Yıl 2019, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 33 - 50 2019-03-26

Çocuk Kitapları İçin Karakter Tasarımından Kitap Tasarımına Deneysel Bir İllüstrasyon Uygulaması
An Experimental Illustration Practice for Preschool Children's Books, from Character Design to Book Design

Cem KARA [1]


Çocuk kitaplarının hayal gücünü geliştirme etkisi belirgin bir özellik olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle çocuk kitaplarını görselleştiren yaratıcı kişiden, önce çocuğun ilgi dünyasını yakalaması, sonra da kendine özgü anlatım dilini kullanarak yeni dünyalar tasarlaması beklenir. Böylelikle çocuğun ufkunun genişletilmesine önemli bir katkı sağlamış olacaktır. Çocuk, yetişkinlerin tersine çeşitli algı sınırları içinde henüz hapsolmuş değildir. Bu temiz bakış açısı resimleyen için sınırsız ve özgür bir yaratım alanını doğurur. Sanat ve tasarım alanında bu özgürlüğü kullanan yaratıcı kişiden sıradanlığın ötesinde özgün bir kişilik göstermesi aslında çok olağandır. Ancak yeni ya da farklı bir bakış açısı getirmek, resimleyenin denemeci tavrı ile oluşacaktır. Bir metinden yola çıkarak yeni bir dünya oluşturmak için öncelikle karakterleri tasarlamak, pratik bir yol olarak düşünülebilir. Karakterin biçim, renk, hareket ve mimik gibi unsurlarıyla ortaya çıkmış görsel kimlik, daha sonra elbette ki o karaktere ait çevrenin uyarlanmasıyla devam edecektir. Bir başka deyişle karakterle uyum içinde tasarlanacak bir çevre kurgusu kitabın özgün görsel kimliği olacaktır. Çocuk kitapları resimlemesi alanında bu özgün bir kimlik oluşturma, deneysel olma ve başlangıç noktası olarak karakterlerin tasarlanması üzerine Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Çocuk Kitapları Resimlemesi dersinde uygulanan örnek çalışma bu makalenin kapsamını oluşturmaktadır. Uygulanan proje iki temel aşamayı içerir. İlk aşama bir hayvan için üç boyutlu bir model oluşturulmasıdır. İkinci aşama üç boyutlu hayvan modeli baz alınıp resimlenmesinin oluşturulması ve özgün bir çocuk kitabının tasarlanma aşamasıdır.

The effect of children's books on the development of imagination is a prominent feature. For this reason, the creative person visualizing the children's books is expected to first catch the world of interest of child and then design new worlds by using his own unique language of expression. Thus, he or she will make a significant contribution to the expansion of the child's horizon. Unlike adults, the child is not yet trapped in the limits of various perception. This clean point of view gives rise to an unlimited and free creation space for illustrator. In the field of art and design, it is very common for the creative person who uses this freedom to show a unique personality beyond ordinary. However, bringing a new or different perspective will be created by the experimental attitude of the illustrator. In order to create a new world from a text, firstly designing characters can be considered a practical way. The visual identity that emerged with elements such as form, color, movement and gesture of a character will then continue with the adaptation of the environment of that character. In other words, an environmental construct designed in harmony with the character will be the original visual identity of the book. This is the case study of Marmara University Fine Arts Faculty Graphic Department Children's Books Illustrations course on this creating an original identity in the field of children's book illustrations, to be experimental and to design characters as a starting point. The applied project includes two basic stages: The first stage is the creation of a three-dimensional model for an animal. The second stage is to do illustration based on the creation of a three-dimensional animal model and designing an original children's book.

