Yıl 2019, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 183 - 194 2019-03-26

Sanatsal Düşüncenin Aktarımında Günlük Kullanım Nesnelerinin Değişen Rolü
The Changing Role of Daily Objects in Conveying of Artistic Thought

Tanzer ARIĞ [1]


20. yüzyılın başından itibaren endüstri ve teknolojinin gelişmesine paralel seri üretimlerin hız kazandığı açıkça gözlemlenirken, insanın yaşantısını sürdürdüğü çevreyi daha çok kuşatmaya başlayan günlük kullanım nesneleri, sanat alanında da sanatçıların, çalışmalarında yoğunluklu olarak ele aldığı konu ve malzeme haline gelmeye başlamıştır.

Bu araştırmanın amacı sanatçıların seçimiyle kullanım nesnesi olmaktan sanat nesnesine dönüşmeye başlayan nesnelerin üretim amaçları dışında yeniden düzenlenmesi ve taşındıkları yeni bağlamlarıyla sanatsal çalışmaların gerçekleştirilmesinde nasıl etkin bir role kavuştuğu üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada gündelik kullanım için üretilen eşyaların değişen gerçeklikleriyle birlikte sanat alanında ne türden bir kavrayışa neden olduğuna yönelik gerekli kaynak taraması yapılmış, sanat alanındaki ilk örneklerinden başlayarak günümüze kadar uzanan süreçte yaşanan değişimler göz önünde bulundurularak kronolojik bir sıralama izlenmiştir. Dolayısıyla günlük kullanım nesnelerinin yaşamsal, zamansal vb. koşullara bağlı olarak gösterdiği değişimler göz önüne alındığında bugünde sanatsal düşüncenin aktarılmasında bir aracı olarak kullanılmaya devam etmelerinin ne derece önemli ve kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır.

Since the beginning of the twentieth century, while it can be clearly observed that mass production gained a great deal of momentum parallel to the development of industry and technology, the objects of daily use that started to surround the living space, have also started to become the subject and material which the artists have dealt with intensively in their works.

The aim of this study is to focus on how the objects, which are transformed from being an everyday object of use, to an object of art by the artist’s choice, acquired an effective role in the rearrangement other than their production purposes and the realization of works of art with their new contexts. In this study, the necessary references had been reviewed about what kind of understanding evoked in the field of art by the goods produced for everyday use with their changing realities and a chronological order was followed considering the changes in the process starting from the first examples in the field of art until today. Therefore, considering the transformation of objects of everyday use relative to vital, temporal etc. conditions, it shows how important and unavoidable it is that they continue to be used as an instrument in the transfer of artistic thought today.


 • Antmen, A. (2012). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Atakan, N. (2008). Sanatta alternatif arayışlar (Z. Rona, Çev.). İzmir: Karakalem Kitabevi.
 • Baudrillard, J. (2011). Nesneler sistemi (O. Adanır ve A. Karamollaoğlu, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Baudrillard, J. (2014). Sanat komplosu (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bilgin, N. (2011). Eşya ve insan. İstanbul: Gündoğan Yayınları.
 • Danto. A. (2013). Sanat nedir? (Z. Baransel, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Draaisma, D. (2014). Bellek metaforları (G. Koca, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Eşya. (t.y.). Türk dil kurumu güncel Türkçe sözlüğü. Erişim adresi: http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c7252ef858196.91901182
 • Foster, H. (2009). Gerçekliğin geri dönüşü (E. Hoşsucu, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Kahraman, H. B. (2002). Sanatsal gerçeklikler, olgular ve öteleri. İstanbul: Everest Yayınları.
 • Lazzarato M. (2017). Marcel Duchamp ve işin reddi (S. Çalcı, Çev.). İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Merleau-Ponty, M. (2010). Algılanan dünya (Ö. Aygün, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6990-1454
Yazar: Tanzer ARIĞ
Kurum: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Kasım 2018
Kabul Tarihi : 26 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

APA Arığ, T . (2019). Sanatsal Düşüncenin Aktarımında Günlük Kullanım Nesnelerinin Değişen Rolü . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (42) , 183-194 . DOI: 10.32547/ataunigsed.482661