Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı: 4, 24 - 40, 17.12.2015

Öz

Kaynakça

 • KAYNAKÇA Akkayan, T. (1979). Göç ve Değişme. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, s.25.
 • Aktaş, A. M. (2011). Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar. Çocuk Koruma Kanunu, Çocuk ve Suç, Hançerli, S., Sevinç, B., Gürer, C. ve Öner, M.C.(Ed.) Sabev Yayınları, Ankara, ss.191-197.
 • Altun, N. (2012). Sosyoloji. Kentleşme, Bahar, H. İ. (Ed.). Polis Akademisi Yayınları, Ankara, ss.263-281.
 • Aytaç, Ö. ve Toprak, L. (2011). Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar. Çocuk veRadikalleşme: Diyarbakır Örneklemesi, Hançerli, S., Sevinç, B., Gürer, C. ve Öner, M.C. (Ed.). Sabev Yayınları, Ankara, ss.409-419.
 • Bahar, H. İ. (2009). Sosyoloji. Usak Yayınları, Ankara, ss. 259-267.
 • Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, (1998). “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Terör Nedeniyle Göç Eden Ailelerin Sorunları”, Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay.,No:115.
 • Ceylan, Y. (2012). Zorunlu Göç ve Suç İlişkisi (Muş İli Örneği). Akademik Bakış Dergisi, 32:7.
 • Çakır, S. (2011a). Geleneksel Türk Kültüründe Göç ve Toplumsal Değişme. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24:129-142.
 • Çakır, S. (2011b). Türkiye’de Göç, Kentleşme/Gecekondu Sorunu ve Üretilen Politikalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23:210-222.
 • Çelik, F. (1999). Ekonomik Yönleriyle İç Göç Olgusu. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, s.4.
 • Çelik, F. (2007). Türkiye’de İç Göçler: 1980-2000. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1): 87-109.
 • Demir, O. Ö. (2012). Sosyoloji. İç ve Dış Göç, Bahar, H. İ. (Ed.). Polis Akademisi Yayınları, Ankara, ss.285-320. Dolu, O. (2011). Suç Teorileri. Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 32.
 • Dolu, O. (2013). Suç Sosyolojisi. Suç ve Sapma Teorileri, Geleri, A. (Ed.). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.2-23.
 • Dönmezer, S. (1984). Kriminoloji. Filiz Kitabevi, İstanbul, ss. 61.
 • Eren Veysel, Özel Mehmet ve Altınkaya Ö. Faruk, (2010). Terörün Sosyal Psikolojisi. Türkiye’de Göç Gecekondu ve Terör Üzerine Bir Araştırma: Adana Kenti Örneği, Sever, M., Cinoğlu, H. ve Başıbüyük, O. (Ed.). Polis Akademisi Yayınları, Ankara, ss.255-275.
 • Geleri, A. (2013). Suç Sosyolojisi. Suç Önleme, Geleri, A. (Ed.). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.88-89.
 • Gişi, İ. (2007). Göksun İlçesinde Yaşanan Göç Hareketlerinin Sosyo-Ekonomik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş, ss.3-4.
 • Gökçe, B. (1977). Gecekondu Gençliği. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara,ss. 8-100.
 • Gökçe, B. (1996). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsa Kurumlar. Savaş Yayınevi, Ankara, s.131.
 • Görmez, K. (1991). Şehir ve İnsan. M.E.B. Yayınları, Ankara, ss. 41-80.
 • Görmez, K. (1997). Kent ve Siyaset. Gazi Kitabevi, Ankara, s. 19.
