Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

العیوب الخَلْقیة المنفیة عن الأنبیاء (دراسة في الكلام السُّني والاعتزالي وفي واقع الأنبیاء)

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 149 - 169, 30.06.2017

Öz

خلق لله – سبحانھ- الإنسان، ولم یَشَ أ أنْ یَد عھ حائرً ا یبحث عن الھدایة مستند اً إلى عقلھ، فاصطفى –

سبحانھ- رُسُلا ھدایة للناس، وقد شاء أنْ یكون أولئك الرُّسُل من بني البشر؛ لِتَسْھل الاستجابة لھم.

والانطلاق من بشریة الرُّسُل یستلزم أنْ یجري على الرُّسل ما یجري على الناس من الاحتیاج إلى

الطعام والشراب والزواج والموت والمرض...إلخ، فھل یُصاب الأنبیاء بالأمراض المنفرة كالبرص

والجُذام...؟ وما أثر ذلك على قبول الدعوة في حال حصولھ؟ وما صلة المرض بمفھوم العصمة ؟ وھل

ھناك اتفاق بین أھل السنة والمعتزلة في ھذه المسالة أم ھناك اختلاف؟

Kaynakça

 • Adevî, Ahmed b. Muhammed, el-Haritetü’l-Behiyye fi İlmi’t-Tevhîd, tah. Abdusselam b. Abdulhadi Şennar, Beyrut-Dimeşk 2004.
 • Buhârî, Ebû A bdillâh M uhammed b. İ smâîl b . İ brâhîm e l-Cu‘fî el-Buhârî, Sahîhü’l-Buhârî, tah. Muhammed Zuheyr b. Nasır en-Nasır, 1. Baskı, Dârü’s-Selâm, Riyâd 1999.
 • Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh, Tefsîru’l- Kurtûbî, tah. Ahmed el-Berdûnî- İbrahim Ateş, Daru’l-Kutubi’l- Mısriyye, Kahire tsz.
 • Keylânî, Muhammed Edip, Avnü’l-Murîd li Şerh-I evherü’t-Tevhîd, Daru’l- Beşair, 2. Baskı, Dimeşk 1999.
 • Kirmânî, Muhammed b. Yûsuf, el-Kevâkibü’d-Dürârî fi Şerhi’l-Buhârî, Dâru İhyai’t-Türasi’l-Arebî, Beyrut-Lübnan 1937.
 • Lâî, Hüseyn b. Muhammed b. Saîd el-Mağribî, el-Bedrü’t-Tihâm Şerhu Bulûği’l-Merâm, tah. Ali b. Abdullah ez-Zîn, Daru Hicr. y.y. tsz.
 • Nevevî, Ebû Zekeriya Yahya b. Şeref b. Mürî, Riyazu’s-Sâlihîn, Daru İbn Kesir, 1. Baskı, Dimeşk-Beyrut 2007.
 • Râzî, Ebu Abdillâh (Ebü'l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn, Tefsîru’r-Râzî, Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, 3. Baskı, Beyrut tsz.
 • Suyûtî, Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el- Hudayrî, ed-Durrü’l-Mensûr Fi’Tefsîri’l-Me’sûr, Daru’l-Fıkr, Beyrut tsz.
 • Türkmen, Hasan, “Ahbari-Usuli Ayrışmasında Sehvu'n-Nebi Meselesi”, İslami Araştırmalar Dergisi, 25/1, 2015.
 • Ünverdi, Veysi, “Mu'tezile'de Peygamberlerin İsmeti”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c. 15, sy. 1, 2015.
 • Zuhayli, Vehbe, et-Tefsîru’l-Munîr Fi’l-Akîdeti ve’ş-Şerîati ve’l-Menheci, Daru’l- Fikri’l-Muasır, 2. Baskı, Dimeşk 1418.

Peygamberlerde Bulunmayan Biyolojik Kusurlar (Sünnî ve Mutezilî Kelamına Dair Bir Araştırma)

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 149 - 169, 30.06.2017

Öz

Allah insanları yaratmış ve sadece akıllarına dayanarak şaşkın bir şekilde
doğru yolu arar halde onları bırakmak istememiştir. Bu nedenle onlara doğru
yolu gösterecek peygamberler seçmiştir. Allah, insanların peygamberlere
itaatini sağlamak için onları, beşer arasından seçmiştir. Peygamberlerin birer
insan olması, diğer insanlar için geçerli olan yeme-içme ihtiyacı, evlilik, ölüm ve
hastalık gibi hususların onlar için de geçerli olmasını gerektirmektedir. Peki,
acaba bir peygamberin çok çirkin olarak doğması mümkün müdür? Onlar,
insanları tiksindiren alaca veya cüzzam gibi hastalıklara yakalanırlar mı? Şayet
başlarına bu tür şeyler gelirse, bu durum onların davet ve tebliğini nasıl etkiler?
Hasta olmalarının masumiyetleriyle ilişkisi nasıldır? Bu konularda Ehl-i Sünnet
ile Mutezile arasında bir ihtilaf mevcut mudur? İşte bu çalışmamızda bu
sorulara cevap aranmaktadır.

