Yıl 2021, Cilt 27 , Sayı 46, Sayfalar 101 - 120 2021-03-30

An Analysis on the Problems Encountered by Students in Music Class in Science and Art Centers and Their Attitudes towards The Course
Bilim ve Sanat Merkezlerindeki Öğrencilerin Müzik Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Derse Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Gökalp PARASIZ [1] , Elçin ARSLAN [2]


This study aims to assess the attitudes of talented children who study music in the Science and Arts Center in Alanya District of Antalya Province, based on various variables. The research is a descriptive study. In the study, the general survey method was used. First of all, the literature was searched in terms of the problem situation of the research. Interview form was applied to determine which teaching methods the teachers used in their courses within the scope of topics of music courses in Science and Arts Centres and the results were analyzed. For the applications, the students were subjected to the attitude scale test developed to determine their interest in music courses. Statistical analysis of the data obtained from the students according to age, gender, and class variables was done. Also, frequency (f) and percentage (%) values were used for the distribution of attitude scores and questionnaire responses. It was determined that the majority of the students who participated in the study were female students, and the highest participation rate was composed of 5th-grade students and the most intensive age group consisted of 11-year-old students. It was determined that, mostly, the students preferred SAC themselves and their attitudes towards music courses were positive. It was determined that the subjects of music courses between Science and Art Centres and other schools differed from each other. Also, music courses and instrument education were understood in more detail, the physical conditions of the classes were sufficient, and students did not have any difficulty in playing and learning how to play instruments in SAC. Students' attitudes towards music courses were evaluated according to gender, class, and age variables. It was determined that students' attitude scores for the music course did not change according to gender. According to the class variable, the attitudes of 8th and 2nd-grade students towards music courses were higher than the other grades. According to the age variable, it was obtained that the attitudes of 8, 15, and 16 age groups towards music courses were higher than the other age groups.

Bu araştırmanın amacı, Antalya ili ve Alanya ilçesi Bilim ve Sanat Merkezi’nde müzik eğitimi görmekte olan üstün yetenekli çocukların müzik dersine karşı tutumlarını çeşitli değişkenler üzerinden değerlendirmektir. Araştırma, betimsel türde ve genel tarama modelindedir. Öncelikle, araştırmanın problem durumuna yönelik alanyazın taraması yapılmıştır. BSM’lerde, müzik dersleri konuları kapsamında öğretmenlerin derslerinde hangi öğretim yöntemlerini kullandıklarını belirlemek üzere, görüşme formu uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. Yapılacak olan uygulamalar için, öğrenciler, müzik derslerine ilgilerinin tespitine yönelik geliştirilen tutum ölçeği testine tabi tutulmuştur. Yaş, cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre öğrencilerden elde edilen verilerin istatistiksel analizleri yapılmıştır. Ayrıca tutum puanlarının ve anket cevaplarının dağılımları için frekans (f) ve yüzde (%) değerleri kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunu kız öğrencilerin oluşturduğu, en çok katılımın 5. Sınıflardan ve en yoğun yaş grubunun 11 yaş grubundaki öğrencilerden oluştuğu belirlenmiştir. Öğrencilerin BSM’leri çoğunlukla kendilerinin tercih ettiği, müzik derslerine karşı tutumlarının da olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Bilim Sanat Merkezi ve normal okullardaki müzik dersi konularının birbirinden farklılık gösterdiği, BSM’de müzik dersinin ve enstrüman eğitiminin daha detaylı öğrenildiği, sınıfların fiziki şartlarının yeterli olduğu, öğrencilerin enstrüman çalma ve öğrenmede herhangi bir güçlük çekmediği sonuç olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin cinsiyet, sınıf ve yaş değişkenlerine göre müzik dersine karşı tutumları değerlendirilmiştir. Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre müzik dersi tutum puanlarının değişmediği belirlenmiştir. Sınıf değişkenine göre 8. ve 2. sınıfların müzik dersine karşı tutumlarının diğer sınıflara göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yaş değişkenine göre 8, 15 ve 16 yaş gruplarının müzik dersine karşı tutumlarının diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu sonuçları elde edilmiştir.

