Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği:
• Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir.
• Sürekli Eğitim Dergisi (SED), Uluslararası Yayın Etik Komisyonu (COPE) tarafından belirlenen etik ilkelerini benimsemekte ve bu ilkelere uygun bir yayın politikası uygulamaktadır.

Editörlük Süreci:
• Dergiye gönderilen çalışmalar bir hafta içerisinde editör tarafından şekil şartlarına uygunluk açısından incelenerek, çalışmanın hakem sürecini yönetecek olan alan editörüne gönderilir.
• Çalışmaya atanan alan editörü, çalışmayı alanında uzman iki hakeme göndermek ve hakem ile yazar arasında diyalog kurmak ile yükümlüdür.
• Editör, hakem kararlarına ek olarak çalışmada ilgili düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etme hakkına sahiptir.
• Editör ve/veya Editör Kurulu makalenin geldiği ilk tarihten yayınlanacağı son aşamaya kadar makaleyi reddetme hakkına sahiptir.

Editör/ Editör Kurulunun Etik Sorumlulukları:
• Editör, dergiyi sürekli geliştirmek ve yayın niteliğini yükseltmek için çaba gösterir.
• Editör; makalelerin yayımlanmasına karar verirken makalelerin özgün ve bilimsel olmasına ve okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterir.
• Editör; yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.
• Editör; hakem havuzunun sürekli güncellenmesi için arayış içinde olur.
• Editör, hakem değerlendirme sürecinin gizliliğine önem verir ve üçüncü kişilerle paylaşmaz.
• Editör; hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını destekler.
• Editör; makalenin yansız değerlendirilmesi için hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmadığını dikkate alır.
• Editör, yazarlar arasında ayrım yapmaz ve dergiye gönderilen ve yayımı uygun görülen her çalışma karşısında tarafsızlığını korur.
• Editör; değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlar ve yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korur.
• Editör; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterir. Makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemser ve makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddeder.

Hakemlik Süreci:
• Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen kitap incelemesi/eleştirisi gibi çalışmaların haricinde kalan araştırma-derleme makalesi niteliği taşıyan çalışmalar, ikili kör hakemlik sisteminin gerekleri doğrultusunda alanında uzman iki ayrı hakeme gönderilir.
• Çalışmayı incelemek üzere hakem olarak atanan uzmanlara, hakemlik davetini kabul etmesi için bir hafta, kabul edilen çalışmaya ilişkin sonuç raporunu göndermesi için en fazla bir aylık süre verilir.
• Bir çalışmanın yayınlanması için her iki hakemin ve dergi editörlüğünün olumlu görüşü gerekmektedir.
• Hakemlerden bir tanesinin olumlu, diğerinin olumsuz rapor verdiği çalışmalar üçüncü bir hakeme gönderilir.
• Hakemlerden gelecek düzeltme önerileri, yazar tarafından en geç 15 gün içerisinde tamamlanarak derginin editörüne gönderilmelidir. Aksi halde çalışma editör tarafından reddedilir.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları:
• Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.
• Çalışmanın intihal olduğu ya da önceden başka bir yerde yayımlandığı anlaşılması üzerine hakemler durumu editöre bildirmelidir.

Yazarlık Süreci:
• Çalışmanın incelenmesi sürecinde, dergi editörleri yalnızca “sorumlu yazar” ile iletişime geçmektedir.
• Sorumlu yazar, çalışmanın varsa diğer yazarlarına gerekli düzeltme önerilerini iletmekle yükümlüdür.
• Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
• Yazar, dergiye göndereceği çalışma için gereken belgeleri eksiksiz doldurmak, Telif Hakkı Sözleşmesi’ni imzalayarak göndermek ve çalışmanın benzerlik oranının %20'nin altında olduğunu gösteren benzerlik raporunu editör kuruluna ulaştırmakla yükümlüdür.
• Yazarların unvan, kurum ve iletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde Sorumlu Yazar, bu değişiklikleri en geç Mizanpaj aşamasında Editör Kurulu'na bildirmelidir.

Yazarların Etik Sorumlulukları:
• Yazar, başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makaleyi dergiye göndermemelidir.
• Yazar, dergiye özgün makale göndermelidir.
• Yazar, makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapmalıdır.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirmek, makaleden yazar çıkartmak ve makaleye yazar eklemek için öneride bulunulmamalıdır.
• Yazar; değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiğinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmelidir.
• Yazar; etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
• Yazar, veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiğinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb. uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.

Yayın Politikası:
• Sürekli Eğitim Dergisi (SED), yılda iki kez yayınlanmaktadır.
• Dergimize gönderilecek makaleler Dergi-Park üzerinden açılan kullanıcı hesabı ile iletilmelidir.
• Dergi, açık erişim politikası uygulamaktadır.
• Dergi, yazarlarından ücret talep etmemekte ve hakemlere herhangi bir ücret ödememektedir.
• Dergiye gönderilen çalışmaların uluslararası alanda geçerliliği olan intihal programları aracılığıyla özgünlüğü kontrol edilmektedir.
• Tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için "Etik Kurul Onayı" alınmış olmalıdır. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) çalışmanın yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin sonunda yer verilmelidir.Etik Kurul izni gerektiren çalışmaları aşağıdaki gibidir:
• Anket, mülakat, ölçek, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.