Kaynakça

 • Adevî, Ahmed b. Muhammed, el-Haritetü’l-Behiyye fi İlmi’t-Tevhîd, tah. Abdusselam b. Abdulhadi Şennar, Beyrut-Dimeşk 2004.
 • Buhârî, Ebû A bdillâh M uhammed b. İ smâîl b . İ brâhîm e l-Cu‘fî el-Buhârî, Sahîhü’l-Buhârî, tah. Muhammed Zuheyr b. Nasır en-Nasır, 1. Baskı, Dârü’s-Selâm, Riyâd 1999.
 • Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh, Tefsîru’l- Kurtûbî, tah. Ahmed el-Berdûnî- İbrahim Ateş, Daru’l-Kutubi’l- Mısriyye, Kahire tsz.
 • Keylânî, Muhammed Edip, Avnü’l-Murîd li Şerh-I evherü’t-Tevhîd, Daru’l- Beşair, 2. Baskı, Dimeşk 1999.
 • Kirmânî, Muhammed b. Yûsuf, el-Kevâkibü’d-Dürârî fi Şerhi’l-Buhârî, Dâru İhyai’t-Türasi’l-Arebî, Beyrut-Lübnan 1937.
 • Lâî, Hüseyn b. Muhammed b. Saîd el-Mağribî, el-Bedrü’t-Tihâm Şerhu Bulûği’l-Merâm, tah. Ali b. Abdullah ez-Zîn, Daru Hicr. y.y. tsz.
 • Nevevî, Ebû Zekeriya Yahya b. Şeref b. Mürî, Riyazu’s-Sâlihîn, Daru İbn Kesir, 1. Baskı, Dimeşk-Beyrut 2007.
 • Râzî, Ebu Abdillâh (Ebü'l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn, Tefsîru’r-Râzî, Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, 3. Baskı, Beyrut tsz.
 • Suyûtî, Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el- Hudayrî, ed-Durrü’l-Mensûr Fi’Tefsîri’l-Me’sûr, Daru’l-Fıkr, Beyrut tsz.
 • Türkmen, Hasan, “Ahbari-Usuli Ayrışmasında Sehvu'n-Nebi Meselesi”, İslami Araştırmalar Dergisi, 25/1, 2015.
 • Ünverdi, Veysi, “Mu'tezile'de Peygamberlerin İsmeti”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c. 15, sy. 1, 2015.
 • Zuhayli, Vehbe, et-Tefsîru’l-Munîr Fi’l-Akîdeti ve’ş-Şerîati ve’l-Menheci, Daru’l- Fikri’l-Muasır, 2. Baskı, Dimeşk 1418.

Prophets and Physical Defects (A Theological Comparative Study between Sunnies and Mu'tazila)

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, 149 - 169, 30.06.2017

Öz

God has created Man and guided him through his Messengers so that

Man is not left to the hesitations and volatilities of his intellect. The Messengers

were human chosen from among the best so that people could accept them and

had no pretext not to follow their path. Being human, Messengers had the same

human needs like food, drink and marriage. They were also exposed to sickness

and death. However, the question is whether Messengers could suffer from

diseases such as leprosy and effect that such disease would have on their

mission as Messengers of God. Would infallibility include protection from such

contagious and repulsive diseases? Is there a difference between the Sunnis and

Mu'tazila's on this issue? The paper attempts to answer these questions.

