Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 40, 133 - 148, 24.12.2018

Öz

Kaynakça

  • Ağaoğlu, E. (2006). Sınıf yönetimiyle ilgili temel olgular. Z. Kaya (Ed.). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem AYayınları.Akar, H. (2010). Challenges for schools in communities with internal migration flows: evidence from Turkey, International Journal of Educational Development, 30, 263–276.Akçay, C. ve Başar, M. A. (2004). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetsel görevlere ayırdıkları zaman ve bunları önemli görme dereceleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10 (38), 170–197.Aksoyalp, Y. (2010). 21. Yüzyılda okul yöneticisinin niteliği: öğretim liderliği. The Journal Of SAU Education Faculty, 20, 140-150.Andrietti, V. ( 2014).Does lecture attendance affect academic performance? Panel data evidence for introductory macroeconomics, International Review of Economics Education, 15 , 1-16Arslantaş, H.İ. ve Özkan, M. (2014). Öğretmen ve yönetici gözüyle etkili okulda yönetici özelliklerinin belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 26, 181-193Atak, H .(2011).Örneklem Seçimi. Ö. Çokluk (Ed.), Araştırma yöntemleri içinde (ss. 201-227). Ankara: Edge Akademi.Aydın, M. (2010). Eğitim yönetimi. (9. Baskı). Ankara: Hatipoğlu YayınlarıAydın, M., (2002). Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumları yönetici atama ders notları , Ankara.Barth, R.S. (2006). Improving relationships within the school. Improving Professional Practice, 63(6), 8-13.Bayrak, C. (2005). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Pegem A Yay.Bursalıoğlu, Z. (2012). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış (17. Baskı). Ankara: Pegem A Yayınları.Can, N. (2007). İlköğretim Okulu Yöneticisinin Bir İlköğretim Lideri Olarak Yeni Öğretim Programlarının Geliştirilmesi ve Uygulanmasındaki Yeterliliği. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 3(2):228-244Cochran, W.G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.). New York: Wiley.Çelikten, M. (2011). Okul Örgütü ve Yönetimi. V. Çelik (Ed.). (4. Baskı). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A YayınlarıÇınkır, Ş & Çetin,S.K. (2010). Öğretmenlerin okullarda mesleki çalışma ilişkileri hakkındaki görüşler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 16(3).353-371Engin Demir, C. (2009). Factors influencing the academic achievement of the Turkish urban poor, International Journal of Educational Development, 29, 17-29.Ergün. M. (1994). Eğitim sosyolojisine giriş. Ankara: Ocak Yayınları. Gül, S. Kıran, Ö. ve Nasırsi, H. (2016). Ortaöğretim (Lise) öğrencilerinin devamsızlık nedenleri ve yeni ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin öğrenci devamsızlıkları üzerindeki etkileri (Atakum ilçesi örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (44), 925-933Hanushek E.A. & Wöβmann L. (2007). The role of education quality in economic growth. World Bank Policy Research Working Paper 4122. 1-96Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. 25. Basım. Ankara: NobelKeser, Z. & Gedikoğlu, T. (2008). Ortaöğretim okul müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerinin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 3(2) 1-23Kiraz, Z. (2013). Okul Örgütü ve Yönetimi. A. Ç. Sağlam (Ed.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Maya Akademi YayınlarıKorkmaz, M. (2005) Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi: Sorunlar –Çözümler ve Öneriler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 237-252 Manaseh, A. M. 2016. Instructional leadership: The role of heads of schools in managing the instructional programme. International Journal of Educational Leadership and Management, 4(1), 30-27.Okutan, M. (2011). Okul Yönetiminde Öğretim ve Öğrenciyle İlgili İşler. V. Çelik (Ed.). (4. Baskı). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yay.Öztekin, Ö. (2013). Lise öğrencilerinin devamsızlık nedenlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Osmangazi üniversitesi. Eskişehir.Ramberg, j. , Låftman, S. B. , Fransson, E. & Modin, B. (2018). School effectiveness and truancy: a multilevel study of upper secondary schools in Stockholm. International Journal of Adolescence and Youth, 1-14Şanlı, Ö., Altun, M. ve Tan, Ç. (2015) Okula Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Devamsızlık Sebeplerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (55), 161-177Tansel, A. (2002). Determinants of school attainment of boys and girls in Turkey: individual, household and community factors, Economics of Education Review, 21, 455–470.Taymaz, H. (1986). Okul Yönetimi ve Yönetici yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19 (1), 123-135Yılmaz, K. (2009). Okul Müdürlerinin Denetim Görevleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 19- 35

