PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2009, Cilt 0, Sayı 22, 139 - 154, 01.03.2010

Öz

Kaynakça

 • Kitap ve Makaleler: Anonim, Journal de Constantinople, 14 Şubat 1849 Aracı, Emre, Donizetti Paşa: Osmanlı Sarayının İtalyan Maestrosu, Yapı Kredi
 • Yayıncılık, İstanbul, 2006. Aracı, Emre, “Dolmabahçe’den Bayreuth’a uzanan yardım eli”, Andante, Sayı 8, Aralık 2003. And, Metin, “Saray Tiyatroları”, Sky life, İstanbul, Ekim 2004. Bozdağı, İsmet, Sultan Abdülmecid’in Hatıra Defteri, Pınar yayınları, İstanbul, 1996. Ergin, Nihat, Yıldız Sarayında Müzik: Abdülhamid II Dönemi, Feryal
 • Matbaacılık, Ankara, 1999. Gazimihal, Mahmut Ragıp, Türk Askeri Muzıkaları Tarihi, maarif Basımevi,
 • İstanbul, 1955. Gazimihal, Mahmut Ragıp, Türkiye Avrupa Musiki Münasebetleri, İstanbul, 1939. Forsyth, Cecile, Orchestration, Read Books, 2008. Kahramankaptan Şefik, İsmet İnönü ve Harika Çocuklar, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1998. Karlıbel, Aydın, “Piyano için bir Türk tarihi albümü”, Kalan müzik, İstanbul, 2002. Sacchi, Floraleda, Elias Parish Alvars, Life, Music, Documents: annotated
 • catalogue of his works for harp, piano, orchestra and voice, Odilia
 • Publishing, 1999. Sacchi, Floraleda, “The Compositions of Parish Alvars from 1834–1849”,
 • American Harp Journal, Winter 2008. Sevengil, Refik Ahmet, Saray Tiyatrosu, Cilt: IV, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970. Şakir, Ziya, “Yıldız Tiyatrosu”, Resimli Tarih Mecmuası, Cilt 5, Sayı: 51,
 • İstanbul, 1954 Ünlü, Cemal, “Osmanlı Marşları”, Kalan Müzik, İstanbul, 1999.
 • Elektronik kitap ve makaleler: Finkel, Andrew, “The Story of the Mocan Yali”, Cornucopia, Sayı 3, 1993,
 • http://www.cornucopia.net/highlights3full.html Keylin, Mischa, Henri Vieuxtemps Biography, 2009,
 • http://www.keylin.com/viuxtmps.htm Lott, R. Allen, From Paris to Peoria, Oxford, 2003, http://www.rallenlott.info Serna, Pierre-Rene, The Hector Berlioz Website, (çevrimiçi)
 • http://www.hberlioz.com/Scores/nbesupp.htm#marche

OSMANLI SARAYLARINDA KONSER VEREN AVRUPALI MÜZİSYENLER VE OSMANLI’DA BATI MÜZİĞİNİN GELİŞİMİNE KATKILARI

Yıl 2009, Cilt 0, Sayı 22, 139 - 154, 01.03.2010

Öz

19. yüzyıl, Osmanlı imparatorluğu tarihinde batılılaşma hareketinin başlangıcını temsil eder. Bu batılılaşma hareketi sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda olduğu kadar müzik alanında da gerçekleşmiştir. Batı müziği sistemini başta ordu ve saraya olmak üzere gerek icra gerekse üretim açısından benimsetmek amacıyla, başa geçen padişahlar, dönemin ünlü batılı müzisyenlerini icra amaçlı saraylarına davet etmişlerdir. Böylelikle batı müziği Avrupa standartlarında ve güncelliğinde Osmanlı topraklarında icra edilmiş, dönemin meşhur Avrupalı müzisyenleri baştaki padişahlara eserler ithaf etmişlerdir. Bu araştırma, 19. yüzyıl’da konser, denetleme, vs. gibi amaçlarla Osmanlı Saraylarında bulunmuş batılı müzisyenler ve onların Osmanlı Sultanlarına çaldıkları ve ithaf ettikleri eserleri içermektedir. Böylelikle, Türkiye’de batı müziğinin ilk adımlarının hangi koşullarda atıldığını ve hangi Avrupalı müzisyenlerin bu bağlamda rol aldığını anlamak mümkün olacaktır.

Kaynakça

 • Kitap ve Makaleler: Anonim, Journal de Constantinople, 14 Şubat 1849 Aracı, Emre, Donizetti Paşa: Osmanlı Sarayının İtalyan Maestrosu, Yapı Kredi
 • Yayıncılık, İstanbul, 2006. Aracı, Emre, “Dolmabahçe’den Bayreuth’a uzanan yardım eli”, Andante, Sayı 8, Aralık 2003. And, Metin, “Saray Tiyatroları”, Sky life, İstanbul, Ekim 2004. Bozdağı, İsmet, Sultan Abdülmecid’in Hatıra Defteri, Pınar yayınları, İstanbul, 1996. Ergin, Nihat, Yıldız Sarayında Müzik: Abdülhamid II Dönemi, Feryal
 • Matbaacılık, Ankara, 1999. Gazimihal, Mahmut Ragıp, Türk Askeri Muzıkaları Tarihi, maarif Basımevi,
 • İstanbul, 1955. Gazimihal, Mahmut Ragıp, Türkiye Avrupa Musiki Münasebetleri, İstanbul, 1939. Forsyth, Cecile, Orchestration, Read Books, 2008. Kahramankaptan Şefik, İsmet İnönü ve Harika Çocuklar, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1998. Karlıbel, Aydın, “Piyano için bir Türk tarihi albümü”, Kalan müzik, İstanbul, 2002. Sacchi, Floraleda, Elias Parish Alvars, Life, Music, Documents: annotated
 • catalogue of his works for harp, piano, orchestra and voice, Odilia
 • Publishing, 1999. Sacchi, Floraleda, “The Compositions of Parish Alvars from 1834–1849”,
 • American Harp Journal, Winter 2008. Sevengil, Refik Ahmet, Saray Tiyatrosu, Cilt: IV, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970. Şakir, Ziya, “Yıldız Tiyatrosu”, Resimli Tarih Mecmuası, Cilt 5, Sayı: 51,
 • İstanbul, 1954 Ünlü, Cemal, “Osmanlı Marşları”, Kalan Müzik, İstanbul, 1999.
 • Elektronik kitap ve makaleler: Finkel, Andrew, “The Story of the Mocan Yali”, Cornucopia, Sayı 3, 1993,
 • http://www.cornucopia.net/highlights3full.html Keylin, Mischa, Henri Vieuxtemps Biography, 2009,
 • http://www.keylin.com/viuxtmps.htm Lott, R. Allen, From Paris to Peoria, Oxford, 2003, http://www.rallenlott.info Serna, Pierre-Rene, The Hector Berlioz Website, (çevrimiçi)
 • http://www.hberlioz.com/Scores/nbesupp.htm#marche

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Evren Kutlay Baydar

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2010
Başvuru Tarihi 1 Mart 2010
Kabul Tarihi 24 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 0, Sayı 22

Kaynak Göster

APA Kutlay Baydar, E. (2010). OSMANLI SARAYLARINDA KONSER VEREN AVRUPALI MÜZİSYENLER VE OSMANLI’DA BATI MÜZİĞİNİN GELİŞİMİNE KATKILARI . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (22) , 139-154 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2556/32947

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.