Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 4, Sayfalar 138 - 146 2020-04-30

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SİNİZMİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ

Hüseyin ERİŞ [1] , Asli KAYA [2]


Çalışmanın problem cümlesini ‘örgüt içerisinde çalışan sağlık çalışanlarının sinizm ve iş doyumu arasında ilişki söz konusu mudur?’ ifadesinden oluşmaktadır. Bu araştırmanın amacı, sağlık çalışanlarının sinizm ve iş doyumları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Bursa’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir devlet hastanesinde çalışan hekim, hemşire ve sağlık çalışanları (tekniker, teknisyen, sekreter vs.) oluşan toplam 300 kadar sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş ve evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. İdari personel araştırmaya dahil edilmemiştir. 01.09.2019-30.10.2019 tarihleri arasında anketler elden dağıtılmış ve sağlık çalışanlarının %67’si (202) anketi doldurmuştur. Araştırma 01.09.2019-30.10.2019 tarihlerinde arasında yapılmıştır. Veri toplama araçlarını sosyo-demografik bilgileri sorgulayan soru formu ve Örgütsel Sinizm Ölçeği ile İş Doyumu anketi oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlilik değerleri yüksek çıkmıştır. Sinik bireylerin örgütsel her türlü etkinliğe kendilerini kapadıklarından, uzak durduklarından ve sadece işin yapılmasına yönelik eylem içerisinde olduklarından dolayı bireyin kendisini örgütsel ortamdan soyutlaması iş hoşnutluğunu ve işe olan uyumunu zorlaştırmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen korelasyon ilişkisine bakıldığında, sinizm ve iş doyumu arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca standart regresyon katsayısına göre sinizm değişkenindeki 1 birim artışın iş doyumu değişkeninde 0,485 birim azalmaya neden olması beklenir. Çalışmanın sonucunda yüksek örgütsel sinizmin iş doyumsuzluğuna neden olduğu sonucuna varılmıştır.
Sinizm, Sağlık Çalışanları, işdoyumu
 • Abraham, Rebecca (2000), “Organizational Cynicism: Bases sand Consequences”, Genetic, Social and General Psychology Monographs, 126(3), 269-292.
 • Andersson, Lynne M. ve Thomas S. Bateman (1997), “Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects”, Journal of Organizational Behavior, 18(5), 449-469.
 • Akbolat M. ve Amarat, Mustafa (2018). Bölüm 15: Sağlık Kurumlarında Sinizm. Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları. Nobel Akademik Yayıncılık, Editörler: Mesut Çimen, Serkan Deniz, 2.Basım, Nisan, s.239-255.
 • Arslan. A., (2016) Örgütsel Sinizm Ve İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Aydın Turist Rehberleri Odası’na Kayıtlı Olan Profesyonelturist Rehberleri Örneği, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Arslan. B., Kaya. K., Çakır. A., (2017) An Empirical Study On Determinatiın of relationship between individual characteristics and job satisfaciton, The journal of Academic Social Science Studies, Spring ll, Number 55, page 387-400.
 • Bacaksız. F.E., Tuna. R., Seren. A.K.H., (2018) Sağlık Çalışanlarında Performans ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma, ACU Sağlık Bil Dergisi 2018; 9(1):52-58.
 • Başaran, İ.E.(2000). Örgütsel Davranış. İnsanın Üretim Gücü (3.baskı). Ankara: Feryal Matbaası.
 • Boyalı. H., (2011) Örgütsel Sinizm Ve İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Karaman’daki Bankalar Üzerinde Bir Uygulama, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans Tezi.
 • Çankaya. M., (2018) Hastane Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 4.
 • Çankaya. M. (2018) Örgütsel Demokrasinin İş Tatminine Etkisi İle Sağlık Sektörü Çalışanlarının Örgütsel Demokrasi Algıları Ve İş Tatmini Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 82, Kasım 2018, s. 404-426.
 • Çimen, M. (2018). Bölüm 6: Sağlık Kurumlarında İş Doyumu. Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları. Nobel Akademik Yayıncılık, Editörler: Mesut Çimen, Serkan Deniz, 2.Basım, Nisan, s.73-84.
 • Dean, J.E.; Brandes, P.; Dharwadkar,R.(1998).Organizational Cynicism. Academy of Management Review. .23(2): 341-352.
 • Efeoğlu, İ. E.& İplik, E. (2011). “Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik İlaç Sektöründe Bir Uygulama”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 343-360.
 • Erdoğan, İ. (1996).İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayın No:266. İstanbul.
 • Erdost, H.; Karacaoğlu; Reyhanoğlu, K ve M. (2007). Örgütsel Sinizm Kavramı ve İlgili Ölçeklerin Türkiye’deki Bir Firmada Test Edilmesi. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı. Sakarya Üniversitesi. Sakarya.
 • Erişkin B., F., Tuna, R. & Harmancı S. A. K. (2018). “Sağlık Çalışanlarında Performans ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 52-58.
 • Güllü. S., Yıldız. K., (2019) Spor Örgütlerinde Karanlık Kişilik, Örgütsel Sinizm Ve İş Tatmini İlişkisinin İncelenmesi, SPORMETRE, 2019,17(4),220-232 DOI: 10.33689/spormetre.620304.
 • İncesu, E., Yorulmaz, M. & Evirgen, H. (2017). “Örgütsel Sinizmin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 370- 380.
 • Kahya. C. (2013) Örgütsel Sinizm, İş Performansını Etkiler Mi? İş Tatminin Aracılık Etkisi, Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 3 (34-46).
 • Kerse, G., & Karabey, C. N. (2017). “Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Örgütsel Sinizmin Aracı Rolü”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 375-398.
 • Kılıçaslan, S. ve Kaya, A. (2017). ‘Mobbing’in Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisi Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama’, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2017/1, Sayı:25, s.9-25.
 • Köroğlu, P., & Dikmetaş, Y. E. (2016). “Sağlık Kurumu Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Sinizm Tutumlarına Etkisi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11-34.
 • Kurçer. M.A. (2005). Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005; 2 (3), ss.10-15.
 • Nal. M., Nal. B., (2018) Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(1), 131-140, Mart 2018.
 • Pelit, E., & Ayana, Ç. (2016). “Duygusal Zekânın Örgütsel Sinizme Etkisi: Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 45-76.
 • Tengilimoğlu, D. Akbolat M. ve Işık, O. (2015). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. (7.Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Tengilimoğlu, Dilaver, (2005), “Hizmet İşletmelerinde Liderlik Davranışları ile İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi: 1, s. 23-45
 • Topçu, İbrahim; Türkkan, Nihal Ünaldı; Bacaksız, Feride Eşkin; Şen, Hanife Tiryaki; Karadal, Ahmet; Yıldırım, Aytolan (2013). ‘Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği’. DEUHYO ED. 2013,6 (3), 125-131.
 • Tözün, M., Çulhacı, A., Ünsal, A. (2008). Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu.TAF Preventive Medicine Bulletin, 7,(5), 377-384.
 • Yılmaz, F., İşeri, İ. & Çolak, Y., M. (2016). “Ankara'da Özel Hastanede Çalışanların Sinizm ve Örgütsel Sinizm Düzeyleri”, Akademik Bakış Dergisi, 429-444.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin ERİŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Yazar: Asli KAYA
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2020

