Yıl 2021, Cilt 27 , Sayı 46, Sayfalar 221 - 230 2021-03-30

An Analysis on The film The Platform (2019) in The Context of Thomas Hobbes’ Human Philosophy
Thomas Hobbes’un İnsan Felsefesi Bağlamında The Platform (2019) Filmi Üzerine Bir Analiz

Eşref AKMEŞE [1]


In Ancient Greek philosophy, thinking about humans was started with the sentence “know yourself” in general. This motto maintains its importance for human philosophy concerning philosophical debates on human nature. Philosophical debates centered around this sentence are generally around human essence or nature. In this context, the concept of “human nature” constitutes the basic foundation of discussions about what human is and what human can be. Philosophical debates about human beings are also reflected in films, the basic material of which is human and human life. In this context, The Platform (2019), by Spanish director Galder Gaztelu - Urrutia, draws attention as a film with a distinct philosophical potential with its romantic and pessimistic portrayals of human images around the thoughts about what human beings are and what they can be. In this study, The Platform, which embodies the phrase "man is a wolf to man", which is an important philosophical argument about the characteristics of human nature, with cinematic possibilities, is addressed through the discourse on human nature and is examined by qualitative analysis within the scope of concepts “state of nature” and “social contract” of British philosopher Thomas Hobbes.

Antik Yunan felsefesinde insanın ne olduğuna dair düşünceler, genellikle “kendini bil” sözüyle başlatılır. Günümüzde insan doğasına ilişkin felsefi tartışmalar açısından “kendini bil” sözü önemini korumaktadır. Bu söz etrafında geliştirilen felsefi tartışmalar genellikle insanın özü ya da insanın doğası üzerinden yapılmaktadır. Bu bağlamda “insan doğası” kavramı, insanın ne olduğu ve ne olabileceği yönündeki tartışmaların temel dayanağını oluşturmaktadır. İnsan hakkında yapılan felsefi tartışmalar, temel malzemesi insan ve insan yaşamı olan sinema filmlerine de yansımaktadır. Bu bağlamda İspanyol yönetmen Galder Gaztelu – Urrutia imzalı The Platform (2019), insanın ne olduğuna ve ne olabileceğine dair düşünceler etrafında kötümser insan imajları içeren tasvirleriyle felsefi potansiyeli belirgin bir film olarak dikkat çekmektedir. Bu çalışmada insan doğasının niteliğine dair önemli bir felsefi argüman olan “insan insanın kurdudur” sözünü sinematik olanaklarla somutlaştıran The Platform, insan doğasına yönelik söylem üzerinden ele alınmakta ve İngiliz filozof Thomas Hobbes’un “doğa durumu” ve “toplumsal sözleşme” kavramları bağlamında içerik çözümleme tekniği kullanılarak nitel analizle irdelenmektedir.

 • Arendt, H. (2014). Totalitarizmin kaynakları - 2: Emperyalizm (4.Baskı). (B. S. Şener, Çev.). İletişim Yayınevi.
 • Belge, M. (2009). Sanat ve edebiyat yazıları. İletişim Yayınevi.
 • Cassirer, E. (1980). İnsan üstüne bir deneme. (N. Arat, Çev.). Remzi Yayınevi.
 • Cox, D., & Levine, M. P. (2012). Thinking through film doing philosophy, watching movies. Willey Blackwell.
 • Davies, T. (2010). Hümanizm. (E. Bozkırlı, Çev.). Elips Kitap.
 • Fromm, E. (2014). Marx’ın insan anlayışı (3.baskı). (K. H. Ökten, Çev.). Say Yayınevi.
 • Gert, B. (2006). Hobbes’s psychology. T. Sorell (Ed.), In The Cambrige companion to Hobbes (pp. 157-174). Cambridge University Press.
 • Heywood, A. (2004). Political theory an ıntroduction. Palgrave Macmillan.
 • Hobbes, T. (2007a). Leviathan veya bir din ve Dünya devletinin içeriği, biçimi ve kudreti (6.baskı). (S. Lim, Çev.). Yapı Kredi Yayınları.
 • Hobbes, T. (2007b). Elementa philosophica DE CIVE – Yurttaşlık felsefesinin temelleri. (D. Zarakolu, Çev.). İstanbul: Belge Yayınevi.
 • Kaufmann, M. (2003). Aydınlanmış anarşi – Siyaset felsefesine giriş. (Y. Coşar, Çev.). Ayrıntı Yayınevi.
 • Leboeuf, M. (2014). 32 alıntıda felsefe tarihi. (A. Er, Çev.). NTV Yayınevi.
 • Neiman, S. (2016). Ahlaki açıklık. yetişkin idealistler için bir kılavuz. (N. Tokdoğan, Çev.). İletişim Yayınevi.
 • Newman, S. (2006). Bakunin’den Lacan’a anti-otoriteryanizm ve iktidarın altüst oluşu. (K. Kızıltuğ, Çev.). Ayrıntı Yayınevi.
 • Öztürk, S. (2018). Sinema felsefesine giriş: Film yapımı felsefe. Ütopya Yayınevi.
 • Pieper, A. (2012). Etiğe giriş (2.Baskı). (V. Atayman & G. Sezer, Çev.). Ayrıntı Yayınevi.
 • Svendsen, L. Fr. H. (2017). Korkunun felsefesi (2.Baskı). (M. Erşen, Çev.). Redingot.
 • Zabcı, F. (2015). Thomas Hobbes: Devlet ya da “ölümlü Tanrı”ya övgü. M. A. Ağaoğulları (Ed.), Sokrates’ten Jakobenlere batı’da siyasal düşünceler (6.baskı) (s. 427-456) içinde. İletişim Yayınevi.
 • Zarakolu, C. D. (2013). Thomas Hobbes’un siyaset felsefesi. Belge Yayınevi.
 • Zelyüt, S. (2010). Dört adalı – Hobbes – Locke – Berkeley – Hume (2. Baskı). Doğu Batı Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Yayınlanma Tarihi Mart 2021
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0906-8928
Yazar: Eşref AKMEŞE (Sorumlu Yazar)
Kurum: İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Kasım 2020
Kabul Tarihi : 18 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2021

APA Akmeşe, E . (2021). Thomas Hobbes’un İnsan Felsefesi Bağlamında The Platform (2019) Filmi Üzerine Bir Analiz . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 27 (46) , 221-230 . DOI: 10.32547/ataunigsed.833122