ÖĞRENCİ DEVAMLILIĞINI SAĞLAMADA OKUL YÖNETİMİ POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 40, 133 - 148, 24.12.2018

Öz

Bu araştırmada, okul yöneticilerinin görüşleri temelinde ilköğretim kurumlarında öğrenci devamlılığını sağlamada okul yönetiminin belirlediği politikaları izleme ve uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tarama türünde desenlenen araştırmanın evrenini, Diyarbakır ili merkez ilçelerindeki (Bağlar, Kayapınar, Yenişehir, Sur) 220 ilköğretim kurumunda (ilkokul ve ortaokul) görev yapan 512 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Örneklemini ise, dört merkez ilçedeki ilköğretim kurumlarında çalışan yöneticilerin dağılımını tutarlı bir şekilde temsil etmesi için tabakalama örnekleme yöntemi kullanılarak araştırmaya dâhil edilen 217 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen 37 madde ve 4 faktörden oluşan “Öğrenci Devamlılığını Sağlamada Okul Yönetimi Politikaları Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Analizde, betimsel istatistikler yanı sıra bağımsız örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analiz (ANOVA), Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, okul yöneticilerinin öğrenci devamlılığını sağlamada en çok uyguladıkları politikanın “yönetici ve öğretmenlerle işbirliğine yönelik politikalar” olduğunu, en az uyguladıkları politikanın ise “eğitim paydaşları ve okul çevresi ile işbirliğine yönelik politikalar” olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca yönetici görüşleri arasında, yaş, hizmet yılı, görev türü ve yönetici olarak çalışma süresi değişkenleri bakımından anlamlı farklılıklar görülmüştür. Özellikle, yaş, hizmet yılı ve yöneticilik süresi daha fazla olan yöneticiler ile okul müdürlerinin öğrenci devamlılığını sağlamada okul yönetimi politikalarını daha etkin bir şekilde uyguladıklarını ve izlediklerini ifade ettikleri görülmüştür.