 • Gökulu, G. (2010). Kent Güvenliği Kentleşme ve Suç İlişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(1):210-222.
 • Güllüpınar, F. (2011). Kent Sosyolojisi. Kent Kuramları, Güneş, F. (Ed.). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.50-83.
 • HKÜ, (2012). Göç, Umut ve Gerçekler. Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Göç, Nüfus, Eğitim ve İstihdam Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ss. 5-24.
 • İsbir, E. G. (1986). Şehirleşme ve Meseleleri. Ocak Yayınları, Ankara, ss. 9-26.
 • Kaya, E., Şentürk, H., Danış, O. ve Şimşek, S. (2008). Modern Kent Yönetimi-1. Okutan Yayıncılık, İstanbul, ss. 9-25.
 • Kaygısız, M. (2010). Suç Yeri ve Delil Güvenliği. Adalet Yayınevi, Ankara, s.33.
 • Keleş, R. (1975). Kentleşme Politikası. İmge kitabevi, İstanbul, s.19.
 • Keleş, R. (1980). Kent Bilim Terimleri Sözlüğü. TDK yayınları, Ankara, s. 70.
 • Keleş, R. (1992). Yerinden Yönetim ve Siyaset. Cem Yayınevi, İstanbul, s.22.
 • Keleş, R. ve Hamamcı, C. (1993). Çevrebilim. İmge Yayınları, Ankara, s.59.
 • Kızılçelik, S. (2000). Sosyoloji Yazıları 2. Anı yayıncılık, Ankara, ss.114.
 • Kurtoğlu, A. (2011). Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi. Kent Yaşamı, Yıldız, E. ve Karkıner, N. (Ed.). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.106-128.
 • Kuyaksil, A. (2013). Kent Güvenliğini Sağlamada Kentsel Güvenlik Yönetim Sisteminin Etkisi: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Örneği. KAYSEM-8 Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar Bildiri Özetleri Kitabı. Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, Hatay, s. 44.
 • Mutlu, S. (2007). Türkiye’de Yaşanan Gecekondulaşma Süreci ve Çözüm Arayışları: Ankara Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 4.
 • Okutan, A. (1995). Türkiye’de Kentleşme ve Siyasal Yapı. Ekin Matbaacılık Yayıncılık, Ankara, ss.17-19.
 • Öztürk, M. ve Altuntepe, N. (2008). Türkiye’de Kentsel Alanlara Göç Edenlerin Kent ve Çalışma Hayatına Uyum Durumları: Bir Alan Araştırması. Journal of Yasar University, 3(11):1589-1601.
 • Rıttersberger-Tılıç, H. (2011). Kent Sosyolojisi. Kavram Olarak Kent Sosyolojisi, Güneş, F. (Ed.). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.3-8.
 • Toprak, Z. (1988). Kent Yönetimi ve Politikası. Akevler Akdeniz Bilimsel Araştırma Merkezi Yayınları, İzmir, ss.1-6.
 • Torunoğlu, E. (2007). Kent ve Planlama Geçmişi Korumak Geleceği Tasarlamak. Kentsel Dönüşüm: Pazarlamanın Dayanılmaz Hafifliği, Mengi, A. (Ed.). İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.375-388.
 • Turan, M. (2007). Kent ve Planlama Geçmişi Korumak Geleceği Tasarlamak. Başkentin Gecekonduları: Kentsel Dönüşüm Projelerinin Arka Bahçeleri, Mengi, A. (Ed.).İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.389404.
 • Yıldırım, A. (2004). Kentleşme ve Kentleşme Sürecinde Göçün Suç Olgusu Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, ss.4-153. Yıldız, Ö. (2012). Gaziantep’te Göç. Gaziantep Üniversitesi Yayınları, Gaziantep, s.14-35.
 • Yücel M.T. (2008). Kriminoloji. Afşar Matbaacılık, Ankara, ss.3-31.