  • Açıkalın, A. (2009). Okuldaki çocuklarımız (2.Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
  • Bakioğlu, A., & Levent, F. (2013). Üstün yeteneklilerin eğitiminde Türkiye için öneriler.Üstün Yetenekli Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 31-44. https://www.researchgate.net/publication/340629577_Ustun_ Yeteneklilerin_Egitiminde_Turkiye_Icin_Oneriler_Suggestions_For_Gifted_Education_in_Turkey
  • Çamdeviren, Ş. (2014). Bilim ve sanat merkezlerine devam eden üstün yetenekli çocukların anne ve babalarının karşılaştıkları güçlükler (Sakarya ili örneği) (Tez No. 353104) [Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
  • Davis, G. A. (2014). Üstün yetenekli çocuklar ve eğitimi (Işık Koç, M. Çev.). Özgür Yayınları.
  • Ergün, M. (2014). Eğitim felsefesi. Pegem Akademi Yayıncılık.
  • Erişti, B. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme, öğretme, öğretmenlik mesleği ve öğretmen özellikleri ile ilgili görüşleri. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2(1), 18-36. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1475919
  • Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme. Pegem Akademi Yayıncılık.
  • Geçkil, A. (2012). Bilim ve sanat merkezlerindeki (bilsem) laboratuvar yeterliliklerinin ve uygulamalarının değerlendirilmesi (Tez No. 311046) [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
  • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.
  • Özdamar, K. (2011). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Kaan Kitabevi.
  • Özer Keskin, M., Keskin Samancı, N., & Aydın, S., (2013). Bilim ve sanat merkezleri: Mevcut durumları, sorunları ve çözüm önerileri. Üstün Yetenekli Eğitimi Araştırma Dergisi, 1(2), 78-96. https://arastirmax.com/tr/system/ files/dergiler/170002/makaleler/1/2/arastrmx_170002_1_pp_78-96.pdf
  • Sakar, M. H., & Maba, A. (2015). Türkiye’de müziksel alanda üstün yetenekli bireylerin eğitimlerine genel bir bakış. The Journal of International Education Science, 2, 110-121. https://doi.org/10.16991/ INESJOURNAL.12
  • Tunçdemir, İ. (2004, Temmuz). Çoksesli müzikte harika çocuk kanunu’nun Türk müzik kültürüne etkisi: İdil Biret- Suna Kan örneği [Konferans Sunumu]. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
  • Veneziano L., & Hooper J. (1997). A method for quantifying content validity of health-related questionnaires. American Journal of Health Behavior, 21(1), 67-70. https://www.scienceopen.com/document?vid=8254f3c9-3a49-4e44-b430-1643adfc84ae
  • Yağlı, Ş. (2011). Yönetici ve öğretmen görüşleri çerçevesinde bilim ve sanat merkezlerinin yapısı ve yeniden yapılanması (İstanbul Bilsem Örneği) (Tez No. 288149) [Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
  • Yeşilyurt, S., & Çapraz, C. (2018). Ölçek geliştirme çalışmalarında kullanılan kapsam geçerliği için bir yol haritası. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 251-264. https://doi.org/10.17556/erziefd. 297741
  • Yıldız, H. (2010). Üstün yeteneklilerin eğitiminde bir model olan bilim ve sanat merkezleri (BİLSEMLER) üzerine bir araştırma (Tez No. 279748) [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Yayınlanma Tarihi Mart 2021
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9349-0293
Yazar: Gökalp PARASIZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0598-872X
Yazar: Elçin ARSLAN
Kurum: Antalya Manavgat Şehit Uğur Yıldız Ortaokulu
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 29 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2021

APA Parasız, G , Arslan, E . (2021). Bilim ve Sanat Merkezlerindeki Öğrencilerin Müzik Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Derse Yönelik Tutumlarının İncelenmesi . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 27 (46) , 101-120 . DOI: 10.32547/ataunigsed.843035