Kaynakça

 • Adevî, Ahmed b. Muhammed, el-Haritetü’l-Behiyye fi İlmi’t-Tevhîd, tah. Abdusselam b. Abdulhadi Şennar, Beyrut-Dimeşk 2004.
 • Buhârî, Ebû A bdillâh M uhammed b. İ smâîl b . İ brâhîm e l-Cu‘fî el-Buhârî, Sahîhü’l-Buhârî, tah. Muhammed Zuheyr b. Nasır en-Nasır, 1. Baskı, Dârü’s-Selâm, Riyâd 1999.
 • Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh, Tefsîru’l- Kurtûbî, tah. Ahmed el-Berdûnî- İbrahim Ateş, Daru’l-Kutubi’l- Mısriyye, Kahire tsz.
 • Keylânî, Muhammed Edip, Avnü’l-Murîd li Şerh-I evherü’t-Tevhîd, Daru’l- Beşair, 2. Baskı, Dimeşk 1999.
 • Kirmânî, Muhammed b. Yûsuf, el-Kevâkibü’d-Dürârî fi Şerhi’l-Buhârî, Dâru İhyai’t-Türasi’l-Arebî, Beyrut-Lübnan 1937.
 • Lâî, Hüseyn b. Muhammed b. Saîd el-Mağribî, el-Bedrü’t-Tihâm Şerhu Bulûği’l-Merâm, tah. Ali b. Abdullah ez-Zîn, Daru Hicr. y.y. tsz.
 • Nevevî, Ebû Zekeriya Yahya b. Şeref b. Mürî, Riyazu’s-Sâlihîn, Daru İbn Kesir, 1. Baskı, Dimeşk-Beyrut 2007.
 • Râzî, Ebu Abdillâh (Ebü'l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn, Tefsîru’r-Râzî, Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, 3. Baskı, Beyrut tsz.
 • Suyûtî, Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el- Hudayrî, ed-Durrü’l-Mensûr Fi’Tefsîri’l-Me’sûr, Daru’l-Fıkr, Beyrut tsz.
 • Türkmen, Hasan, “Ahbari-Usuli Ayrışmasında Sehvu'n-Nebi Meselesi”, İslami Araştırmalar Dergisi, 25/1, 2015.
 • Ünverdi, Veysi, “Mu'tezile'de Peygamberlerin İsmeti”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c. 15, sy. 1, 2015.
 • Zuhayli, Vehbe, et-Tefsîru’l-Munîr Fi’l-Akîdeti ve’ş-Şerîati ve’l-Menheci, Daru’l- Fikri’l-Muasır, 2. Baskı, Dimeşk 1418.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan ALKHATTAF Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artukluakademi355336, journal = {Artuklu Akademi}, issn = {2148-3264}, eissn = {2687-427X}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, number = {1}, pages = {149 - 169}, title = {Peygamberlerde Bulunmayan Biyolojik Kusurlar (Sünnî ve Mutezilî Kelamına Dair Bir Araştırma)}, key = {cite}, author = {Alkhattaf, Hasan} }
APA Alkhattaf, H. (2017). Peygamberlerde Bulunmayan Biyolojik Kusurlar (Sünnî ve Mutezilî Kelamına Dair Bir Araştırma) . Artuklu Akademi , 4 (1) , 149-169 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/artukluakademi/issue/32078/355336
MLA Alkhattaf, H. "Peygamberlerde Bulunmayan Biyolojik Kusurlar (Sünnî ve Mutezilî Kelamına Dair Bir Araştırma)" . Artuklu Akademi 4 (2017 ): 149-169 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/artukluakademi/issue/32078/355336>
Chicago Alkhattaf, H. "Peygamberlerde Bulunmayan Biyolojik Kusurlar (Sünnî ve Mutezilî Kelamına Dair Bir Araştırma)". Artuklu Akademi 4 (2017 ): 149-169
RIS TY - JOUR T1 - Peygamberlerde Bulunmayan Biyolojik Kusurlar (Sünnî ve Mutezilî Kelamına Dair Bir Araştırma) AU - HasanAlkhattaf Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Artuklu Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 169 VL - 4 IS - 1 SN - 2148-3264-2687-427X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Artuklu Akademi Peygamberlerde Bulunmayan Biyolojik Kusurlar (Sünnî ve Mutezilî Kelamına Dair Bir Araştırma) %A Hasan Alkhattaf %T Peygamberlerde Bulunmayan Biyolojik Kusurlar (Sünnî ve Mutezilî Kelamına Dair Bir Araştırma) %D 2017 %J Artuklu Akademi %P 2148-3264-2687-427X %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Alkhattaf, Hasan . "Peygamberlerde Bulunmayan Biyolojik Kusurlar (Sünnî ve Mutezilî Kelamına Dair Bir Araştırma)". Artuklu Akademi 4 / 1 (Haziran 2017): 149-169 .
AMA Alkhattaf H. Peygamberlerde Bulunmayan Biyolojik Kusurlar (Sünnî ve Mutezilî Kelamına Dair Bir Araştırma). Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. 2017; 4(1): 149-169.
Vancouver Alkhattaf H. Peygamberlerde Bulunmayan Biyolojik Kusurlar (Sünnî ve Mutezilî Kelamına Dair Bir Araştırma). Artuklu Akademi. 2017; 4(1): 149-169.
IEEE H. Alkhattaf , "Peygamberlerde Bulunmayan Biyolojik Kusurlar (Sünnî ve Mutezilî Kelamına Dair Bir Araştırma)", Artuklu Akademi, c. 4, sayı. 1, ss. 149-169, Haz. 2017