TÜRKİYE’DE KIRSALDAN KENTE GÖÇ VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ

Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı: 4, 24 - 40, 17.12.2015

Öz

İnsanlık tarihinin en eski zamanlarından beri var olan göç, tüm canlıların hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri ya da yaşamlarını devam ettirebilmelerinin ön koşulu olarak, çeşitli nedenlerle gerçekleştirilen bir yer değiştirme hareketidir. İlkel çağlarda doğal afetler, beslenme ihtiyacını ya da temel yaşam gereksinimlerini karşılayamama gibi nedenlerle göç eden insanlar, daha sonraları çoğunlukla ekonomik ve siyasi nedenlerle ülke içerisinde veya uluslararası düzeyde göçlerini sürdürmüşlerdir. Bu çalışmada sosyolojik açıdan göç olgusu, ülkemizde yaşanan iç ve dış göç hareketleri değerlendirilmiştir. Çalışma literatüre dayalı bir çalışma olup, daha çok birincil ve ikincil kaynaklardan faydalanılmıştır. Çalışmada yoğunluk son yıllarda önemi artarak karşımıza çıkan ve ülkemizi birçok yönden etkileyen iç göç sorunları üzerine odaklanılmıştır.

Kaynakça

 • KAYNAKÇA Akkayan, T. (1979). Göç ve Değişme. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, s.25.
 • Aktaş, A. M. (2011). Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar. Çocuk Koruma Kanunu, Çocuk ve Suç, Hançerli, S., Sevinç, B., Gürer, C. ve Öner, M.C.(Ed.) Sabev Yayınları, Ankara, ss.191-197.
 • Altun, N. (2012). Sosyoloji. Kentleşme, Bahar, H. İ. (Ed.). Polis Akademisi Yayınları, Ankara, ss.263-281.
 • Aytaç, Ö. ve Toprak, L. (2011). Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar. Çocuk veRadikalleşme: Diyarbakır Örneklemesi, Hançerli, S., Sevinç, B., Gürer, C. ve Öner, M.C. (Ed.). Sabev Yayınları, Ankara, ss.409-419.
 • Bahar, H. İ. (2009). Sosyoloji. Usak Yayınları, Ankara, ss. 259-267.
 • Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, (1998). “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Terör Nedeniyle Göç Eden Ailelerin Sorunları”, Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay.,No:115.
 • Ceylan, Y. (2012). Zorunlu Göç ve Suç İlişkisi (Muş İli Örneği). Akademik Bakış Dergisi, 32:7.
 • Çakır, S. (2011a). Geleneksel Türk Kültüründe Göç ve Toplumsal Değişme. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24:129-142.
 • Çakır, S. (2011b). Türkiye’de Göç, Kentleşme/Gecekondu Sorunu ve Üretilen Politikalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23:210-222.
 • Çelik, F. (1999). Ekonomik Yönleriyle İç Göç Olgusu. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, s.4.
 • Çelik, F. (2007). Türkiye’de İç Göçler: 1980-2000. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1): 87-109.
 • Demir, O. Ö. (2012). Sosyoloji. İç ve Dış Göç, Bahar, H. İ. (Ed.). Polis Akademisi Yayınları, Ankara, ss.285-320. Dolu, O. (2011). Suç Teorileri. Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 32.
 • Dolu, O. (2013). Suç Sosyolojisi. Suç ve Sapma Teorileri, Geleri, A. (Ed.). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.2-23.
 • Dönmezer, S. (1984). Kriminoloji. Filiz Kitabevi, İstanbul, ss. 61.
 • Eren Veysel, Özel Mehmet ve Altınkaya Ö. Faruk, (2010). Terörün Sosyal Psikolojisi. Türkiye’de Göç Gecekondu ve Terör Üzerine Bir Araştırma: Adana Kenti Örneği, Sever, M., Cinoğlu, H. ve Başıbüyük, O. (Ed.). Polis Akademisi Yayınları, Ankara, ss.255-275.
 • Geleri, A. (2013). Suç Sosyolojisi. Suç Önleme, Geleri, A. (Ed.). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.88-89.
 • Gişi, İ. (2007). Göksun İlçesinde Yaşanan Göç Hareketlerinin Sosyo-Ekonomik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş, ss.3-4.
 • Gökçe, B. (1977). Gecekondu Gençliği. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara,ss. 8-100.
 • Gökçe, B. (1996). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsa Kurumlar. Savaş Yayınevi, Ankara, s.131.