Kaynakça

  • Ağaoğlu, E. (2006). Sınıf yönetimiyle ilgili temel olgular. Z. Kaya (Ed.). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem AYayınları.Akar, H. (2010). Challenges for schools in communities with internal migration flows: evidence from Turkey, International Journal of Educational Development, 30, 263–276.Akçay, C. ve Başar, M. A. (2004). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetsel görevlere ayırdıkları zaman ve bunları önemli görme dereceleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10 (38), 170–197.Aksoyalp, Y. (2010). 21. Yüzyılda okul yöneticisinin niteliği: öğretim liderliği. The Journal Of SAU Education Faculty, 20, 140-150.Andrietti, V. ( 2014).Does lecture attendance affect academic performance? Panel data evidence for introductory macroeconomics, International Review of Economics Education, 15 , 1-16Arslantaş, H.İ. ve Özkan, M. (2014). Öğretmen ve yönetici gözüyle etkili okulda yönetici özelliklerinin belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 26, 181-193Atak, H .(2011).Örneklem Seçimi. Ö. Çokluk (Ed.), Araştırma yöntemleri içinde (ss. 201-227). Ankara: Edge Akademi.Aydın, M. (2010). Eğitim yönetimi. (9. Baskı). Ankara: Hatipoğlu YayınlarıAydın, M., (2002). Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumları yönetici atama ders notları , Ankara.Barth, R.S. (2006). Improving relationships within the school. Improving Professional Practice, 63(6), 8-13.Bayrak, C. (2005). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Pegem A Yay.Bursalıoğlu, Z. (2012). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış (17. Baskı). Ankara: Pegem A Yayınları.Can, N. (2007). İlköğretim Okulu Yöneticisinin Bir İlköğretim Lideri Olarak Yeni Öğretim Programlarının Geliştirilmesi ve Uygulanmasındaki Yeterliliği. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 3(2):228-244Cochran, W.G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.). New York: Wiley.Çelikten, M. (2011). Okul Örgütü ve Yönetimi. V. Çelik (Ed.). (4. Baskı). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A YayınlarıÇınkır, Ş & Çetin,S.K. (2010). Öğretmenlerin okullarda mesleki çalışma ilişkileri hakkındaki görüşler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 16(3).353-371Engin Demir, C. (2009). Factors influencing the academic achievement of the Turkish urban poor, International Journal of Educational Development, 29, 17-29.Ergün. M. (1994). Eğitim sosyolojisine giriş. Ankara: Ocak Yayınları. Gül, S. Kıran, Ö. ve Nasırsi, H. (2016). Ortaöğretim (Lise) öğrencilerinin devamsızlık nedenleri ve yeni ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin öğrenci devamsızlıkları üzerindeki etkileri (Atakum ilçesi örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (44), 925-933Hanushek E.A. & Wöβmann L. (2007). The role of education quality in economic growth. World Bank Policy Research Working Paper 4122. 1-96Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. 25. Basım. Ankara: NobelKeser, Z. & Gedikoğlu, T. (2008). Ortaöğretim okul müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerinin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 3(2) 1-23Kiraz, Z. (2013). Okul Örgütü ve Yönetimi. A. Ç. Sağlam (Ed.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Maya Akademi YayınlarıKorkmaz, M. (2005) Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi: Sorunlar –Çözümler ve Öneriler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 237-252 Manaseh, A. M. 2016. Instructional leadership: The role of heads of schools in managing the instructional programme. International Journal of Educational Leadership and Management, 4(1), 30-27.Okutan, M. (2011). Okul Yönetiminde Öğretim ve Öğrenciyle İlgili İşler. V. Çelik (Ed.). (4. Baskı). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yay.Öztekin, Ö. (2013). Lise öğrencilerinin devamsızlık nedenlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Osmangazi üniversitesi. Eskişehir.Ramberg, j. , Låftman, S. B. , Fransson, E. & Modin, B. (2018). School effectiveness and truancy: a multilevel study of upper secondary schools in Stockholm. International Journal of Adolescence and Youth, 1-14Şanlı, Ö., Altun, M. ve Tan, Ç. (2015) Okula Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Devamsızlık Sebeplerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (55), 161-177Tansel, A. (2002). Determinants of school attainment of boys and girls in Turkey: individual, household and community factors, Economics of Education Review, 21, 455–470.Taymaz, H. (1986). Okul Yönetimi ve Yönetici yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19 (1), 123-135Yılmaz, K. (2009). Okul Müdürlerinin Denetim Görevleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 19- 35

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cemal AKÜZÜM
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8011-6027
Türkiye


Mehmet DEMİRKOL
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1973-0364
Türkiye


Özcan EKİCİ (Sorumlu Yazar)
dicle üniversitesi
0000-0003-1191-3166
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 4 Aralık 2018
Kabul Tarihi 14 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 40

Kaynak Göster

APA Aküzüm, C. , Demirkol, M. & Ekici, Ö. (2018). ÖĞRENCİ DEVAMLILIĞINI SAĞLAMADA OKUL YÖNETİMİ POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Doğu Coğrafya Dergisi , 23 (40) , 133-148 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunidcd/issue/41436/492120