Bibtex @araştırma makalesi { asead712045, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {}, publisher = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {138 - 146}, doi = {}, title = {SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SİNİZMİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Eri̇ş, Hüseyin and Kaya, Asli} }
APA Eri̇ş, H , Kaya, A . (2020). SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SİNİZMİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 7 (4) , 138-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54055/712045
MLA Eri̇ş, H , Kaya, A . "SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SİNİZMİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ" . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 7 (2020 ): 138-146 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54055/712045>
Chicago Eri̇ş, H , Kaya, A . "SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SİNİZMİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 7 (2020 ): 138-146
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SİNİZMİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ AU - Hüseyin Eri̇ş , Asli Kaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 138 EP - 146 VL - 7 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SİNİZMİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ %A Hüseyin Eri̇ş , Asli Kaya %T SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SİNİZMİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ %D 2020 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 7 %N 4 %R %U
ISNAD Eri̇ş, Hüseyin , Kaya, Asli . "SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SİNİZMİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 7 / 4 (Nisan 2020): 138-146 .
AMA Eri̇ş H , Kaya A . SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SİNİZMİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020; 7(4): 138-146.
Vancouver Eri̇ş H , Kaya A . SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SİNİZMİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020; 7(4): 138-146.
IEEE H. Eri̇ş ve A. Kaya , "SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SİNİZMİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 7, sayı. 4, ss. 138-146, Nis. 2020