 • Görmez, K. (1991). Şehir ve İnsan. M.E.B. Yayınları, Ankara, ss. 41-80.
 • Görmez, K. (1997). Kent ve Siyaset. Gazi Kitabevi, Ankara, s. 19.
 • Gökulu, G. (2010). Kent Güvenliği Kentleşme ve Suç İlişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(1):210-222.
 • Güllüpınar, F. (2011). Kent Sosyolojisi. Kent Kuramları, Güneş, F. (Ed.). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.50-83.
 • HKÜ, (2012). Göç, Umut ve Gerçekler. Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Göç, Nüfus, Eğitim ve İstihdam Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ss. 5-24.
 • İsbir, E. G. (1986). Şehirleşme ve Meseleleri. Ocak Yayınları, Ankara, ss. 9-26.
 • Kaya, E., Şentürk, H., Danış, O. ve Şimşek, S. (2008). Modern Kent Yönetimi-1. Okutan Yayıncılık, İstanbul, ss. 9-25.
 • Kaygısız, M. (2010). Suç Yeri ve Delil Güvenliği. Adalet Yayınevi, Ankara, s.33.
 • Keleş, R. (1975). Kentleşme Politikası. İmge kitabevi, İstanbul, s.19.
 • Keleş, R. (1980). Kent Bilim Terimleri Sözlüğü. TDK yayınları, Ankara, s. 70.
 • Keleş, R. (1992). Yerinden Yönetim ve Siyaset. Cem Yayınevi, İstanbul, s.22.
 • Keleş, R. ve Hamamcı, C. (1993). Çevrebilim. İmge Yayınları, Ankara, s.59.
 • Kızılçelik, S. (2000). Sosyoloji Yazıları 2. Anı yayıncılık, Ankara, ss.114.
 • Kurtoğlu, A. (2011). Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi. Kent Yaşamı, Yıldız, E. ve Karkıner, N. (Ed.). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.106-128.
 • Kuyaksil, A. (2013). Kent Güvenliğini Sağlamada Kentsel Güvenlik Yönetim Sisteminin Etkisi: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Örneği. KAYSEM-8 Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar Bildiri Özetleri Kitabı. Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, Hatay, s. 44.
 • Mutlu, S. (2007). Türkiye’de Yaşanan Gecekondulaşma Süreci ve Çözüm Arayışları: Ankara Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 4.
 • Okutan, A. (1995). Türkiye’de Kentleşme ve Siyasal Yapı. Ekin Matbaacılık Yayıncılık, Ankara, ss.17-19.
 • Öztürk, M. ve Altuntepe, N. (2008). Türkiye’de Kentsel Alanlara Göç Edenlerin Kent ve Çalışma Hayatına Uyum Durumları: Bir Alan Araştırması. Journal of Yasar University, 3(11):1589-1601.
 • Rıttersberger-Tılıç, H. (2011). Kent Sosyolojisi. Kavram Olarak Kent Sosyolojisi, Güneş, F. (Ed.). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.3-8.
 • Toprak, Z. (1988). Kent Yönetimi ve Politikası. Akevler Akdeniz Bilimsel Araştırma Merkezi Yayınları, İzmir, ss.1-6.
 • Torunoğlu, E. (2007). Kent ve Planlama Geçmişi Korumak Geleceği Tasarlamak. Kentsel Dönüşüm: Pazarlamanın Dayanılmaz Hafifliği, Mengi, A. (Ed.). İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.375-388.
 • Turan, M. (2007). Kent ve Planlama Geçmişi Korumak Geleceği Tasarlamak. Başkentin Gecekonduları: Kentsel Dönüşüm Projelerinin Arka Bahçeleri, Mengi, A. (Ed.).İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.389404.
 • Yıldırım, A. (2004). Kentleşme ve Kentleşme Sürecinde Göçün Suç Olgusu Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, ss.4-153. Yıldız, Ö. (2012). Gaziantep’te Göç. Gaziantep Üniversitesi Yayınları, Gaziantep, s.14-35.
 • Yücel M.T. (2008). Kriminoloji. Afşar Matbaacılık, Ankara, ss.3-31.
Toplam 43 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Ali Kuyaksil Bu kişi benim

Mehmet Özdemir Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Aralık 2015
Gönderilme Tarihi 14 Ağustos 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 2 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Kuyaksil, A., & Özdemir, M. (2015). TÜRKİYE’DE KIRSALDAN KENTE GÖÇ VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 2(4), 24-40.

 ASSAM-UHAD Nisan ve Kasım aylarında yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.