journal = {Artuklu Akademi}, issn = {2148-3264}, eissn = {2687-427X}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, number = {1}, pages = {43 - 76}, title = {Değişim ve Çözüm Sürecinde Mahallemilerde Kimliğin İnşası}, key = {cite}, author = {Yeşilmen, Halit} }
APA Yeşilmen, H. (2017). Değişim ve Çözüm Sürecinde Mahallemilerde Kimliğin İnşası . Artuklu Akademi , 4 (1) , 43-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/artukluakademi/issue/32078/354851
MLA Yeşilmen, H. "Değişim ve Çözüm Sürecinde Mahallemilerde Kimliğin İnşası" . Artuklu Akademi 4 (2017 ): 43-76 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/artukluakademi/issue/32078/354851>
Chicago Yeşilmen, H. "Değişim ve Çözüm Sürecinde Mahallemilerde Kimliğin İnşası". Artuklu Akademi 4 (2017 ): 43-76
RIS TY - JOUR T1 - Değişim ve Çözüm Sürecinde Mahallemilerde Kimliğin İnşası AU - HalitYeşilmen Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Artuklu Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 76 VL - 4 IS - 1 SN - 2148-3264-2687-427X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Artuklu Akademi Değişim ve Çözüm Sürecinde Mahallemilerde Kimliğin İnşası %A Halit Yeşilmen %T Değişim ve Çözüm Sürecinde Mahallemilerde Kimliğin İnşası %D 2017 %J Artuklu Akademi %P 2148-3264-2687-427X %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Yeşilmen, Halit . "Değişim ve Çözüm Sürecinde Mahallemilerde Kimliğin İnşası". Artuklu Akademi 4 / 1 (Haziran 2017): 43-76 .
AMA Yeşilmen H. Değişim ve Çözüm Sürecinde Mahallemilerde Kimliğin İnşası. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. 2017; 4(1): 43-76.
Vancouver Yeşilmen H. Değişim ve Çözüm Sürecinde Mahallemilerde Kimliğin İnşası. Artuklu Akademi. 2017; 4(1): 43-76.
IEEE H. Yeşilmen , "Değişim ve Çözüm Sürecinde Mahallemilerde Kimliğin İnşası", Artuklu Akademi, c. 4, sayı. 1, ss. 43-76, Haz. 2017