 • Aksoy, D. (2014). Eylem araştırması: eğitimsel uygulamaları iyileştirme ve değiştirmede kullanılacak bir yöntem. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 36 (36), 474-489. Erişim Adresi: http://dergipark.gov.tr/kuey/issue/10361/126837
 • Aşılıoğlu, E. (2011). Grafik sanatçılarının çocuk kitaplarının grafik tasarıma ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans Tezi). YÖK Tez veri tabanından erişildi (Tez no: 302013).
 • Aysel, K. E. (2011, 8 Temmuz). Pictoplasma: itinayla karakter tasarlanır! [Blog Yazısı]. Erişim adresi: http://www.cut-online.com/2011/07/08/pictoplasma-itinayla-karakter-tasarlanir/
 • Ball, L. (2015, 3 Haziran). Work-life balance: an ınterview wıth artist Hudson Christie [Blog Yazısı]. Erişim adresi: https://forthmagazine.com/visual-art/2015/06/an-interview-with-hudson-christie/
 • Carrer, C. (2016, 21 Haziran). Picture book makers [Blog yazısı]. Erişim adresi: http://blog.picturebookmakers.com/post/ 146250131771/chiara-carrer
 • Heller, S. (2017, 10 Nisan) Christoph Niemann’s creative powers: a mystery ınvestigated [Blog Yazısı]. Erişim adresi: https://designobserver.com/feature/christoph-niemanns-creative-powers-a-mystery-investigated/39672 Isidro Ferrer. (2018). The age of information, national visions within a global dialogue [Blog yazısı]. Erişim adresi: http://www.historygraphicdesign.com/the-age-of-information/national-visions-within-a-global-dialogue/883-isidro-ferrer
 • Kara, C. (2017). İllüstrasyon öğreniminde deneysel yaklaşımın önemi ve öneriler. 6. Uluslararası Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Trienali Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Erişim adresi: https://issuu.com/mugsf/docs/connecting_20the_20dots
 • Kaya, İ. (2006) Çocuk kitabı resimlerinde estetik boyut. 2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Ankara Üniversitesi, Ankara. Erişim adresi: http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/840.pdf
 • Koort, M. (2015, 29 Kasım). C. Owens tarafından gerçekleştirilen röportaj [Blog yazısı]. Interview with Malin Koort. Erişim adresi: http://bibelotmagazine.com/2018/11/29/malin-koort-interview/
 • Newman, R. (2018, 22 Şubat). Illustrator profile-Chris Sickels/red nose studio: Put the work out there that you want to make [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://www.ai-ap.com/publications/article/21782/illustrator-profile-chris-sickels-red-nose-stu.html
 • Öztop, Ş. (1985, Nisan). Çocuk ve resim: duygu yoluyla eğitimden ne anlıyoruz. Ankara Sanat Dergisi, 228, 16-17.
 • Sever, S. (2018). Çocuk ve edebiyat. İzmir: Tudem Yayın Grubu.
 • Şahin, G. (2014, Kış). Okulöncesi dönem çocuk kitaplarında görsel bir uyaran olarak resim. Turkish Studies Dergisi, 9 (3), 1309-1324. Erişim adresi: http://www.turkishstudies.net/Makaleler/185461530_77%C5%9EahinG%C3%BCliz-edb-1309-1324.pdf
 • Tuğrul, B. ve Feyman, N. (2006). Okul öncesi çocukları için hazırlanmış̧ resimli öykü kitaplarında kullanılan temalar. 2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Ankara Üniversitesi, Ankara. Erişim adresi: http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/840.pdf
 • Yavuzer, H. (2018). Resimleriyle çocuk, resimleriyle çocuğu tanıma. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Yoon, J. (2015, 14 Nisan). Picture book makers [Blog yazısı]. Erişim adresi: http://blog.picturebookmakers.com/post/ 116379961701/joohee-yoon
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1843-6182
Yazar: Cem KARA
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 9 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

APA Kara, C . (2019). Çocuk Kitapları İçin Karakter Tasarımından Kitap Tasarımına Deneysel Bir İllüstrasyon Uygulaması . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (42) , 33-50 . DOI: 10.32547/ataunigsed.524314